Algemene beschouwingen Kadernota 2018

Hieronder staan de Algemene beschouwingen beschreven die de VKP heeft opgesteld naar aanleiding van de Kadernota 2018. De VKP heeft hier mooie resultaten in weten te boeken zoals:

  1. Geen verhoging OZB voor 2018
  2. Geen verhoging afvalstoffenheffing voor 2018
  3. Aanvulling leefbaarheidsbudget naar € 100.000,– vrij besteedbaar. 

Tevens maakte de wethouder Erik van Daal bekend dat het rioolrecht het komend jaar verlaagd zal worden.

 

Kadernota 2018 bijdrage VKP

Geacht college en raad,

Voor ons ligt de kadernota 2018-2021, een document dat goed leesbaar is, de VKP spreekt hiervoor haar dank uit aan de ambtenaren. Als aandachtspunt willen we meegeven dat er veel taal/typefouten in staan. Na het verwerken van de meicirculaire sluit de kadernota 2018-2021 met een jaarlijks flink positief resultaat. Ondanks dat het een relatief beleidsarme Kadernota is zien we kansen en mogelijkheden en gaan we de komende jaren positief tegemoet.

Wat betreft de digitale dienstverlening hebben we als gemeente Mill en Sint Hubert de laatste jaren goed aan de weg getimmerd. De VKP vraagt meer aandacht voor het digitaal inwonerspanel, dit is een prima instrument om te peilen wat er leeft in onze kernen zodat we hier ons beleid op af kunnen stemmen. Graag zouden we zien dat hier meer inwoners actief aan deelnemen. We doen hierbij een oproep aan het college om de inwoners uit te nodigen om actief deel te nemen.

Op 10 november 2016 heeft de raad middels een motie opgeroepen voor een striktere handhaving. Het voorstel in de kadernota voor het uitbouwen van de capaciteit van 250 uur per jaar naar 750 uur per jaar kan dan ook onze goedkeuring wegdragen. Helaas is dit noodzakelijk voor het creëren en behouden van een prettige woonomgeving zonder overlast. Van fout parkeren in het centrum en de kernen tot het zwerfvuil in het buitengebied. Daarnaast zal er strikter toegezien worden op geluid- en geuroverlast alsook op drank- en drugsgebruik.

Als gemeente kunnen we de taken die er vanuit de Rijksoverheid op ons bordje komen niet alleen oppakken. Daarom nemen we als gemeente Mill en Sint Hubert deel in diverse gemeenschappelijke regelingen. In haar kaderstellende en controlerende taak is de VKP al jaren zeer kritisch op deze regelingen, zij gaan immers om met het geld van onze inwoners. De VKP constateert echter dat, wanneer wij als individuele gemeente met onze zienswijzen ten aanzien van kadernota’s en begrotingen komen, we vaak bot vangen. Daarom willen we de komende jaren actiever met de politieke partijen in de andere gemeenteraden samenwerken om zo gezamenlijk wèl tot resultaat te komen. Als vertegenwoordigers in de algemene besturen van deze GR-en dient het college de zienswijzen van de raad te blijven verdedigen.

Op dit moment is er onderzoek gaande naar de best passende vormen van bestuurlijke samenwerking in de breedste zin van het woord in het Land van Cuijk. Als VKP staan we achter dit onderzoek al zetten wij onze vraagtekens bij de manier waarop dit gebeurt. Wat de VKP betreft zal de meeste passende samenwerkingsvorm, welke uit dit onderzoek zal komen, een flinke vooruitgang voor onze inwoners, bedrijven en instellingen, moeten zijn. Schaalvergroting heeft, op diverse terreinen, al meerdere malen bewezen niet per definitie goedkoper en kwalitatief beter te zijn. De VKP staat en gaat voor een bestuur dicht bij de inwoners. Wat betreft de bestuurlijke toekomst van onze gemeente is de VKP echter van mening dat wij deze niet geheel in eigen hand hebben.

Een adequate en kwalitatief goede dienstverlening door de ambtelijke organisatie CGM dient de solide basis te zijn waarop wij als raad moeten kunnen bouwen en vertrouwen. Helaas is het ons herhaaldelijk gebleken dat de ambtelijke organisatie CGM op dit terrein nog grote stappen voorwaarts kan en moet zetten. Wij ontvangen regelmatig klachten dat het persoonlijk contact vanuit CGM met de inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen te vaak te wensen over laat. Zolang het noodzakelijk is voor het op orde brengen van de kwaliteit van dienstverlening zal de VKP voorkomende klachten bij CGM neer blijven leggen en verwacht de VKP daadwerkelijke actie hierop. Wij hebben sterk de indruk dat in deze niet de euro’s maar de mensen het verschil maken.

Tijdens het rondje voor de toekomstvisie in alle vier de kernen zijn door de gemeenteraad diverse ideeën over de toekomst opgehaald bij onze inwoners. Een belangrijk onderwerp, wat in de toekomstvisie bij iedereen hoog op de agenda staat, is de mogelijkheden voor woningbouw in elke kern. Zowel jong als oud geeft aan graag in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Het doet de VKP dan ook deugd dat er mogelijkheden zijn om te bouwen in alle kernen.

Speciaal voor de jeugdige woningzoekenden is er door de gemeenteraad een bijeenkomst georganiseerd in De Wissel. Op deze druk bezochte avond werden diverse bouwplannen gepresenteerd aan de jeugd. In navolging op deze avond willen we als raad graag een avond organiseren voor de medioren en senioren in onze gemeente.

Openbaar vervoer is en blijft binnen de regio maar zeker in de kleine kernen een probleem. Om dit probleem om te zetten in kansen heeft er o.a. een pilot-project mobiliteit gelopen in Sint Hubert. Vorig jaar hebben we het college verzocht deze pilot uit te rollen in alle kernen. Wat is er met deze suggestie gedaan het afgelopen jaar? En wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomst?

De VKP gaat voor een duurzame leefomgeving. Hierin ligt een medeverantwoordelijkheid van de inwoners. De VKP is positief over de wijze van het betrekken van inwoners / belanghebbenden bij de herinrichting van de openbare ruimte. Het vroegtijdig betrekken van inwoners bij de planvorming werpt immers zijn vruchten af en is de basis voor het creëren van draagvlak. Het doet ons deugd dat het proces met betrekking tot de herinrichting van het traject Wanroijseweg t/m Karstraat door de Rekenkamercommissie Land van Cuijk als voorbeeld in het Land van Cuijk wordt gesteld.

De VKP is van mening dat het proces met betrekking tot de N-264, de provinciale weg door Sint Hubert, in eerste instantie door diverse partijen geheel verkeerd is aangevlogen. De VKP verwacht van het college dat men samen met Provincie en de Dorpsraad Sint Hubert nu wel de juiste weg bewandelt en belanghebbenden gelijktijdig van de juiste informatie worden voorzien. In de ogen van de VKP dient er een structurele oplossing te komen met betrekking tot de verkeersproblematiek en leefbaarheid in Sint Hubert voor de lange termijn waarbij wij erkennen dat er niet alleen “winnaars” kunnen zijn.

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet zal het betrekken van inwoners/belanghebbenden nog belangrijker worden en zullen inwoners meer zeggenschap krijgen over de inrichting van hun eigen leefomgeving. Met betrekking tot de (her)inrichting van de openbare ruimte moet er wat de VKP betreft specifiek gekeken worden naar de functionaliteit en het beheerbaar houden van de gekozen materialen. Hiermee kunnen we het onderhoud op het gewenste peil houden binnen of zelfs met minder dan de bestaande budgetten. Deze suggestie is vorig jaar door de VKP ook al gedaan. Hoe gaat het college hier op dit moment en in de toekomst mee om?

Vorig jaar heeft de VKP een amendement ingediend voor een veilig en begaanbaar trottoir in de Dorpstraat in Langenboom. Dit is door het college voortvarend opgepakt, het is nu nog wachten op het aanplanten van de braakliggende stukken. Wat is de stand van zaken hiervan?

De VKP is van mening dat het energiegebruik van de gemeentelijke gebouwen omlaag moet. We hebben als gemeente een voorbeeldfunctie. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn om deze gebouwen energiezuiniger te maken is reeds een onderzoek gestart. Wat is de status van dit onderzoek? Welk traject is inmiddels doorlopen? Zijn er problemen geweest waardoor we nu, ruim een jaar later, nog steeds geen onderzoeksresultaten hebben? Bij de vorige kadernota werd vermeld dat de resultaten eind 2016 bekend zouden zijn.

De VKP heeft het sociale beleid hoog in haar vaandel. De grote kanteling in onze samenleving op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorgverlening is alweer 2½ jaar geleden begonnen. Er is veel werk verzet en er is veel goed gegaan. Helaas is gebleken dat niet alle knelpunten binnen de jeugdzorg goed opgepakt konden worden, de transformatie hierbij is nog onvoldoende op gang gekomen. Om dit vlot te trekken hebben we in de raadsvergadering van 15 juni jl. extra budgetten beschikbaar gesteld. We hebben er vertrouwen in dat de knelpunten op korte termijn zullen verminderen echter neemt dit onze zorgen nog niet geheel weg.

De VKP zal dit nauwlettend blijven volgen en wij gaan er vanuit dat het college ons als raad hierover tijdig en juist zal informeren.

De VKP vraagt meer aandacht voor preventie. Dit geldt met name voor de jeugdzorg, waarbij het belangrijk is dat problemen vroeg gesignaleerd worden, zodat in een later stadium dure behandeltrajecten voorkomen kunnen worden.

Hierin ligt ook een medeverantwoordelijkheid voor elke inwoner. Door gezond te eten en voldoende te bewegen, kunnen we gezonder blijven en kunnen de zorgkosten dalen. Het is belangrijk dat we ons als gemeente daar voor in blijven zetten en daar waar nodig een “helpende hand” bieden. Naast het feit dat we gezamenlijk met het Merletcollege ervoor gezorgd hebben dat er mogelijkheden voor de leerlingen zijn om buiten actief te sporten ligt er een prima initiatief vanuit “Ontdek Mill” met het project “een Goei leven in het Land van Cuijk”.

De gemeente Mill en Sint Hubert promoot zichzelf en het Land van Cuijk op het gebied van toerisme en recreatie. Om onze buitenruimte met haar bezienswaardigheden aantrekkelijk te maken en te houden is de VKP van mening dat er meer aandacht nodig is voor het onderhoud van de directe omgeving van deze bezienswaardigheden. Daarnaast is de VKP van mening dat het groenonderhoud specifiek in de kern meer aandacht verdient.

Een kwetsbare groep in onze samenleving zijn de statushouders. Op dit moment is de instroom van asielzoekers veel lager dan de jaren hiervoor, waardoor er ook minder druk is om nieuwe statushouders te plaatsen. Dat neemt niet weg dat we als gemeente en ook als gemeenschap ervoor moeten zorgen dat de statushouders in onze gemeente zich welkom voelen en de ruimte krijgen om zich in te burgeren zodat ze als volwaardig lid van onze gemeenschap mee kunnen.

Het proces tot herziening van het subsidiestelsel is inmiddels afgerond. Deze herziening heeft er voor gezorgd dat we beschikken over een eerlijk en transparant systeem. Van het feit dat dit niet voor elke vereniging financieel positief heeft uitgepakt zijn we ons bewust. Mochten er ongewenste ontwikkelingen ontstaan door het nieuwe subsidiestelsel, dan hebben we bij het evaluatiemoment de mogelijkheid om, wanneer dit noodzakelijk is, dit bij te sturen.

De VKP is vóór het voortzetten van het leefbaarheidsbudget. Dit geeft verenigingen maar ook particulieren de kans, middels een éénmalige bijdrage, om duurzame initiatieven op te starten en vervolgens door te zetten in het belang van de leefbaarheid. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 hebben wij als VKP daarom ook voorgesteld om het budget op te hogen naar een beschikbaar bedrag van € 100.000,–.

Na jaren van beleidsarm begroten, kunnen we zeggen dat wij als gemeente Mill en Sint Hubert nu een solide financiële positie hebben bereikt. Om tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen moeten we er voor zorgen dat de Algemene Reserve van onze gemeente de komende jaren wordt aangevuld. Daarnaast vinden wij als VKP dat ook onze inwoners mee moeten kunnen delen in de financieel gunstige vooruitzichten. Daarom stelt de VKP voor, middels een MOTIE, de geplande OZB verhoging voor 2018 in zijn geheel niet door te voeren. We zien de uitwerking hiervan door het college graag in de concept begroting 2018 terug.

Omdat gebleken is dat onze inwoners tot de beste afvalscheiders van Nederland behoren zijn wij als VKP van mening dat wij hen hiervoor dienen te belonen in plaats van hen te confronteren met een verhoging van de afvalstoffenheffing. De reserve afvalstoffenheffing is juist bedoeld om “onverwachte” stijgingen op te kunnen vangen. Daarbij is ons toegezegd dat er eind 2017 een evaluatie van de huidige inzamel systematiek komt. Daarom stelt de VKP, middels een MOTIE voor, om de afvalstoffenheffing in 2018 niet te verhogen maar de meerkosten op te vangen door het inzetten van de hiervoor bedoelde reserve afvalstoffenheffing. Ook hiervan zien we de uitwerking door het college graag terug in de conceptbegroting 2018.

Tot slot wil de VKP graag de uitdagingen die de komende jaren op ons pad komen samen met onze inwoners en de diverse dorps- , wijk-  en adviesraden op blijven pakken in het belang van een duurzame toekomst van onze mooie plattelandsgemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Hiervoor staat de VKP te alle tijden open voor nieuwe ideeën en initiatieven.

Namens de VKP,                   Anne Derks en Sjors van Kempen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.