Achterbanvergadering VKP 24 februari 2015

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij


Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van
donderdag 12 maart 2015? Dan bent u hiervoor van harte welkom op dinsdag 24 februari 2015. 


De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 12 maart besproken worden.
Hierop staan als belangrijkste agendapunten o.a. het Regionaal beleidskader Participatiewet en verordeningen, het Kwaliteitsniveau groenonderhoudsbestek 2015-2016, de Zienswijze kadernota 2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf, de kadernota 2016 werkorganisatie Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert, kadernota Kleinschalig Collectief Vervoer, kadernota veiligheidsregio Brabant-Noord, kadernota werkvoorzieningschap Noord-Oost Brabant en nog diverse andere kadernota's.
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                         Dinsdag 24 februari 2015
                          naar SCC “Myllesweerd                                                               
                                        in “Mill
                              Aanvang: 20.00 uur


Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 12 maart kunt u vinden op het raadsinformatie-systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering. 


Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
                 Notulen achterbanvergadering 20 januari 2015
                 Rondvraag en mededelingen
                 Bespreking raadsvergadering van 12 maart 2015
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
                  Sluiting.
                                     
Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Scouting Langenboom kopt laatste kans, in blessuretijd, wel in

Middels een amendement (wijziging op een raadsvoorstel) van de VKP heeft de gemeenteraad besloten om een krediet van € 25.000,- (€ 19.000,- vanuit het M.O.P. meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en € 6.000,– extra!) beschikbaar te stellen voor het “achterstallig onderhoud” van De Tweesprong als Scouting Langenboom een overdrachtsovereenkomst tekent. VKP heeft hiermee getracht duidelijkheid te scheppen.

De Tweesprong wordt al jaren door de gemeente Mill en Sint Hubert beschikbaar gesteld aan verschillende gebruikers. Hoofdgebruiker Scouting Langenboom heeft de afgelopen twaalf jaren tot op heden nimmer een vergoeding betaald voor het gebruik van het gebouw. Pogingen van opeenvolgende colleges, in de afgelopen jaren, hebben nooit kunnen leiden tot een huur- of gebruikersovereenkomst.
De verschillende voorzetten van de toenmalige wethouders werden weliswaar telkens in overweging genomen maar nooit door Scouting Langenboom ingekopt.
Gemiste kansen in de eerste helft?

Na de rust (denkpauze gemeente) ving de 2e helft aan.
Om duidelijkheid te verschaffen over het gebruik van het gebouw De Tweesprong is er op 12 december 2013 een raadsbesluit genomen inhoudende het opknappen van het gebouw De Tweesprong en de overdracht aan Scouting Langenboom in erfpacht voor een symbolisch bedrag van € 1,-
Direct na deze besluitvorming is het toenmalige college (CDA / AB’90) aan de slag gegaan om tot overeenstemming te komen betreffende het onderhoud van De Tweesprong met als uitgangspunt het M.O.P. Er werd echter alleen gesproken over “de spelregels”. Geen voorzetten dus en dus geen resultaat.
Vanuit gemeentezijde werd na 1 april 2014 van spelers gewisseld.

Het huidige college (VKP / AB’90) heeft vervolgens met Scouting Langenboom de draad weer opgepakt. Dat wederom diverse voorzetten van de gemeente (incl. de mogelijkheid voor het aanvragen van subsidies), om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen, door Scouting Langenboom niet werden ingekopt, vinden wij als VKP erg jammer.
Je zou denken: einde wedstrijd………. of bied een verlenging toch nog mogelijkheden?

Met het bovenstaande proberen wij als VKP duidelijkheid te verschaffen in het gelopen proces. Dat er “overtredingen zijn gemaakt” door beide partijen en daardoor kansen zijn gemist in de eerste- en tweede helft is de VKP helder. Echter de spelregels (M.O.P. gemeentelijke gebouwen)  gelden voor iedereen in de gemeente Mill en Sint Hubert.
Wij als VKP hebben er alle vertrouwen in dat, in de nu geboden verlenging, de gemeente samen met Scouting Langenboom, middels “Fair Play”, tot overeenstemming komen.

Gemeente Mill en Sint Hubert geeft gehoor aan motie VKP

Tijdens de begrotingsbehandeling 2015 verzocht de VKP met een motie het college van de gemeente Mill en Sint Hubert om aan te sluiten bij het project “samen sterk in het buitengebied” waarvan de uitvoering ligt bij de gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord-Brabant. Handhaving reikt immers verder dan je eigen gemeentegrenzen. Via de website van de gemeente Mill en Sint Hubert hebben we inmiddels kennis kunnen nemen dat aan de oproep van de VKP gehoor is gegeven. Hieronder een impressie van hetgeen gepubliceerd is op de gemeentesite.
 
Samen Sterk in het Buitengebied


Met een schoon en veilig buitengebied voor ogen, ging medio 2009 het eerste regionale Handhavingsteam Buitengebied aan de slag. Zij houden toezicht en treden op in het buitengebied. En met succes!

Waar letten ze op?
De focus ligt op de aanpak van stroperij, wildcrossen en (drugs)afvaldumpingen. Maar overtredingen als het verwaarlozen van dieren en illegale hennepteelt worden ook door het handhavingsteam opgespoord. Hiertoe is het handhavingsteam 24 uur per dag en zeven dagen per week op pad in het buitengebied.

Ziet u zoiets?
Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900-9965432. De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam van Brabant.
 
Meer informatie
Alle informatie en het laatste nieuws vindt u op www.odbn.nl/ssib. U kunt zich via de website ook abonneren op onze SSiB Nieuwsflits. Deze verschijnt ongeveer zes keer per jaar.
 

Woningbouw in Wilbertoord

Om snelheid te houden in de ontwikkeling van Moerboom III heeft het college de volgorde van bouwen aangepast.

Goedgekeurd bestemmingsplan
Op 12 juni 2014 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Moerboom III goedgekeurd en is er een krediet beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van de eerste fase. Hierna heeft het bestemmingsplan vanaf 23 juli voor 6 weken ter inzage gelegen. De bezwaren die zijn ingediend hebben gedeeltelijk geleid tot aanpassingen, waarna de bezwaarmaker zijn bezwaar heeft ingetrokken. Er is echter één bezwaar aangetekend wat ook na overleg met wethouder van den Boogaart is blijven staan.

Hoe nu verder?
Na het definitieve bezwaar hebben we met een aantal raadsleden van de VKP een gesprek aangevraagd met wethouder van den Boogaart. In dit gesprek werd al snel duidelijk dat hij als verantwoordelijk portefeuillehouder voortvarend te werk was gegaan. Het volledige plan Moerboom III (dat bestaat uit 4 fases) heeft ter inzage gelegen en er is alleen bezwaar ingediend tegen de fase welke is gelegen aan de van Ophovenlaan. Als er nu voor gekozen zou worden om het plan aan te passen, conform de wensen van de bezwaarmaker, zou dit betekenen dat het aangepaste bestemmingsplan opnieuw ter inzage komt liggen. Buiten de extra tijd dat dit kost is er weer een kans dat er bezwaar wordt aangetekend op het aangepaste plan. Nu is er voor gekozen om eerst  de tweede fase (zijde Verbindingsweg) van Moerboom III te ontwikkelen waarvoor geen bezwaar ligt. Hier kan Wilbertoord jaren mee vooruit.
 
Plan snel in ontwikkeling
In het raadsvoorstel van juni 2014 werd door de raad een budget voor het bouwrijp maken van de eerste fase beschikbaar gesteld. Dit raadsbesluit zal nu toegepast worden voor het ontwikkelen van de 2e fase. Hierdoor zullen de kavels al half februari beschikbaar komen en kan er daadwerkelijk gebouwd worden in Wilbertoord.

Namens de V.K.P.
Anne Derks
Francien van Berlicum