Kadernota 2020 bijdrage VKP

In de Raadsvergadering van 4 juli jongstleden heeft de VKP haar bijdrage ingediend over de Kadernota 2020. Hieronder vindt u deze bijdrage:

Geacht college en raad,

Voor ons ligt de kadernota 2020-2023, de VKP spreekt hiervoor haar dank uit aan de ambtenaren. Op dit moment wordt er in een werkgroep van ambtenaren, wethouders en leden van de diverse auditcommissies binnen CGM volop gewerkt aan een vernieuwde planning en controlecyclus. De focus ligt hierbij op de informatiebehoefte van raads- en commissieleden waarbij er ook gekeken wordt hoe dit makkelijker te realiseren valt door de ambtelijke organisatie. De VKP is hier actief in betrokken en ziet de afloop van dit traject zeer positief tegemoet. Helaas zijn we minder positief over de verwachte resultaten die de kadernota aangeeft. Deze worden met name veroorzaakt door de hoge kosten voor jeugdzorg maar ook door de diverse gemeenschappelijke regelingen waar de komende jaren weer meer geld naar toe moet. Na het verwerken van de meicirculaire laat 2020 een relatief klein negatief resultaat zien en sluit 2021 positief. Daarna vervalt vooralsnog de compensatie van het Rijk voor de jeugdzorg en zijn er 2 jaren die behoorlijk negatief sluiten, natuurlijk baart dit ons zorgen. Graag wil de VKP samen met het college en de gehele raad kijken hoe we dit ook voor die jaren om kunnen zetten naar een positief resultaat. Waarbij we op voorhand willen opmerken dat we elk jaar geld overhouden terwijl het vooraf lijkt alsof we tekort komen of weinig over gaan houden. De VKP wil hierbij dan ook oproepen om strakker te begroten.

Wat betreft de geplande investeringen in de dr. Arntzstraat vragen wij ons af hoe urgent de reconstructie is en in hoeverre opschuiven, wat we vaak met andere wegen ook gedaan hebben, verantwoord is.

De VKP vindt het belangrijk dat onze gemeente een goede dienstverlening heeft. Inwoners dienen goed geholpen te worden aan de balie maar ook aan de telefoon en via de gemeentelijke website. Problemen dienen snel opgepakt te worden op een gebruikersvriendelijke manier, hiervoor is o.a. de Fixi-app in gebruik gesteld. Wat de VKP betreft valt ook een goede communicatie onder dienstverlening. Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van de digitale kanalen maar ook worden de wekelijkse bladen nog steeds veel gelezen. Met name De Neije Krant wordt goed gelezen en we vinden het dan ook jammer dat we hier als gemeente te weinig in plaatsen. We roepen dan ook middels een MOTIE het college op terug te koppelen aan de raad wat de mogelijkheden zijn om de wekelijkse mededelingen via De Neije Krant te publiceren.

Ook dit jaar zijn er weer mooie bedragen uitgekeerd uit het leefbaarheidsbudget om zo goede initiatieven, in de opstartfase, incidenteel te steunen. Zo is er bijv. geld gegaan naar het alzheimerkoor, uitbreiding van het struinpad, het smaakcentrum en voor een belevingstafel. Zo maar een greep uit goede initiatieven waar we als VKP volledig achter staan en waar we het initiatief genomen hebben om geld hiervoor beschikbaar te stellen. Omdat er op dit moment nog voldoende geld aanwezig is om goede initiatieven te belonen, is het niet nodig om hier nu weer geld voor beschikbaar te stellen.

Belangrijk aandachtspunt voor de leefbaarheid in Sint Hubert zijn de ontwikkelingen betreffende de N-264. Wat de VKP betreft is de opzet van de Provincie om de huidige weg veiliger te maken prima. Nu er waarschijnlijk een proef komt op de provinciale weg tussen Oss en Grave middels vrachtwagenheffingen roepen we het college op om namens de gemeente Mill en Sint Hubert hiertegen bezwaar aan te tekenen. Om daadwerkelijk het terugdringen van het vrachtverkeer op de N-264 in Sint Hubert te realiseren is het toepassen van vrachtwagenheffing echter noodzakelijk. Het zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid. (gezamenlijke MOTIE)

Sinds vorig jaar wordt het openbaar groen op bepaalde locaties, zoals de Markt in Mill, bijgehouden op niveau A (geen onkruid). Helaas zien we nog regelmatig dat er te veel onkruid staat. Graag horen we dan ook van het college hoe hierop wordt gecontroleerd en welke acties er ondernomen zijn en worden. Ook is er volop aandacht geweest voor burgerparticipatie, waarbij bijv. buurtschappen tegen een vergoeding het openbaar groen onderhouden. We horen graag van het college wat de stand van zaken is. Daarnaast kan wat de VKP betreft het aanpassen van het

onderhoudsniveau een structurele besparing opleveren. Daarom verzoekt de VKP het college om de keuzemogelijkheden hiervoor te presenteren bij de concept begroting.

Het is goed om te zien dat er in alle 4 de kernen volop gebouwd wordt. Daarnaast zijn er diverse plannen in ontwikkeling zoals de voormalige locatie Mariënweerd en ’t Kavelt in Mill maar ook de herontwikkeling van locatie d’n Bens en omgeving in Langenboom. De VKP maakt zich echter zorgen over de bouwmogelijkheden in Sint Hubert en verzoekt het college voor de beoogde bouwlocaties de bestemmingsplanprocedures op te starten.

In 2019 zou de nieuwe omgevingswet geïmplementeerd worden, dit is echter uitgesteld naar 2021. De VKP is van mening dat deze omgevingswet vele voordelen kent, plannen worden integraal opgepakt en de inwoner wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij de inrichting van zijn of haar omgeving. In het coalitieprogramma hebben we geschreven dat we concrete proefprojecten op willen zetten om zo deze voordelen al te benutten en als organisatie er in 2021 helemaal klaar voor te zijn. Wat is de stand van zaken hiervan, zijn er al proefprojecten in voorbereiding?

Als gemeente zijn we volop bezig met duurzaamheid, later dit jaar volgt er een energievisie. Graag zien we ook dat onze gemeente het voorbeeld geeft bij onze gemeentelijke gebouwen, maar ook bij de openbare verlichting. We zijn dan ook verheugd dat een aantal gemeentelijke gebouwen voorzien worden van zonnepanelen en dat de TL-verlichting vervangen gaat worden door LED-verlichting. Vol interesse wachten we op het energiebeleid wat later dit jaar wordt verwacht, waarin we nog verder kunnen gaan met energiebesparing. Ook is er samen met de andere gemeenten in het Land van Cuijk, het Waterschap en de Provincie een visie en uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk opgesteld welke dit jaar start. Wat betreft deze verduurzaming maakt de VKP zich wel zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid. Daarbij dienen we de realiteit niet uit het oog te verliezen. De VKP zal dit nauwlettend volgen zodat we niet alleen een paar mooie visies hebben liggen maar dat het ook tot een haalbare en betaalbare uitvoering komt.

Vorig jaar hebben we via een motie het college verzocht om te kijken naar de toekomst van sporthal De Looierij. Er zijn minder huuropbrengsten, daarbij is er achterstallig onderhoud en groot onderhoud te voorzien en is het gebouw niet geschikt om te verduurzamen. Uit onderzoek is gebleken dat er 3 opties zijn. Wat de VKP betreft dienen deze financieel in beeld te zijn bij de begrotingsbehandeling zodat wij als raad hierin een keuze kunnen maken. Daarnaast verzoekt de VKP het college om op korte termijn het achterstallig onderhoud daar waar nodig op te lossen.

Elk jaar blijkt dat jeugdzorg een financieel risico is voor nagenoeg alle Nederlandse gemeenten. De kanteling die is ingezet levert vooralsnog geen besparing op, er moet nog steeds veel dure zorg ingekocht worden. Binnen het Land van Cuijk zijn er gelukkig wel solidariteitsafspraken gemaakt als het gaat over de inzet van specialistische jeugdzorg. Hierdoor voorkomen we dat een gemeente er alléén voor opdraait als er toevallig in één jaar bij deze gemeente veel problemen zijn geweest rondom jeugdige inwoners. Ondanks deze solidariteit komen we toch geld tekort voor deze zorg.

Graag willen we ook nog stilstaan bij de ontwikkelingen in het Land van Cuijk. Stilstaan is echter het verkeerde woord want wij kijken als VKP vooral vooruit. Wat is de toekomst van het Land van Cuijk en welke positie hebben de gemeenten in dit proces? Het is aan de gemeenteraden om hierin besluiten te nemen. De VKP heeft het principe dat we uitgaan van onze eigen kracht. We streven naar en werken aan een kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening voor onze inwoners. Om dit te realiseren zijn we destijds gestart met de ambtelijke samenwerking (CGM). Wij staan voor 100% achter het door ontwikkelen (en niet afbreken) van deze organisatie. Daarnaast zijn wij van mening dat onze gemeentelijke stem absoluut niet verloren mag gaan in een groter geheel. Daarom willen we graag hier ook met onze inwoners over praten, we willen kenbaar maken wat onze dilemma’s zijn maar ook horen hoe onze inwoners naar het proces en ook naar

de toekomst van onze gemeente kijken. Hetgeen we op deze avond in september, waarvan de uitnodiging nog volgt, ophalen zullen we meenemen in onze overwegingen om zo te komen tot een goed besluit en een goede toekomst voor onze gemeente. Wat voorop staat is dat we gaan voor sterke kernen. Met veel genoegen zien we de vele activiteiten in onze nu al sterke dorpskernen. In alle kernen hebben we actieve dorpsraden, kijk naar vereniging Wilbertoord die hun plan voor het dorp enkele jaren geleden al gepresenteerd heeft. De dorpsraad van Sint Hubert is actief bezig voor de leefbaarheid, wat ook nauw samenhangt met de N-264. Onze complimenten voor deze dorpsraad dat zij het proces nauwlettend gevolgd hebben zonder zelf een oordeel te geven over de inhoud. Er is een dorpsraad voor centrum Mill opgericht met inwoners die enthousiast van start zijn gegaan. En in Langenboom is er een drukbezochte inspiratieavond gehouden onder leiding van Eigen Kweek met ondersteuning van de dorpsraad over de toekomst van Langenboom. Gezien de omvangrijkheid van de plannen in Langenboom, willen we het college verzoeken vanuit de gemeente ambtelijke ondersteuning te verlenen bij de uitwerking van deze plannen.

Tot slot wil de VKP graag de uitdagingen die de komende jaren op ons pad komen samen met onze inwoners en de diverse dorps- , wijk- en adviesraden op blijven pakken. Dit in het belang van een duurzame toekomst van onze mooie plattelandsgemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom: een betrokken samenleving op eigen kracht met een gemeente die faciliteert en ondersteunt daar waar nodig is.

Namens de VKP,

Anne Derks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.