Persbericht VKP begroting 2015 gemeente Mill en Sint Hubert

Donderdag, 6 november jl. vond de behandeling van de eerste begroting van het college in de bestuursperiode 2014 -2018 plaats. De leidraad van deze begroting is het coalitieprogramma “Kansen bieden, op weg naar een betrokken samenleving” van VKP en AB’90.
De VKP maakte daarbij belangrijke keuzes met als doel een goede leef- , woon- en werkomgeving voor de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert voor de korte en vooral langere termijn. Van het feit dat we als gemeente Mill en Sint Hubert aan “het vermageren zijn”, door het eenmalig inzetten van de algemene reserve, zijn wij als VKP ons zeer bewust. De uitkomst vanuit de septembercirculaire lijkt voor onze gemeente meerjarig gezien gunstig uit te vallen. Deze “beoogde meevallers” zullen als buffer (toevoeging aan de algemene reserve) dienen voor “meer vlees op de botten” om de risico’s, die we met name op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorg lopen, op te kunnen vangen.

Leefbaarheid en betrokkenheid in de gemeente Mill en Sint Hubert:


De eerste resultaten van het inzetten van de stimuleringsbijdragen ter bevordering van de leefbaarheid zijn
zichtbaar. Het stemt de VKP tot tevredenheid hoe dit door de inwoners in iedere kern afzonderlijk, maar ook
gezamenlijk, met grote mate van betrokkenheid is opgepakt. De VKP is van mening dat we die vrijwilligers,
verenigingen en instellingen die zich nu al inzetten voor het leefbaar houden van onze gemeente moeten blijven
verbinden en stimuleren. Daarbij moet er aansluiting gezocht worden bij de fase waarin de verschillende
dorps- / wijkraden met hun diverse “leefbaarheidinitiatieven” in de kernen zich bevinden. Naast een financiële
“prikkel” is een goede communicatie door de gemeente voor de uitvoering van essentieel belang.
Om de betrokkenheid van de inwoners bij de invulling en uitvoering van het gemeentelijk beleid verder te
vergroten hebben de coalitiepartijen VKP en AB’90 , o.a. het verzoek gedaan tot het opzetten van een digitaal
klantenpanel. De voorbereiding is inmiddels gestart door de ambtelijke organisatie. Daarnaast is een goede
communicatie door de gemeente van belang om de betrokkenheid en het bereik te vergroten. Een eerste
onderzoek ter verbetering van de communicatie loopt inmiddels.
Voor de uitvoering, van de verbeterpunten op het gebied van communicatie, is de voorgestelde bezuiniging op
deze post, mede op verzoek van de VKP, teruggedraaid en daarbij heeft het college de opdracht gekregen om
met concrete voorstellen naar de raad te komen. De financiële dekking hiervoor is gevonden door te bezuinigen
op de reserve “waardevolle objecten”. Een volgens de VKP zeer legitieme verschuiving van budget binnen de
begroting immers goede communicatie door de gemeente is “zeer waardevol”.

Maatschappelijke ontwikkelingen:


De “grote kanteling in onze samenleving op het gebied van maatsschappelijke ondersteuning en zorgverlening” is in gang gezet. De VKP heeft net als eenieder hierover haar zorgen. Het is  maar goed dat 2015 als
overgangsjaar is genomen zodat deze veranderingen geleidelijk doorgevoerd kunnen worden.
De zorgen van de VKP betreffende de uitvoering worden daarbij versterkt nu uitvoerende (professionele)partijen zoals Pantein zich plotseling terugtrekken. De VKP heeft daarom de oproep aan het college gedaan om gezamenlijk, in het land van Cuijk / de regio, op te trekken en deze praktische problemen waar we nu reeds tegen aanlopen terug te koppelen naar de overheid welke de drie transities naar de gemeenten heeft “afgeschoven”.

Lokale lasten / verminderde regelgeving:


Op het gebied van lokale lasten per inwoner zijn wij als gemeente Mill en Sint Hubert koploper in ons land.
Dit gegeven is iets waar wij als VKP absoluut niet trots op zijn. Dit moet veranderen. Inmiddels is het onderzoek
naar de lokale lasten en kostendekkendheid van leges opgestart.
Bij het verminderen van de regelgeving in welke vorm dan ook is wat de VKP betreft niet alleen het financiële
aspect van wezenlijk belang maar ook het aanpakken van de “paarse krokodil”. Daarom stemt het de VKP ook
tot tevredenheid dat, na jarenlang het verzoek gedaan te hebben, we eindelijk de commissie Welstand gaan
afschaffen. Daarnaast gaat er vanuit de wetgeving een versoepeling in de regelgeving voor bouwen
plaatsvinden. Tot slot is er, mede op verzoek van de VKP, raadsbreed aan het college de oproep gedaan om
daar waar mogelijk, net als het aangaan van meerjarige aanbestedingen, over te gaan tot het verlenen van
meerjarige vergunningen voor o.a. evenementen.

Samenwerking Land van Cuijk en gezamenlijk optreden:


Wat betreft de samenwerking, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, zullen we ons moeten blijven inspannen, zeker in het Land van Cuijk. De VKP kan helaas nog steeds niet constateren dat “de neuzen” bestuurlijk dezelfde kant op staan. Helaas ook niet binnen CGM (samenwerkingsverband Cuijk, Grave , Mill en Sint Hubert).
 Let wel, de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert is hier duidelijk over: op basis van gelijkwaardigheid vanuit CGM werken naar één samenwerking Land van Cuijk.

Tot slot:


Lastenverhoging is voor de VKP eigenlijk onacceptabel maar wij realiseren ons dat het belangrijk is te blijven investeren in een duurzame toekomst waarbij altijd de “kosten voor de baten” gaan en er solidariteit is voor de minder draagkrachtige. Voorwaarde blijft dat dit gebeurt met betrokkenheid van en gedragenheid door onze inwoners. Communicatie is daarbij het sleutelwoord.

De begroting 2015 van de gemeente Mill en Sint Hubert werd na beraadslaging in de gemeenteraad met 12 stemmen voor (VKP, AB’90 en CDA) aangenomen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen ten aanzien van het gemeentelijk beleid dan staan wij daar open voor.
Neem gerust contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.