Verkiezingsprogramma 2018-2022: Thema Wonen

De komende weken geven wij u een inkijk in het Verkiezingsprogramma, 2018-2022 van de VKP, waarbij we telkens één thema uitlichten. Deze week het thema: Wonen

Woningbouw

De VKP zal zich blijven inzetten voor woningbouw in alle vier de kernen. Voldoende betaalbare mogelijkheden aan woningzoekenden -met name starters en alleenstaanden- bieden is belangrijk voor het in standhouden van de basisvoorzieningen en het verenigingsleven in de kernen. De VKP is voorstander van energiezuinig bouwen om zo te komen tot nul op de meter.

De VKP vindt het belangrijk dat er ook kleinschalige woonvormen gebouwd worden voor mensen met een beperking. Maar ook om bijvoorbeeld jongeren en senioren gezamenlijk te laten wonen in bijvoorbeeld woonhofjes. De VKP is van mening dat er voor ouderen, die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen, meer levensloopbestendige woningbouw moet plaatsvinden.

Informatieavonden woningbouw

In 2017 is er door de werkgroep Toekomstvisie van de gemeenteraad een informatieavond specifiek over de woningbouw georganiseerd voor de jeugd. Vervolgens is er ook één gehouden voor medioren en senioren. Beide avonden zijn zeer druk bezocht. De VKP speelt een actieve rol in de werkgroep Toekomstvisie en schroomt hierbij niet om het voortouw te nemen.

Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet brengt 26 wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen terug naar 1 wet. De VKP vindt het belangrijk dat naast de gemeenteraad alle belanghebbenden en betrokken instanties gelijktijdig geïnformeerd en betrokken worden bij de invulling en uitvoering van deze wet.

Grondprijzen

Al jaren vragen wij als VKP aandacht voor het hanteren van verschillende grondprijzen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere grondprijs per m2 afhankelijk van het voorzieningenniveau per kern of een lagere grondprijs als er energieneutraal gebouwd wordt.

Afvalstoffenheffing

De VKP heeft middels een motie het verzoek gedaan de afvalstoffenheffing niet te verhogen in 2018. Aangezien er voldoende reserves zijn om hogere kosten op te vangen, hoeft dit niet aan de inwoners doorberekend te worden.

OZB

Na jaren van verhoging van de OZB om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen, staat onze gemeente er financieel weer goed voor. Mede hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat ook deze lasten van onze inwoners dit jaar niet verder stijgen. De VKP heeft middels een motie het verzoek gedaan om de OZB niet te verhogen voor 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.