VKP en AB‘90 vragen nadrukkelijk aandacht voor de vrijwillige brandweer

"Groen licht voor brandweerrood"


luidt het motto waarmee onze brandweer nieuwe collega’s in Mill en Sint Hubert probeert te werven. Men zit echt te springen om zowel vrouwelijke als mannelijke vrijwilligers, want zowel in Mill als elders dreigt een groot tekort. Niet verwonderlijk, lees maar…..


Vrijwilligers


Vanaf 2014 zijn vrijwel alle brandweerkorpsen verplicht “geregionaliseerd” en is het brandweerpersoneel in dienst van de veiligheidsregio. Het gemeentebestuur blijft echter verantwoordelijk voor de brandweerzorg. Hierin is zo’n 80% van het personeel vrijwilliger en zij zorgen voor goede en betaalbare brandweerzorg en rampenbestrijding. Iedereen hecht grote waarde aan veiligheid en draagt de vrijwilligers een warm hart toe. Vrijwilligers zijn nu en in de toekomst de hoeksteen in de brandweerorganisatie. Zij vormen met hunlokale brandweerpost de sleutel in de gemeente, waarbij zij niet alleen uitrukken voor brand en hulpverlening bij ongelukken maar ook de burgers helpen brand te voorkomen en te leren beperken. Zij zijn o… zo belangrijk en onmisbaar.


Vrijwilligers onder druk


Een brandweervrijwilliger zet zich in voor de gemeenschap als voorbeeld van een participerende inwoner. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de brandweerorganisatie en daarmee ook aan de vrijwilliger. Daarom moeten we aandacht blijven schenken aan de gemotiveerde lokale vrijwilliger. De Veiligheidsregio Brabant-Noord zou dit ook moeten doen door de lokale korpsen voldoende vrij te laten en te letten op de werkbelasting van deze vrijwilliger. Het is niet voor niets dat De Vakvereniging Brandweervrijwilligers naar aanleiding van hun visie zegt dat “een toename van bureaucratische procedures en protocollen” (de “paarse krokodil”) voor de vrijwilligers niet te verklaren is. Er wordt vrijwel  niets gedaan aan de voor de vrijwilligers vaak onbegrijpelijke, geldverslindende hiërarchische structuren en de bijna onstuitbare regelbrij.


Raadsvergadering


In de raadsvergadering van 3 juli 2014 zijn de jaarstukken en begroting van de Veiliheidsregio Brabant-Noord niet goedgekeurd, omdat AB’90 en VKP vast willen houden aan eerder gemaakte bezuinigingsafspraken. Dit betekent dat ook de veiligheidsregio in onze ogen, net als de andere gemeenschappelijke regelingen, zorgvuldig naar eigen uitgaven moet kijken.

 

Vorstelijke salarissen


Het management probeert bij ons een gevoelige snaar te raken door te zeggen dat de gewenste veiligheid niet geboden kan worden, maar vergeet te vermelden dat de kosten van hun bedrijfsvoering en hun exorbitant hoge salarissen zwaar op de begroting drukken.
De commandant van de veilgheidsregio heeft een salaris gelijk aan dat van de burgemeester van Utrecht. Maar ook andere leidinggevenden van de beroepsbrandweer genieten een ruim salaris, wat lang niet altijd in relatie staat tot hun taken en verantwoordelijkheden. Dit lijkt ons buitenproportioneel, zeker in tijden waarin iedereen moet bezuinigen. Het snijden in eigen vlees wordt door hen kennelijk gezien als afbreuk doen aan onze veiligheid! Let wel bij calamiteiten is het de uitvoerende (de vrijwilliger) die fysiek en mentaal het meeste risico loopt.

 

Toch bezuinigen


Kortom AB’90 en de VKP houden vast aan de afgesproken bezuinigingen bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Bovenstaande laat onverlet dat de bezuinigingsmaatregelen geen belemmering mogen opleveren voor onze vrijwillige brandweer, want zonder deze mensen hebben we geen professionele brandweerzorg. Ook mag dit de veiligheidsdoelstellingen niet in gevaar brengen. We moeten niet vergeten dat onze vrijwilligers zich ten alle tijde inzetten voor de burger om bij een melding zo snel mogelijk hulp te bieden. Zij vinden dit vanzelfsprekend maar wij zeer zeker niet.


Reageer


Help de vrijwillige brandweer in Mill en Sint Hubert aan nieuwe collega’s en wordt vrijwilliger!!!

 

 

 

 

 

Vragen VKP aan gemeente betreffende handhaving

Handhaving door de gemeente Mill en Sint Hubert? 

                     
De gemeente Mill en Sint Hubert heeft handhaving hoog in het vaandel staan. Afgelopen jaar hebben ze daarom in samenwerking met natuurbeherende instanties een “off the road” cross georganiseerd om in combinatie met handhaving, de rest van het jaar, het wildcrossen terug te dringen / te voorkomen. Dit krijgt geen vervolg omdat de natuur beherende instanties geen medewerking willen verlenen. Stopt daarmee ook de handhaving?                                        

In de ogen van de VKP gaat handhaving verder dan je eigen gemeentegrenzen en dien je dit gezamenlijk op te pakken. Tot onze verbazing neemt de gemeente Mill en Sint Hubert niet deel aan het project  “samen sterk in het buitengebied” (zie onderstaande tekst en kaartje). De VKP heeft hierover de volgende vragen:                                                                             

–   Wat is de reden dat de gemeente Mill en Sint Hubert niet deelneemt aan dit gezamenlijk project binnen de provincie Noord-Brabant?                                                                             

–   Op welke manier treedt de gemeente Mill en Sint Hubert op tegen vernoemde misstanden in het buitengebied?

 

“Samen Sterk in het Buitengebied” in Noord-Brabant                     

De focus ligt op de aanpak van stroperij, wildcrossen en (drugs)afvaldumpingen. Maar overtredingen als het verwaarlozen van dieren en illegale hennepteelt worden ook door het handhavingsteam opgespoord. Hiertoe is het handhavingsteam 24 uur per dag en zeven dagen per week op pad in het buitengebied.


plattegrond

Achterbanvergadering VKP 14 oktober 2014

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij


Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 6 november 2014?
Dan bent u hiervoor van harte welkom op dinsdag 14 oktober 2014. 

 

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 6 november besproken worden.
Hierop staat als belangrijkste agendapunt de begroting 2015. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

 

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                Dinsdag 14 oktober 2014
              naar gemeenschapsaccomodatie “de Jachthoorn”                                                               
                                       in Sint Hubert
                                  Aanvang: 20.00 uur


Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 6 november kunt u vinden op het raadsinformatie-systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering. 

 

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
                 Notulen achterbanvergadering 9 september 2014
                 Rondvraag en mededelingen
                 Bespreking raadsvergadering van 6 november 2014
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
                Sluiting.
                                     

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489