Nieuwe stelling online

De nieuwe stelling is geplaatst waarbij de VKP op zoek is naar UW mening. Deze keer gaat het om de activiteit van de politiek na de verkiezingen. U kunt naar het tabblad “Stelling” gaan om uw mening te geven. Indien u wenst kunt u deze keuze ook toelichten. De VKP is zeer benieuwd naar uw mening!

Schriftelijke vragen vertrek voorzitter SWOM aan college van 16 oktober 2013

Geacht college,

 

 

De V.K.P. heeft de volgende schriftelijke vragen:

 

  • Vertrek voorzitter SWOM (Stichting      Welzijn Ouderen Mill):

 

Middels een persbericht hebben wij kennis kunnen nemen van het feit dat de heer Guus Fonteijn met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter van de SWOM heeft neergelegd.

In dit persbericht geeft het bestuur van de SWOM aan dat er een aantal redenen zijn voor zijn opstappen. Daarbij verwijst men o.a. naar een brief van welzijnsinstelling Radius.

Tot slot geeft het bestuur van SWOM aan dat: “Wij hopen dat de gemeente hier haar verantwoordelijkheid neemt”.

 

De V.K.P. heeft hierover de volgende vragen:

–          Is het college op de hoogte van de inhoud van de brief van Radius? Zo ja, hoe en door wie is men hiervan op de hoogte gebracht?

–          Wat zijn de consequenties voor het Welzijnswerk en het functioneren van de SWOM en K.B.O.’s in de gemeente Mill en Sint Hubert naar aanleiding van het opstappen van de voorzitter van         de SWOM en het hier opvolgende persbericht van het bestuur van de SWOM welke mogelijk zou duiden op een vertrouwensbreuk met Radius?

–          Welke actie heeft of gaat het college ondernemen om, zoals het bestuur van SWOM  hoopt, haar verantwoordelijkheid te nemen?

 

 

Met vriendelijke groet namens de V.K.P.,

 

Sjors van Kempen

Sint Hubert,  16 oktober ’13

Achterbanvergadering 22 oktober

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

 

 

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergaderingen van donderdag 7 november 2013?

Dan bent u hiervoor van harte welkom op dinsdag 22 oktober 2013.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 7 november besproken worden.

Tijdens deze raadsvergadering wordt de programmabegroting 2014 behandeld.

Verder staat op de agenda o.a. de bestuursrapportage 2013, voorstel tot vaststelling van de rekenkamervcommissie Land van Cuijk, Brede school en verhuurovereenkomst IKKE, de tijdelijke stimuleringsmaatregel gronduitgifte woningbouw, en het voorbereidingsbesluit Schoolstraat 28. Op deze achterbanvergadering is als gastspreker Mieke Vloet, manager team Mill en Sint Hubert van Radius organisatie voor welzijn Land van Cuijk aanwezig. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze raadsleden.

 

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

 

                              Dinsdag 22 oktober 2013

                       naar gemeenschapshuis “De Wis”                                                               

                                   in Langenboom

                                Aanvang: 20.00 uur

 

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 7 november en de bijbehorende commissievergaderingen kunt u vinden op het raadsinformatie- systeem.

Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering.

 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

Notulen achterbanvergadering  3 september 2013

                 Rondvraag en mededelingen

                 Stand van zaken verkiezingen 2014

                 Bespreking raadsvergadering van  7 november 2013

                 Vragen aan fractieleden

21.30 uur Mieke Vloet, manager team Mill & Sint Hubert van Radius

22.30 uur Sluiting.

 

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Winnaar prijsvraag St.Hubert op zijn Best 2013

VKP reikt voor de tweede keer een prijs uit.

 

Tijdens een zonovergoten weekend eind augustus vond de manifestatie Sint Hubert op z’n Best plaats. Zondags was ook de VKP, de Vier Kernen Partij, met een mooi aangeklede stand aanwezig. Op de spandoeken de nieuwe slogan “Met hart voor de samenleving” , posters van de VKP, kleine potjes met hartjes en weer een grote pot vol met allerlei kleuren hartjes. Hieraan was een prijsvraag verbonden. Er konden enkele vragen beantwoord worden zoals de vraag “Wat betekent de VKP?” Deze vraag werd door bijna iedereen goed beantwoord met Vier Kernen Partij. De vraag “Wie is de fractievoorzitter van de VKP?” was iets moeilijker. De meeste mensen wisten toch wel dat dit Sjors van Kempen is. Maar ook Herman Wijdeven werd nog enkele keren genoemd. Herman is de voorzitter van de VKP. De derde vraag “Hebt u tips of suggesties voor de VKP” is door heel veel mensen gebruikt om iets op te schrijven voor de fractie en het bestuur. Het bestuur en de raads- en commissieleden  gaan zo snel mogelijk met deze suggesties en tips aan de slag. Veel mensen hebben bij deze vraag “Zo doorgaan” ingevuld. De VKP is blij met deze ondersteunende opmerking. De laatste vraag was “Hoeveel hartjes zitten er in de pot?”. Niemand vulde het goede aantal hartjes in namelijk 716.

Uit onze gemeente zat Mevr. Hermien Willems uit Langenboom er met 731 hartjes het dichtste bij. De voorzitter de heer Herman Wijdeven heeft haar namens de VKP een VVV-bon en enkele potjes met hartjes als prijs uitgereikt. Ook is er heel wat afgebuurt bij de stand. Het bestuur en de fractie van de VKP bedanken iedereen voor het invullen van de prijsvraag en de inspirerende praatjes. Ze kijken terug op een geslaagde, gezellige dag bij Sint Hubert op z’n Best. En bent u nu ook benieuwd wat de VKP nog meer doet? Welke vragen ze bijvoorbeeld stellen in het vragenuurtje, welke schriftelijke vragen er worden gesteld aan het college of wat de inbreng van de VKP is tijdens de raadsvergaderingen of de begrotingsbehandeling in november kijk dan eens op onze vernieuwde website WWW.vierkernenpartij.nl.

Herman

Interview Maasdriehoek met Sjors van Kempen

Vragen aan raadsleden i.v.m. publiekscampagne gemeenteraadsverkiezingen

 

Persoonlijk paspoort
Naam:                        Sjors van Kempen01. Sjors van Kempen
Leeftijd:                       47 jaar (25-08-1966)

Burgerlijke staat:        gehuwd met Diana van Kempen – van der Venne

Kinderen:                    Marle (1999)   Jarno (2001)   Elise (2003)
Partij:                          V.K.P. (VierKernenPartij)

Woonplaats:               Sint Hubert

Geboorteplaats:          Boxmeer
Raadslid sinds:           2000

Ik ben een persoon die graag:           Het beste uit de mensen naar boven haalt.

Hoe zijn uw politieke ambities ontstaan?      Een logische vervolg stap op eerdere bestuursfuncties.

Wat is uw drijfveer?   Ik wil in het dagelijks leven iets betekenen voor de gemeenschap van de gemeente Mill en Sint Hubert. (Opgeven is geen optie).

Wat doet u in het dagelijks leven?     Teamleider IBN Openbare Ruimte in de gemeente Boxmeer voor 36 uren per week. Daarnaast mede eigenaar van een agrarisch bedrijf met als hoofdtak de boomteelt. Verder ben ik nog jeugdleider van het combinatieteam Sc Sint Hubert / v.v. de Willy’s D1 en actief lid van c.v. de Bokken in Sint Hubert.

Hoe combineert u dit met het raadswerk?    Het raadswerk is vooral in de avonduren en indien nodig neem ik verlof op voor het bijwonen van de bijeenkomsten.

Wat maakt het raadswerk leuk en interessant?       Het is goed om te constateren dat je als raadslid concreet iets kunt betekenen voor de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Op welk resultaat dat u als raadslid hebt bereikt, bent u het meest trots?  Dat zijn er meerdere waaronder het realiseren van premie A-woningen in Sint Hubert maar een meer recent  resultaat is het verlagen van de afvalstoffenheffing wat op dat moment haaks op het voorstel van het college stond.

Waar heeft u zich sterk voor gemaakt, maar is (nog) niet gelukt?  Het afschaffen van de O.Z.B. Hiervoor zijn al meerdere pogingen ondernomen maar helaas nog steeds zonder draagvlak.

Waar gaan uw handen van jeuken? 

Negatief: “als mensen elkaar onrecht aandoen op welke manier dan ook”.

Positief: “mensen die ideeën hebben en zich inzetten voor de leefbaarheid in de kernen”.

Hoe betrekt u de inwoners van de gemeente bij uw werk als raadslid?      Door er simpelweg “te zijn voor de inwoners” sta je met twee benen midden in de samenleving. Daarnaast weten de inwoners je te vinden per mail of telefoon. Iedereen krijgt altijd een antwoord en terugkoppeling op zijn of haar vraag.

Wat betekent Mill en Sint Hubert voor u?     Emotioneel gezien: “Alles”.

Waar wordt u gelukkig van?  Als ik een bijdrage heb kunnen leveren voor een groep mensen die een mooi resultaat neerzetten in welke vorm dan ook.

Waarom is de samenwerking met Cuijk en Grave zo belangrijk voor de gemeente Mill en Sint Hubert?            Door de schaalvergroting en complexiteit van meerdere zaken is het belangrijk om de samenwerking met andere gemeenten op te pakken. Dit om de zelfstandigheid (met name de herkenbaarheid en leefbaarheid in de kernen) te kunnen behouden.

Er komen steeds meer taken naar de gemeente. Op welke wijze moet de gemeente dit in gaan vullen?           Zie het antwoord hierboven.

Tip voor toekomstige raadsleden:     Blijf met beide benen in de maatschappij staan, dan weet je wat er leeft en speelt.

Schriftelijke vragen VKP 5 september 2013

De VierKernenPartij heeft 5 september jongstleden enkele vragen gesteld aan het college. Helaas hebben wij hier nog geen antwoord op mogen ontvangen maar wij willen u wel laten weten wat deze vragen inhouden:

Geacht college,

 

De V.K.P. heeft de volgende schriftelijke vragen:

 

  • Aanpassing aanbestedingsbeleid gemeente Mill en Sint Hubert:

Door een aanpassing van de Europese regelgeving is er meer ruimte ontstaan voor het midden- en kleinbedrijf om in te schrijven op opdrachten waarvoor een aanbestedingsnorm geldt. Hierop hebben de gemeenten Uden en Veghel al geanticipeerd door hun aanbestedingsbeleid aan te passen. De V.K.P. is van mening dat dit een uitstekende zaak is om hiermede de regionale economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Hierover heeft de V.K.P. de volgende vragen:

–          Is het college voornemens om ook in de gemeente Mill en Sint Hubert, al dan niet in samenwerking binnen het Land van Cuijk, het aanbestedingsbeleid op deze onderdelen, conform de vernieuwde Europese regelgeving, aan te passen?

–          Zo ja, op welke termijn gaat dit gebeuren en wanneer kan besluitvorming in de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert plaatsvinden?

 

  • Geluidsoverlast Vliegbasis Volkel:

Omtrent Vliegbasis Volkel zijn we nog steeds in afwachting van het te nemen Luchtvaartbesluit. De laatste tijd kunnen we regelmatig via de media vernemen dat de JSF, welke straks naar alle waarschijnlijkheid de huidige straaljagers gaat vervangen, volgens onderzoekers voor beduidend meer geluidsoverlast zal gaan zorgen dan nu met de straaljagers het geval is.

Hierover heeft de V.K.P. de volgende vragen:

–          Wanneer kunnen we het Luchtvaartbesluit verwachten?

–          Wordt hierin de komst van JSF vliegtuigen naar Volkel meegenomen?

–          Indien het juist blijkt te zijn dat de JSF voor beduidend meer geluidsoverlast gaat zorgen, wat zijn dan de gevolgen voor onze gemeente en wat kan hiertegen gedaan worden?

 

  • Stand van zaken “herbestemming” de Tweesprong:

Al meer dan een jaar ligt er een verzoek van de gemeenteraad aan het college om met een voorstel te komen voor “de Tweesprong” in Langenboom. Het betreft het handhaven van de huidige situatie of een andere bestemming voor deze locatie en alternatieven voor de huidige gebruikers (Scouting Langenboom en Follow-Up).

Hierover heeft de V.K.P. de volgende vraag:

–          Hoe verloopt de communicatie tussen gebruikers en gemeente?

–          Wanneer kunnen we als raad een voorstel betreffende de Tweesprong verwachten?

 

Met vriendelijke groet namens de V.K.P.,

Sjors van Kempen

Sint Hubert,  5 september ’13

Vragen VKP omtrent pilot onrechtmatig gebruik grondgebied gemeente

Onlangs heeft de gemeente de inwoners van Sint Hubert aangeschreven omtrent het onrechtmatig in gebruik hebben van gemeentegrond. Op dit schrijven is de volgende reactie naar de gemeente gestuurd namens een inwoner van Sint Hubert:

 

Sint Hubert, 5 september ’13

 

Betreft:           Pilot onrechtmatig grondgebruik Sint Hubert

 

Geacht college,

 

Afgelopen week heb ik, evenals vele andere inwoners van Sint Hubert een brief gekregen betreffende onrechtmatig grondgebruik.

Bij deze spreek ik mijn verontwaardiging uit betreffende de inhoud (of beter gezegd het ontbreken daarvan) en samenstelling van de brief. In een gesprek met de heer Vincent van Hees heb ik dat ook kenbaar gemaakt alleen is hij natuurlijk de boodschapper en niet de verantwoordelijke voor de brief. Prima dat de gemeente na jaren (tientallen) duidelijkheid wil verschaffen over de eigendomsverhoudingen van “grond gebruik”. Ik ga ervan uit dat Sint Hubert een soort van pilot is die in ieder geval spoedig een aantal leermomenten (verbeterpunten)  zal opleveren om herhaling te voorkomen en wellicht op korte termijn al actie zal opleveren.

Bij deze enkele vragen:

–         Waarom is er in de persoonsgerichte brief niet direct melding gemaakt over het wel of niet aanwezig zijn van kabels en of leidingen zodat direct duidelijk is of de grond wel- of niet verkoopbaar is?

–         Waarom is er niet aangegeven dat men een beroep kan doen op de mogelijkheid tot “verjaring” (meer dan 20 jaar bewijsbaar in eigendom)?

–         Waarom is er geen duidelijkheid gegeven betreffende taxatiekosten en de transactiekosten van notaris en kadaster? Naar ik heb begrepen belopen deze in de honderden euro’s per geval en kunnen deze zelfs hoger zijn dan het bedrag voor de te verwerven grond!!!

–         In hoeverre gaat men rekening houden bij de taxatie of men al die jaren “het tuintje” netjes onderhouden heeft of dat men het “een zooitje” heeft laten worden?

–         Waarom is er in de brief aangegeven dat de betreffende grond de bestemming “Wonen” heeft terwijl iedereen weet dat je op een meter van de straat nooit kunt of mag bouwen? Dit wekt de indruk dat er voor bouwgrond betaald moet worden! (feitelijk is het niet meer als berm of openbaar groen en zeker géén bouwgrond)

Tot slot strookt het geheel niet met het idee om gemeentelijke plantsoenen door particulieren (lees inwoners) te laten onderhouden!!!

 

Ik verwacht van u als college op korte termijn actie door het sturen van een aangepaste brief naar eenieder in Sint Hubert, die een verzoek heeft ontvangen, met daarin de antwoorden op die vragen die er nu leven. Dit om nog meer onvrede en vooral onnodige kosten te voorkomen. De heren van Hees en Arfman kunnen u daar ongetwijfeld mee van dienst zijn gezien ze al vele verontwaardigde inwoners hebben gesproken.