Achterbanvergadering VKP 25 oktober 2016

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

 

 

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van

donderdag 10 november 2016? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 25 oktober 2016.  

 

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 10 november besproken worden. Hierop staat de programmabegroting 2017-2020.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

 

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

 

                                Dinsdag 25 oktober 2016

             naar gemeenschapsaccommodatie “De Wester”                                                                

                                           in Mill

                                 Aanvang: 20.00 uur

 

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 10 november kunt u vinden op het raadsinformatie-systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 20 september 2016

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 10 november 2016

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Opwekken duurzame energie kent ook zijn grenzen

Afgelopen donderdag is tijdens de raadsvergadering besloten om het agendapunt, waarbij een verklaring van geen bedenkingen van de raad werd gevraagd voor de legalisatie en uitbreiding van de mestvergistingsinstallatie aan de Volkelseweg 57 te Wilbertoord, door te schuiven naar de eerstvolgende raadsvergadering (10 november).

 

Tijdens de commissievergadering van Ruimte & Economie (R & E) is hierover een inhoudelijk prima discussie gevoerd. Bij de VKP zijn er o.a. bedenkingen ten aanzien van de verdubbeling van de te verwerken hoeveelheid dikke mest (van 50.000 ton eigen mest nu uitbreiden met 50.000 ton mest van derden). De VKP heeft hierbij zorgen wat dit doet met de geuroverlast en mogelijke gezondheidsrisico’s. Dit mede gezien het feit dat er aan de overzijde van de Middenpeelweg binnenkort een drietal soortgelijke bedrijven actief zijn/worden.

 

Uit het geurrapport blijkt dat in de huidige situatie niet wordt voldaan aan de geldende geurnormen. Bij de vrijblijvendheid van de te nemen maatregelen om binnen de normen te blijven, heeft de VKP haar bedenkingen ook ten aanzien van de handhaving hierop door de provincie.

 

Daarnaast wordt in het raadsvoorstel aangegeven dat er veel waarde wordt gehecht aan het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit (landschappelijke inpasbaarheid).

Wat de VKP betreft is hier tot op heden onvoldoende aan gedaan.

 

N.a.v. bovenstaande gaat de gemeenteraad binnenkort op bezoek bij het bedrijf aan de Volkelseweg. Daarnaast is het een goede zaak dat de ondernemer, op aandringen van de commissie R & E, nu wel in gesprek gaat met de omgeving en belanghebbenden. Met deze informatie en de aanvullende informatie die er vanuit de gemeente/provincie komt, gaat de VKP zich beraden om een weloverwogen besluit hierover te nemen.

 

Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u bij een van onze fractieleden terecht.

D:\Users\francien\Desktop\Biovergister Volkelseweg luchtfoto.jpg

Namens de fractie van de VKP

 

Francien van Berlicum en Anne Derks