Schriftelijke vragen VKP omtrent raadsinformatiebrief traject infrastructuur LOG Graspeel

Naar aanleiding van het ontvangen schrijven vanuit het college omtrent de afrekening traject infrastructuur LOG Graspeel, welke te lezen is op onze website, heeft de VKP de volgende vragen gesteld:

 

Geacht college,

 

Middels een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert op de hoogte gebracht betreffende de stand van zaken omtrent de financiële afwikkeling van het traject infrastructuur inclusief begeleiding van de bedrijfsverplaatsingen LOG Graspeel.

De V.K.P. is verbaasd over de nu verstrekte informatie omdat wethouder van den Boogaart reeds eerder, op vragen vanuit de gemeenteraad, heeft geantwoord dat “alle financiële zaken” geheel afgerond waren.

Uit de nu verstrekte raadsinformatiebrief blijkt echter dat er geen overeenstemming bereikt is over de (eind)afrekening van dit traject, hetgeen met name betrekking heeft op de door de gemeente Grave te betalen bijdrage.

 

Hierover heeft de  V.K.P. heeft een aantal vragen:

–   Op 10 mei 2007 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten Landerd, Grave en Mill en Sint Hubert. Wat is de rechtsgeldigheid van deze overeenkomst en wat zijn de consequenties wanneer een van de gemeenten zich niet aan de afspraken houd?

–   Er blijkt een groot aanbestedingsvoordeel gehaald te zijn in het traject infrastructuur. Dit voordeel blijkt ruim voldoende te zijn om de kostenoverschrijdingen ten aanzien van (een aantal van de) voornoemde kostenposten te kunnen compenseren. Over welke kostenposten hebben we het dan en welke kostenposten kunnen wel gecompenseerd worden en welke niet?

–   Door de gemeente Landerd is, in strijd met de voornoemde samenwerkingsovereenkomst, een veel lagere bijdrage voor de gemeente Grave berekend. Wat zijn de consequenties voor, het in strijd handelen van de samenwerkingovereenkomst, de gemeente Landerd en welke mogelijkheden heeft de gemeente Mill en Sint Hubert om de gemeente Landerd aansprakelijk te stellen?

–   De gemeente Mill en Sint Hubert zit nu met een tekort van € 45.197,- (nog te betalen door de gemeente Grave) op het krediet. Wat is de beweegreden om middels “creatief boekhouden” een bedrag van € 27.250,- niet bij de gemeente Grave in rekening te brengen?

 

Samengevat: Samenwerkingovereenkomst LOG Graspeel incl. kostenverdeling – Landerd gaat in de fout – Grave komt de afspraken niet na – Mill en Sint Hubert zit met een financieel gat van € 45.197,-.

 

De enige actie die u, volgens de raadsinformatiebrief, hebt ondernomen is een brief te richten aan de gemeente Grave om het bedrag van maar liefst € 17.947,- per direct aan de gemeente Mill en Sint Hubert te voldoen. (“Sinterklaas bestaat dus nog!”)

College, zou u ook zo handelen als het uw “eigen” portemonnee betrof?

Beantwoording vragenuurtje 12 december 2013

Tijdens het vragenuurtje op 12 december heeft de VKP enkele vragen aan het college gesteld betreffende woningbouw Wilbertoord en Sint Hubert. Ook kwamen de volkstuinen aan de orde. Hieronder vindt u de vragen met de antwoorden van de verantwoordelijk wethouder.

Bestemmingsplan Moerboom III Wilbertoord:

In de ontwikkelingsfase van het bestemmingsplan Moerboom III is door de portefeuillehouder steeds aangegeven dat de vaststelling van dit bestemmingsplan gepland stond voor de raadsvergadering van december 2013. Ook in het gesprek dat Vereniging Wilbertoord onlangs heeft gehad met wethouder van de Boogaart is door hem aangegeven dat het voorstel in december aan de raad zou worden voorgelegd en dat alles op schema liep.

Bij het beschikbaar komen van de agenda en de stukken voor de raadsvergadering van vandaag, bleek dat bestemmingsplan Moerboom III niet behandeld zou worden, sterker nog: er dienden gezien de overvolle agenda enkele zaken naar een volgende raadsvergadering doorgeschoven te worden en ook daar zat bestemmingsplan Moerboom III niet bij. De V.K.P. heeft hierover de volgende vragen:

–     Wat is de reden dat bestemmingsplan Moerboom III vandaag niet behandeld wordt?

–     Wat zijn de gevolgen van dit uitstel?

–     Wanneer wordt het bestemmingsplan Moerboom III nu wèl in de raad behandeld?

Beantwoording:

Volgens de wethouder hadden wij(en dus ook Vereniging Wilbertoord, waar het college onlangs mee heeft gesproken) het verkeerd begrepen(???!!!). Het ontwerp-bestemmingsplan zou eind dit jaar ter inzage komen liggen (op dit moment ligt het nog niet ter inzage). Dit betekent concreet dat als het ontwerp-bestemmingsplan inderdaad nog voor het eind van het jaar ter inzage komt liggen, dat er 6 weken lang bezwaren ingediend kunnen worden. Van de zienswijzen (bezwaren) wordt een overzicht gemaakt en dit wordt bij de stukken van het bestemmingsplan voorgelegd aan de raad. De raadsvergadering van 13 februari zal naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald worden. De eerstvolgende raadsvergaderingen op 26 maart (afscheid oude raadsleden) en 27 maart (installatie nieuwe raadsleden) en 17 april (benoeming wethouders, voorzitters commissies en benoeming nieuwe commissieleden) zal het onderwerp ook niet aan de orde komen. Op zijn vroegst zou het bij de huidige raadsplanning volgens de wethouder pas in de raadsvergadering van 12 juni kunnen. Dit zou betekenen dat er dan al een half jaar van de verlaagde grondprijs is verstreken, nog afgezien van de vertraging in de bouwplannen! Op de gestelde vervolgvraag ten aanzien van het verstrijken van de tijd dat de verlaagde grondprijs nog geldt gaf de wethouder als antwoord:  de gemeenteraad kan als ze de verlaagde grondprijs voor een langere periode dan tot 31 december 2014 wil, hierover opnieuw een besluit nemen.

 

 Bestemmingsplan Grootven III Sint Hubert:

Onlangs is door wethouder van de Boogaart aangegeven dat de projectontwikkelaar de financiering van het plan Grootven III had rond gekregen en dat de woningbouw in Grootven III van start kon gaan.Hierover heeft de V.K.P. de volgende vragen:

–     Wat is de reden dat er nog steeds geen bouwactiviteiten plaatsvinden?

–     Wanneer gaat de schop nu daadwerkelijk de grond in?

Beantwoording:

 Op dit moment zijn er 2 vrijliggende kavels in de verkoop. Volgens de wethouder zal de projectontwikkelaar deze week de beschikbare kavels in plan Grootven III op Funda plaatsen. Zodra er dan kavels verkocht worden wordt er daadwerkelijk met de bouw gestart.

 

Definitie volkstuinen:

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de formulering van de definitie hoe omgegaan wordt met volkstuinen, zoals aangegeven in de raadsvergadering van 21 maart 2013 n.a.v. het unaniem aangenomen amendement van AB’90?

Beantwoording:

 Op dit moment zijn er geen gronden beschikbaar die als volkstuin uitgegeven zouden kunnen worden, aldus de wethouder. Uiteraard dient de definitie van volkstuinen worden vastgelegd vóórdat er tot uitgifte van volkstuinen kan worden overgegaan.

 

Minder regelgeving gemeente Mill en Sint Hubert, coalitiepartijen laten kans voor open doel liggen.

De V.K.P. heeft getracht de regelgeving in de gemeente Mill en Sint Hubert een stuk(je) te beperken en de verantwoordelijkheid daar neer te leggen waar deze thuishoort.

Het voorstel van de V.K.P. de sluitingstijden aan de commerciële horeca over te laten, lijkt in de praktijk niet tot problemen te leiden. Deze conclusie kan volgens de V.K.P. uit de, door de burgemeester ondertekende, brief d.d. 10 december ’13 getrokken worden.

Het klopt inderdaad dat de politie niet staat “te juichen” bij het vrijstellen van de sluitingstijden voor de commerciële horeca maar in de praktijk blijkt dat het prima werkt. In de gemeenten Gennep, Bergen en Horst a/d Maas (vergelijkbare gemeenten als de gemeente Mill en Sint Hubert) heeft men al meerdere jaren ervaring met “vrije sluitingstijden”.

De ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid en er is minder overlast door het gespreid naar huis gaan van bezoekers. Verder is er van horecatoerisme geen sprake omdat in die gemeenten, net als in de gemeente Mill en Sint Hubert, zich geen grote commerciële horecagelegenheden bevinden.

Alle politieke fracties in de gemeente Mill en Sint Hubert waren, middels de verstrekte brief, op de hoogte. Helaas durfden de coalitiepartijen, A.B.’90 en C.D.A., zich niet achter het voorstel van de V.K.P. scharen. De coalitiepartijen vonden het voorstel van de V.K.P. enkel en alleen een sympathiek. Echter de daadkracht ontbrak bij hen om daadwerkelijk invulling te geven aan kreten die men altijd voor in de mond heeft liggen: “Minder regels, de verantwoordelijkheid daar neer leggen waar deze thuishoort en besturen op afstand”.

De V.K.P. zal zich echter blijven inzetten en met concrete voorstellen komen om hier wel invulling aan te geven.

Amendement betreffende de Tweesprong door de VKP en Dorpslijst Langenboom

Aan de raad van Mill en Sint Hubert,

Ondergetekenden dienen op grond van artikel 35 reglement van orde voor de gemeenteraad 2006 en de gemeentewet het volgende amendement in betreffende:

Raadsagendapunt 7:   Toekomst gebouw “De Tweesprong”

De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert bijeen in vergadering van 12 december 2013,

Gehoord de beraadslaging in de gemeenteraad en de commissie GROZA,

Overwegende dat:

 • Scouting Langenboom en aanverwante verenigingen een volwaardig bestaansrecht en een breed draagvlak hebben in Langenboom en daarvoor dienen te beschikken over “voldoende ruimte” voor het ontplooien van hun activiteiten.
 • De gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert zich in een eerder stadium heeft uitgesproken tegen het voornemen van “woningbouw” op deze locatie te zijn.
 • Afspraken in het verleden, tussen Scouting Langenboom en de gemeente Mill en Sint Hubert, onvoldoende dan wel niet zijn vastgelegd.
 • Afspraken betreffende de huur en gebruiksvoorschriften aangaande volkstuinen onvoldoende dan wel niet zijn vastgelegd.

   

Besluit:

 1. Het gebouw de Tweesprong en de grond met de bestemming “Maatschappelijk” inclusief de overige huidig in gebruikzijnde grond door Scouting Langenboom in erfpacht over te dragen voor een bedrag van € 1,- aan Scouting Langenboom, nadat het achterstallig onderhoud in en aan het gebouw de Tweesprong uitgevoerd is.
 2. Het resterende gedeelte grond (ca. 333m2) beschikbaar te stellen en te verhuren als volkstuin conform de voorwaarden van het, door AB’90 geamendeerde en door de gemeenteraad, unaniem aangenomen  raadsbesluit “Beleidsnota verkoop/verhuur/ingebruikgeving gemeentegrond”.
 3. Het onder punt 1. en 2. vernoemde van dit besluit op de gebruikelijke wijze vast te leggen om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert in zijn openbare vergadering van 12 december 2013.

Raadsbesluit De Tweesprong Langenboom: “De dag van de gemiste kans”

De V.K.P. heeft als motto om met mensen te beslissen in plaats van over mensen. Het betekent dat wij er alles aan doen om zo goed mogelijk te luisteren naar onze inwoners.

Eigen initiatief, saamhorigheid en betrokkenheid van inwoners zijn belangrijk om te komen tot een zo leefbaar mogelijke samenleving. Een geweldige kans kreeg de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert om, middels een door de V.K.P. en Dorpslijst Langenboom ingediend amendement betreffende de Tweesprong, hieraan invulling te geven.

De gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert had zich al eerder uitgesproken tegen “woningbouw” op deze locatie te zijn. Uit de vele, inhoudelijk goede, inspraakreacties tijdens de commissie- en raadsvergadering vanuit alle geledingen in Langenboom bleek dit een “breed gedragen” besluit!

Echter 12-12-2013 gaat wat de V.K.P. betreft de boeken in als “de dag van de gemiste kans”. De “macht van het getal” bleek sterker te zijn dan saamhorigheid en betrokkenheid van de inwoners van Langenboom en een reeds eerder genomen besluit van de gemeenteraad. “Voor Woningbouw op deze locatie is géén draagvlak!” Onze inwoners, van met name Langenboom, hebben verloren in plaats van dat de democratie heeft “gewonnen”. Dat men de volgende dag alles en iedereen in stelling brengt om de zaak te sussen voelt als “zout in de wond strooien”.

12-12-2013 was de uitgelezen kans, voor de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert, om alle betrokkenen “rondom de Tweesprong” die duidelijkheid te geven die men al jaren wenst en een volmondig “JA” te zeggen tegen saamhorigheid en betrokkenheid van inwoners in onze gemeente. De V.K.P. draagt deze inzet van onze inwoners voor de leefbaarheid een warm hart toe. Zonder samenwerking, waarbij de politiek een open oor en oog heeft voor al onze inwoners, geen samenleving!

De V.K.P. stond, staat en blijft staan voor eerlijkheid en duidelijkheid naar onze inwoners, bedrijven en verenigingen toe.

Schriftelijke vragen aan college betreffende Kindcentrum en Voorschoolse- en Vroegschoolse educatie

1.    Stand van zaken Kindcentrum incl. de satellietscholen in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Op 13 januari 2014 start aan de Langenboomseweg in Mill het “Kindcentrum” waar de Lens en de Kameleon als basisscholen onderdeel van uit zullen maken. De overige basisscholen, “de Schare” in Sint Hubert, “de Klimop” in Wilbertoord en “’t Stekske in Langenboom zullen, naar wij als V.K.P. hebben begrepen, vanaf die datum als satellietscholen gaan fungeren van dit Kindcentrum.

De V.K.P. heeft hierover de volgende vragen:

 1. Wat is de stand van zaken betreffende de ontwikkeling van het Kindcentrum en hoe worden de overige basisscholen in onze gemeente hierbij betrokken?
 2. Wie is de regiehouder van dit proces en op welke manier is basisschool “de Klimop” uit Wilbertoord hierin vertegenwoordigd aangezien zij in een andere regio (Sint Anthonis) vallen?
 3. Is het mogelijk dat basisschool “de Klimop” uit Wilbertoord binnen dezelfde regio gaat vallen als de overige basisscholen en op welke manier kan de gemeente Mill en Sint Hubert hierbij een stimulerende rol spelen?
 4. Wat is de stand van zaken betreffende de invulling van de “Bredeschool-coördinator” / Combinatiefunctionaris?
 5. We hebben begrepen dat de gemeente Mill en Sint Hubert niet deelneemt/gebruik maakt van Stichting “Doe je mee”, wat is hier de reden van?

 

2.    Stand van zaken VVE (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie).

Onlangs is de gemeente Mill en Sint Hubert beoordeeld betreffende de invulling / uitvoering van VVE in de gemeente. Dit is beoordeeld met een de score 1 wat betekent: dat het nog in de kinderschoenen staat. De V.K.P. heeft echter begrepen dat basisschool ’t Stekske uit Langenboom en basisschool “de Schare” uit Sint Hubert  al een stuk verder waren/zijn. Ook hebben wij als V.K.P. begrepen dat voor de invulling hiervan er altijd financiële middelen vanuit de LEA geoormerkt waren.

De V.K.P. heeft hierover de volgende vragen:

 1. Welke actie gaat de gemeente ondernemen om aan het wettelijk verplichte VVE invulling te geven en op welke termijn?
 2. Wat is de reden dat een tweetal basisscholen in onze gemeente een stuk verder waren betreffende de invulling van VVE en wordt deze opgedane kennis/ervaring meegnomen met de verdere invulling van VVE in de gemeente Mill en Sint Hubert?
 3. Op welke manier en wanneer gaat men de beschikbare budgetten inzetten om de “achterstand” op het gebied van VVE weg te werken in de gemeente Mill en Sint Hubert?