Bijdrage VKP kadernota 2015

Bijdrage VKP Kadernota 3 juli ’14:

 

Algemeen: Gezien de uitkomsten van de meicirculaire en de nog vele onzekerheden is het lastig om nu een kadernota 2015 vast te stellen. Toch verzoeken wij het college om, voor de begrotingsbehandeling, een sluitende conceptbegroting 2015 aan de gemeenteraad te presenteren op basis waarvan de raad uiteindelijk keuzes kan maken. Hiervoor zullen wij als VKP per programma een aantal voorstellen en/of kaders meegeven.

 

Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur:

Dienstverlening: Verbetering van service – en de kwaliteit van dienstverlening zijn een van de argumenten voor de ambtelijke samenwerking C.G.M. (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert). De uitkomsten van het onderzoek “waar staat je gemeente” verwachten wij voor de begrotingsbehandeling inzichtelijk te hebben zodat wij, indien nodig, bij kunnen sturen.
Daarnaast gaan wij ervan uit dat wij inzage hebben in de kostendekkendheid van leges binnen C.G.M. waarbij een transparante systematiek voor kostentoerekening het uitgangspunt zal zijn.

Veiligheid: Tijdens de opiniërende raadsvergadering voor deze Kadernota heeft de VKP het college verzocht om te onderzoeken hoeveel en welke middelen/mankracht onze gemeente nodig heeft om de “veiligheid” voor onze inwoners te kunnen borgen. Wij gaan er van uit dat deze informatie voor de begrotingsbehandeling beschikbaar is zodat wij een weloverwogen keuze kunnen maken.

Bestuur: Voor de inhuur van derden (externen) wordt uitgegaan van een verhoging (index 1,5 %) terwijl er ook gesproken wordt over lagere prijzen onder de huidige marktomstandigheden. Wat de VKP betreft gaat er een bezuiniging ingeboekt worden op de post inhuur externen.

 

Programma 2. Openbare Ruimte:

Pilot mobiliteit Sint Hubert: We kunnen stellen dat, gezien de reacties, de pilot in Sint Hubert betreffende de mobiliteit positief is verlopen en goed ontvangen is door de inwoners uit Sint Hubert. Een verdere uitrol, na evaluatie van deze pilot, over de andere kernen in onze gemeente zal wenselijk zijn.

Verbetering onderhoudsniveau fiets- en wandelpaden: De VKP is van mening dat dit budgetneutraal kan verlopen mits men keuzes durft te maken in de diverse onderhoudsniveaus en de inzet van burgerparticipatie.

Openbaar groen: De VKP staat achter het voornemen van “burgerparticipatie” voor het onderhoud van het openbare groen en wacht de uitwerking hiervan af.
Verder willen wij als VKP een duidelijk overzicht hebben in de stand van zaken (ook financieel) betreffende de uitvoering en invulling van de I.R.K.-regeling (Investering Ruimtelijke Kwaliteit).

Speelplekken / speelterreinen: De VKP is van mening dat op dit onderdeel een bezuiniging doorgevoerd kan worden door de huidige speelterreinen geleidelijk om te vormen naar “natuurlijke” speel- en verblijfsterreinen. Speeltoestellen die niet meer functioneel zijn dienen verwijderd en niet meer vervangen te worden. Bij nieuw in te richten speelterreinen zal men terughoudend moeten zijn met het plaatsen van “speeltoestellen” en meer moeten kiezen voor een natuurlijke invulling.

Recreatie: Wij ondersteunen het voornemen om een onderzoek te starten naar het financieel aantrekkelijker maken van het gebied “de Kuilen” met behoud van de gebiedseigen kernwaarden. Dit is ook uitgesproken op de inwonersavond betreffende de toekomstvisie van de gemeente Mill en Sint Hubert.

 


Programma 3. Bouwen, wonen en milieu:

Centrummanagement: De VKP is voorstander van het opzetten van “Centrummanagement” en het ondersteunen hierin.

Milieu: De VKP staat volledig achter het z.s.m. realiseren van een “geluidsmeetnet” om zo zichtbaar te maken waar we daadwerkelijk over praten.

Zonnepanelen: De VKP staat achter het ondersteunen van initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Wanneer er bijvoorbeeld groot onderhoud aan o.a. daken van gemeentelijke gebouwen moeten plaatsvinden dan is het wenselijk om het toepassen van zonnepanelen te overwegen. Het zijn immers investeringen die op langere termijn terugverdiend worden.

Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN): De VKP gaat niet akkoord met een verhoging van het uurtarief voor de levering van dezelfde diensten door de omgevingsdienst. Vergunningverlening en de daarmee gepaard gaande handhaving zijn afgenomen dus is een structurele verhoging van dit budget niet noodzakelijk. De VKP is van mening dat hier een bezuiniging ingeboekt kan worden door het verminderen van het aantal af te nemen contracturen. Daarnaast zal binnen de omgevingsdienst een cultuuromslag moeten plaatsvinden om de noodzakelijk geachte bezuinigingen daadwerkelijk te realiseren.

Bouwen / grondprijzen: De VKP verzoekt het college om het hanteren van gedifferentieerde grondprijzen voor de vier kernen in de gemeente Mill en Sint Hubert te onderzoeken en de resultaten voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarbij zou, middels het toepassen van flexibelere bestemmingsplannen, het interessanter moet worden voor potentiële kopers van bouwgrond om een woning meer “naar eigen wensen” te realiseren. Dit laatste zou voor een koper wel eens zwaarder kunnen wegen dan een “tijdelijke” korting op de grondprijs.

 

Programma 4. Kind, cultuur en sport:

Kind: Uitgangspunt binnen het gehele beleidsveld “jeugd” dient  preventie te zijn. Door te investeren in preventie, door het toepassen van “oud voor nieuw” (budgetneutraal), kunnen we “het probleem” aanpakken bij de bron en levert het een veelvoud in vermindering van de kosten naderhand op.

Cultuur: De VKP wenst een nadere onderbouwing van het berekende structurele voordeel van         € 50.000,- op cultuureducatie.

Gemeenschapsaccommodaties: De VKP wenst voor de begrotingsbehandeling inzage te hebben in de volledige exploitatiekosten van Myllesweerd. Daarnaast is het wenselijk om de mogelijkheden tot privatisering van alle gemeenschapsaccommodaties te onderzoeken.

Sport: De VKP is voor het daadwerkelijk inzetten van de combinatiefunctionaris om de verbindingen te leggen tussen sport, vrije tijd, cultuur en onderwijs binnen onze gemeente.

 

Programma 5. Maatschappelijke zaken:

Leefbaarheid:  Wat de VKP betreft blijft er een budget beschikbaar voor het stimuleren van duurzame -, niet commercieel gerichte initiatieven op het gebied van leefbaarheid in alle vier de kernen die kunnen rekenen op een breed draagvlak. Het restantbudget, van de reeds beschikbaar gestelde € 140.000,-  zou wat de VKP betreft hiervoor beschikbaar moeten blijven.

Maatschappelijke ondersteuning:  Wat de VKP betreft starten we met het inzetten van de huidige beschikbare expertise (instellingen). Het doorgaan met de huidige instellingen is echter zeker geen vanzelfsprekendheid. Evaluatie van – en bijstellingen in de uitvoering van beleid dienen te leiden tot kwalitatieve productafspraken met de diverse aanbieders.


Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale lasten:  De gemeente Mill en Sint Hubert is een van de koplopers (duurste gemeente) voor wat betreft lokale lasten. Wij verzoeken het college naast de voorstellen die wij als VKP gedaan hebben met voorstellen te komen die leiden tot een lastenverlichting passend binnen een meerjarig sluitende begroting.

Bezuiniging op inhuur derden: De markt zorgt er op dit moment voor dat ook externen inhuur uurtarieven verlagen. We zullen hier als gemeente ons wel zakelijk op moeten stellen. Als VKP zijn wij van mening dat hier structureel een bezuiniging op ingeboekt kan worden.

Subsidiebeleid: Gezien de huidige tijd en economische ontwikkelingen dient het gehele subsidiebeleid spoedig tegen het licht gehouden te worden waarbij draagvlak, zelfredzaamheid en eigenverantwoordelijkheid uitgangspunt dienen te zijn. Het eindresultaat dient “minder overheid” (financiële ondersteuning) meer “de burger” (verenigingen / organisaties) te zijn. We kunnen er niet meer omheen om geen bezuiniging op de “totale subsidiepot” te realiseren. Wat de VKP betreft hebben “alle gemeenschappelijke regelingen” de komende jaren de opdracht om te komen tot structurele bezuinigingen.

 

Actuele ontwikkelingen:

Groenblauw Stimuleringskader Project Horst en Raam:  Gezien de huidige financiële situatie moeten wij als gemeente Mill en Sint Hubert prioriteiten stellen en is het voor de VKP niet acceptabel om “financiële middelen” beschikbaar te stellen voor “nieuwe” contracten. Bestaande contractuele afspraken dienen conform afspraak afgehandeld te worden. Voor nieuwe projecten zeggen we: “nu even niet”.

Diverse Beheerplannen:  Bij de diverse beheerplannen (o.a. wegen, openbaar groen, riolering, gebouwen) zullen er keuzes gemaakt moeten worden gezien de huidige financiële situatie. Wat betreft de VKP worden de huidige budgetten op zijn minst “bevroren”.

Verhoging budget onkruidbestrijding:  Wat de VKP betreft komt er geen verhoging van het budget onkruidbestrijding. Middels het verlagen van het “niveau” zullen er binnen het “bestaande budget” oplossingen gezocht moeten worden.

Breedband:  Breedband kan in de toekomst een rol gaan spelen in de woon- en werkomgeving van onze inwoners. We hebben begrepen dat het voornemen is om na het bekend worden van de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek er marktpartijen gezocht gaan worden om dit kostendekkend uit te gaan voeren. De VKP staat hier volledig achter.

Voortgang lopende “processen”:  Processen die nauwelijks tot geen draagvlak hebben of creëren dienen z.s.m. gestopt te worden.

Overige:  Over afgelopen jaar heeft de gemeente Mill en Sint Hubert ruim € 40.000,- ontvangen als dividend uitkering van IBN. De VKP stelt voor om deze gelden in te zetten als dekkingsmiddel voor o.a. het onderhoud van het openbare groen.

 

Uitbreidings- en vervangingsinvesteringen 2015-2018:

Jaar van investering:  Tot slot verzoeken wij het college om reeds geplande investeringen, waarvan het acceptabel is (dus incl. onderbouwing), daadwerkelijk door te schuiven in het investeringsschema?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.