VKP zegt NEE tegen één gemeente Land van Cuijk

Op woensdagavond 20 september werd in alle 5 gemeenteraden van het Land van Cuijk vergaderd over het vormen van één gemeente Land van Cuijk. Ondanks dat het onderzoeksrapport van Berenschot (incl. advies Peter v.d. Velden) en de provincie voor herindelen zijn, heeft de VKP tegen één gemeente Land van Cuijk gestemd. De VKP is van mening dat een gemeente van deze omvang: bijna 90.000 inwoners, 340 km2 en 34 kernen te groot is. Het bestuur komt dan te ver van de inwoners af te staan. Een kleinere gemeente is beter in staat om naar de behoefte van de inwoners te kijken, het gemeentebestuur kent de gemeenschap en kan hierop inspelen. Het merendeel van de inwoners, die wij de afgelopen tijd gesproken hebben, heeft ook duidelijk aangegeven geen voorstander te zijn van één hele grote gemeente. Om als één gemeente Land van Cuijk betrokken te blijven bij de inwoners noemt het onderzoeksrapport de term ‘kernendemocratie’. Deze term is een modewoord waarvan de betekenis en uitwerking onbekend zijn, bij navraag kon zelfs het onderzoeksbureau niet aangeven hoe dit in zijn werk gaat en bij welke gemeente dit al naar tevredenheid is toegepast.

Als zelfstandige gemeente gaat het op dit moment goed met de gemeente Mill en Sint Hubert. Bestuurlijk en financieel staan we er goed voor, mede doordat we één ambtelijke organisatie hebben met Cuijk en Grave (CGM). Op dit moment is er dus geen noodzaak om tot actie over te gaan maar voor de toekomst beseft de VKP wel dat we niet zelfstandig kunnen blijven. Een logische vervolgstap zou een bestuurlijk samengaan met Cuijk en Grave zijn. Hierdoor zal een gemeente ontstaan met 48.000 inwoners en 15 kernen. Volgens diverse onderzoeken is gebleken dat een gemeente van deze omvang het meest efficiënt is en goedkoper. Daarbij blijf je met 15 kernen als bestuur ook betrokken bij je inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven en kun je goed contact houden met dorps- en wijkraden.

Tijdens de raadsvergadering hebben het CDA en Dorpslijst Langenboom geprobeerd ons over de streep te trekken om toch te gaan voor één gemeente Land van Cuijk door te stellen dat we als gemeente Mill en Sint Hubert nauwelijks iets voorstellen in de regio. Wij als VKP hebben, evenals AB90, aangegeven het hiermee volstrekt oneens te zijn. Sterker nog, binnen het Land van Cuijk zijn we op diverse terreinen zelfs kartrekker. Helaas heeft de VKP afgelopen woensdag (nog) geen meerderheid gekregen om het traject in te gaan naar één CGM-gemeente in 2023. We zijn wel hoopvol gestemd dat op korte termijn anderen in gaan zien dat één CGM-gemeente de beste oplossing is voor de toekomst voor onze kernen Sint Hubert, Mill, Langenboom en Wilbertoord. Wat de VKP betreft zal dit de samenwerking en het sterke merk Land van Cuijk zeker niet in de weg staan, mits de wil er bij de anderen is en blijft.

Namens de VKP,

Anne Derks en Francien van Berlicum

Achterbanvergadering VKP 19 september 2017

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

 

 

 

 

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 5 oktober 2017? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 19 september 2017.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 5 oktober besproken worden. Op de agenda staat o.a. evaluatie en aanpassing geurverordening, de nota “Op weg naar toekomstbestendige gemeenschapsaccommodaties 2018-2011”, de wijziging afvalstoffenheffing Land van Cuijk en Boekel en wijk- en dorpsbeheer gemeente Mill en Sint Hubert “Samenwerken aan een leefbare woonomgeving”. 

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                              Dinsdag 19 september 2017

            naar gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”                                                               

                                     in Sint Hubert

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 5 oktober kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 29 juni 2017

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 5 oktober 2017

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489