NIEUWS

Achterbanvergadering VKP 18 september 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 4 oktober 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 18 september 2018.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van donderdag 4 oktober besproken worden. Waarin o.a. de prestatieafspraken met Mooiland besproken worden, de Regionale woningmarktstrategie LvC en het gemeentelijk programma, het bestemmingsplan Sint Hubertsebinnenweg 58, de energieverkenning en energievisie, de nieuwe gemeenschappelijke regeling afvalinzameling LvC en Boekel, de aanplant van toekomstige monumentale bomen en het Regionaal veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022 aan de orde komen.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                               Dinsdag 18 september

           naar gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”                                                               

                                     in Sint Hubert

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 4 oktober kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl

Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering.

 Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

Notulen achterbanvergadering 19 juni 2018

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 4 oktober 2018

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Algemene Beschouwingen VKP Kadernota 2019 en Bestemmingsplan Straethof

Algemene beschouwingen Kadernota 2019
Voor de komende jaren ziet de financiële positie van onze gemeente er goed uit. De VKP wil echter wel zorgvuldig met onze gemeentelijke gelden om blijven gaan, om zo de algemene reserve op peil te houden.Om de dorpskracht vanuit de kernen een impuls te geven is het leefbaarheidsbudget enkele jaren geleden ingesteld. Via een amendement hebben we bij de bestemming van het jaarresultaat van 2017 het budget weer aangevuld tot ruim € 100.000,-.

Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wil de VKP het college verzoeken actiever in te zetten op burgerparticipatie. De openbare ruimte is met name geschikt voor bijv. buurtschappen om ervoor te zorgen dat hun buurt er netjes uitziet met als bijkomend voordeel dat ze hiermee voor hun buurt extra inkomsten verkrijgen.

De VKP vindt het belangrijk dat er gebouwd kan worden in alle kernen: voor Wilbertoord en Mill is dit prima geregeld voor de komende jaren, echter in Langenboom en Sint Hubert zijn er weinig mogelijkheden meer. We hebben als raad bij de vorige raadsvergadering het college verzocht hier actief mee aan de slag te gaan zodat we voor eind 2018 inzichtelijk hebben welke plannen er in Sint Hubert en Langenboom gerealiseerd kunnen worden.

De VKP wil actief invulling geven aan de overgang naar duurzame energie. We hebben zelfs ingezet op een daling van fossiele brandstoffen van 60% terwijl de Nederlandse Overheid uitgaat van 49%. Om deze ambitie waar te kunnen maken hebben we het college verzocht om samen met de raad een beleidsplan hiervoor op te stellen.

Binnen het Land van Cuijk zijn er solidariteitsafspraken gemaakt als het gaat over de inzet van specialistische jeugdzorg. Recent is een overeenkomst getekend tussen huisartsen en gemeenten in het Land van Cuijk, met als doel een onderlinge afstemming en samenwerking tussen huisartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ontwikkelingen in het Land van Cuijk: de VKP heeft zich altijd uitgesproken tegen één Land van Cuijk omdat wij één plattelandsstad met bijna 90.000 inwoners veel te groot vinden. We staan hier nog steeds volledig achter. Al vier jaar werken we, samen met Grave en Cuijk, vanuit één ambtelijke organisatie. Mocht de dienstverlening naar onze inwoners in het gedrang komen, dan is één gemeente samen met Grave en Cuijk, wat de VKP betreft, een kansrijke en logische vervolgstap.

Bestemmingsplan Straethof
In eerste instantie voorzag dit bestemmingsplan in de bouw van 29 huurappartementen op de plek waar vroeger de school gehuisvest was. In samenspraak met omwonenden, projectontwikkelaar en gemeente is het aantal teruggebracht naar 26 appartementen bestaande uit een mix van sociale huur en vrije sector huur in de middenklasse. Het appartementencomplex zal aan de Past. Maasstraat iets verder naar achteren geschoven worden (3 meter) en aan de Schoolstraat iets verder van de huisartsenpraktijk komen te staan (1,5 meter) ten opzichte van het eerdere plan. Daarnaast wordt met 3 appartementen minder een verbetering van het straatbeeld bereikt en een uitstraling met meer groen. De gemeenteraad heeft hiertoe het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Binnen onze gemeente is dit plan een primeur omdat dit het eerste bouwproject is dat geheel “gasloos” wordt gerealiseerd.

Achterbanvergadering VKP 19 juni 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 5 juli 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 19 juni 2018.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van donderdag 5 juli besproken worden. Deze raadsvergadering staat in het teken van de kadernota. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                   Dinsdag 19 juni

              naar gemeenschapsaccommodatie “De Wilg”                                                               

                                    in Wilbertoord

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 5 juli kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 29 mei 2018

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 5 juli 2018

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489 

Coalitieprogramma ‘een betrokken samenleving, vanuit eigen kracht’

Met trots kunnen we aankondigen dat het coalitieprogramma 'een betrokken samenleving, vanuit eigen kracht' afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering is vastgesteld. Samen met Algemeen Belang '90 heeft de VKP constructief gewerkt om onze ambities en beloftes uit onze verkiezingsprogramma's om te zetten in een coalitieprogramma. De toekomstvisie heeft hierbij als inspiratiebron gediend, dit document is destijds opgesteld in samenwerking met de inwoners. De volgende thema’s, zoals ook in de Toekomstvisie 2025 beschreven, zijn opgenomen: Thema Wonen, werken, bereikbaarheid en samenleven, Thema Voorzieningen, onderwijs en sociaal domein, Thema Agro & Food en Thema Recreatie & toerisme.

 Met dit nieuwe coalitieprogramma continueren we het ingezette beleid. We spreken ambities uit maar zijn ook reëel als het gaat over de   beschikbare financiële middelen. Ook de komende 4 jaren zullen we keuzes moeten maken, waarbij we   altijd ons hart voor de samenleving laten   spreken. De belangrijkste uitgangspunten voor ons coalitieprogramma zijn: vertrouwen in de eigen kracht van de inwoners (denk hierbij bijv. aan   burgerparticipatie), samenwerking op de juiste schaal:   dit kan zijn binnen het Land van Cuijk, maar ook in een breder verband binnen bijv.   Noord-Oost Brabant. Kwaliteit van de leefomgeving, sociaal netwerk en duurzaamheid zijn ook belangrijk voor ons woonplezier voor nu en voor   de   toekomst. Wat ook een belangrijk punt is, is de zelfstandigheid van onze gemeente. Zolang de financiën op orde zijn en de dienstverlening   niet in het geding is, zijn we er voorstander van om zelfstandig te blijven. Als het in de toekomst   mocht blijken dat zelfstandigheid niet langer   mogelijk is, is VKP niet voor één gemeente land van Cuijk omdat we dat veel te groot vinden en kunnen we ons beter vinden in één CGM   gemeente (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

 Het programma geeft inzicht in de onderwerpen waarmee we als coalitie gezamenlijk aan de slag willen gaan en waar we prioriteit aan willen   geven. Het is geen dichtgetimmerd programma: het biedt ruimte en gelegenheid om over   oplossingsrichtingen het gesprek aan te gaan in de   openbaarheid; in de gemeenteraad en met u.

VKP: stand van zaken woningbouw in alle 4 de kernen

Op maandag 11 juni a.s. zal er om 19.30 uur een informatieavond zijn voor raads- en commissieleden in de raadszaal van het gemeentehuis. De ODBN (OmgevingsDienst Brabant Noord) zal een presentatie geven. Tevens is er nadere toelichting op de energievisie. Wethouder van den Boogaart zal, op verzoek van de VKP, een update geven van de woningbouwplannen. Deze avond is openbaar en u bent van harte welkom om op de publieke tribune te komen luisteren.

ODBN (OmgevingsDienst Brabant Noord)
De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Dat is ook direct het belangrijkste werkgebied van de ODBN. Vanuit kantoren in ’s Hertogenbosch en Cuijk werken zo’n 200 medewerkers dagelijks aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en geeft op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling. De ODBN komt deze avond uitleg geven over hun financiële positie evenals hun plannen voor de toekomst.

Energievisie
Op dit moment is de gemeente een energievisie aan het ontwikkelen. Hierin staat wat de doelstelling is op het gebied van duurzame energie en welke maatregelen nodig zijn om deze doelstelling te bereiken. Ook worden locaties bekeken waar dit gerealiseerd kan worden. Vooraf is bekeken wat niet mogelijk is: vanwege het vliegverkeer rond Volkel is het plaatsen van windmolens bijvoorbeeld uitgesloten. Er zal een presentatie worden gehouden over deze voorlopige energievisie, welke na de zomer aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal worden aangeboden. 

Update woningbouwplannen
Wethouder Jos van den Boogaart zal deze avond een update geven van de woningbouwplannen voor alle 4 onze kernen. Per locatie zal er aangegeven worden wat de status is en hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden. Ook zal hierbij aangegeven worden of deze woningen voor een bepaalde doelgroep zijn zoals bijv. nultredenwoningen. Vanaf de publieke tribune kunt u de overzichten prima volgen vanaf een groot beeldscherm.

We hopen u te ontmoeten op deze interessante avond.

Namens de VKP,
Anne Derks en Francien van Berlicum

Achterbanvergadering VKP 29 mei 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 14 juni 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 29 mei 2018.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van donderdag 14 juni besproken worden. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                   Dinsdag 29 mei

              naar gemeenschapsaccommodatie “De Wis”                                                               

                                    in Langenboom

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 14 juni kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl

Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 6 maart 2018

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 14 juni 2018

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

 

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Update coalitiebesprekingen VKP/AB’90

Op dit moment zijn VKP en AB'90 druk bezig met het schrijven van het coalitieprogramma, waarbij we ondersteund worden door onze gemeentesecretaris Jean-Paul Ruyters.

Als basis zal hiervoor gebruik gemaakt worden van onze beide verkiezingsprogramma's. Ook hebben we het CDA gevraagd of zij input wilden leveren, zodat we ook enkele van hun ideeën konden opnemen in het coalitieprogramma. Het CDA heeft aangegeven hier geen gebruik van te willen maken.

Voordat het coalitieprogramma definitief is, zullen we de werkorganisatie CGM bij het proces betrekken. We willen immers een realiseerbaar document presenteren, zowel financieel als qua tijdsbestek.

VKP en AB'90 streven ernaar dat het coalitieprogramma ter besluitvorming ingebracht kan worden bij de raadsvergadering van 14 juni aanstaande.

Benoeming wethouders, raads- en commissieleden

In de raadsvergadering van 19 april stonden o.a. de benoeming van de wethouders, nieuwe raads- en commissieleden op de agenda. Voor de VKP werd Erik van Daal wederom benoemd als wethouder. Hierdoor komt zijn raadszetel vrij en nummer vier op onze kandidatenlijst, Sanne Dortmans uit Mill is derhalve benoemd als nieuw raadslid voor de VKP. Zij is hiermee het jongste raadslid dat ooit in onze gemeente benoemd is.

Wethouder Erik van Daal, raadsleden Anne Derks (Langenboom), Sjors van Kempen (Sint Hubert), Sanne Dortmans (Mill) en Francien van Berlicum (Wilbertoord) alsmede burger-commissieleden Anita Straatman (Langenboom) en Peter Troost (Sint Hubert) zullen zich de komende vier jaar weer met hart en ziel inzetten voor de inwoners van onze mooie gemeente.

VKP maakt weloverwogen keuze voor coalitie met AB´90

Na een intensieve campagnetijd was het woord op 21 maart aan de kiezer. Door de samenvoeging van het CDA met de Dorpslijst Langenboom en het verschuiven van een restzetel, werd de verdeling 7 zetels voor het CDA, 4 voor de VKP en 4 voor AB´90. Deze verkiezingsuitslag zorgde ervoor dat er meerdere opties voor een coalitie mogelijk waren. Aangezien het CDA de grootste partij werd, hebben zij het initiatief genomen in de onderhandelingen.

De VKP heeft eerst een serieuze poging ondernomen om met het CDA tot een coalitie te komen. Immers, het CDA en de VKP zijn de twee grootste partijen van onze gemeente. Gedurende de drie informatieve gesprekken die er tussen het CDA en de VKP zijn geweest werd duidelijk dat er op enkele punten geen basis aanwezig was om tot overeenstemming te komen. Enkele inhoudelijke verschillen (waaronder de herindeling tot één gemeente Land van Cuijk) verdwenen na de campagne weliswaar direct van tafel maar het CDA was niet bereid dit vervolgens vast te leggen in een coalitieprogramma. Ook kwam er, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen concrete uitleg over de realistische haalbaarheid en betaalbaarheid van de diverse speerpunten uit het verkiezingsprogramma van het CDA. Mede daardoor was er bij bestuur, fractie en klankbordgroep van de VKP geen vertrouwensbasis om op dat moment tot een overeenstemming te komen.

Om die reden is besloten om te gaan kijken of er met AB’90 wel een solide basis lag om de komende vier jaar mee samen te werken. Uit de gesprekken die daarna hebben plaatsgevonden bleek dat dat het geval was. Zowel de inhoudelijke verschillen bleken kleiner, alsmede was en is er een betere vertrouwensbasis tussen de beide partijen. Een samenwerking met AB’90 is daarmee dus de beste optie.

Wij zijn ervan overtuigd dat een coalitie met AB´90 zal leiden tot het beter uitvoeren van ons verkiezingsprogramma. Tevens zal het onze inwoners een meer solide en stabiel gemeentebestuur bieden.

Een coalitie VKP – AB’90 is een coalitie met een vertegenwoordiging van een ruime meerderheid van onze kiezers. Wij beseffen ons dat dit kan en nog zal worden tegengesproken, maar uiteindelijk voelen wij de verantwoordelijkheid om voor onze inwoners de meest stabiele optie te kiezen, met een realistisch en haalbaar coalitieprogramma. Uiteindelijk zijn daar onze inwoners, onze dorpen en onze gemeente het meest bij gebaat.

De komende periode zal de VKP samen met AB´90 de tijd nemen voor het schrijven van het coalitieprogramma voor 2018-2022. Wanneer dit tot afronding is gekomen, zullen wij de uitkomst daarvan uiteraard met u delen. Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kun u contact opnemen met onze bestuursvoorzitter: Herman Wijdeven (telefoon 06-10800378 of mail naar hhawijdeven@gmail.com)