Achterbanvergadering VKP 2 maart 2017

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

 

 

 

 

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de commissievergadering van dinsdag 7 maart en de raadsvergadering van donderdag 16 maart 2017? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van donderdag 2 maart 2017.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de commissievergadering van dinsdag 7 maart en van de raadsvergadering van 16 maart besproken worden. Hierop staan o.a. diverse kadernota's, de vaststelling van de bestemmingsplannen Zandstraat 15 en Gasthuisstraat 41 in Langenboom en de regionale samenwerking. 

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                             Donderdag 2 maart 2017

          naar gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”                                                               

                                     in Sint Hubert

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de commissievergadering van 7 maart en de raadsvergadering van 16 maart kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl

Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 24 januari 2017

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda com.- en raadsvergadering van 7 en 16 maart

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                 Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Herziening subsidiestelsel “Samenwerken aan zelfredzaamheid”

Afgelopen donderdagavond heeft de VKP vóór het nieuwe subsidiestelsel gestemd. Dit subsidiestelsel geeft naast gelijkheid ook duidelijkheid door de verbeterde systematiek. Daarbij is het nieuwe subsidiestelsel transparant en kan het de zelfredzaamheid van- en samenwerking tussen verenigingen bevorderen. De VKP draagt alle verenigingen in onze gemeente een warm hart toe maar het gaat ook om het bestaansrecht op de langere termijn zonder financieel afhankelijk van de gemeente te zijn.

 

Om tot dit nieuwe subsidiestelsel te komen is er zorgvuldig te werk gegaan. Er is een klankbordgroep opgericht waaraan leden van elke vereniging uit onze gemeente deel konden nemen. Daarnaast is er een werkgroep vanuit de gemeenteraad gekomen met vertegenwoordigers uit alle partijen die steeds teruggekoppeld hebben aan de voltallige raad. De raad heeft vervolgens ingestemd om het subsidiestelsel zo door te zetten naar de raadsvergadering. Ondanks de zorgvuldigheid van dit proces zijn we ons als VKP ervan bewust dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen.

 

De VKP is van mening dat we de verenigingen de tijd moeten geven zodat ze zich aan kunnen passen aan de nieuwe werkelijkheid. Daarom is het goed dat er een overgangsregeling van maximaal drie jaar is opgenomen en dat er volgend jaar een evaluatie is gepland.

 

De afgelopen weken hebben diverse verenigingen ingesproken en gemaild om hun ongenoegen kenbaar te maken. Hier hebben we als VKP goed naar geluisterd en ons nog eens extra verdiept in deze verenigingen. In een aantal situaties hebben we als raad via een motie (verzoek aan het college) gevraagd of het college aanpassingen wil doen. Een aantal verzoeken tot aanpassingen kon de steun van de hele raad krijgen een aantal verzoeken niet. We hebben als VKP niet ingestemd met het verzoek de muziekverenigingen meer subsidie toe te kennen. Op dit moment zien we, nadat we hun jaarcijfers goed bestudeerd hadden, geen noodzaak hiertoe. Daarbij is er eind volgend jaar een evaluatiemoment waarbij we altijd nog bij kunnen sturen. De vrouwenverenigingen krijgen geen subsidie meer conform het voorstel van de raad. De VKP vindt dit een prima vereniging maar vindt niet dat hun activiteiten met gemeenschapsgeld betaald dienen te worden. Wij als VKP willen de diverse verenigingen die aangeven hebben eerst te gaan kijken hoe ze het zelf op kunnen vangen complimenteren met deze positief ingestelde houding.

 

De VKP heeft aangegeven dat gelden uit het subsidiebudget die mogelijk over zijn beschikbaar moet blijven voor subsidies, eventueel kan hier het leefbaarheidsbudget mee aangevuld worden.

 

We zijn ervan overtuigd dat we met dit subsidiestelsel een eerste stap gezet hebben naar een toekomstbestendig stelsel van subsidiëring. Dit om het bestaansrecht van verenigingen op de langere termijn te behouden zonder daarbij, in de basis, financieel afhankelijk te zijn van de subsidiegelden van de gemeente. Op een later tijdstip dit jaar zal ook het leefbaarheidsbudget hieraan gekoppeld worden. Dit als stimulans voor het ontplooien van activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid en zelfredzaamheid van onze inwoners.