VKP met AB’90 in coalitie gemeente Mill en Sint Hubert

In het kader van de coalitieonderhandelingen in de gemeente Mill en Sint Hubert hebben op dinsdag 25 maart ’14 de verkennende gesprekken tussen de informateurs van VKP (Anne Derks en Sjors van Kempen) en de drie afzonderlijke fracties van: Dorpslijst Langenboom, CDA en AB’90 plaatsgevonden.

 

Tijdens deze constructieve gesprekken is duidelijk geworden dat de voorkeur voor alle partijen uitgaat naar een coalitie met twee partijen in de gemeente Mill en Sint Hubert. Dorpslijst Langenboom gaf daarbij aan niet aan een coalitie deel te willen nemen.

 

Daarnaast heeft de invulling met twee wethouders voor alle partijen de voorkeur.

 

Op basis van de verkennende gesprekken die afgelopen week hebben plaatsgevonden en het inhoudelijk politiek functioneren tijdens de afgelopen raadsperiode heeft VKP besloten om met AB’90 verder te willen gaan als coalitie.

 

De komende periode zullen VKP en AB’90, met ondersteuning van gemeentesecretaris Coen Boode, aan de slag gaan met het uitwerken van het coalitieprogramma VKP – AB’90 2014-2018. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat kwaliteit boven snelheid zal staan.

 

In het coalitieprogramma VKP – AB’90 2014-2018 zullen met name de volgende thema’s een belangrijke rol gaan spelen:

 

 • Dienstverlening door CGM voor de inwoners
 • CGM en samenwerking met o.a. de gemeenten in het Land van Cuijk
 • De drie transities vanuit de overheid: AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet
 • Jeugd- en ouderenbeleid
 • Leefbaarheid en woningbouw in alle vier de kernen
 • Huishoudboekje gemeente

Parallel aan dit proces zullen de kandidaat-wethouders van de VKP: Erik van Daal en AB’90: Jos van den Boogaart samen met burgemeester Antoine Walraven aan de slag gaan voor de invulling van de diverse portefeuilles.

Het streven is om op donderdag 17 april ’14 het coalitieprogramma VKP – AB’90 2014-2018 vast te stellen en beide wethouders, ter benoeming, voor te dragen aan de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert.

Afscheid Frank Peters als gemeenteraadslid

FrankAfgelopen woensdag 27 maart is er afscheid genomen van Frank Peters  als gemeenteraadslid voor de VierKernenPartij. Namens de gehele partij danken wij Frank voor zijn inzet. Fractievoorzitter Sjors van Kempen nam namens de VKP afscheid van Frank. Hij deed dit met de volgende woorden:

 

Beste Frank

 

Namens de VKP mag ik een woordje tot jou richten. Ik ga er echt geen “poppenkast” van maken want dat is jouw “ding” en daarin kan ik je echt niet evenaren.

 

 

Ruim 8 jaar geleden, kwamen we na een uitspraak van jou tijdens een uitzending van de Lokale Omroep Mill bij je terecht. Na enkele dagen bedenktijd was je bereid om voor de VKP actief te worden in de politiek. Eerst als commissielid Samenlevingszaken en Bestuur en de daaropvolgende raadsperiode als gemeenteraadslid en commissielid Grondzaken. Hiermee gaf je vanaf die tijd ook lijflek invulling aan de vier kernen vertegenwoordiging in onze partij.

 

Bij je eerste kennismaking in het gemeenthuis gaf je aan dat ze het bordje van voormalig wethouder Peters niet behoefden weg te gooien omdat dit wellicht nog ooit van pas kon komen!

 

Frank, wij hebben jou in al die jaren leren kennen als iemand “met het hart op de tong”. Binnen de fractie hebben we vaak stevige discussies gevoerd. Onze kinderen vroegen ’s morgens een keer, na een avondje fractieberaad bij ons thuis, of we ruzie hadden binnen de VKP.

Dit was toch echt niet het geval maar het gaf wel aan met welke passie je de rest van de fractie vaak de spiegel voorhield. Mede door jou inbreng kwamen we altijd tot weloverwogen standpunten binnen de VKP.

 

Frank, jij zag en ziet altijd nieuwe uitdagingen en was daardoor ook de initiatiefnemer voor het opstarten van een website voor de VKP. Daarnaast wist je, door je contacten bij de Lokale Omroep Mill, de PR van de VKP op een goede wijze te verzorgen. Ook stond je altijd klaar om, daar waar nodig, in te springen. Of het nou het vervangen van een partijgenoot  in een van de commissies was of het tijdelijk plaatsnemen in het Presidium.

 

In de voorbereiding op de verkiezingen heb je bij het bestuur en de fractie van de VKP aangegeven er mee te stoppen. Volgens  jou is het mooi geweest en tijd voor nieuwe- en ambitieuze mensen die, zoals je weet, klaar staan om van jou het stokje over te nemen.

 

Frank, we respecteren je besluit om een stap terug te doen maar we hopen dat je ons nog regelmatig van gevraagd- en ongevraagd advies voorziet door ons “de bekende spiegel voor te houden”.

 

Tot slot Frank,  jij en ik weten of het bordje van “wethouder Peters” over een maand weer uit de kast gehaald kan worden.

 

Veel geluk en gezondheid voor  jou en je gezin en namens de gehele VKP nogmaals dank voor je inzet de afgelopen jaren.

 

 

Sjors van Kempen,   fractievoorzitter VKP

Draaiboek coalitieonderhandelingen raadsperiode 2014-2018 gemeente Mill en Sint Hubert

Draaiboek coalitieonderhandelingen raadsperiode 2014-2018 gemeente Mill en Sint Hubert

STAP 1.: De procesafspraken

Tijdens de bijeenkomst van de VKP op 20 maart ’14 zijn over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt:
a. De VKP heeft gekozen voor het inzetten van twee informateurs ondersteund door één notulist. Anne Derks en Sjors van Kempen zullen namens de VKP als informateur opereren waarbij Francien van Berlicum als notulist zal optreden.
b. De VKP nodigt alle drie de fracties uit voor een informatief gesprek op dinsdag 25 maart ’14. De volgorde zal zijn:
– 19.00 uur Dorpslijst Langenboom
– 20.00 uur Algemeen Belang ‘90
– 21.00 uur CDA

Voor dit gesprek worden twee vertegenwoordigers per fractie uitgenodigd waarvan één persoon de beoogd fractievoorzitter is.
Iedere vertegenwoordigende fractie krijgt het verslag per mail, ter bevestiging, toegestuurd.
c. de rol van de griffie; (ondersteunend tijdens gehele proces)
d. de rol van de burgemeester; (ondersteunend tijdens gehele proces)
e. de rol van de secretaris; (ondersteunend, vanaf stap 4)

STAP 2.: Het verzamelen en ordenen van alle informatie

De informateurs analyseren de verkiezingsprogramma’s en inventariseren de verschilpunten. Daarnaast betrekken ze de informatie verkregen uit de eerder gehouden gesprekken met de afzonderlijke fracties.

STAP 3.: De selectie van coalitiepartijen

Op basis van deze informatie doen de informateurs een voorstel waarin beargumenteerd wordt aangegeven welke fracties door gaan met de coalitieonderhandelingen. Het verslag bevat tevens een overzicht van de onderwerpen waaraan in het coalitieakkoord aandacht moet worden geschonken.
Hiermee komt er een einde aan de rol van de informateurs. Deze zullen in het proces verder gaan als formateurs namens de VKP.

STAP 4.: Het opstellen van een coalitieprogramma

Onder leiding van de formateur(s) wordt door de beoogde coalitiepartijen in beslotenheid onderhandeld over de inhoud van het coalitieprogramma. De uitkomst hiervan leidt tot een concept coalitieprogramma.

STAP 5.: De portefeuilleverdeling en de personele invulling

Onder leiding van de formateur(s) wordt met de coalitiepartij(en) door de twee vertegenwoordigers in beslotenheid verder gesproken. Daarbij worden besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

– de inhoud van het coalitieprogramma;
– de formatie van de wethouders;
– de beoogde portefeuilleverdeling;
– de inhoud van de portefeuille van de burgemeester;
– de datum waarop het coalitieprogramma wordt behandeld en de wethouders worden benoemd.

De griffie stelt de betreffende raadsvoorstellen op. De burgemeester wordt gaande het proces geïnformeerd over de voortgang en de uitkomsten van de coalitieonderhandelingen en krijgt de gelegenheid om inhoudelijk te reageren.

STAP 6.: Het behandelen van het coalitieprogramma en het benoemen van wethouders

In de openbare raadsvergadering van 17 april ’14 wordt het coalitieprogramma voorgelegd en worden de kandidaat wethouders voorgedragen en benoemd.

BEOOGD TIJDSPAD:

 • Vrijdag 21 maart ’14 : toelichting stappenplan coalitieonderhandelingen.
 • Dinsdag 25 maart ’14 : informatieve gesprekken met alle fracties.
 • 26 maart ’14 : afscheid oude gemeenteraad.
 • Donderdag 27 maart ’14 : installatie nieuwe gemeenteraad. Toelichting op proces coalitievorming tijdens openbare raadsvergadering.
 • Dinsdag 1 april ’14 : bekendmaking selectie coalitiepartijen.
 • Donderdag 17 april ’14 : behandelen coalitieprogramma en benoeming wethouders.

Persbericht coalitieonderhandelingen raadsperiode 2014-2018 gemeente Mill en Sint Hubert

Tijdens een eerste overleg met de lijsttrekkers van de politieke partijen van de gemeente Mill en Sint Hubert op vrijdag 21 maart ’14 is het plan van aanpak voor de coalitieonderhandelingen nader toegelicht door Sjors van Kempen (fractievoorzitter VKP). Eerste vervolgstap is een gespreksronde met de drie afzonderlijke partijen op dinsdag 25 maart ’14.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Sjors van Kempen op (06) 18 30 85 25.

VierKernenPartij grootste partij in gemeente Mill & Sint Hubert

Woensdagavond tijdens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is gebleken dat de VierKernenPartij de grootste partij in de gemeente Mill & Sint Hubert geworden is. Met 5 raadszetels zullen wij de komende jaren vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Wij danken alle kiezers voor dit geweldige resultaat en het vertrouwen wat aan ons gegeven is. De VierKernenPartij was, is en blijft er voor u!

Video lijsttrekkers debat Lokale Omroep Mill 16 maart j.l

Afgelopen zondag 16 maart vond het debat van de Lokale Omroep Mill plaats tussen de VKP en de Dorpslijst Langenboom. Alhoewel de VKP de voorkeur heeft om een debat plaats te laten vinden tussen coalitie en oppositie, is de VKP het debat aangaan om verschillende stellingen te bespreken. Bekijk de video van dit debat hier beneden:

Oproep 19 maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen: Gebruik uw stem!

19 maart aanstaande is het zover. Dan vinden in Nederland wederom de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De VierKernenPartij roept u op om uw stem te gebruiken want niet stemmen is een verloren stem ten allen tijden. Middels een gemotiveerde kandidatenlijst is de VierKernenPartij er klaar voor om ook de komende periode gezonde, eerlijke politiek te bedrijven zodat het prettig wonen, verblijven en werken is in onze gemeente. De speerpunten hiervoor zijn te lezen in ons verkiezingsprogramma. Dit vindt u op onze site op de voorpagina en ook onder het kopje “Verkiezingen 2014”.

Hopelijk steunt u ons streven en geeft u ons de gelegenheid deze mooie taak uit te kunnen voeren, met hart voor de samenleving.

Stem daarom op 19 maart, Lijst 3 VKP

Kandidatenlijst VierKernenPartij 2014

De VKP presenteert met trots haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadverkiezingen van 19 maart 2014.:

 

1    Derks-Boonaerts A.A.J.M. (Anne) (v) – 2 maart 1971 (Langenboom)

2    van Kempen J.J.M. (Sjors) (m) – 25 augustus 1966 (Sint Hubert)

3    van Berlicum-Lange F.M.J. (Francien) (v) -28 december 1955 (Wilbertoord)

4    Janssen F.A.J.M. (Frans) (m) – 13 mei 1960 (Mill)

5    van Daal H.P.W.M. (Erik) (m) – 28 september 1960 (Sint Hubert)

6    Straatman-van Tiel A.A.J. (Anita) (v) – 27 april 1966 (Langenboom)

7    Fick S.C.M. (Stephan) (m) – 11 december 1962 (Mill)

8    Cillessen H.L.C. (Harrie) (m) – 14 februari 1959 (Wilbertoord)

9    Troost P.J. (Peter) (m) – 5 juni 1952 (Sint Hubert)

10  van der Duijn-van Boekel F.M.J. (Francine) (v) – 17 augustus 1948 (Langenboom)

11  Peters T.F. (Theo) (m) – 6 oktober 1945 (Mill)

12  Jozephs A.A.A. (Angela) (v) – 16 april 1989 (Wilbertoord)

13  van Kuppeveld J.F. (Jan) (m) – 11 november 1961 (Langenboom)

14  Peters F.G.A. (Frank) (m) – 26 augustus 1958 (Mill)

15  Verbruggen J.H.T.A. (Jurgen) (m) – 19 april 1976 (Sint Hubert)

16  Wijdeven H.H.A. (Herman) (m) – 22 januari 1942 (Langenboom)

17  van Sleeuwen J.P.H.M. (Sjef) (m) – 4 augustus 1947 (Mill)

18  Oosterhout P.H.J. (Peter) (m) – 24 mei 1982 (Langenboom)

19  van der Burgt G.M. (Gerrit) (m) – 5 maart 1948 (Mill)

20  Janssen-van de Kolk P.C.X.M. (Paulien) (v) – 23 april 1960 (Wilbertoord)

21  Raaijmakers-Lange M.E.H. (Maria) (v) – 30 oktober 1959 (Langenboom)

22  van Lieshout G.J.C.M. (Gert) (m) – 1 april 1944 (Mill)

23  de Klein J.R.M. (Jan) (m) – 8 december 1945 (Langenboom)

24  Cremers L.J.M.M. (Bep) (v) – 9 mei 1958 (Mill)

25  van Sambeek A.M.M.W. (Bianca) (v) – 10 augustus 1974 (Langenboom)

26  Peters P.H.M. (Piet) (m) – 24 december 1955 (Mill)

27  Maassen P.S.M. (Peter) (m) – 9 april 1957 (Langenboom)

28  Buts W.A.M. (Wim) (m) – 24 juli 1937 (Langenboom)

29  van den Boom L.M. (Leon) (m) – 8 januari 1969 (Mill)

30  Jans A.J.W. (Toon) (m) – 5 juni 1939 (Langenboom)

31  van Berlicum C.H.J.W. (Koen) (m) – 26 april 1984  (Wilbertoord)

16 maart debat tussen VKP en Dorpslijst Langenboom op de Lokale Omroep Mill

Aanstaande zondag 16 maart vindt het debat van de Lokale Omroep Mill plaats tussen de VKP en de Dorpslijst Langenboom. Dit debat is tot stand gekomen door een loting. Alhoewel de VKP de voorkeur heeft om een debat plaats te laten vinden tussen coalitie en oppositie, zal de VKP het debat aangaan om verschillende stellingen te bespreken. Het debat wordt gehouden tussen 11.00 en 12.00 uur en wordt uitgezonden op radio en TV.