Aanbesteding Gemeentepagina

Door de VKP zijn op 21 november jl.  technische vragen gesteld over de aanbesteding van de gemeentepagina. Dit naar aanleiding van de reactie burgemeester Walraven namens het college op vragen die gesteld zijn in het Presidium over  de aanbesteding van de gemeentepagina (de mail is onderstaand ter informatie toegevoegd).

Het college heeft deze technische vragen beantwoord. De beantwoording van technische vragen wordt conform afspraak toegestuurd aan de raadsleden en commissieleden. De beantwoording van het college is in het cursief aangegeven.

******

1. Is de Koerier nu altijd aanwezig bij het pers gesprek en raad/commissie vergadering?

Het is niet aan ons om de al dan niet aanwezigheid van een redacteur bij bijvoorbeeld een raadsvergadering of persgesprek te bepalen. De redactionele inhoud van een krant moet sowieso los gezien worden van de ‘commerciële kant’, de advertentieruimte. Zoals in de aan u gestuurde RIB 2016-22 is vermeld, bestaat de gemeentepagina in feite uit niets anders dan ingekochte advertentieruimte.

 

2. Wat is het bespaarde bedrag nu er een verschil is van 43%?

Dat is niet precies aan te geven omdat de jaarlijks ingekochte advertentieruimte varieert. Maar stel dat de gemeente Mill en Sint Hubert gemiddeld iedere week twee pagina’s afneemt (tabloid formaat) en zouden we met uitgeverij Talvi in zee gaan, dan zou dat (exclusief BTW) neerkomen op een bedrag van 14.560 euro (104 pagina’s maal 140 euro per pagina). Nu we echter met De Persgroep Nederland in zee gaan, wordt dit bedrag 8.320 euro (104 pagina’s maal 80 euro per pagina). Een besparing van ruim 6000 euro dus.

 

3. Blijft dit bedrag beschikbaar voor nader te bepalen kwalitatieve communicatie met de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert?

De gemeenteraad heeft het budgetrecht dus het is aan de raad om te bepalen of het bedrag beschikbaar blijft.

 

4. Zo ja, wie geeft hier invulling aan?

Dat hangt er van af. Als de gemeenteraad wil dat de overgebleven middelen voor andere communicatieve doeleinden worden ingezet dan zal de uitvoering daarvan, onder verantwoordelijkheid van ons college, ambtelijk gezien bij de communicatiemedewerkers liggen.

 

Tot slot nog dit. In de inleiding op uw vragen wordt gesteld dat de Koerier Mill slechts een ‘reclameblaadje’ is dat door velen direct wordt weggegooid. Uiteraard zullen wij bekend maken dat de gemeentepagina verhuist van De Maasdriehoek naar de Koerier Mill. Indien inwoners er toch voor kiezen deze krant weg te gooien is dat aan hen. Als overheid hebben we wat gemeentelijke informatie betreft een brengplicht maar inwoners en andere belanghebbenden hebben natuurlijk ook een haalplicht. Met de huis aan huisbezorging voldoen we als gemeente aan onze brengplicht. Wel zullen wij er op toezien dat de Koerier Mill op alle adressen in onze gemeente bezorgd wordt. Dat is een van de aanbestedingseisen en daarmee ook een van de evaluatiepunten in de overeenkomst die we met De Persgroep Nederland aangaan.

 

5. Wellicht is het een idee om het digitale inwoners panel eens te raadplegen hoe en op welke wijze zij de communicatie van de gemeente ervaren en wensen te ontvangen.

In het tweejaarlijkse onderzoek “waar staat je gemeente”, wat op dit moment weer plaats vindt, wordt de vraag gesteld: hoe waardeert u de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente. Om deze reden zou het op dit moment dubbel op zijn om ook het digitale inwonerspanel voor dit onderwerp in te zetten.

 

Geacht presidium.

 

U heeft gevraagd om – in aanvulling op de in juni jl. over dit onderwerp verschenen Raadsinformatiebrief – geïnformeerd te willen worden over de aanbesteding van de gemeentepagina. Centraal staan bij u de vragen:

      1.         Wat is de stand van zaken in de huidige aanbesteding?

      2.         Op basis waarvan kan na een jaar worden bepaald hoe we verder gaan?

 

 

1. Allereerst de stand van zaken.

 

Zoals in de RIB is aangegeven, is deze aanbesteding een bevoegdheid van ons college. Door ons zijn aanbestedingseisen vastgesteld die nader ingaan op zaken als de verspreiding, de zichtbaarheid van de samenwerking tussen de CGM-gemeenten en uiteraard de kosten. Op basis van de aanbestedingseisen zijn diverse partijen, waaronder de stichting huis aan huiskrant gemeente Mill en Sint Hubert (Neije Krant) uitgenodigd te offreren. De hiervoor genoemde stichting heeft echter aangegeven niet te zullen offreren omdat deze niet aan de aanbestedingseisen kan voldoen. Wel heeft een andere partij uit Mill, onuitgenodigd, offerte uitgebracht. In totaal offreerden daarmee drie partijen:

 

      1.       MKB-promotie te Mill. (Met een nog op te zetten en uit te brengen ‘aparte’ gemeentekrant).

      2.       Uitgeverij Talvi te Uden. (De Maasdriehoek).

      3.       Uitgeverij De Persgroep Nederland te Nijmegen. (Graafsche Courant, Cuijks        Weekblad, Koerier Mill).

 

Alle offertes zijn wat betreft de aanbestedingseisen beoordeeld en onderling vergeleken. Offerte één bleek een enigszins vreemde eend in de bijt. MKB-promotie uit Mill was feitelijk niet uitgenodigd maar deed toch een poging. Los van het feit dat niet in alle opzichten aan de aanbestedingseisen werd voldaan, viel deze offerte ook in kostentechnisch opzicht niet gunstig uit. De twee overige partijen voldeden beide aan de aanbestedingseisen. De gunning gaat echter naar De Persgroep Nederland omdat deze verreweg het meest gunstige tarief voert. Er zit een prijsverschil van maar liefst 43% tussen beide uitgevers. Dit betekent dus voor de gemeente Mill en Sint Hubert dat de gemeentepagina ‘verhuist’ van De Maasdriehoek naar De Koerier Mill. Voor de goede orde, onder ‘gemeentepagina’ wordt het gehele katern verstaan, dus zowel de algemene CGM-pagina als de daarop volgende gemeentepagina Cuijk, gemeentepagina Grave en gemeentepagina Mill en Sint Hubert.

 

2. Dan de vraag hoe verder te gaan na een jaar.

 

De afspraak die nu wordt aangegaan met De Persgroep Nederland staat voor een jaar, echter met de optie tot verlenging van maximaal twee keer een jaar. Daarna vindt een geheel nieuw aanbestedingstraject plaats. Bij de tussentijdse verlenging zijn het dezelfde aanbestedingseisen die dienen als wegingsfactor. Eenvoudig gezegd, als De Persgroep Nederland zich niet houdt aan de afspraken zoals die vastgelegd zijn in de aanbestedingseisen, dan kunnen wij tussentijds overwegen al eerder een nieuwe aanbesteding uit te voeren.

 

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.

 

Namens het college

Burgemeester Walraven

Achterbanvergadering VKP 29 november 2016

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

 

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 15 december 2016?

Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 29 november 2016.  

 

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 15 december besproken worden. Hierop staat o.a. het rapport van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk ICT=core business, de tweede bestuursrapportage 2016, de belastingmaatregelen 2017, de aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2016, de aanpassing re-integratieverordening Participatiewet, de aanpassing van de afstemmings- verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ door de invoering van de wet taaleis en de erfgoedverordening Mill en Sint Hubert 2016.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

 

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

 

                                Dinsdag 29 november 2016

               naar gemeenschapsaccommodatie “De Wilg”  in Wilbertoord 

                                 Aanvang: 20.00 uur

 

 

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 15 december kunt u vinden op het raadsinformatie-systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering.  

 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 25 oktober 2016

                 Rondvraag  

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 15 december 2016

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

 

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Investeer in communicatie vooraf en handhaaf

“Investeer in communicatie vooraf en handhaaf ”

De VKP staat voor duurzame ontwikkelingen maar wenst haar keuzes weloverwogen te

maken. Het in een vroeg stadium betrekken van belanghebbenden bij plannen /

ontwikkelingen door zowel de gemeente Mill en Sint Hubert als ondernemers is daarbij van

essentieel belang. Zo creëer je immers draagvlak en komen er kansen in plaats van beren

op de weg.

 

In de raadsvergadering van 10 november jl. heeft de VKP ingestemd met de verklaring van

geen bedenkingen voor de mestvergistingsinstallatie aan de Volkelseweg 57 in Wilbertoord.

Dit met betrekking tot het in overeenstemming brengen van het bestemmingsplan met de

huidige vergunde situatie. Daarnaast heeft de VKP haar vraagtekens geplaatst bij de

toekomstige ontwikkelingen op deze locatie en daarom het college /de provincie de volgende

aspecten mee gegeven:

 

Wat zijn de consequenties van het cumulatieve effect door in de directe nabijheid

gelegen soortgelijke bedrijven aan de andere kant van de Middenpeelweg?

Wat zijn de risico’s voor de volksgezondheid?

Wat zijn de gevolgen van de toename van de verkeersintensiteit en belastbaarheid

van de parallelweg N-264 en de kern Wilbertoord?

 

Daarom heeft de VKP verzocht om deze aspecten middels een MER (Milieu Effect

Rapportage) helder te krijgen waarbij wij erkennen dat dit enige vertraging op zal leveren in

het te doorlopen traject. Echter voor de VKP gaat kwaliteit voor snelheid ook in het kader van

deze duurzame ontwikkelingen. In het geurrapport wordt gesproken over maatregelen die

genomen kunnen worden om de geuroverlast te verminderen. De VKP ziet graag vastgelegd

dat deze maatregelen genomen dienen te worden. Door duidelijke kaders / regels op te

stellen is handhaving hiervan door zowel de provincie als de gemeente mogelijk.

Op dit moment ontbreekt het in de gemeente Mill en Sint Hubert, door beperkte middelen

aan mankracht in de vorm van BOA’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaren), op meerdere

gebieden aan adequate handhaving. Daarom heeft de VKP het college middels een motie,

gesteund door de voltallige raad, opgeroepen te onderzoeken wat de mogelijkheden voor

striktere handhaving zijn. Dit voor het naleven van onder andere het parkeerbeleid, zwerfvuil

en dumpingen in de openbare ruimte, geur- en geluidsoverlast, drank- en horeca regelgeving

en het alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte.

 

Wat de VKP betreft dient hierbij speciale aandacht te zijn op het gebied van alcohol – en

drugsgebruik onder jongeren. Dit maatschappelijk probleem wordt helaas door velen niet

(h)erkend. Op langere termijn heeft het, naast lichamelijke- en geestelijke schade voor de

gebruikers, ook grote financiële gevolgen voor de gemeente Mill en Sint Hubert. Zij heeft

immers een zorgplicht. Vandaar de oproep van de VKP: investeren (communiceren) aan de

voorkant en handhaven van wet- en regelgeving.

Algemene beschouwingen VKP begroting 2017-2020

Algemene beschouwingen zijn vergaderingen van een politiek orgaan als de gemeenteraad die worden gehouden om te discussiëren over de plannen die het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode hebben gepresenteerd.

Algemene beschouwingen vinden gewoonlijk elk jaar plaats om de plannen voor het komende jaar te bespreken. Het verschil met gewone vergaderingen is dat bij de algemene beschouwingen niet wordt gepraat over de voorstellen die op dat moment actueel zijn, maar over het totale beleid.

Door op de volgende link te klikken kunt de bijdrage lezen van de VKP op de begroting 2017-2020 van de gemeente Mill en Sint Hubert: Bijdrage VKP begroting 2017

In deze raadsvergadering kunnen tevens moties worden ingediend en dit hebben verschillende partijen dan ook gedaan. Uit de ingediende moties is deze keer als enige aangenomen de motie betreffende handhaving welke ingediend is door de VKP. Door op de volgende link te klikken kunt u deze motie bekijken: Motie VKP striktere handhaving

Antwoorden College op vragen VKP over de Programmabegroting

De Programmabegroting is jaarlijks één van de belangrijkste stukken die de Raad in behandeling heeft. Op de Programmabegroting 2017 heeft de VKP de nodige vragen gesteld en de nodige opheldering gevraagd. Hieronder vindt u, verdeeld over 2 bestanden, de beantwoording van het College op de vragen van de VKP. U kunt de bestanden afzonderlijk van elkaar openen door er op te klikken:

Beantwoording college 031116 vragen VKP

Vragen VKP programmabegroting 2017 technisch incl antwoorden