V.K.P. juicht duurzaamheidprojecten toe

Scholen en sportverenigingen in het Land van Cuijk die zonnepanelen in huis halen, werken niet alleen mee aan duurzame energieproductie, het kan ook financieel aantrekkelijk zijn. Om daarachter te komen wordt 26 november a.s. in het gemeentehuis van Boxmeer (Raadhuisplein) een voorlichtingsavond gehouden. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd in welke situaties het investeren in zonnepanelen zinvol kan zijn. De informatie is specifiek bedoeld voor scholen en verenigingen uit Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave. De bijeenkomst is in handen van Brabants Groen, initiator van regionale duurzaamheidsprojecten. De avond begint om 19.30 uur. Elk initiatief voor het gebruik van duurzame energieproductie juicht de V.K.P. van harte toe.

 

Achterbanvergadering 26 november

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 12 december 2013?

Dan bent u hiervoor van harte welkom op dinsdag

26 november 2013. 

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 12 december besproken worden.

Hierop staan o.a. de toekomst van de Tweesprong, vaststellen tarieven hulp bij het huishouden, invoering nieuwe APV, de programmabegroting 2014 Cuijk, Grave, Mill, Investeringsvoorstel gymnastiekonderwijs Brede School in gemeenschapshuis De Wester, centrumplan Mill, bestemmingsplan Udensedijk 20 en aanpassing brandbeveiligingsverordening en bouwverordening.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                              Dinsdag 26 november 2013

                          naar gemeenschapsacc. “De Wilg”                                                                

                                          in Wilbertoord

                                       Aanvang: 20.00 uur

 

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 12 december en de bijbehorende commissievergaderingen kunt u vinden op het raadsinformatie- systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering.

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

Notulen achterbanvergadering  22 oktober 2013

                 Rondvraag en mededelingen

                 Bespreking raadsvergadering van 12 december 2013

22.00 uur Vragen aan fractieleden

                  Sluiting.

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

www.vierkernenpartij.nl

Algemene beschouwingen begroting 2014 VKP

De VierKernenPartij heeft haar bijdrage Algemene beschouwingen begroting 2014 ingediend bij de gemeente. Deze bijdrage is als volgt:

 

     Algemene beschouwingen begroting 2014:      

Geacht college en raad,

Vandaag ligt de programmabegroting 2014 voor. Deze begroting bevatte dit jaar helaas “weer” veel fouten welke achteraf gecorrigeerd dienden te worden.

De V.K.P. heeft bij de behandeling van de kadernota 2014 gepleit voor een sociaal- , duurzaam- en solide economisch beleid vertaald in de programmabegroting 2014 en meerjarenraming met daarin opgenomen “Leefbaarheid in alle vier de kernen” als speerpunt van beleid.

Helaas ziet de V.K.P. hiervan in de voorgelegde programmabegroting 2014 weinig tot niets van terug. In tegendeel, zo wil het college fors bezuinigen op met name het sociale beleid waaraan zij ook nog eens nietszeggende streefwaarden koppelt. Of komt het college in de loop van 2014 op haar voornemen terug? Net zoals afgelopen jaar bij de voorgestelde bezuiniging op het Regionaal Maatschappelijk Centrum (R.M.C.) en de verwachtte bezuiniging op het groot onderhoud van de gemeenschapsaccommodaties. De V.K.P. had hiervoor al gewaarschuwd.

Verder heeft de  V.K.P. bij de behandeling van de Kadernota 2014 het college verzocht om met die voorstellen – een onderbouwing daarvan ontbrak overigens destijds – op een gepaste wijze, dus in goed overleg met betrokken partijen, om te gaan om zo gezamenlijk op langere termijn tot een win-win situatie te komen.

De V.K.P. blijft zich sterk maken voor het investeren in het sociale domein en in de duurzaamheid van onze gemeente.

Voorts kunnen we al die vrijwilligers, verenigingen en instellingen die zich nu al inzetten voor het leefbaar houden van onze gemeente niet in de kou laten staan. Wij zullen hen moeten blijven stimuleren en faciliteren.

De V.K.P. verzoekt het college de regie in handen te nemen en in gesprek te gaan met alle betrokken partijen hoe op een verantwoorde manier, zowel sociaal als financieel, gezamenlijk de uitdagingen die op ons af komen, opgepakt kunnen worden en hoe hier de komende jaren invulling aan geven kan worden. Dit dient uiteraard te gebeuren op basis van wederzijds vertrouwen en respect.

De V.K.P. krijgt steeds meer signalen dat deze – mogen wij zeggen: vereiste – regierol in toenemende mate gemist wordt binnen met name de programma’s:

  1. Veiligheid
  2. Kind, cultuur en sport
  3. Maatschappelijke zaken

Wat betreft de samenwerking zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau zullen we ons moeten blijven inspannen om daaraan zeker in het Land van Cuijk, maar ook daarbuiten, actief vorm te geven.

De V.K.P. staat hier volledig achter en is bereid om daarvoor incidenteel financiële middelen beschikbaar te stellen. Wat de V.K.P. betreft is de financiering echter geen automatisme. De middelen zullen steeds weer en van geval tot geval gevraagd en verantwoord moeten worden.

De V.K.P. zal daarom bij de behandeling van de programma’s een voorbehoud maken bij het voorstel een bijdrage van € 3,- per inwoner beschikbaar te stellen voor het regiofonds, omdat er op dit moment onvoldoende duidelijkheid is over een zinvolle besteding van deze middelen.

De V.K.P. is zich ervan bewust dat we in de huidige tijd “de tering naar de nering” moeten zetten. Bij de keuze voor een aantal onderdelen op “gewenst nieuw- / gewijzigd beleid” zullen wij bij de behandeling van de programma’s hier op terugkomen.

Tot slot: lastenverhoging is in deze tijd voor de V.K.P. onacceptabel, ook al wordt voorgesteld om de O.Z.B. tijdelijk wat minder te verhogen. Feit blijft dat een beperkte groep inwoners structureel opdraait voor het sluitend maken van de begroting.

Waarom weigert het college “dieper in eigen vlees te snijden”?

Om de begroting meerjarig sluitend te houden wordt er jaarlijks een fors bedrag uit de algemene reserve gehaald voor o.a. grote investeringen zoals de Brede School. We zijn dus als gemeente Mill en Sint Hubert aan het interen terwijl de conceptbegroting 2014 met een fors positief resultaat eindigt (excl. een reeds ingeboekte risico / buffer voor de algemene uitkering).

Wat is de reden hiervoor?

De V.K.P. is van mening dat “restant budgetten” direct terug dienen te vloeien naar de algemene reserves. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om te bepalen wanneer en waarvoor benodigde kredieten beschikbaar gesteld worden.

Namens de V.K.P.,

Sjors van Kempen