Bijeenkomst: één loket voor ondernemers in het Land van Cuijk

Samenwerking binnen het Land van Cuijk: daarvoor is één gemeente Land van Cuijk helemaal niet  nodig. Waar een wil is, is een weg.

De VKP vindt dat de ondernemers en bedrijven in de gemeente Mill en Sint Hubert maar ook in het land van Cuijk in staat moeten worden gesteld om te kunnen ondernemen. Daarin dienen zij zo optimaal mogelijk gefaciliteerd te worden.

Daarom hebben de gemeenten in het Land van Cuijk vorig jaar de heer van Beuken aangetrokken om, in de functie van business developer, ondernemers en bedrijven in het Land van Cuijk beter van dienst te kunnen zijn.

Op verzoek van de VKP zal de heer van Beuken bij de commissie Ruimte en Economie van de gemeente Mill en Sint Hubert een presentatie geven over de stand van zaken omtrent de vorming van 1 loket voor de ondernemers in het Land van Cuijk.

U bent van harte welkom maar vooral de ondernemers nodigen wij uit hierbij aanwezig te zijn.

Datum:           12 maart

Aanvang:       19.30 uur                                                                                            

Locatie:          raadszaal gemeente Mill en Sint Hubert.

Achterbanvergadering VKP 6 maart 2018

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van dinsdag 20 maart 2018?

Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 6 maart 2018. 

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 20 maart besproken worden. Op de agenda staat o.a. wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Mill en Sint Hubert, advisering Commissariaat voor de Media, uitvoeringsprogramma verkeersmaatregelen GVVP gemeente Mill en Sint Hubert 2018-2021, beleidskader veiligheidsregio Brabant Noord en kadernota's 2019 van diverse gemeenschappelijke regelingen.   U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                              Dinsdag 6 maart 2018

            naar gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”                                                                

                                    in Sint Hubert

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van dinsdag 20 maart kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl

Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 23 januari 2018

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 20 maart 2018

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Kern Sint Hubert

Bij deze geven wij u een inkijk in het Verkiezingsprogramma van de VKP, waarbij we deze week stilstaan bij de kern Sint Hubert. Voor het gehele verkiezingsprogramma raadpleeg deze website onder de tab “VKP 2018-2022”.

Gemeenschapsaccommodaties

Het heeft enige jaren geduurd maar dankzij een initiatiefvoorstel van de VKP is het gelukt om alle gemeenschapsaccommodaties (o.a. de Jachthoorn) toegankelijk te maken voor iedereen, ook inwoners met een beperking.

Mede op verzoek van de VKP is er onderzoek gedaan naar energiebesparende maatregelen voor de gemeenschapsaccommodaties. De uitvoering hiervan zal op korte termijn starten.

Verkeer en vervoer

Het behouden van de hoofdverbindingen voor het openbaar vervoer binnen de gemeente Mill en Sint Hubert is het uitgangspunt. Aansluitend hierop zullen alternatieve vervoersinitiatieven gestimuleerd moeten worden om de mobiliteit van alle inwoners te behouden of te verbeteren.

Wat betreft de N-264 heeft het realiseren van een rondweg om Haps nu al een toename van het verkeer door Sint Hubert tot gevolg. Daarom zal er een passende oplossing moeten komen voor de kern Sint Hubert waarbij de VKP staat voor een zorgvuldige afweging met betrekking tot de leefbaarheid, gezondheid  en veiligheid van de inwoners van Sint Hubert.

Woningbouw

De VKP is van mening dat er een betere balans dient te komen in de verhouding huur- en betaalbare koopwoningen voor jongeren in Sint Hubert. Daarnaast zal er, in overleg met Mooiland, meer levensloopbestendige woningbouw voor ouderen moeten plaatsvinden.

Basisvoorzieningen

De VKP maakt zich hard voor het behoud van basisvoorzieningen in alle kernen zoals een kwalitatief goede basisschool, een gemeenschapsaccommodatie en faciliteiten voor het verenigingsleven. Hierbij hebben, wat de VKP betreft, de inwoners een hoge mate van "eigen inbreng en medeverantwoordelijkheid". Het zorgen voor basisvoorzieningen draagt ertoe bij dat mensen zich minder snel eenzaam voelen, maar ook dat ze actief en daardoor langer gezond blijven. Initiatieven vanuit de inwoners uit Sint Hubert zelf zoals de Zorgschakel, het eetpunt maar ook de samenwerking tussen verenigingen dragen wij een warm hart toe.

VKP: afspraak is afspraak

Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zijn voor de VKP erg belangrijk. Als wij als partij iets beloven of toezeggen, dan maken we ons daar ook hard voor. Mocht u ons een vraag stellen dan zullen we altijd voor een terugkoppeling zorgen.

Wij waren er de afgelopen 4 jaren voor u, mogen wij dan 21 maart a.s. ook op u rekenen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: staand v.l.n.r.: Tinie van Dijk, Jurgen Verbruggen en Peter Troost. Zittend v.l.n.r.: Sjors van Kempen en Erik van Daal.

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Kern Langenboom

De komende weken geven wij u een inkijk in het Verkiezingsprogramma, 2018-2022 van de VKP, waarbij we deze week stilstaan bij de kern Langenboom. Zie voor het gehele verkiezingsprogramma de optie "VKP 2018-2022" bovenin de pagina.

De VKP is er voor alle kernen

Wij heten natuurlijk niet voor niets VierKernenPartij. Als enige politieke partij in onze gemeente heeft de VKP uit iedere kern een gemeenteraadslid, bij de eerste 20 kandidaten is elke kern maar liefst 5 keer vertegenwoordigd. Langenbooms raadslid en lijsttrekker Anne Derks zet zich al 8 jaar actief in voor Langenboom in de gemeentelijke politiek. Anita Straatman is sinds 4 jaar actief als gemeenteraadslid voor de VKP. Bij deze verkiezingen heeft Langenboom maar liefst 9 kandidaten op de verkiezingslijst.

De VKP omarmt eigen verantwoordelijkheid

Juist in onze kernen zijn eigen initiatief, saamhorigheid en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en verenigingen extra belangrijk om te komen tot een zo leefbaar mogelijke samenleving, ook op lange termijn. Eigen Kweek uit Langenboom is hier een goed voorbeeld van.

Leefbaarheidsbudget

Op verzoek van de VKP is het leefbaarheidsbudget aangevuld, zodat er weer nieuwe burgerinitiatieven ontplooid kunnen worden. In Langenboom zijn hiervan bijv. de Zorgcoöperatie, de duo-fiets en de boekenkast gerealiseerd.

Onderwijs

De afgelopen jaren hebben we vaak aandacht gevraagd voor de demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en bevolkingskrimp. Mede doordat het leerlingaantal terugloopt, is er binnen het basisonderwijs voor gekozen om les te geven in zogenaamde units. Deze manier van lesgeven heeft als voordeel dat leerlingen in hun eigen tempo het juiste onderwijs kunnen volgen. Ook kunnen meerdere leergangen in 1 klas zitten wat inspeelt op de krimp. Het behouden van kwalitatief basisonderwijs in onze gemeente is voor de VKP het uitgangspunt.

De Tweesprong

Na jaren van onzekerheid is er in deze bestuursperiode een overeenkomst gesloten met de scouting van Langenboom over het gebruik van de Tweesprong. Daarbij is het pand geheel opgeknapt. We staan hierbij nog steeds achter de tekst in ons vorige verkiezingsprogramma: "Wat de VKP betreft blijft De Tweesprong in Langenboom een volwaardig jeugdhonk met voldoende ruimte voor het uitoefenen van zijn activiteiten".

De Kuilen

De VKP staat er nog altijd achter om De Kuilen dè natuurparel in onze gemeente te laten zijn. In 2017 zijn De Kuilen opgeleverd. Het zanddepot is opgeruimd en er is een prachtig nieuw wandelpad aangelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto zien we de 8 van de 9 Langenboomse kandidaten: bovenste rij v.l.n.r. Anita Straatman, Herman Wijdeven, Anne Derks, Peter Oosterhout, Jan de Klein. Zittend v.l.n.r. Jan van Kuppeveld, Maria Raaijmakers, Peter Maassen. Afwezig op de foto: Bianca van Sambeek.

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Kern Wilbertoord

De komende weken geven wij u een inkijk in het Verkiezingsprogramma, 2018-2022 van de VKP, waarbij we deze week stilstaan bij de kern Wilbertoord. Zie voor het gehele verkiezingsprogramma onze website.

De VKP is er voor alle kernen

Wij heten natuurlijk niet voor niets de VierKernenPartij. Als enige politieke partij in onze gemeente heeft de VKP uit iedere kern een gemeenteraadslid, bij de eerste 20 kandidaten is elke kern maar liefst 5 keer vertegenwoordigd. Wilbertoords raadslid Francien van Berlicum zet zich al 12 jaar actief in voor o.a. de Wilbertoordse belangen in de gemeentelijke politiek. Bij deze verkiezingen heeft Wilbertoord maar liefst 6 kandidaten op de verkiezingslijst.

De VKP omarmt eigen verantwoordelijkheid

Juist in onze kernen zijn eigen initiatief, saamhorigheid en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en verenigingen extra belangrijk om te komen tot een zo leefbaar mogelijke samenleving, ook op lange termijn. Hiervan zijn in onze gemeente vele goede voorbeelden te noemen, veelal gedragen door vrijwilligers. De VKP draagt deze initiatieven een warm hart toe.

Woningbouw

De VKP zal zich blijven inzetten voor woningbouw in alle vier de kernen. Voldoende betaalbare mogelijkheden aan woningzoekenden -met name starters en alleenstaanden- bieden is belangrijk voor het in standhouden van de basisvoorzieningen en het verenigingsleven in de kernen. Het is goed om te zien dat er volop gebouwd wordt in Moerboom III. De VKP heeft de afgelopen vier jaar alles op alles gezet om dit bouwplan van de grond te krijgen.

Leefbaarheidsbudget

Op verzoek van de VKP is het leefbaarheidsbudget aangevuld, zodat er weer nieuwe burgerinitiatieven ontplooid kunnen worden. In Wilbertoord zijn hiervan bijv. de toekomstvisie "Wilbertoord Vooruit", het Huiskamerproject in De Wilg, het struinpad en het klusteam gerealiseerd.

Onderwijs

De afgelopen jaren hebben we vaak aandacht gevraagd voor de demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en bevolkingskrimp. Dit betekent voor onze gemeente op korte termijn minder kinderen, waardoor schoollokalen leeg komen te staan. Het behouden van kwalitatief basisonderwijs in onze gemeente is daarbij voor de VKP het uitgangspunt.

Mede doordat het leerlingaantal terugloopt, is er binnen het basisonderwijs voor gekozen om les te geven in zogenaamde units. Deze manier van lesgeven heeft als voordeel dat leerlingen in hun eigen tempo het juiste onderwijs kunnen volgen. Een ander voordeel is dat er meerdere leergangen in 1 klas kunnen zitten wat inspeelt op de krimp. De VKP staat positief tegenover deze ontwikkelingen en zal deze nauwgezet blijven volgen.

Op de foto zien we de 6 Wilbertoordse kandidaten: bovenste rij v.l.n.r. Stan van de Kandelaar, Francien van Berlicum, Harrie Cillessen. Onderste rij v.l.n.r. Jolanda Schreven, Koen van Berlicum, Angela Jozephs.

 


 

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Thema Wonen

De komende weken geven wij u een inkijk in het Verkiezingsprogramma, 2018-2022 van de VKP, waarbij we telkens één thema uitlichten. Deze week het thema: Wonen

Woningbouw

De VKP zal zich blijven inzetten voor woningbouw in alle vier de kernen. Voldoende betaalbare mogelijkheden aan woningzoekenden -met name starters en alleenstaanden- bieden is belangrijk voor het in standhouden van de basisvoorzieningen en het verenigingsleven in de kernen. De VKP is voorstander van energiezuinig bouwen om zo te komen tot nul op de meter.

De VKP vindt het belangrijk dat er ook kleinschalige woonvormen gebouwd worden voor mensen met een beperking. Maar ook om bijvoorbeeld jongeren en senioren gezamenlijk te laten wonen in bijvoorbeeld woonhofjes. De VKP is van mening dat er voor ouderen, die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen, meer levensloopbestendige woningbouw moet plaatsvinden.

Informatieavonden woningbouw

In 2017 is er door de werkgroep Toekomstvisie van de gemeenteraad een informatieavond specifiek over de woningbouw georganiseerd voor de jeugd. Vervolgens is er ook één gehouden voor medioren en senioren. Beide avonden zijn zeer druk bezocht. De VKP speelt een actieve rol in de werkgroep Toekomstvisie en schroomt hierbij niet om het voortouw te nemen.

Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet brengt 26 wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen terug naar 1 wet. De VKP vindt het belangrijk dat naast de gemeenteraad alle belanghebbenden en betrokken instanties gelijktijdig geïnformeerd en betrokken worden bij de invulling en uitvoering van deze wet.

Grondprijzen

Al jaren vragen wij als VKP aandacht voor het hanteren van verschillende grondprijzen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere grondprijs per m2 afhankelijk van het voorzieningenniveau per kern of een lagere grondprijs als er energieneutraal gebouwd wordt.

Afvalstoffenheffing

De VKP heeft middels een motie het verzoek gedaan de afvalstoffenheffing niet te verhogen in 2018. Aangezien er voldoende reserves zijn om hogere kosten op te vangen, hoeft dit niet aan de inwoners doorberekend te worden.

OZB

Na jaren van verhoging van de OZB om het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen, staat onze gemeente er financieel weer goed voor. Mede hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat ook deze lasten van onze inwoners dit jaar niet verder stijgen. De VKP heeft middels een motie het verzoek gedaan om de OZB niet te verhogen voor 2018.