Achterbanvergadering VKP 19 juni 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 5 juli 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 19 juni 2018.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van donderdag 5 juli besproken worden. Deze raadsvergadering staat in het teken van de kadernota. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                   Dinsdag 19 juni

              naar gemeenschapsaccommodatie “De Wilg”                                                               

                                    in Wilbertoord

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 5 juli kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 29 mei 2018

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 5 juli 2018

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489 

Coalitieprogramma ‘een betrokken samenleving, vanuit eigen kracht’

Met trots kunnen we aankondigen dat het coalitieprogramma 'een betrokken samenleving, vanuit eigen kracht' afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering is vastgesteld. Samen met Algemeen Belang '90 heeft de VKP constructief gewerkt om onze ambities en beloftes uit onze verkiezingsprogramma's om te zetten in een coalitieprogramma. De toekomstvisie heeft hierbij als inspiratiebron gediend, dit document is destijds opgesteld in samenwerking met de inwoners. De volgende thema’s, zoals ook in de Toekomstvisie 2025 beschreven, zijn opgenomen: Thema Wonen, werken, bereikbaarheid en samenleven, Thema Voorzieningen, onderwijs en sociaal domein, Thema Agro & Food en Thema Recreatie & toerisme.

 Met dit nieuwe coalitieprogramma continueren we het ingezette beleid. We spreken ambities uit maar zijn ook reëel als het gaat over de   beschikbare financiële middelen. Ook de komende 4 jaren zullen we keuzes moeten maken, waarbij we   altijd ons hart voor de samenleving laten   spreken. De belangrijkste uitgangspunten voor ons coalitieprogramma zijn: vertrouwen in de eigen kracht van de inwoners (denk hierbij bijv. aan   burgerparticipatie), samenwerking op de juiste schaal:   dit kan zijn binnen het Land van Cuijk, maar ook in een breder verband binnen bijv.   Noord-Oost Brabant. Kwaliteit van de leefomgeving, sociaal netwerk en duurzaamheid zijn ook belangrijk voor ons woonplezier voor nu en voor   de   toekomst. Wat ook een belangrijk punt is, is de zelfstandigheid van onze gemeente. Zolang de financiën op orde zijn en de dienstverlening   niet in het geding is, zijn we er voorstander van om zelfstandig te blijven. Als het in de toekomst   mocht blijken dat zelfstandigheid niet langer   mogelijk is, is VKP niet voor één gemeente land van Cuijk omdat we dat veel te groot vinden en kunnen we ons beter vinden in één CGM   gemeente (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

 Het programma geeft inzicht in de onderwerpen waarmee we als coalitie gezamenlijk aan de slag willen gaan en waar we prioriteit aan willen   geven. Het is geen dichtgetimmerd programma: het biedt ruimte en gelegenheid om over   oplossingsrichtingen het gesprek aan te gaan in de   openbaarheid; in de gemeenteraad en met u.

VKP: stand van zaken woningbouw in alle 4 de kernen

Op maandag 11 juni a.s. zal er om 19.30 uur een informatieavond zijn voor raads- en commissieleden in de raadszaal van het gemeentehuis. De ODBN (OmgevingsDienst Brabant Noord) zal een presentatie geven. Tevens is er nadere toelichting op de energievisie. Wethouder van den Boogaart zal, op verzoek van de VKP, een update geven van de woningbouwplannen. Deze avond is openbaar en u bent van harte welkom om op de publieke tribune te komen luisteren.

ODBN (OmgevingsDienst Brabant Noord)
De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Dat is ook direct het belangrijkste werkgebied van de ODBN. Vanuit kantoren in ’s Hertogenbosch en Cuijk werken zo’n 200 medewerkers dagelijks aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en geeft op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling. De ODBN komt deze avond uitleg geven over hun financiële positie evenals hun plannen voor de toekomst.

Energievisie
Op dit moment is de gemeente een energievisie aan het ontwikkelen. Hierin staat wat de doelstelling is op het gebied van duurzame energie en welke maatregelen nodig zijn om deze doelstelling te bereiken. Ook worden locaties bekeken waar dit gerealiseerd kan worden. Vooraf is bekeken wat niet mogelijk is: vanwege het vliegverkeer rond Volkel is het plaatsen van windmolens bijvoorbeeld uitgesloten. Er zal een presentatie worden gehouden over deze voorlopige energievisie, welke na de zomer aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal worden aangeboden. 

Update woningbouwplannen
Wethouder Jos van den Boogaart zal deze avond een update geven van de woningbouwplannen voor alle 4 onze kernen. Per locatie zal er aangegeven worden wat de status is en hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden. Ook zal hierbij aangegeven worden of deze woningen voor een bepaalde doelgroep zijn zoals bijv. nultredenwoningen. Vanaf de publieke tribune kunt u de overzichten prima volgen vanaf een groot beeldscherm.

We hopen u te ontmoeten op deze interessante avond.

Namens de VKP,
Anne Derks en Francien van Berlicum