NIEUWS

Woningbouwlocaties Langenboom en Sint Hubert

Afgelopen donderdag is de laatste raadsvergadering van 2018 gehouden. Een agenda met heel veel agendapunten die door behandelingen in de raadscommissies, voorafgaand aan de raadsvergadering, al tot hamerstuk waren benoemd.

CBA of CGM

De laatste weken is er veel geschreven en gesproken over het onderzoek dat uitgevoerd wordt betreffende een CBA-gemeente (Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis). Een eerdere poging om tot één gemeente Land van Cuijk te komen is op niets uitgelopen omdat zowel in onze gemeente als in de gemeente Grave niet werd ingestemd met dit voorstel. De VKP is nog steeds van mening dat één Land van Cuijk-gemeente met zo’n 90.000 inwoners te groot is. We staan echter wel positief tegenover een CGM-gemeente (Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert). We werken immers al jaren ambtelijk samen en dit doorzetten naar een bestuurlijk samengaan heeft onze voorkeur. De realiteit is echter dat Cuijk nu gaat kijken of ze er samen met Boxmeer en Sint Anthonis uitkomen en dat Grave zich nog niet uitgesproken heeft voor CGM of zelfstandig blijven. Zelfstandig blijven is naar onze mening geen reële optie als je een kleine gemeente bent. We hopen dat ook Grave op korte termijn tot dit inzicht komt en dat we toch samen met Cuijk kunnen kijken naar de voordelen van een middelgrote plattelandsgemeente CGM. Bij deze optie hoeven we immers niets af te breken en kunnen we verder bouwen op de weg die we eerder zijn ingeslagen.

Woningbouw Langenboom en Sint Hubert

In juni hebben we als raad een motie ingediend met het verzoek te kijken naar de bouwmogelijkheden voor de kernen Langenboom en Sint Hubert. Tijdens de commissievergadering van 31 oktober is tijdens het indienen van een petitie van de Initiatiefgroep Woningbouw Langenboom aangegeven dat de uitwerking van de motie in de raad van december zou plaatsvinden. Deze uitwerking heeft via een raadsinformatiebrief plaatsgevonden. Mocht je interesse hebben in de mogelijke woningbouwlocaties voor Langenboom en Sint Hubert, kun je deze terugvinden op de site van onze gemeente. Zoek op raadsinformatie, kies vervolgens voor raadsinformatie actueel en dan op raadsinformatiebrieven. Bij RIB 2018-57 vind je de informatie met daarbij een tekening van zowel Sint Hubert als Langenboom.

Structuurvisie Sociaal Domein

Tijdens de raadsvergadering is de Structuurvisie Sociaal Domein vastgesteld. Aan deze visie worden beleid en initiatieven getoetst. Beleid en initiatieven voor bijvoorbeeld de uitvoering van de jeugdwet maar ook voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De ambitie die uitgesproken wordt in dit document is een vitale gemeenschap, waarin iedereen mee kan doen. Inwoners zijn zelfredzaam, inwoners zorgen voor elkaar en er is een goede basisinfrastructuur. Als het een inwoner niet lukt om op eigen kracht en met behulp van het sociale netwerk oplossingen te vinden, dan is de rol van de gemeente aanvullend op wat de inwoners zelf kunnen. Een ambitie die de VKP van harte kan onderschrijven waarbij we wel de aandacht willen vragen voor mogelijke overbelasting van mantelzorgers.

Tot slot wensen wij alle inwoners fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

Mogelijk korting op de grondprijs in gemeente Mill en Sint Hubert

Wat is er aan voorafgegaan

Al jaren is de VKP bezig geweest met het zoeken naar medestanders in de raad om tot afwijkende grondprijzen per kern te komen. Waarom zouden (toekomstige) inwoners van Wilbertoord net zo veel betalen als die van Mill waar meer voorzieningen zijn. Gelukkig is het gelukt om ook andere partijen enthousiast te krijgen, daardoor kon het verzoek bij het college neergelegd worden. Al snel bleek dat dit verzoek moeilijk uitvoerbaar zou zijn, want waar leg je de grens. Een inwoner op Mill-West woont net zo ver of wellicht verder van deze voorzieningen als een inwoner in Sint Hubert. Daarbij blijkt dat een huis in bijv. Langenboom niet voor een lager bedrag verkocht wordt dan een vergelijkbaar huis in Mill.

Hoe ziet het voorstel eruit

Het college is vervolgens met het voorstel gekomen om verschillende prijzen te berekenen per doelgroep van particuliere bouwers. Er zijn o.a. de categorieën: starters, senioren, levensloopbestendig en energieneutraal.

Hoe gaat dit in zijn werk

Om als gemeente doelgroepen extra te stimuleren, gaat er een korting komen voor bepaalde doelgroepen. Denk hierbij aan bijv. starters. Deze doelgroep krijgt 10% korting op de grondprijs. Ook wordt er in dit voorstel gesproken over levensloopbestendig bouwen. Om als gemeente te stimuleren dat er meer woningen komen voor de doelgroepen ouderen en zorgbehoevenden, krijgen ook zij een korting van 10% op de grondprijs. Een levensloopbestendige woning is een woning waarin voorzieningen zijn aangebracht die het mogelijk maken het huis te blijven gebruiken ook als de bewoner in de toekomst minder goed ter been is. En dan als laatste voorbeeld willen we het energieneutraal bouwen toelichten. Vanaf 2021 ben je verplicht om energieneutraal te bouwen. Tot die tijd willen we als gemeente het energieneutraal bouwen stimuleren, hiervoor geldt een korting van maximaal € 5.000. Mochten er meerdere korting van de diverse categorieën bij elkaar opgeteld kunnen worden dan geldt een maximum van € 15.000 per particuliere bouwer.

Anti-speculatiebeding

De VKP is van mening dat je geen korting krijgt om vervolgens binnen afzienbare tijd je huis weer te verkopen met winst. Hiervoor kun je als gemeente een zogenoemd anti-speculatiebeding opstellen. Hierin kun je regelen hoe lang je minimaal in een woning moet blijven wonen en dat je het bij verkoop weer aan de doelgroep moet verkopen.

Hoe nu verder

De VKP is voorstander voor het raadsvoorstel wat er nu ligt en wat op donderdag 13 december ter goedkeuring in de gemeenteraad komt. Bij een meerderheid zal dit voorstel ook aangenomen worden. We zijn echter wel kritisch op het vervolg, in de uitwerking gaat straks blijken waaraan je precies moet voldoen om korting te krijgen. Waarbij we het als VKP zeer belangrijk vinden dat er duidelijkheid over is, de korting mag niet afhankelijk zijn van de onderhandelingstactieken van de kopende partij. Ook vinden we een goed anti-speculatiebeding van belang. Wethouder Jos van den Boogaart heeft tijdens de commissievergadering Ruimte&Economie de toezegging gedaan dit vooraf met de gemeenteraad te overleggen.

Namens de VKP

Anne Derks

Achterbanvergadering VKP 27 november 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 13 december 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 27 november 2018.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de commissievergadering van maandag 4 december en woensdag 6 december besproken worden. Waarin o.a. het integraal veiligheidsplan 2019-2022, de structuurvisie Sociaal Domein, de verhoging individuele inkomenstoeslag, de 2e
bestuursrapportage van 2018, de grondprijsdifferentiatie, de stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater 2018, het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 en een presentatie van de ODBN over de evaluatie- en optimalisatie onderzoek afvalinzameling LvC.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Dinsdag 27 november
naar gemeenschapsaccommodatie “De Wilg”
in Wilbertoord
Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 13 decemberkunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/ad7263be-1a83-444a856c-adbe7229bc87 (commissie S&B 04-12-2018) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/30d27950-0199-4716-a254-ce83e1eda9fd (commissie R&E 06-12-2018) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/c274a54d-43e3-4fd5-bd33- 7f1ba80307ca (raadsvergadering 13-12-2018) De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 23 oktober 2018
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 13 december 2018
Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting.

Toekomstige woningbouw in Langenboom bij D’n Bens

De gemeenteraad heeft in juni aan wethouder van den Boogaart de opdracht gegeven om uiterlijk begin december een plan te presenteren voor toekomstige woningbouwlocaties in Langenboom en Sint Hubert. Op 31 oktober hebben vertegenwoordigers van de dorpsraad Langenboom en Eigen Kweek via een petitie de urgentie voor toekomstige woningbouwlocaties nogmaals onderstreept. Inmiddels heeft het college een overzicht van woningbouwlocaties in beeld gebracht en deze aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Voor Langenboom bevat dit een verrassende locatie: horecazaak D’n Bens.

Wethouder Van den Boogaart: “Eerder dit jaar, nog voor de motie van de raad, werd mij vertrouwelijk gevraagd of de gemeente zou willen en kunnen meewerken aan de omvorming van locatie D’n Bens naar een woningbouwlocatie. Mijn reactie was dat deze locatie voldoet aan alle uitgangspunten van de regelgeving maar dat het beëindigen van de lokale horeca wel een aderlating is voor de leefbaarheid van het dorp. In principe dus ‘ja’, maar tegelijkertijd wel de vraag of het mogelijk is om een vorm van horeca voor het dorp te behouden.”

Stroomversnelling

Ontwikkelaar Jos de Groot (Peters Projectontwikkeling): “Door de motie van de gemeente kwam het plan in een stroomversnelling. Waar we eerst in vertrouwelijkheid met elkaar in gesprek waren, zou het door de motie óf voorlopig de ijskast in moeten, óf onderdeel moeten worden van het plan met locaties die de wethouder in december zou moeten presenteren.”

Moeilijk besluit

John Bens: “We vinden het verschrikkelijk jammer dat we geen opvolgers hebben voor onze mooie horecazaak in Langenboom. Een bedrijf dat al drie generaties, al 85 jaar, door de familie Bens wordt gerund geef je natuurlijk niet zomaar op. Daar hebben we verschrikkelijk goed over nagedacht. Henrita Bens vult aan: “We hebben onze zaak de afgelopen 25 jaar met ontzettend veel plezier gerund. Maar onze gezondheid wordt flink op de proef gesteld dus we zijn gedwongen om verder te kijken naar onze mogelijkheden voor de toekomst.”

Het omvormen van hun unieke stukje in Langenboom tot een plek om te wonen, ziet het echtpaar Bens daarom als een mooie oplossing, zowel voor Langenboom als voor hen persoonlijk. John: “We vinden het daarbij net als de wethouder erg belangrijk dat er naast woningbouw ook ruimte blijft voor horeca in ons mooie dorp.”

Voorlopig nog open

Het echtpaar heeft lang nagedacht voordat zij de knoop door hebben gehakt en vinden het belangrijk om dit nieuws zelf via dit bericht naar buiten te brengen.

Henrita: “Het valt ons zwaar maar gelukkig betekent dit nieuws nog niet direct een afscheid. Voorlopig blijven we er nog zijn voor onze klanten zoals we dat de afgelopen jaren steeds met veel plezier hebben gedaan. Achter de schermen zullen we dan de procedures doorlopen en daarna zal het een en ander echt gaan veranderen.”

John: “Maar voorlopig staat de deur nog altijd voor iedereen open!”

Klankbordgroep

Jos de Groot: “We zijn bezig met het zorgvuldig uitwerken van enkele bouwplannen, welke passend zijn voor deze locatie. In één van deze plannen wordt ook het behoud van horeca met wonen op de verdiepingen meegenomen. Het huidige grasveld op de achterzijde van D’n Bens leent zich voor grondgebonden woningen. Het aantal woningen op dit ‘achterterrein’ is afhankelijk van de woningtypering en de woningbehoefte. Wij zullen in samenwerking met de gemeente en andere partijen en belanghebbenden kijken naar een juiste samenstelling.

Gedurende het ontwerpproces komen wij graag in gesprek met inwoners van Langenboom en omgeving over het plan D’n Bens. We willen graag een soort klankbordgroep oprichten met mensen die Langenboom en omgeving willen vertegenwoordigen. Wellicht kan deze groep ook als vraagbaak dienen voor de inwoners van Langenboom die vragen hebben over het plan. Wij komen graag in contact met geïnteresseerden voor zo’n klankbordgroep.”

Wethouder van den Boogaart: “Uiteraard moet de gemeente over de invulling nog met de ontwikkelaar in overleg en is het ook belangrijk om de omgeving op tijd bij de plannen te betrekken. Maar in principe willen we die gesprekken voor deze locatie aangaan. Zo kan hiermee een belangrijke stap gezet worden in de vraag naar nieuwe woningen voor Langenboom.”

Fam Bens, Peters Projectontwikkeling en gemeente Mill en Sint Hubert

€ 10.000 extra subsidie voor muziekonderwijs

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag zat de publieke tribune mooi vol, hetgeen betekent dat er een onderwerp op de agenda stond wat veel aandacht trok, namelijk het muziekonderwijs. Er zijn echter nog meer belangrijke zaken besproken.

Beheer paviljoen De Kuilen Zoals menig wandelaar en fietser heeft gezien, is het paviljoen bij De Kuilen niet meer open. De huidige beheerder heeft aangegeven te willen stoppen met het beheer van het strandbad en het paviljoen. In het vragenuurtje van de Raad heeft de VKP gevraagd hoe het nu verder gaat. Volgens wethouder van den Boogaart hebben 4 belangstellenden zich gemeld. De gesprekken met deze belangstellenden zullen de komende weken plaatsvinden waarna de aanbesteding snel geregeld kan zijn. De insteek is dat bij de nieuwjaarsduik het paviljoen in ieder geval weer open is maar mogelijk eerder.

Tarieven tuinafval

De afgelopen weken hebben de kranten volgestaan over de tarieven die je moet betalen als je o.a. tuinafval wegbrengt naar de milieustraat. Ook bij de VKP zijn hierover diverse klachten binnengekomen. Helaas heeft de BCA (gemeenschappelijke regeling voor afvalinzameling voor het Land van Cuijk en Boekel) een fiks negatief resultaat, waardoor niets doen geen optie is. We willen echter wel gaan kijken of en hoe dit op een andere manier opgelost kan worden. De BCA zal in de commissie Ruimte en Economie van 6 december aanschuiven zodat we gezamenlijk kunnen kijken of er andere opties zijn. Hiervoor kan echter alleen gekozen worden als alle deelnemende gemeenten hiermee instemmen.

Verhoging subsidie muziekonderwijs:

De gezamenlijke HaFa’s (harmonieën en fanfares) uit onze gemeente hebben de afgelopen 4 jaar het muziekonderwijs verzorgd nadat De Meander ermee stopte. Bij de evaluatie is geconstateerd dat deze nieuwe werkwijze succesvol is en o.a. heeft geleid tot de aanmelding van nieuwe leden. Door het toegenomen leerlingenaantal zijn o.a. de opleidingskosten gestegen en zou de subsidie van

€ 38.000 op jaarbasis niet meer voldoende zijn. De HaFa’s ontvangen voor hun overige activiteiten ook nog ongeveer € 20.000,00 per jaar (afhankelijk van het ledenaantal) van de gemeente. Ze hebben gevraagd naar een extra subsidie van € 10.000,00 per jaar voor de komende 4 jaren. Voor de aanvraag van de extra subsidie is er door de verenigingen een onderbouwing aangeleverd waarbij ze uitgaan van een fikse verhoging van het leerlingenaantal. Gezien de bevolkingskrimp die voor onze regio wordt verwacht, vindt de VKP dat we niet zondermeer mee kunnen gaan in deze verwachting. Ook zijn we van mening dat we van de HaFa’s mogen verwachten dat ze zelf kritisch kijken hoe ze hun kosten kunnen verlagen en zelf hun inkomsten kunnen verhogen. Dit verlangen we immers van elke gesubsidieerde vereniging. De VKP heeft echter wel gemeend dat we hen daarvoor een jaar de tijd moeten geven en heeft via een amendement (wijziging van het raadsvoorstel) voorgesteld dat de muziekverenigingen voor één jaar € 10.000,00 extra krijgen. Daarna volgt een evaluatie en afhankelijk van de onderbouwing besluit de raad hierna of er een extra aanvulling volgt en voor welk bedrag.

Woningbouw in Langenboom?

Petitie initiatiefgroep woningbouw Langenboom:

Afgelopen woensdag, tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie, heeft de initiatiefgroep woningbouw Langenboom een petitie over wonen in Langenboom aangeboden aan de wethouder en de politieke partijen in onze gemeente. Het aanbieden van deze petitie werd voorafgegaan door een presentatie van mevr. Ivonne van der Horst en dhr. Harm Cuppen namens deze initiatiefgroep. In deze presentatie werd aangegeven wat het woningaanbod is op dit moment, waarbij duidelijk was dat er voor inwoners met een modaal inkomen maar weinig keuze is (4 woningen). De wensen van de initiatiefgroep zijn: oude huurhuizen slopen en energie-neutrale woningen terugbouwen, op lege plekken bijv. seniorenhofjes bouwen, vanuit het centrum gezien meer richting de Kuilen bouwen en woningbouw voor jongeren bij de basisschool.

Motie vreemd aan de orde van de dag:

In de raadsvergadering van juni van dit jaar, hebben we als gezamenlijke raad een motie (verzoek aan het college) aangenomen. In deze motie heeft de VKP haar zorgen uitgesproken over de beperkte bouwmogelijkheden in de kernen van Langenboom en Sint Hubert. De doorontwikkeling en leefbaarheid van deze dorpen is gebaat bij voldoende aanbod van beschikbare vrije bouwkavels en nieuwbouwprojecten voor starters, senioren en andere doelgroepen. Dit afhankelijk van de actuele behoefte. De raad heeft, middels deze motie, het college verzocht per direct aan de slag te gaan met het onderzoeken van mogelijke woningbouwlocaties binnen de kernen van Langenboom en Sint Hubert. Wethouder van den Boogaart heeft toegezegd dat in de commissie Ruimte en Economie van 6 december de uitwerking van de motie wordt gepresenteerd.

Hoe nu verder?

Wethouder Jos van den Boogaart gaf aan blij te zijn met deze petitie. Ook krijgt hij nog een lijst van ongeveer 25 serieus geïnteresseerden die graag in Langenboom (blijven) wonen. Een actuele lijst geeft ons als gemeente extra steun op het moment dat de provincie toestemming dient te geven voor een nieuw bouwplan. Voor nieuwbouw locaties zal er een bestemmingsplanwijziging plaats moeten vinden welke minimaal een jaar in beslag zal nemen. Maar dat betekent wel dat er in Langenboom maar ook in Sint Hubert weer bouwmogelijkheden komen.

De initiatiefgroep woningbouw Langenboom en de wethouder zullen regelmatig contact met elkaar hebben om te zorgen dat er voortgang in de plannen blijft.

Namens de VKP: Anne Derks en Anita Straatman

Achterbanvergadering VKP 23 oktober 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 8 november 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 23 oktober 2018.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van donderdag 8 november besproken worden. Waarin o.a. de programma begroting 2019, de herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 van de ODBN, verhoging van de subsidie muziekonderwijs, evaluatie beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018, petitie initiatiefgroep woningbouw Langenboom en kennismaking met de nieuwe wijkagenten.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Dinsdag 23 oktober

naar gemeenschapsaccommodatie “De Wis”

in Langenboom

Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 8 november kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering.

Agenda

20.00 uur:

Opening/welkom door de voorzitter

Notulen achterbanvergadering 18 september 2018

Rondvraag

Bespreking agenda raadsvergadering van 8 november 2018

Mededelingen

22.00 uur:

Vragen aan wethouder en fractieleden

VKP gaat voor toekomstbestendige gemeente!

Afvalinzameling:

Afgelopen donderdag, tijdens de raadsvergadering, zijn er vragen gesteld over de afvalinzameling. Deze wordt geregeld door de gemeenten van het Land van Cuijk en Boekel en wordt uitgevoerd door de BCA (Bestuurscommissie Afvalinzameling). Doordat o.a. het plastic afval niet meer opgekocht wordt door China, zijn de opbrengsten veel lager, waardoor de BCA jaarlijks verlies lijdt. Dit verlies moet door de gemeenten gecompenseerd worden en zal uiteindelijk leiden tot bijv. een verhoging van de afvalstoffenheffing. De keuze is gemaakt om ervoor te zorgen dat de verliezen van de BCA beperkt worden. Hiertoe dienen in ieder geval de kosten jaarlijks gelijk te zijn aan de opbrengsten. In juni hebben de raden besloten de opbrengsten te verhogen door geld te gaan vragen voor het brengen van afval bij de milieustraat. In Mill heeft de voltallige raad hiermee ingestemd. Dat neemt niet weg dat de VKP vindt dat er op korte termijn geëvalueerd dient te worden, wellicht kunnen er dan andere keuzes gemaakt worden. Ondanks deze verhogingen zijn de kosten voor afvalinzameling zeer laag in onze gemeente, dit komt mede door het goed scheiden van het afval.

Woningmarktstrategie:

In het Land van Cuijk is er een gezamenlijke woningmarktstrategie: hierin staan o.a. zaken als duurzaamheid en levensloopbestendig bouwen maar ook bouwen voor jonge gezinnen. Onze gemeente heeft ook een gemeentelijk programma waarin gesproken wordt over het aantal woningen dat er gebouwd kan worden, maar ook over particuliere initiatieven en betaalbaarheid van de woningen. Gezamenlijk heeft de raad middels een motie het college verzocht om in beeld te brengen welk woningaanbod er is en waar behoefte aan is in onze gemeente. De VKP heeft er het volste vertrouwen in dat we zo kunnen bouwen voor een goede toekomst van onze kernen.

Duurzaamheidsleningen:

Om te voldoen aan de Europese doelstellingen voor vermindering van CO2 uitstoot moeten Nederlandse gemeenten in 2030 49% minder uitstoten. In het coalitieprogramma hebben we deze doelstelling zelfs gezet op 60%. Het energiezuinig maken van de woningen is daarom een belangrijke doelstelling. Tegen een lage rente kan er een lening aangevraagd worden tussen

€ 2.500,00 en € 15.000,00. Deze mogelijk zou vanaf 1 januari 2019 geboden worden, echter door het indienen van een amendement (wijziging van het raadsvoorstel) is de mogelijkheid er nu al vanaf 1 november. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan gerust contact op met de gemeente.

Vraag van de Graafse gemeenteraad:

De gemeenteraad van Grave heeft zowel de gemeenteraad van Cuijk als onze gemeenteraad gevraagd of een herindeling CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) een serieuze optie is. Op dit moment werken we ambtelijk al samen en zoals we vóór de gemeenteraadsverkiezingen al hebben aangegeven, de VKP ziet dit als de oplossing voor onze gemeente. Eén CGM-gemeente met een bestuur dicht bij de burger. Gelukkig is hier ook een meerderheid voor in de raad, waardoor we de brief voor Grave als volgt hebben kunnen eindigen: Als gemeenteraad roepen wij de gemeenten Cuijk en Grave op om deze optie samen verder te verkennen.

Anne Derks

Achterbanvergadering VKP 18 september 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 4 oktober 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 18 september 2018.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van donderdag 4 oktober besproken worden. Waarin o.a. de prestatieafspraken met Mooiland besproken worden, de Regionale woningmarktstrategie LvC en het gemeentelijk programma, het bestemmingsplan Sint Hubertsebinnenweg 58, de energieverkenning en energievisie, de nieuwe gemeenschappelijke regeling afvalinzameling LvC en Boekel, de aanplant van toekomstige monumentale bomen en het Regionaal veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022 aan de orde komen.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                               Dinsdag 18 september

           naar gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”                                                               

                                     in Sint Hubert

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 4 oktober kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl

Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering.

 Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

Notulen achterbanvergadering 19 juni 2018

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 4 oktober 2018

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Algemene Beschouwingen VKP Kadernota 2019 en Bestemmingsplan Straethof

Algemene beschouwingen Kadernota 2019
Voor de komende jaren ziet de financiële positie van onze gemeente er goed uit. De VKP wil echter wel zorgvuldig met onze gemeentelijke gelden om blijven gaan, om zo de algemene reserve op peil te houden.Om de dorpskracht vanuit de kernen een impuls te geven is het leefbaarheidsbudget enkele jaren geleden ingesteld. Via een amendement hebben we bij de bestemming van het jaarresultaat van 2017 het budget weer aangevuld tot ruim € 100.000,-.

Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wil de VKP het college verzoeken actiever in te zetten op burgerparticipatie. De openbare ruimte is met name geschikt voor bijv. buurtschappen om ervoor te zorgen dat hun buurt er netjes uitziet met als bijkomend voordeel dat ze hiermee voor hun buurt extra inkomsten verkrijgen.

De VKP vindt het belangrijk dat er gebouwd kan worden in alle kernen: voor Wilbertoord en Mill is dit prima geregeld voor de komende jaren, echter in Langenboom en Sint Hubert zijn er weinig mogelijkheden meer. We hebben als raad bij de vorige raadsvergadering het college verzocht hier actief mee aan de slag te gaan zodat we voor eind 2018 inzichtelijk hebben welke plannen er in Sint Hubert en Langenboom gerealiseerd kunnen worden.

De VKP wil actief invulling geven aan de overgang naar duurzame energie. We hebben zelfs ingezet op een daling van fossiele brandstoffen van 60% terwijl de Nederlandse Overheid uitgaat van 49%. Om deze ambitie waar te kunnen maken hebben we het college verzocht om samen met de raad een beleidsplan hiervoor op te stellen.

Binnen het Land van Cuijk zijn er solidariteitsafspraken gemaakt als het gaat over de inzet van specialistische jeugdzorg. Recent is een overeenkomst getekend tussen huisartsen en gemeenten in het Land van Cuijk, met als doel een onderlinge afstemming en samenwerking tussen huisartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ontwikkelingen in het Land van Cuijk: de VKP heeft zich altijd uitgesproken tegen één Land van Cuijk omdat wij één plattelandsstad met bijna 90.000 inwoners veel te groot vinden. We staan hier nog steeds volledig achter. Al vier jaar werken we, samen met Grave en Cuijk, vanuit één ambtelijke organisatie. Mocht de dienstverlening naar onze inwoners in het gedrang komen, dan is één gemeente samen met Grave en Cuijk, wat de VKP betreft, een kansrijke en logische vervolgstap.

Bestemmingsplan Straethof
In eerste instantie voorzag dit bestemmingsplan in de bouw van 29 huurappartementen op de plek waar vroeger de school gehuisvest was. In samenspraak met omwonenden, projectontwikkelaar en gemeente is het aantal teruggebracht naar 26 appartementen bestaande uit een mix van sociale huur en vrije sector huur in de middenklasse. Het appartementencomplex zal aan de Past. Maasstraat iets verder naar achteren geschoven worden (3 meter) en aan de Schoolstraat iets verder van de huisartsenpraktijk komen te staan (1,5 meter) ten opzichte van het eerdere plan. Daarnaast wordt met 3 appartementen minder een verbetering van het straatbeeld bereikt en een uitstraling met meer groen. De gemeenteraad heeft hiertoe het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Binnen onze gemeente is dit plan een primeur omdat dit het eerste bouwproject is dat geheel “gasloos” wordt gerealiseerd.