Antwoord Veiligheidsregio Brabant Noordoost op de vraag van de VKP betreffende het invulling gegeven aan de periodieke controles van de brandveiligheidverordening?

Ten behoeve van de gebruiksvergunningen heeft VROM een “handleiding PREVAP 2009” opgesteld met daarin de risico’s van gebouwen met daaraan gekoppeld een voorstel aan frequenties van controlemomenten per jaar.

Van het aantal controles per tijd kan afgeweken worden, afhankelijk of een bedrijf/instelling/organisatie zijn zaken goed of minder goed op orde heeft.

Naar aanleiding hiervan worden de cafés dan ook minimaal 1 maal per jaar op brandveiligheid gecontroleerd. Dit doen we bewust enkele dagen voor de carnaval, omdat hier de brandveiligheid het grootste gevaar loopt. We geven hierbij de uitbaters ook nog extra voorlichting indien dit gewenst is.

Ook brandgevaarlijke gebouwen binnen de gemeente worden elk jaar gecontroleerd, met name zorginstellingen, logiesgebouwen en grote bijeenkomstgebouwen. Ook bedrijven komen in aanmerking. Afhankelijk van het onderhouden van gebouwen op brandveiligheidsvoorzieningen kunnen gebouwen minder vaak, of zelfs vaker, gecontroleerd worden op brandveiligheid.

 

Verder moet nieuwbouw aan de brandveiligheidseisen conform Bouwbesluit 2013 voldoen. Hierop gaat de brandweer op verzoek van de gemeente de controles uitvoeren. Hier wordt gecontroleerd of een gebouw bouwkundig brandveilig is en er wordt ook gekeken of een gebouw brandveilig in gebruik is. Dus dat mensen, die in het gebouw aanwezig zijn, tijdig gewaarschuwd worden bij een incident en daarop ook snel en veilig het gebouw kunnen verlaten. Hiervoor moeten de nodige voorzieningen aangebracht zijn (brandmeldinstallatie/ontruimingsinstallatie, vluchtwegpictogrammen, panieksluitingen e.d.) Ook bij het veranderde gebruik van een gebouw gaat de brandweer met de gemeente controleren of het betreffende pand de brandveiligheidsvoorzieningen heeft die het gebouw bij het betreffende gebruik moet hebben.

 

Ook evenementen zullen zodanig gehouden moeten worden dat deze voor de directe omgeving geen onnodige gevaren opleveren. De mensen die aan een evenement deelnemen of bezoeken, moeten dit veilig kunnen doen. Bij een calamiteit zullen deze mensen ook snel en veilig dit evenement moeten kunnen verlaten of opgevangen moeten worden. De hulpdiensten zullen ook snel en veilig ter plaatse moeten kunnen komen en hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Hierop wordt bij grotere evenementen controles uitgevoerd. Ook vinden er regelmatig gesprekken met betreffende organisaties, gemeente en hulpdiensten plaats voordat een evenement plaats vindt. Hier komen alle veiligheidsaspecten aan de orde.

De brandweer heeft ook een plicht om preventief bezig te zijn op het gebied van brandveiligheid. Daarom geeft de brandweer regelmatig voorlichting aan bepaalde doelgroepen. Elk jaar wordt er een doelgroep uitgekozen om hier extra aandacht aan te geven.

Afgelopen jaar, 2013, zijn de verzorgingstehuizen aan bod gekomen. Tussendoor wordt er ook voorlichting gegeven aan bedrijven, instanties of organisaties die daar behoefte aan hebben.

 

De controles op brandveiligheid in natuur- en bosgebieden gebeurt door het afgeven van kleurcodes. Het weer wordt door de brandweer goed in de gaten gehouden en als er enige aanleiding is om bij droger weer een stookverbod af te kondigen dan wordt dat door de brandweer gedaan, en doorgegeven aan de gemeente. Bij bepaalde kleurcodes kan de brandweer de gemeente adviseren om de stookvergunning op dat moment in te trekken, wat ook gebeurt.

De VKP over het wethouderschap

Nu de verkiezingstijd begonnen is, ontvangen wij ook de vraag wie er voor de VKP de beoogde wethouder zou zijn na de verkiezingen van 19 maart. Hierop kan de VKP het volgende melden.

De VKP heeft veel geleerd van de afgelopen raadsperiode en heeft daarbij vastgehouden aan het gedachtegoed van de VKP.

Wij blijven uitgaan van onze eigenkracht en volksvertegenwoordigende rol voor alle vier de kernen. Dit realiseren wij met de kandidaten namens de VKP, uit alle vier de kernen.

De nummers 1 t/m 10 zijn bestuurlijk ervaren mensen die geschikt en bereid zijn om in de raad en/of commissie namens de VKP plaats te nemen. Zie hiervoor de verkiezingslijst op deze website.

Over mogelijke coalitiedeelname verwijs ik u naar het bovenstaande en wacht de VKP de verkiezingsuitslag af.

Wat de VKP betreft zal het dualisme (hierbij functioneert het college onafhankelijk van de gemeenteraad in opdracht van de gemeenteraad) een flinke “push” krijgen omdat we nu zien dat de coalitie geheel leunt op het college. De gemeenteraad is immers het hoogste orgaan in de gemeente.

Gezien de toenemende mate van verschuivingen van overheidstaken vanuit het rijk naar de gemeenten is de VKP van mening dat het college uit professionele bestuurders dient te bestaan die over de vereiste kennis en de benodigde bagage beschikken.

Wat de VKP betreft zal er een selectieprocedure gevolgd worden voor een beoogd wethouderskandidaat.Een logisch vervolg is, naast het houden van een functioneringsgesprek met de burgemeester, het houden van functioneringsgesprekken met de wethouders.

De VKP is en blijft haar volksvertegenwoordigende rol als uitgangspunt houden. Een rol die de VKP op het lijf geschreven is. Dat hebben wij de afgelopen vier jaar bewezen.

Vaststelling nota inkoopbeleid werkorganisatie C.G.M.

De VKP blijft van mening dat het een gemiste kans is om deze nota niet door het gehele Land van Cuijk vast te stellen (de gemeente Sint Anthonis had hier middels een motie op aangedrongen).

In september vorig jaar heeft de VKP het college reeds verzocht om het inkoopbeleid Land van Cuijk aan te passen ten behoeve van de lokale ondernemers en ZZP’ers. Het is dan ook goed om te kunnen constateren dat dit nu is meegenomen in de vastgestelde nota inkoopbeleid werkorganisatie C.G.M.

De VKP heeft daarnaast het college verzocht om nadrukkelijk rekening te houden met en gebruik te maken van het toepassen van Social Return. Dit is noodzakelijk omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verplicht zijn om invulling te geven aan de Participatiewet. Hierbij zullen er voorwaarden gecreëerd moeten worden om iedereen met een afstand tot de arbeidmarkt aan “passend werk” te helpen.

Wat de VKP betreft is het inkoopbeleid daarvoor een uitgelezen mogelijkheid. De motie werd in meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

Vaststellen definitief ontwerp verkeerssituatie reconstructie Karstraat, Schoolstraat en gedeelte Wanroijsweg

De VKP heeft, naast de toezegging van de portefeuillehouder om met name de Karstraat zoveel als mogelijk te ontlasten van fietsverkeer middels bewegwijzering, getracht om de verkeerssituatie op het punt Bakhuisweg – Wanroijseweg zo veilig mogelijk in te richten zonder het “opwerpen” van onnodige obstakels.

Helaas kreeg dit voorstel van de VKP “uiteindelijk” geen gehoor bij de meerderheid van de gemeenteraad en blijft men hiermee vasthouden aan “papieren principes” in plaats van het gebruik van gezond verstand en het beperken van onnodige obstakels.

Functioneringsgesprekken burgemeester en wethouders

Wat de VKP betreft is een goede relatie tussen burgemeester en raad cruciaal voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. Een functioneringsgesprek is daarbij onmisbaar, omdat het de noodzakelijke feedback van de raad biedt en de raad een spiegel voorhoudt op het eigen functioneren. Daarbij is de VKP van mening dat ditzelfde geldt voor de relatie tussen de wethouders en raad. Daarom zal de VKP na de gemeenteraadsverkiezingen met een voorstel komen om een verordening op te stellen voor het houden van functioneringsgesprekken tussen wethouders en raad.

Verbeterde “toegankelijkheid” Jachthoorn Sint Hubert

jachthoornAfgelopen weken is de toegankelijkheid van de Jachthoorn in Sint Hubert aangepast.

12 jaar geleden bracht Francine van der Duijn namens de VKP een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert welke door de gehele raad werd aangenomen. De inhoud was het verbeteren van de toegankelijkheid van de gemeenschapsaccommodaties in alle kernen van onze gemeente voor met name inwoners met een beperking.

Omdat de afgelopen jaren zowel in Mill (realisatie Myllesweerd) als in Langenboom (verbouw- / nieuwbouw de Wis) de uitwerking van dit voorstel direct is gerealiseerd haperde de uitvoering van het initiatiefvoorstel in Wilbertoord (de Wilg) en Sint Hubert (de Jachthoorn).

Wederom na aandringen van de VKP bij- en diverse gesprekken van de besturen gemeenschapsaccommodaties met het college is nu de verbeterde toegang in Sint Hubert gerealiseerd. In Wilbertoord is men in overleg betreffende het verbeteren van de toegang van de Wilg en het plaatsen van een overkapping voor scootmobielen.