Verkiezingsprogramma 2018-2022: Thema Leefbaarheid

De komende weken geven wij u een inkijk in het Verkiezingsprogramma, 2018-2022 van de VKP, waarbij we telkens één thema uitlichten. Deze reeks starten we met het thema Leefbaarheid.

Decentralisaties

Onder aanvoering van VKP wethouder Erik van Daal is invulling gegeven aan de drie decentralisaties vanuit de rijksoverheid: zorgtaken die door de overheid bij gemeentes zijn neergelegd op het gebied van WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Jeugdzorg en de Participatiewet. Hierbij stonden klanttevredenheid en burgerparticipatie centraal. Voor het succesvol afronden van de invoering hiervan, willen wij graag complimenten en onze dank uitspreken aan alle samenwerkende organisaties, onze inwoners en alle vrijwilligers die er samen voor zorgen dat wij in zo´n mooie gemeente kunnen wonen, werken en recreëren.

De VKP omarmt eigen verantwoordelijkheid

Juist in onze kernen zijn eigen initiatief, saamhorigheid en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en verenigingen extra belangrijk om te komen tot een zo leefbaar mogelijke samenleving, ook op lange termijn. Hiervan zijn in onze gemeente vele goede voorbeelden    te noemen, veelal gedragen door vrijwilligers. De VKP draagt deze initiatieven een warm hart toe. Eigen Kweek  uit Langenboom is hier een goed voorbeeld van maar ook de dorpsvisie "Wilbertoord vooruit".

Leefbaarheidsbudget

De VKP is groot voorstander van samenwerkingsverbanden vanuit de gemeenschap zelf zoals een dorpsraad, een zorgcoöperatie, huiskamerprojecten etc., die de betrokkenheid van en leefbaarheid voor de inwoners versterken. Om burgerinitiatief te stimuleren is er het leefbaarheidsbudget. In het verleden is hiervan gebruik gemaakt  o.a. voor oprichting van de zorgcoöperaties, maar ook bijv. voor een openbare boekenkast in een gemeenschapsaccommodatie. We vinden het belangrijk dat er voldoende geld aanwezig is binnen dit leefbaarheidsbudget om nieuwe burgerinitiatieven eenmalig financieel te kunnen blijven ondersteunen.

Basisvoorzieningen

De VKP is voor het behoud van de basisvoorzieningen in alle kernen zoals faciliteiten voor het verenigingsleven, een basisschool en een gemeenschapsaccommodatie. Hierbij hebben de inwoners, wat de VKP betreft, een hoge mate van "eigen inbreng en medeverantwoordelijkheid". Het zorgen voor basisvoorzieningen kan ertoe bijdragen dat mensen zich minder snel eenzaam voelen, maar ook dat ze sporten en daardoor langer gezond blijven.

Dementievriendelijke gemeente

De VKP pleit ervoor dat gemeente Mill en Sint Hubert een dementie-vriendelijke gemeente wordt. Door toenemende vergrijzing van onze samenleving zal dit een steeds belangrijker item worden, waarvan de impact door velen nog onderschat wordt. In een dementievriendelijke gemeenschap kunnen mensen met dementie mee blijven doen in het dagelijks leven, zoals boodschappen doen en lid blijven van een sportclub.

Lancering Verkiezingsprogramma 2018-2022

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 VKP:

Op 21 maart 2018 worden weer de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een belangrijk moment waarop u uw stem kunt laten horen. De VKP wil de inwoners van Mill, Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom een goed beeld geven van waar de VKP voor staat, waar wij de afgelopen vier jaar aan gewerkt hebben, wat we als VKP bereikt hebben en wat we nog willen bereiken.

Hiervoor is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het Verkiezingsprogramma 2018-2022 van de VKP, waarin u dit alles terug kunt lezen. Uitgebreid gaan we hierbij in op belangrijke onderwerpen waarmee we te maken krijgen bij het opstellen van beleid en vervolgens het nemen van besluiten op het gebied van: jongerenzorg, ouderenzorg, ruimtelijk ontwikkeling, woningbouw, maatschappelijke en sociale zaken, veiligheid, dienstverlening (CGM) en de samenwerking in het Land van Cuijk.

Mocht u een exemplaar van het verkiezingsprogramma van de VKP willen ontvangen, neem dan contact op met een van onze kandidaten. Zij komen uit alle vier de kernen: Langenboom, Mill, Sint Hubert en Wilbertoord en zijn bereid u een exemplaar te doen toekomen.

Het Verkiezingsprogramma van de VKP is hier te downloaden: Verkiezingsprogramma VKP 2018-2022

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto presenteren lijsttrekkers Anne Derks en Erik van Daal het Verkiezingsprogramma 2018-2022 van de VKP.

VKP presenteert eerste 16 op kandidatenlijst voor de verkiezingen

Met trots presenteren wij u de eerste 16 namen op onze kandidatenlijst voor de verkiezingen, welke op 21 maart 2018 plaatsvinden:

1.Anne Derks (Langenboom)

2.Erik van Daal (Sint Hubert)

3.Francien van Berlicum (Wilbertoord)

4.Sanne Dortmans (Mill)

5.Sjors van Kempen (Sint Hubert)

6.Peter Troost (Sint Hubert)

7.Anita Straatman (Langenboom)

8.Angela Jozephs (Wilbertoord)

9.Saskia Cuppen (Mill)

10.Herman Wijdeven (Langenboom)

11.Harrie Cillessen (Wilbertoord)

12.Tinie van Dijk (Sint Hubert) (ontbreekt op foto)

13.Frans Janssen (Mill)

14.Jan van Kuppeveld (Langenboom)

15.Theo Peters (Mill)

16.Jolanda Schreven (Wilbertoord)

Onze kandidatenlijst is een mooie afspiegeling van onze 4 kernen. Het is fantastisch dat we er wederom in geslaagd zijn om 4 kandidaten uit elke kern bij de eerste 16 kandidaten te plaatsen. Bovendien hebben we maar liefst 7 vrouwen bij de eerste 16 op onze kandidatenlijst.

Door middel van een duo-lijsttrekkerschap zullen gemeenteraadslid Anne Derks en wethouder Erik van Daal het merendeel van de vele promotionele activiteiten voorafgaand aan de verkiezingen voor hun rekening nemen.

De afgelopen 4 jaar hebben we de belangen van onze kiezers en alle andere inwoners van onze gemeente, zo goed mogelijk behartigd. Met deze groep mensen zijn we ervan overtuigd dat dit ons de komende 4 jaar ook weer gaat lukken. Geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en integriteit heeft de VKP hoog in het vaandel staan. We zullen ons weer actief voor u inzetten, waarbij we graag met u in gesprek blijven, zodat we verder kunnen bouwen aan de leefbaarheid van onze kernen Langenboom, Sint Hubert, Wilbertoord en Mill.

Winnaar prijsvraag Last Minute Christmas Shopping

Op woensdag 20 december 2017 was de VKP met een stand aanwezig tijdens een gezellige Last Minute Christmas Shopping in Mill. Met onze Kerstman, voorzitter en enkele raadsleden maakten we van deze mooie gelegenheid gebruik om contact te hebben met de bezoekers en met hen van gedachten te wisselen over actuele politieke zaken. Middels een korte enquête hebben we hen tevens enkele gerichte vragen over een aantal onderwerpen (zoals bijv. samenwerking Land van Cuijk; CGM (samenwerking Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert); kwaliteit dienstverlening door gemeente Mill & Sint Hubert) voorgelegd. Hieraan hebben een groot aantal bezoekers deelgenomen. Met de antwoorden gaan we aan de slag.

Aan het invullen van de enquête was ook een prijsvraag gekoppeld: men kon raden hoeveel hartjes er in de glazen pot zaten. Dit waren er 234. Mevrouw Thea Arts uit Sint Hubert wist het exacte aantal te raden en mocht zich de gelukkige winnares noemen van de waardebon.

Op de foto reikt voorzitter van de VKP Herman Wijdeven de prijs uit.

Achterbanvergadering VKP 23 januari 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering vandonderdag 8 februari 2018?

Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 23 januari 2018.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 8 februari besproken worden. Op de agenda staat o.a. de nota koers Maatschappelijke opvang 2017-2022, de nota ouderenbeleid 2018, verbeteren onderhoudskwaliteit openbaar groen, kadernota Omgevingsdienst 2019, koersdocument en Participatienota implementatie Omgevingswet, bestemmingplan Buitengebied Mill en Sint Hubert, bestemmingsplan Korenbloemstraat-Voordijk, plan van aanpak toekomst Land van Cuijk, het rapport van de rekenkamercommissie Land van Cuijk over “Grijs en groen is best te doen” en de consultatietaken en positie Regieteam raden Land van Cuijk.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                              Dinsdag 23 januari 2018

            naar gemeenschapsaccommodatie “De Wilg”                                                               

                                    in Wilbertoord

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 8 februari kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl

Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 28 november 2017

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 8 februari 2018

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Duo-lijsttrekkerschap VKP

Op 21 maart 2018 vinden wederom de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.

 

Evenals 4 jaar geleden kiest de VKP in aanloop naar de verkiezingen voor een duo-lijsttrekkerschap.

 

Op woensdag 27 december is unaniem besloten dat gemeenteraadslid Anne Derks uit Langenboom de lijst zal aanvoeren en wethouder Erik van Daal uit Sint Hubert onze nummer twee op de lijst zal zijn. Gezamenlijk zullen zij de kar trekken bij de vele debatten en promotionele activiteiten.

 

Mocht de VKP na de verkiezingen in de coalitie komen dan is Erik van Daal de beoogd wethouder voor de VKP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteraadslid sinds 2010: Anne Derks      Wethouder sinds 2014: Erik van Daal

 

Binnenkort zal de VKP de overige kandidaten op de lijst voor de verkiezingen bekendmaken.

 

VKP met hart voor de samenleving (plaatsing onder hart met kernwoorden)