VKP achterban blijft nagenoeg stabiel

Op 21 maart heeft de kiezer zijn/haar stem gegeven aan één van de drie overgebleven partijen in onze gemeente. De opkomst was hoog en er was in de aanloop naar de verkiezingen een stevige campagne gevoerd. Door de samenvoeging van het CDA / Dorpslijst Langenboom en door het verschuiven van de restzetel (vorige keer ging deze naar de VKP, red.) is het CDA met 7 zetels de grootste partij geworden. Zij zijn daarmee aan zet in de onderhandelingen.

Maar waar in de afgelopen jaren steevast de grootste coalitiepartij als grote verliezer uit de gemeenteraadsverkiezingen kwam, ziet de VierKernenPartij haar achterban nagenoeg stabiliseren. Op ongeveer 130 stemmen na werd het record van 2014 namelijk geëvenaard. Uiteraard betreurt de VKP het geringe verlies in stemmen, maar gezien alle campagnegeweld van de afgelopen periode vinden wij ook dat het goed is om te realiseren dat er nog steeds heel veel inwoners in onze gemeente zijn die het positieve geluid van de VKP en de stabiele inbreng in de lokale politiek wél waarderen. Niet voor niets zijn wij daarmee evengoed de op één na grootste partij geworden.

Daarmee overheerst bij onze fractie en bestuur vooral het gevoel van verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om de kiezers die op onze partij hebben gestemd, en die daarmee hun steun voor de VKP hebben uitgesproken, op een goede wijze te vertegenwoordigen. Zoals we dat uiteraard voor álle inwoners van onze gemeente zullen doen. Dat wij onze standpunten kunnen realiseren in de komende vier jaren en dat wij opnieuw onze verkiezingsbeloften kunnen nakomen. Beloofd is beloofd! Zoals we dat altijd hebben gedaan. Daar gaan wij voor. Iedere vergadering, ieder onderwerp, iedere dag. De VKP was, is en blijft er voor u!

 

Dank voor uw steun aan de VierKernenPartij!

U stemt toch ook op 21 maart!

U  STEMT  TOCH  OOK  OP 21  MAART ?

 

 

 

 

Anne Derks – Langenboom, Sjors van Kempen – Sint Hubert, Francien van Berlicum –Wilbertoord, Frans Janssen – Mill, Anita Straatman – Langenboom en Peter Troost – Sint Hubert, zetten zich, als raads- en/of commissielid namens de VKP, al vele jaren in voor uw belangen.

Nieuw op onze kandidatenlijst en daarmee kandidaat raadslid is Sanne Dortmans – Mill.

VKP wethouder Erik van Daal – Sint Hubert heeft in de afgelopen vier jaar alle zaken die tot zijn portefeuille behoren (o.a. Jeugdzorg, Ouderenbeleid, WMO, Participatiewet, Onderwijs, Sport, Financiën) in uw belang uitstekend behartigd. De VKP was er de afgelopen jaren voor u.

Op 21 maart bent u aan zet

Wij zijn er weer klaar voor

Uw stem gaat zeker niet verloren

STEM  LIJST  1 : VKP

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Land van Cuijk

De komende weken geven wij u een inkijk in het Verkiezingsprogramma 2018-2022 van de VKP, waarbij we deze week stilstaan bij het Land van Cuijk. Zie voor het gehele verkiezingsprogramma deze website onder het tabblad “VKP 2018-2022”.

Zelfstandigheid

De VKP legt bij de invulling en uitvoering van beleid steevast de nadruk op bestuurlijke samenwerking daar waar het daadwerkelijk iets oplevert. Denk hierbij aan een betere kwaliteit van dienstverlening, minder kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie en daardoor minder kosten voor onze inwoners.

Wel vinden we dat we daarin eerlijk dienen te zijn naar onze inwoners: door de verschuiving van taken door de rijksoverheid naar de gemeente lijkt de houdbaarheidsdatum van een bestuurlijk zelfstandige kleine gemeente eindig. Dat hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma in 2014 reeds aangegeven.

Eén CGM gemeente (Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert)

Mocht de zelfstandigheid van de gemeente Mill en Sint Hubert ter discussie komen dan is de VKP voorstander van één CGM gemeente (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, ruim

45.000 inwoners) omdat, wat de VKP betreft, de opschaling naar één gemeente Land van Cuijk (bijna 90.000 inwoners) te grootschalig is. De afstand tussen bestuur en inwoners wordt dan naar onze mening veel te groot, terwijl daarin juist de kracht zit van onze huidige gemeente.

Onze mening over één gemeente Land van Cuijk

Voorstanders van één gemeente Land van Cuijk geven aan dat je dan met een ´Kernendemocratie´ moet gaan werken. De VKP is van mening dat we dit soort zaken vooral niet op moeten leggen, maar dat deze van onderop (vanuit de samenleving zelf) dienen te komen. Binnen de gemeente Mill en Sint Hubert werkten wij de afgelopen raadsperiode al volgens dit principe. Met resultaat dat gezien mag worden en waar wij als VKP trots op zijn. Als voorbeeld het ontstaan van actieve dorps- en wijkraden en o.a. de zorgcoöperaties in de diverse kernen met een grote deelname van vele vrijwilligers.

Samenwerking in het Land van Cuijk

Speciale aandacht is er voor de 12 projecten binnen de "Samenwerking Land van Cuijk". Op dit moment zijn een aantal van deze 12 projecten afgerond. De voortgang van de lopende projecten zullen wij als VKP kritisch maar zeker ook vol vertrouwen blijven volgen. Eén van de projecten is bijvoorbeeld glasvezel in heel het Land van Cuijk maar ook wordt er bijvoorbeeld samengewerkt op het gebied van werkgelegenheid, jeugdzorg, woningbouw etc.

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Kern Mill

De komende weken geven wij u een inkijk in het Verkiezingsprogramma, 2018-2022 van de VKP, waarbij we deze week stilstaan bij de kern Mill. Zie voor het gehele verkiezingsprogramma deze website onder het tabblad “VKP 2018-2022”.

Bestuur: Financiële positie

De VKP heeft er de afgelopen jaren op toegezien dat er zuinig met het gemeenschapsgeld is omgesprongen. Mede door de flinke investeringen (Centrumplan, Brede School, Revitalisering 't Spoor, enz.) die er de afgelopen jaren zijn gedaan was het nodig om weer wat meer "vlees op de botten te krijgen". Hierdoor staat onze gemeente er nu weer financieel sterk voor met goede vooruitzichten voor de komende jaren.

Onderwijs

De afgelopen jaren hebben we vaak aandacht gevraagd voor de demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en bevolkingskrimp. Het behouden van kwalitatief basisonderwijs in de kernen van onze gemeente is daarbij voor de VKP het uitgangspunt.

Daarbij is de VKP van mening dat wij alle mogelijkheden, waarover wij als gemeente beschikken, in moeten zetten om het middelbaar onderwijs met de vestiging van het Merlet in Mill te behouden. De VKP is er trots op dat deze "Excellente school" in onze gemeente staat en we zijn ervan overtuigd dat het Merlet in Mill met recht deze status heeft, juist vanwege het kleinschalige karakter.

Onbetaald parkeren

De VKP blijft voor onbetaald parkeren zowel bij het recreatie gedeelte van De Kuilen als in het centrum van Mill. Het gebruik van de parkeerschijf in het centrum van Mill zal wat ons betreft blijven bestaan, aangezien het voor een goede doorstroming zorgt. Voor velen buiten onze gemeente is dit ook de reden om in Mill boodschappen te komen doen.

Woningbouw

De VKP is van mening dat er voor ouderen, die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen, meer levensloopbestendige woningbouw moet plaatsvinden. Hier ligt voor onze gemeente een verplichting en een actievere rol bij Mooiland Maasland. Daarnaast dient er voldoende balans te zijn in het woningaanbod per kern / wijk om de leefbaarheid in de desbetreffende kern of wijk te bevorderen. Ook hierin verwacht de VKP een actievere rol en daadwerkelijk actie van  Mooiland Maasland. De VKP vindt het belangrijk dat er ook kleinschalige woonvormen gebouwd worden voor mensen met een beperking. Maar ook om bijvoorbeeld jongeren en senioren gezamenlijk te laten wonen in bijvoorbeeld woonhofjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: staand v.l.n.r. Robin Kramp, Saskia Cuppen, Sanne Dortmans, Gert van Lieshout, Hub Verstraaten, Theo Peters. Zittend v.l.n.r. Frank Peters en Sjef van Sleeuwen. Op de foto ontbreken Frans Janssen en Bep Cremers.