NIEUWS

Langenboom, een krachtige kern

Langenboom, een krachtige kern

Project Krake (krachtige kernen)

Veel kleine dorpen, kernen en gemeenten staan voor een nieuwe uitdaging: De mensen in het dorp worden ouder en het aantal bewoners neemt af, winkels sluiten, het culturele aanbod wordt minder. Veel jonge mensen zien hun toekomst in de steden. Kortom, het dorp verliest zijn voorzieningen en levendigheid. Om dit tij te keren is het project Krake opgezet. Hierin gaan Nederlandse en Duitse kleine dorpen bij elkaar in de keuken kijken onder begeleiding van experts van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) maar ook van diverse scholen uit Duitsland. Bij het project zullen ca. 40 Nederlandse en Duitse dorpen betrokken zijn. De Dorpsraad Langenboom is betrokken bij dit project en heeft samen met 2 Nederlandse en 3 Duitse kleine kernen deelgenomen aan een deelproject.

Dorpendag in Langenboom

Op zaterdag 23 februari waren de 5 dorpen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in Langenboom. Ook wij als Langenboomse politieke vertegenwoordiging waren uitgenodigd. De aftrap van de dag werd gedaan door onze burgemeester Antoine Walraven. Hierna gaf Toon Ermers namens de Heemkunde een kijkje in de historie van Langenboom. Hoe we zijn begonnen met een paar boerderijen en een klooster en zijn uitgegroeid tot het dorp wat Langenboom nu is. Vervolgens gaf Paul Vogels namens de Dorpsraad aan welke stappen er de laatste jaren zijn gezet. oor de nabije toekomst werd het woord gegeven aan Bart Meulepas en Ivonne van der Horst namens Eigen Kweek. Zij lieten duidelijk zien waar je als klein dorp groot in kunt zijn. Veranderingen niet zien als bedreiging maar juist als nieuwe kansen. Met als voorbeeld de beweging die nu in het dorp is ontstaan nadat het bericht van verdwijnen van de laatste kroeg van Langenboom naar buiten is gekomen. Onder leiding van Eigen Kweek en ondersteuning van de Dorpsraad, zijn diverse verenigingen en stichtingen benaderd om de kansen die ontstaan met elkaar op te pakken.

Hoe nu verder?

Dit was de laatste dorpendag in het project. Er zijn diverse contacten gelegd die nuttig zijn voor de toekomst. Wat vooral opviel die dag was hoe buitenstaanders kijken naar ons dorp en met name naar onze mentaliteit. Men was zeer onder de indruk van hoe zaken met veel enthousiasme en gedrevenheid opgepakt worden. De initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. Op het moment dat ze weten wat ze willen, gaan ze in overleg met bijvoorbeeld de gemeente om te kijken hoe dit gezamenlijk te realiseren.

Met hartelijke groet namens de VKP,

Anne Derks en Anita Straatman

Kennispunt voor lokale politieke partijen

De VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) is een organisatie die de gemeenteraden met regelmaat informeert middels een nieuwsbrief. In deze versie wordt er speciaal aandacht besteed aan lokale politieke partijen. Door de volgende regel te kopiëren in uw browser, vindt u dit artikel:

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/kennispunt-voor-lokale-politieke-partijen

 

Achterbanvergadering VKP 6 maart 2019

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 21 maart 2019?
Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van woensdag 6 maart 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 21 maart besproken worden. Hierop staat o.a. de veiligheidsregio Brabant Noord, het gemeentelijk programma 2019 regionale woningbouwstrategie, bestemmingsplan Espenstraat en onttrekking gedeelte Royendijk uit de openbaarheid. Verder diverse kadernota’s 2020 o.a. van het Kleinschalig Collectief Vervoer, GGD Hart van Brabant, werkorganisatie CGM en de afvalinzameling. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Woensdag 6 maart
naar gemeenschapsaccommodatie “De Wis”
in Langenboom
Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de commissies en raadsvergadering kunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/d4932f58-d709-4844-b9e2-b357983f1c9b (commissie S&B 12-03-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/ac8dc772-55a4-4560-8a77- 6f40f74a6fe8 (commissie R&E 13-03-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/a0a723fb-1ccf-4dc6-97fe7b83b3631d0d (raadsvergadering 21-03-2019). De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 22 januari 2019
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 21 maart 2019
Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting.

Visie de Kuilen, Plan van aanpak N-264

Afgelopen donderdag was er tijdens de raadsvergadering van de gemeente Mill en Sint Hubert flinke publieke belangstelling en menig luisteraar via de LOM. Naast het vaststellen van de Visie De Kuilen werd er gesproken over de ontwikkelingen N-264 doorgaande weg Sint Hubert.

N-264

Door de VKP zijn herhaaldelijk vragen gesteld aan de projectleider van de Provincie en het college over het proces en de inhoud van de Quick scan regionale verkenning N-264 maar feitelijk is de gemeenteraad buiten dit proces gehouden. Omdat de communicatie tijdens het proces, maar ook de presentatie van de diverse onderzochte varianten (een rondweg) om Sint Hubert, door de Provincie onvoldoende is geweest, zijn er nog steeds vragen bij de aanwonenden en direct betrokkenen. Onlangs ontvingen wij het Plan van aanpak N-264. Omdat de communicatie vanuit de Provincie nog steeds niet goed verloopt en er nieuwe feiten (tellingen) bekend zijn geworden, vonden wij als gemeenteraad dat er actie ondernomen moest worden richting de Provincie. Met een motie “vreemd aan de orde van de dag” heeft de gemeenteraad het college verzocht om de standpunten van de gemeenteraad met betrekking tot de N-264 kenbaar te maken bij de Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking van de provincie en hem te verzoeken om deze op te nemen in het overdrachtsdossier in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Voor de inhoud van de unaniem aangenomen motie zie: www.vierkernenpartij.nl

Visie De Kuilen

VKP - De Kuilen - visieIn de totstandkoming van deze visie is gesproken met belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden. Een prima zaak gezien de uitgangspunten die we hanteren bij de omgevingswet (het betrekken van de omgeving bij het proces). Deze visie schept voorwaarden voor het realiseren van een uniek plassen- en natuurgebied tot één van de natuurparels in onze gemeente waarmee we ons onderscheiden van de regio. De VKP is daarbij van mening dat bij evenementen en ontwikkelingen de natuurlijke inpassing en kleinschaligheid het uitgangspunt dienen te zijn. Daarnaast ziet de VKP kansen:

1. Aantrekkelijker maken van de entrees tot de Kuilen.

2. Natuurlijk inrichten van een 2e ontsluitingsweg voor calamiteiten, maar géén sluipverkeer.

3. Herontwikkeling van bedrijven in de nabije omgeving van het gebied. (bed & breakfast of wonen aan het water)

Motorcross

20 Jaar geleden verkocht MSC Aldendriel hun circuit aan de gemeente Mill en Sint Hubert. Er werd een erfpachtovereenkomst afgesloten die half april a.s. eindigt. In 2012 is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld waarin de motorcross is opgenomen onder het overgangsrecht. De Provincie heeft dit overgangsrecht geaccepteerd i.v.m. de erfpacht die eindig is. Dit is door de Raad van State bevestigd.

De VKP heeft het college verzocht om, indien nodig, met de provincie in gesprek te gaan met de motorclub over het verplaatsen van hun activiteiten naar een tijdelijke locatie in de gemeente en/of circuits in het Land van Cuijk. Daarbij de oproepen om in samenwerking met de gemeenten in het Land van Cuijk en Provincie een onderzoek te starten naar een regionaal motorsportterrein. Dit omdat het “probleem” met de circuits feitelijk in elke gemeente van het Land van Cuijk speelt.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Aan de raad van Mill en Sint Hubert,

Ondergetekenden dienen op grond van artikel 30 van het Reglement van orde voor de Gemeenteraad 2014 deze motie vreemd aan de orde van de dag in:

De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert in vergadering van 7 februari 2019

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • het verkeer op de N-264 overlast veroorzaakt op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en trillingen in Sint Hubert;
 • de N-264 en het gebruik daarvan de verkeersveiligheid (oversteekbaarheid) en leefbaarheid nadelig beïnvloed;
 • vrachtverkeer een relatief grote bijdrage levert aan voornoemde leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen waarbij het percentage vrachtverkeer op de  N-264 relatief hoog is;
 • onlangs de Rijksoverheid het beleidskader vrachtwagenheffing heeft vastgesteld;
 • uit recente telgegevens lijkt dat de toename in het verkeer sneller gaat dan de voorspelling uit het rapport (Quick scan regionale verkenning N-264) waarbij is uitgegaan van andere verkeersintensiteiten;
 • de communicatie tijdens het proces (rapport Quick scan regionale verkenning N-264) maar ook de presentatie van de diverse onderzochte varianten door de Provincie onvoldoende is geweest waardoor er nog steeds vragen zijn bij de aanwonenden en direct betrokkenen;
 • het ingezette proces herinrichting N-264 kom Sint Hubert zich enkel richt op het beperken van de overlast maar niet tot het beperken en/of weren van het doorgaande verkeer;
 • de provincie heeft uitgesproken dat bij de inrichting van de N-264 binnen de bebouwde kom niet de doorstroming maar leefbaarheid het belangrijkste aandachtspunt is;
 • er geen mogelijkheden zijn tot het indienen van bezwaar en beroep op het besluit en plan van aanpak kom Sint Hubert N-264 van de Provincie;
 • de Provincie zelf aangeeft dat enkel politieke invloed hierin verandering kan aanbrengen.

Spreekt uit dat:

 • er zorgen zijn over de stijgende verkeersintensiteiten waarover regelmatig gecommuniceerd dient te worden inclusief het herleiden van deze cijfers;
 • de communicatie door de Provincie vele malen beter moet om antwoord te kunnen geven op de vragen die er (nog steeds) zijn om zo vervolgens een goede dialoog met de aanwonenden en betrokkenen te kunnen voeren;
 • de Provincie verantwoordelijk is voor deze provinciale weg N-264 en dus ook haar verantwoording dient te nemen om het doorgaande verkeer over de N-264 te beperken/weren ten behoeve van de verkeersveiligheid en leefbaarheid;
 • dat de algemene oplossingsrichtingen uit het rapport (Quick scan regionale verkenning N-264) zo spoedig mogelijk geëffectueerd worden, inclusief het beschikbaar houden van voldoende financiële middelen hiervoor;
 • dat deze oplossingen structureel getoetst worden op het oplossend vermogen van de overlast en onveiligheid door het doorgaande verkeer op de N-264;
 • te onderzoeken of de vrachtwagenheffing ingezet kan worden als oplossende maatregel op de N-264;
 • er geen nadelige gevolgen mogen optreden door deze vrachtwagenheffing;
 • indien de aanpassingen in de kern Sint Hubert onvoldoende oplossend vermogen bieden de Provincie met alternatieve oplossingen, inclusief de mogelijkheid tot een ruime variant van een rondweg, komt;
 • indien dit aan de orde is het gehele traject rotonde Erica – rotonde rondweg Haps meegenomen gaat worden en het wenselijk is om de gemeente Sint Anthonis hierbij te betrekken in verband met de ontsluiting en bereikbaarheid van het dorp Wanroij.

Verzoekt:

 • het college dit standpunt kenbaar te maken bij Christophe van der Maat (gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking) van de Provincie Noord-Brabant.
 • Christophe van der Maat verzoeken om bovenstaande punten op te nemen in het overdrachtsdossier in verband met de komende Provinciale verkiezingen.
 • de griffier deze motie vreemd aan de orde van de dag kenbaar te maken bij de politieke fracties in de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

En gaat over tot de orde van de dag,

Mill, 7 februari 2019

Anne Derks                                   Mark Janssen                 Erik Rietveld

VKP                                                   CDA                                     Algemeen Belang ‘90

In te vullen door de griffier:

Besluit van de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert van 7 februari 2019

Deze motie is: aangenomen

met:                 15        stemmen voor.          Fracties:   VKP,   CDA,   AB’90

Bijdrage VKP raadsagendapunt 7 Visie de Kuilen

Een visie welke de voorwaarden schept voor het realiseren van een uniek plassen- en natuurgebied tot één van de natuurparels in de gemeente Mill en Sint Hubert waarmee we ons onderscheiden van de regio. Een visie met kansen.

Ooit was het gebied tussen Mill en Langenboom, dat nu de Kuilen wordt genoemd, een heideveld. In de Tweede Wereldoorlog werd er een vliegveld aangelegd. Na de oorlog was dat vliegveld niet meer nodig en moest de regio herbouwd worden. De ondergrond van het gebied de Kuilen bleek daarvoor prima geschikt te zijn. Zo ontstonden de eerste plassen. Met de komst van een betoncentrale ging de ontzanding plots veel sneller en had dit gebied vanwege de zandwinning en betonproductie veel weg van een bedrijventerrein. De combinatie met een motorcossbaan was destijds vrij logisch, maar nu die bedrijvigheid geheel is overgegaan in natuur en rust niet meer. De motorsportclub heeft destijds haar gronden verkocht aan de gemeente en er werd een erfpachtovereenkomst afgesloten voor 20 jaar welke nu afloopt.

Dit alles zorgt voor een “natuurlijk moment” om te bepalen wat we willen met het gebied de Kuilen in de nabije toekomst. Oftewel tijd voor het opstellen van een visie.

In de totstandkoming van deze visie is gesproken met stakeholders, omwonenden en overige bewoners/belangstellenden. Volgens de VKP een prima zaak mede gezien de uitgangspunten die we hanteren bij de omgevingswet (het zo vroeg mogelijk betrekken van de omgeving/betrokkenen in het proces).

Wij onderschrijven deze visie die nu aan ons als gemeenteraad ter besluitvorming voorligt. Daarbij is de VKP van mening dat het uitgangspunt, bij evenementen en activiteiten (extensieve recreatie), het behoud/versterken van de natuurlijke waarden en kleinschaligheid in het gebied dient te zijn. Daarnaast zien wij kansen:

 • Het visueel beter zichtbaar en dus aantrekkelijker maken van de entrees tot het gebied de Kuilen.
 • Het op een natuurlijke wijze inrichten van een 2e ontsluitingsweg voor mogelijke calamiteiten onder de aanvullende voorwaarde: het voorkomen van sluipverkeer.
 • De herontwikkeling van bestaande veehouderijen en bedrijven in de nabije omgeving van het gebied de Kuilen door middel van het realiseren van o.a. bed & breakfast of wonen aan het water.

Door deze kansen onderdeel te laten worden van de Visie geven wij hiermee het college de opdracht om deze visie samen met initiatiefnemers en betrokkenen nader uit te werken en vorm te geven.

Tot zover de bijdrage van de VKP voor de Visie de Kuilen.

U allen vraagt zich nu wellicht af: “en de motorsport dan?”

In de ogen van de VKP is opstellen en uiteindelijk vaststellen van de visie de Kuilen het logische vervolg op het beëindigen van de motorsport en niet andersom zoals door menigeen gesuggereerd wordt. Wij betreuren deze omgekeerde beeldvorming. Hier schiet niemand iets mee op.

Feit is dat de motorsportclub 20 jaar geleden een erfpachtovereenkomst heeft afgesloten die eindig is. Dit is nog diverse malen bevestigd en zelfs bekrachtigd door de Raad van State. Met het beëindigen van de erfpachtovereenkomst in het verschiet zijn helaas de initiatieven voor het realiseren van een regionaal motorsportterrein aan de overkant van de Middenpeelweg ondanks dat deze in een vergevorderd stadium waren gestrand. Hierdoor is het alternatief (wat er destijds was) er niet meer.

Verlengen is wat de VKP betreft geen optie maar iemand de deur wijzen zonder (uit)zicht op een alternatief is wat ons betreft te kort door de bocht.

Het “probleem” met de motorsport in de gemeente Mill en Sint Hubert is echter geen op zichzelf staand “probleem” maar speelt feitelijk in elke gemeente van het Land van Cuijk. (Radiocircuit – Stevensbeek, Lombok – Sint Agatha, Duivenbos – Overloon, ‘t Snepke – Boxmeer en bij ons dus de Kuilen in Mill of is het toch Langenboom?).

Daarom dienen wij als VKP een motie in waarin wij het college verzoeken:

 1. Te kijken, indien nodig in overleg met de Provincie, naar de mogelijkheden om de motorsportclub(s) hun activiteiten te laten verplaatsen naar een tijdelijk terrein (voorbeeld gemeente Uden) en/of de diverse motorsportterreinen in het land van Cuijk en omliggende regio.

 

 1. Met de gemeenten in het Land van Cuijk en de Provincie op korte termijn in gesprek te gaan zodat het “gezamenlijke probleem” op de agenda komt van de portefeuillehouders in het Land van Cuijk. Dit om te komen tot het saneren van al deze feitelijk (ongewenste) locaties in het Land van Cuijk met als alternatief een regionaal motorsportterrein “circuit Land van Cuijk”.

Visie De Kuilen, natuurparel in de gemeente Mill en Sint Hubert

VKP - De Kuilen - visieWaarom deze visie?
Eind 2016 zijn de ontzandingswerkzaamheden afgerond en in 2018 liepen een aantal contracten met de gemeente Mill en Sint Hubert af zoals het contract met RAM BV voor het beheer van het paviljoen en het strandbad. Ook de erfpachtovereenkomst met de motorsportclub Mill (voorheen Aldendriel) loopt half april van dit jaar af. Dit alles zorgt voor een natuurlijk moment om te bepalen wat we willen met het gebied De Kuilen in de nabije toekomst. In de totstandkoming van deze visie is gesproken met stakeholders, omwonenden en overige bewoners / belangstellenden.

Indieners van zienswijzen en insprekers op de visie:
Visie De Kuilen heeft in 2018 van half juni tot half september ter inzage gelegen, de betrokkenen in het voortraject zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Dit heeft geresulteerd in 49 zienswijzen. Onder deze zienswijzen veel voor – maar ook veel tegenstanders voor het behoud van de motorcross op circuit De Kuilen. Daarnaast ondernemers die mogelijkheden zien tot recreatieve ontwikkelingen (bv. Bed & Breakfast of wonen aan het water) maar ook milieu- en natuurverenigingen die het gebied graag natuurlijk laten (ontwikkelen) zoals het nu is. Tot slot zijn er ook de inwoners en recreanten die geregeld een rondje om de Kuilen lopen of fietsen en hiervan willen blijven genieten.

7 Van deze hierboven vernoemde indieners van een zienswijze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken tijdens de commissie Ruimte en Economie (R&E) afgelopen woensdag.

Motorcross op circuit De Kuilen
Het meest besproken onderwerp was het wel of niet kunnen behouden van de motorsport voor onze gemeente. Op dit moment kent circuit De Kuilen 2 verenigingen: CCM de Zandhazen en MSC Mill. Een kleine 20 jaar geleden heeft MSC Aldendriel het circuit verkocht en een erfpachtovereenkomst met de gemeente afgesloten voor 20 jaar, welke nu half april eindigt. De provincie heeft nooit toegestaan dit gebied definitief te bestemmen voor de motorsport maar heeft wel toegestaan dat het onder het overgangsrecht zou vallen waardoor er legaal gebruik gemaakt kon blijven worden van de baan. Na bezwaar op de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied heeft in 2014 de Raad van State hierover een uitspraak gedaan, het circuit mag onder het overgangsrecht vallen omdat de overeenkomst met de club eindig is binnen de planperiode. Op basis van deze informatie heeft destijds de gehele gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan het besluit genomen. Dit mede omdat er toen vergevorderde plannen waren voor het realiseren van een regionaal motorcrossterrein. Deze informatie is nog steeds actueel echter een alternatief middels een regionaal motorcrossterrein is er (voorlopig) niet.

Hoe nu verder?
Op 7 februari gaat de gemeenteraad een besluit nemen over “Visie De Kuilen”.

De VKP is van mening dat het uitgangspunt, bij evenementen en activiteiten, de natuurlijke waarden en kleinschaligheid (extensieve recreatie) in het gebied dient te zijn. Daarnaast zien wij kansen op recreatief gebied, middels herontwikkeling van bestaande locaties (o.a. veehouderijen) in de omgeving van De Kuilen.

Achterbanvergadering VKP 22 januari 2019

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 7 februari 2019?
Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 22 januari 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 7 februari besproken worden. Hierop staat o.a. visie de Kuilen, beheersplan Groen 2019-2023, speelruimteplan 2019- 2023, centrumregeling Jeugdzorg, het raadsperspectief op jeugdzorg, beleidsplan openbare verlichting, het rapport van de Rekenkamercommissie LvC en de kadernota’s van ODBN, Brabants Historisch informatiecentrum, werkvoorzieningschap en het Regionaal Bureau leerplicht. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Dinsdag 22 januari
naar gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”
in Sint Hubert
Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 7 februari kunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/5a47a01e-9ae3-4fe0-a336-59fcc03454e9 (commissie S&B 29-01-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/fb7cd524-446a-4e0a-8ba0-25b9ebfd835d (commissie R&E 30-01-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/4b4bd87a-c84c-44c6-b5da0e97d05cdbe0 (raadsvergadering 07-02-2019). De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:
20.00 uur

Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 27 november 2018
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 7 februari 2019
Mededelingen

22.00 uur

Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting

Woningbouwlocaties Langenboom en Sint Hubert

Afgelopen donderdag is de laatste raadsvergadering van 2018 gehouden. Een agenda met heel veel agendapunten die door behandelingen in de raadscommissies, voorafgaand aan de raadsvergadering, al tot hamerstuk waren benoemd.

CBA of CGM

De laatste weken is er veel geschreven en gesproken over het onderzoek dat uitgevoerd wordt betreffende een CBA-gemeente (Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis). Een eerdere poging om tot één gemeente Land van Cuijk te komen is op niets uitgelopen omdat zowel in onze gemeente als in de gemeente Grave niet werd ingestemd met dit voorstel. De VKP is nog steeds van mening dat één Land van Cuijk-gemeente met zo’n 90.000 inwoners te groot is. We staan echter wel positief tegenover een CGM-gemeente (Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert). We werken immers al jaren ambtelijk samen en dit doorzetten naar een bestuurlijk samengaan heeft onze voorkeur. De realiteit is echter dat Cuijk nu gaat kijken of ze er samen met Boxmeer en Sint Anthonis uitkomen en dat Grave zich nog niet uitgesproken heeft voor CGM of zelfstandig blijven. Zelfstandig blijven is naar onze mening geen reële optie als je een kleine gemeente bent. We hopen dat ook Grave op korte termijn tot dit inzicht komt en dat we toch samen met Cuijk kunnen kijken naar de voordelen van een middelgrote plattelandsgemeente CGM. Bij deze optie hoeven we immers niets af te breken en kunnen we verder bouwen op de weg die we eerder zijn ingeslagen.

Woningbouw Langenboom en Sint Hubert

In juni hebben we als raad een motie ingediend met het verzoek te kijken naar de bouwmogelijkheden voor de kernen Langenboom en Sint Hubert. Tijdens de commissievergadering van 31 oktober is tijdens het indienen van een petitie van de Initiatiefgroep Woningbouw Langenboom aangegeven dat de uitwerking van de motie in de raad van december zou plaatsvinden. Deze uitwerking heeft via een raadsinformatiebrief plaatsgevonden. Mocht je interesse hebben in de mogelijke woningbouwlocaties voor Langenboom en Sint Hubert, kun je deze terugvinden op de site van onze gemeente. Zoek op raadsinformatie, kies vervolgens voor raadsinformatie actueel en dan op raadsinformatiebrieven. Bij RIB 2018-57 vind je de informatie met daarbij een tekening van zowel Sint Hubert als Langenboom.

Structuurvisie Sociaal Domein

Tijdens de raadsvergadering is de Structuurvisie Sociaal Domein vastgesteld. Aan deze visie worden beleid en initiatieven getoetst. Beleid en initiatieven voor bijvoorbeeld de uitvoering van de jeugdwet maar ook voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De ambitie die uitgesproken wordt in dit document is een vitale gemeenschap, waarin iedereen mee kan doen. Inwoners zijn zelfredzaam, inwoners zorgen voor elkaar en er is een goede basisinfrastructuur. Als het een inwoner niet lukt om op eigen kracht en met behulp van het sociale netwerk oplossingen te vinden, dan is de rol van de gemeente aanvullend op wat de inwoners zelf kunnen. Een ambitie die de VKP van harte kan onderschrijven waarbij we wel de aandacht willen vragen voor mogelijke overbelasting van mantelzorgers.

Tot slot wensen wij alle inwoners fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

Mogelijk korting op de grondprijs in gemeente Mill en Sint Hubert

Wat is er aan voorafgegaan

Al jaren is de VKP bezig geweest met het zoeken naar medestanders in de raad om tot afwijkende grondprijzen per kern te komen. Waarom zouden (toekomstige) inwoners van Wilbertoord net zo veel betalen als die van Mill waar meer voorzieningen zijn. Gelukkig is het gelukt om ook andere partijen enthousiast te krijgen, daardoor kon het verzoek bij het college neergelegd worden. Al snel bleek dat dit verzoek moeilijk uitvoerbaar zou zijn, want waar leg je de grens. Een inwoner op Mill-West woont net zo ver of wellicht verder van deze voorzieningen als een inwoner in Sint Hubert. Daarbij blijkt dat een huis in bijv. Langenboom niet voor een lager bedrag verkocht wordt dan een vergelijkbaar huis in Mill.

Hoe ziet het voorstel eruit

Het college is vervolgens met het voorstel gekomen om verschillende prijzen te berekenen per doelgroep van particuliere bouwers. Er zijn o.a. de categorieën: starters, senioren, levensloopbestendig en energieneutraal.

Hoe gaat dit in zijn werk

Om als gemeente doelgroepen extra te stimuleren, gaat er een korting komen voor bepaalde doelgroepen. Denk hierbij aan bijv. starters. Deze doelgroep krijgt 10% korting op de grondprijs. Ook wordt er in dit voorstel gesproken over levensloopbestendig bouwen. Om als gemeente te stimuleren dat er meer woningen komen voor de doelgroepen ouderen en zorgbehoevenden, krijgen ook zij een korting van 10% op de grondprijs. Een levensloopbestendige woning is een woning waarin voorzieningen zijn aangebracht die het mogelijk maken het huis te blijven gebruiken ook als de bewoner in de toekomst minder goed ter been is. En dan als laatste voorbeeld willen we het energieneutraal bouwen toelichten. Vanaf 2021 ben je verplicht om energieneutraal te bouwen. Tot die tijd willen we als gemeente het energieneutraal bouwen stimuleren, hiervoor geldt een korting van maximaal € 5.000. Mochten er meerdere korting van de diverse categorieën bij elkaar opgeteld kunnen worden dan geldt een maximum van € 15.000 per particuliere bouwer.

Anti-speculatiebeding

De VKP is van mening dat je geen korting krijgt om vervolgens binnen afzienbare tijd je huis weer te verkopen met winst. Hiervoor kun je als gemeente een zogenoemd anti-speculatiebeding opstellen. Hierin kun je regelen hoe lang je minimaal in een woning moet blijven wonen en dat je het bij verkoop weer aan de doelgroep moet verkopen.

Hoe nu verder

De VKP is voorstander voor het raadsvoorstel wat er nu ligt en wat op donderdag 13 december ter goedkeuring in de gemeenteraad komt. Bij een meerderheid zal dit voorstel ook aangenomen worden. We zijn echter wel kritisch op het vervolg, in de uitwerking gaat straks blijken waaraan je precies moet voldoen om korting te krijgen. Waarbij we het als VKP zeer belangrijk vinden dat er duidelijkheid over is, de korting mag niet afhankelijk zijn van de onderhandelingstactieken van de kopende partij. Ook vinden we een goed anti-speculatiebeding van belang. Wethouder Jos van den Boogaart heeft tijdens de commissievergadering Ruimte&Economie de toezegging gedaan dit vooraf met de gemeenteraad te overleggen.

Namens de VKP

Anne Derks