Kadernota 2021 bijdrage VKP

Geacht college en raad,

Voor ons ligt de kadernota 2021-2024, de laatste kadernota voor de gemeente Mill en Sint Hubert. Elk jaar spreken we onze dank uit aan de ambtelijke organisatie. Dit jaar wil de VKP dit extra benadrukken. Om in tijden dat alles anders gaat dan we gewend zijn toch tijdig de kadernota en jaarrekening op te leveren verdient absoluut onze waardering en respect. De kadernota lezend kunnen we zien dat we er als gemeente niet goed voorstaan de komende jaren. Echter hebben we in de tussentijd een raadsinformatiebrief ontvangen waarin de resultaten van de doorgerekende meicirculaire zijn gedeeld. Op het moment dat deze zijn verwerkt is het resultaat een heel stuk minder negatief maar nog steeds negatief. Kan het college aangeven hoe deze kadernota omgezet kan worden naar een positieve begroting? Waarbij we op voorhand, net als vorig jaar, willen opmerken dat we uiteindelijk elk jaar geld overhouden terwijl het vooraf lijkt alsof we tekort gaan komen of weinig over gaan houden. Is het mogelijk om nog strakker te begroten? Daarbij wordt er nu door het Rijk gekeken om het gemeentefonds anders te gaan verdelen wat zeer nadelig zal zijn voor de wat kleinere plattelandsgemeente van minder dan 100.000 inwoners. De VKP heeft hiervoor een motie voorbereid.

De VKP wil ook dit jaar wederom benadrukken dat het belangrijk is dat onze gemeente een goede dienstverlening heeft. Daarom pleiten wij voor het behouden van een fysiek loket in Mill bij de start van de gemeente Land van Cuijk op 1-1-2022. Inwoners moeten voor zaken als een paspoort of rijbewijs terecht kunnen in de nabijheid van hun woonomgeving. Daarnaast dienen “meldingen” snel opgepakt te worden op een gebruikersvriendelijke manier, hiervoor is o.a. de Fixi-app in gebruik. Wat de VKP betreft valt ook een goede communicatie onder dienstverlening. Vorig jaar hebben we via een motie opgeroepen om de gemeenteberichten te gaan plaatsen in De Neije Krant. Dat is dit jaar van start gegaan zodat nu ook die vorm van communicatie beter is gaan lopen. Door de coronacrisis is communicatie nog belangrijker dan voorheen. Onze complimenten voor de manier waarop dit is opgepakt. Dit is vast geen makkelijke taak is geweest. Inwoners hebben de persoonlijke aanpak van burgemeester Walraven erg gewaardeerd: de persoonlijke huis aan huis brief, het kaartje of belletje naar de oudere medemens. Maar ook het welkomst bericht voor de lagere schoolleerlingen. De VKP wil hiervoor namens onze inwoners haar dank uitspreken.

Ook in 2019 zijn er weer mooie bedragen uitgekeerd uit het leefbaarheidsbudget om zo goede initiatieven, in de opstartfase, incidenteel te steunen. Zo is er bijv. geld gegaan naar Carnavalsvereniging de Klotstekers en Toneelgroep 4 in 1 voor uitbreiding van de geluidsinstallatie. Het Senioren Hobby Centrum heeft een bijdrage gekregen voor het verder uitbouwen van het Jeugd Hobby Centrum. De stuurgroep Dementievriendelijke gemeente heeft een bijdrage gekregen voor haar activiteiten en ook het initiatief Samen Sterk voor het maken van een digitaal platform waar verenigingen hun materialen aan kunnen bieden. Zo maar een greep uit goede initiatieven waar we als VKP volledig achter staan en de reden dat we het initiatief genomen hebben om geld hiervoor beschikbaar te stellen. We willen via een amendement wederom voorstellen om het leefbaarheidsbudget aan te vullen tot € 100.000,= zodat ook dit jaar weer goede initiatieven gehonoreerd kunnen worden.

In 2019 is Eigen Kweek met steun van de Langenboomse inwoners de right to challenge aangegaan. Hierbij hebben ze samen met een adviesbureau gekeken naar wat haalbaar en niet haalbaar is voor de ontwikkeling van een sporthart en een sociaal hart in Langenboom. Hiervoor hebben we Eigen Kweek in 2019 met € 25.000 ondersteund. Na behandeling van het rapport in de raad hebben we nogmaals € 100.000 ter beschikking gesteld om zo te komen tot een plan wat wel financieel haalbaar is.

Op verzoek van de ondernemers is het plein bij Kasteel Aldendriel omgetoverd tot een groot terras waar iedereen op gepaste afstand iets met elkaar kan drinken. Tevens is het ondernemers

toegestaan hun terrassen te vergroten, dit allemaal om hen te steunen in deze moeilijke periode. De afgelopen tijd hebben we weinig gehoord van burgerparticipatie als het gaat over het onderhoud van het groen, waarbij bijv. buurtschappen tegen een vergoeding het openbaar groen onderhouden. Zoals ook vorig jaar bij de behandeling van de kadernota, wil de VKP weer graag van het college horen wat de stand van zaken is.

Belangrijk aandachtspunt voor de leefbaarheid in Sint Hubert zijn de ontwikkelingen betreffende de N-264. Al jaren vraagt de VKP aandacht voor de problematiek rondom de N264 in Sint Hubert. Zojuist (bij de Ingekomen stukken) hebben we ook weer onze bevindingen gedeeld met daarbij een oproep aan het college actie te gaan ondernemen richting Provincie zodat omwonenden ook serieus gehoord worden. De VKP zal dit proces blijven volgen en zich hiervoor blijven inzetten ten behoeve van de leefbaarheid in Sint Hubert en de mobiliteitsperikelen in onze regio.

In Wilbertoord staat in 2023 de reconstructie en herinrichting van de Wethouder Lindersstraat op het programma. Bij de behandeling van de begroting 2020 – 2023 in 2019, hebben wij reeds aangegeven dat de VKP graag zou zien dat met de voorbereidingen in 2021 wordt begonnen om te voorkomen dat de uitvoering vertraging oploopt.

Het is goed om te zien dat er in alle 4 de kernen volop gebouwd wordt en intussen is project De Straethof in Mill ook opgeleverd. Daarnaast zijn er diverse plannen in ontwikkeling zoals de voormalige locatie Mariënweerd en ’t Kavelt in Mill, maar ook de herontwikkeling van locatie d’n Bens en omgeving in Langenboom. Graag een uitleg van het college wat de status is van de lopende projecten en de ontwikkelingen (start nieuw bestemmingsplan) in Sint Hubert? We zijn verheugd te lezen dat de woonwinkel in het 4e kwartaal van dit jaar eindelijk dan toch van start gaat. We willen het college verzoeken ons hiervan op de hoogte te houden en dit zeker ook goed met onze inwoners te communiceren.

In 2019 zou de nieuwe omgevingswet geïmplementeerd worden, dit werd echter uitgesteld naar 2021 en is inmiddels uitgesteld naar 2022. De VKP is van mening dat deze omgevingswet vele voordelen kent, plannen worden integraal opgepakt en de inwoner wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij de inrichting van zijn of haar omgeving. Het doet de VKP goed te zien dat we nu al steeds vaker in een eerder stadium de inwoners betrekken. In hoeverre is de organisatie klaar om wel al van start te gaan begin 2021?

Als gemeente zijn we volop bezig met duurzaamheid, zo is vrij recent nog de regionale energiestrategie vastgesteld. Hierin staat hoe we als regio bij gaan dragen aan de doelen van het nationaal Klimaatakkoord. Als gemeente hebben we onze voorbeeldfunctie opgepakt doordat we onze gemeentelijke gebouwen waar mogelijk hebben voorzien van zonnepanelen. Ook wordt de TL-verlichting vervangen door LED-verlichting. En zojuist hebben we het raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wilbertoord behandeld/aangenomen. Dit is nog maar het begin van verduurzaming maar het zijn wel stappen in de goede richting.

In april hebben we de alternatieven voor De Looijerij besproken: opknappen, verplaatsen naar nieuwbouw, inpandig in Fitland of privatiseren. Al deze opties zijn uitvoerig besproken met zowel de gebruikers als binnen de gemeenteraad. Uiteindelijk is opknappen eruit gekomen als beste keuze met de kanttekening dat dringende problemen direct opgepakt zouden worden. Kan het college aangeven hoe het staat met deze dringende problemen en is er al een planning te geven voor het opknappen?

De VKP vindt goed onderwijs in onze gemeente erg belangrijk. Bij goed onderwijs hoort natuurlijk ook goede huisvesting. In het najaar komen we als raad bij elkaar om met elkaar te spreken over deze huisvesting. Ook kijken we met elkaar wat de gevolgen zijn van de daling van de leerlingenaantallen, al lijken deze nu te stabiliseren.

Ook bespreken we dan de gesprekken die tussen ons college en het schoolbestuur van het Merlet College hebben plaatsgevonden. Eind vorig jaar is er een gezamenlijk onderzoeksrapport opgesteld en we begrijpen uit de schriftelijke beantwoording dat er een hele tijd geen contact is geweest met het bestuur (Corona) en dat dit nu weer opgepakt is.

Elk jaar blijkt dat jeugdzorg een financieel risico is voor nagenoeg alle Nederlandse gemeenten. Door betere ondersteuning te bieden bij een beginnende zorgvraag kan duurdere zorg voorkomen worden. Dit niet alleen vanwege het voorkomen van dure professionele zorg, maar ook zodat de zorgvrager eerder de nodige steun krijgt. Hiervoor zijn diverse preventieve acties ondernomen, waaronder een pilot van de GGZ waarbij een praktijkondersteuner de huisarts kan ondersteunen bij jeugdige zorgvragers. Vol verbazing hebben we moeten lezen dat er te weinig animo is vanuit de huisartsen. De VKP vraag zich af hoe dat kan, is er te weinig aandacht voor geweest? Graag krijgen we van het college een nadere toelichting en ook een kijkje in de toekomst. Hoe nu verder….

Sinds de kadernota van vorig jaar en deze van dit jaar is er veel gebeurd. De coronacrisis heeft een grote impact op ons allen maar als gemeentebestuur heeft het vormen van één gemeente Land van Cuijk gemeente ook grote impact. De VKP is zeer betrokken en actief in het Land van Cuijk Beraad en in de diverse werkgroepen. Waarbij we er één werkgroep uit willen lichten; kernendemocratie. De kernvraag is: hoe blijf je de inwoners betrekken bij een gemeente van een grotere omvang. Het mag duidelijk zijn dat deze vraag nog lang niet beantwoord is. In aanloop naar 1 januari 2022 worden diverse dorpen bezocht om samen te praten over de toekomst van het dorp en haar inwoners. Iedere inwoner mag meepraten, ook zullen er gesprekken gevoerd gaan worden met de diverse dorpsraden. Samen bouwen we zo aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk

Zoals al eerder aangegeven is dit de laatste kadernota behandeling van de gemeente Mill en Sint Hubert. De VKP wil hier de woorden van de accountant, uitgesproken in de auditcommissie, nogmaals herhalen: “jullie dragen een gemeente over die er financieel goed voor staat.”

Namens de VKP,

Anne Derks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.