NIEUWS

Toekomst gemeente Mill en Sint Hubert

23 januari a.s. staan we als inwoners van onze mooie gemeente voor een historische keuze: sluiten we aan bij de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis en gaan we op in de nieuwe grote gemeente als dorpen nummer 26 t/m 29, óf blijven we als gemeente Mill en Sint Hubert zelfstandig.

Beide keuzes hebben voor- en nadelen. Het is moeilijk om deze op dit moment te overzien omdat een groot aantal zaken niet duidelijk zijn (ook niet voor de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis).

Maar wat weten we wél?

Leefbaarheid:

We hebben een rijk verenigingsleven en een hoog voorzieningenniveau in álle vier de kernen. We bepalen zélf hoeveel subsidie onze verenigingen ontvangen en hoe we onder andere gemeenschapsaccommodaties en sportaccommodaties financieel ondersteunen om zo de leefbaarheid te behouden.

In de gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis liggen de subsidies lager en zijn gemeenschapsaccommodaties / clubgebouwen geprivatiseerd.

In de nieuwe gemeente zal er harmonisatie van beleid plaatsvinden en zullen alle subsidies waarschijnlijk gelijk worden getrokken en accommodaties verdwijnen of geprivatiseerd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de leefbaarheid en er mede toe leiden dat minder mensen (zowel jong als oud) kiezen voor het wonen in een kleine kern. Hierdoor is het te verwachten dat het behoud van kwalitatief goed basisonderwijs in elke kern op het spel komt te staan.

Een lager voorzieningenniveau kan tot gevolg hebben dat de OZB omlaag kan. Daartoe kun je ook besluiten als zelfstandige gemeente indien we bereid zijn in het voorzieningenniveau stappen terug te doen.

Nu bepalen we zélf hoe onder andere de openbare ruimte wordt onderhouden en stellen we jaarlijks financiële middelen beschikbaar voor onder andere het succesvolle leefbaarheidsbudget. Wat de woningbouw betreft hebben we in het Land van Cuijk de Regionale Woningmarktstrategie. Hierin is geregeld wat en waar er gebouwd wordt. Ook het bouwen van woningen in de kleinere kernen is hierin opgenomen.

Bestuurskracht:

De raadsleden in de gemeente Mill en Sint Hubert zijn betrokken inwoners uit alle vier de kernen. Zij staan midden in de samenleving en weten wat er speelt. Hierdoor kunnen zij direct de lokale wensen (couleur lokale) toepassen bij het maken van beleid. Voor onze inwoners, ondernemers en de dorps- en wijkraden is het gemakkelijk om contact te hebben met de gemeente: via de raadsleden, de gemeentelijke contactfunctionaris of rechtstreeks met het college.

Bij één gemeente Land van Cuijk is het is de vraag of wij straks nog enige invloed hebben op het beleid. Uit onze huidige gemeente zullen we maximaal 3 á 4 raadszetels van de 35 raadszetels in kunnen nemen. Het gemeentebestuur komt dus verder van onze inwoners af te staan. Mede door harmonisatie van het beleid zal het lastig worden om lokale aangelegenheden gerealiseerd te krijgen.

Algemeen:

Gemeente Mill en Sint Hubert opheffen en samengaan met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis betekent dat er een plattelandsgemeente ontstaat met zo’n 80.000 inwoners en bijna 30 dorpskernen. Qua oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland. Onduidelijk is welk dorp de hoofdkern gaat worden: wordt dit Cuijk of Boxmeer, of beide? Gaan deze hoofdkern(en) extra geld krijgen om voorzieningen (zoals een theater) overeind te houden. Wat betekent dit voor onder andere Myllesweerd (dat ook een theaterfunctie heeft)?

U kiest ervoor om als inwoner van de gemeente Land van Cuijk verder te gaan of u laat zien dat u zich betrokken voelt bij een succesvolle zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert. Als je je zelfstandigheid eenmaal kwijt bent, komt deze nóóit meer terug. Bij het opgaan in één gemeente Land van Cuijk is er géén weg meer terug.

Tel uw zegeningen, er is géén 2e kans.

Achterbanvergadering VKP 14 januari 2020

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten voor de raadsvergadering van donderdag 6 februari 2020?
Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 14 januari 2020. De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de commissievergaderingen van 28 en 29 januari en de raadsvergadering van 6 februari
besproken worden. Deze agenda is op het moment van het verzenden van deze uitnodiging nog niet bekendgemaakt. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Dinsdag 14 januari
naar Gemeenschapsaccommodatie “De Wis”
in Langenboom
Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de commissies en raadsvergadering kunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/33457111-9d75-49b5-8e1f870f50e5cab7 (commissie S&B 28.01.2020) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/09dcc44c-2fbb-46cf-b162-bfe9b8d4c379 (commissie R&E 29.01.2020) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/4c95890e-c07a42d5-8619-65a9696a3291 (raadsvergadering 06.02.2020).

Let op: de achterbanvergadering is een week eerder gepland dan normaliter, omdat de gemeente een inwonersbijeenkomst organiseert op 21 januari a.s. over de inwonersraadpleging (welke op 23 januari plaatsvindt) ten aanzien van het al dan niet zelfstandig blijven van onze gemeente. De stukken voor de beide commissievergaderingen worden op donderdag 9 januari geplaatst. De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom
Notulen achterbanvergadering 26 november 2019
Rondvraag
Bespreking agenda commissievergaderingen van 28 en 29 januari en de raadsvergadering van 6 februari 2020
Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting.

Peter Troost nieuwe voorzitter VKP

Nadat we dit jaar spijtig genoeg onverwacht afscheid hebben moeten nemen van Herman Wijdeven is de functie Voorzitter VKP vacant worden. Wij zijn blij aan te mogen kondigen dat de taak van Voorzitter per heden opgevuld is door Peter Troost. Wij wensen hem veel succes in deze functie. Met de invulling van de Voorzitter functie is het bestuur VKP weer volledig.

“De toekomst dwing je niet af maar bepaal je samen”

In de raadsvergadering van 12 december hadden we maar liefst 8 insprekers bij het agendapunt: “bestuurlijke toekomst gemeente Mill en Sint Hubert”. Dit geeft aan hoe betrokken en actief de inwoners van de vier kernen in onze gemeente zijn en dat zij over de toekomst hiervan hun zorgen hebben.

De juiste keuze hierin dwing je echter niet af. Hierbij dien je elke inwoner een stem te geven. Dit is ook de reden waarom de VKP tegen het voorstel van het CDA heeft gestemd om per direct aan te sluiten bij de fuserende gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Het verbaast ons ten zeerste dat het CDA niet alle stemgerechtigde inwoners de mogelijkheid wil geven hun mening te uiten. Daarnaast verbaasd het ons ook dat het CDA blijft aangeven dat er niets verandert als we aansluiten bij de fuserende gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. “Oude wijn in nieuwe zakken”?

Wat ging er aan vooraf: Eind oktober heeft de gemeenteraad van Cuijk besloten te gaan fuseren met de gemeente Boxmeer en Sint Anthonis (CBA). Daarbij heeft de gemeenteraad van Cuijk aangegeven uit de ambtelijke samenwerking met Grave en Mill en Sint Hubert (CGM) te stappen. Een in Nederland unieke situatie welke verregaande consequenties heeft voor de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Hoe nu verder? Om een juiste keuze te kunnen maken in de bestuurlijke toekomst dien je alle reële opties in beeld te brengen. Op verzoek van onze gemeente in samenspraak met het presidium (fractievoorzitters) heeft een gerenommeerd bureau onderzocht welke mogelijkheden er zijn om naast fuseren, bestuurlijk zelfstandig te blijven. Dit heeft geresulteerd in een rapport waarin staat welke goede opties er zijn om bestuurlijk zelfstandig te blijven

Betrekken inwoners: Bij de keuze voor een bestuurlijke toekomst van onze gemeente is het belangrijk dat er draagvlak is bij de inwoners. Zij bepalen immers de toekomstbestendigheid van de vier kernen in onze huidige gemeente Mill en Sint Hubert. Daarom zal er op initiatief van de VKP en AB’90 een inwonersraadpleging gehouden worden. Alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert krijgen hiermee de mogelijkheid om hun voorkeur uit te spreken over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente.

Deze inwonersraadpleging zal worden gehouden op donderdag 23 januari 2020.

U als inwoners kunt hierbij kiezen voor:

A. Behoud van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert;

B. Samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

De gemeenteraad zal vóór 1 februari 2020 een definitief besluit nemen over de bestuurlijke toekomst. Bij een opkomst van 40% en meer zullen wij de uitkomst van de inwonersraadpleging overnemen, ook bij het kleinst mogelijke verschil (50% + 1). De toekomst bepalen we samen waarbij iedere stem telt. Die van u ook!

Wij wensen u fijne feestdagen, goede gezondheid en geluk voor u en uw naasten.

Fractie en bestuur VKP

Land van Cuijk: géén beslissing op donderdag 12 december

Aankomende donderdag staat de in te dienen zienswijze op het herindelingsontwerp van de CBA-gemeenten (Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis) op de raadsagenda. Iedereen die een reactie hierop wil geven, moet deze kenbaar maken vóór 24 december 2019, zo ook onze gemeente. Deze avond zal er géén beslissing vallen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Zoals we al eerder kenbaar hebben gemaakt gaat de gemeente, op initiatief van VKP en AB’90, een volksraadpleging houden waarbij iedere stemgerechtigde zijn of haar keuze mag maken. Deze volksraadpleging zal plaatsvinden in januari van het volgende jaar. Hieraan voorafgaand zal de gemeente zo objectief mogelijke informatie aan alle inwoners verstrekken.

Van de provincie hebben we de ruimte gekregen om een definitief besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert tot 31 januari 2020.

De keuze of we als gemeente Mill en Sint Hubert opgaan in de gemeente Land van Cuijk óf als een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert doorgaan, is aan jou!

Fractie en bestuur VKP

U bepaalt de toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert

Verkiezingsbelofte VKP:

Ruim voor de verkiezingen van 2018 hebben we ons uitgesproken voor een bestuurlijke fusie met de gemeente Cuijk en Grave (CGM). Een logische stap omdat we met deze drie gemeentes al ruim 5 jaar één ambtelijke organisatie hebben. Aan een dergelijke fusie zijn diverse praktische maar ook financiële voordelen verbonden.

Helaas heeft de besluitvorming op 28 oktober j.l. in de gemeenteraad van Cuijk een streep door deze mogelijkheid gezet. De gemeente Cuijk is nu voornemens om uit de ambtelijke organisatie CGM te stappen. Een keuze die wij zeer betreuren.

Meerdere varianten zijn mogelijk:

Het voorgenomen besluit van de gemeente Cuijk om uit de ambtelijke organisatie te stappen zal gevolgen hebben voor de dienstverlening van onze gemeente. Het college heeft een adviesbureau in de arm genomen om te onderzoeken welke mogelijke consequenties hieraan zowel bestuurlijk als ambtelijk verbonden zijn. Voor de VKP staat voorop dat we een organisatie willen zijn en blijven met goede dienstverlening. Kwaliteit is belangrijk maar, ook betaalbaarheid.

De volgende keuzes zijn daarbij mogelijk:

· Een ambtelijke samenwerking alleen met de gemeente Grave voortzetten.

· Een eigen ambtelijke organisatie opzetten.

· Voor een aantal werkzaamheden een beperkte ambtelijke organisatie opzetten en de overige werkzaamheden elders inkopen.

· Zowel bestuurlijk als ambtelijk deelnemen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Bij de eerst drie keuzes blijven we zelfstandig en bij de laatste keuze betekent dit: opheffen van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Hoe nu verder waarbij ieders mening telt?:

We hebben reeds diverse gesprekken gevoerd over hoe nu zowel bestuurlijk als ambtelijk verder als gemeente Mill en Sint Hubert.

Donderdag 12 december zal de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert de inhoud van de zienswijze, welke we in gaan brengen op het herindelingsontwerp van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA), in het openbaar bespreken.

Om u als inwoners een stem te geven in de bestuurlijke toekomst van onze gemeente zal de VKP samen met coalitiepartner AB’90 in de raadsvergadering van 12 december voorstellen om op korte termijn een referendum te houden, waarbij elke stemgerechtigde in onze gemeente de mogelijkheid krijgt om zijn of haar voorkeur aan te geven. Dit referendum zal bindend zijn.

Met vriendelijke groet, fractie en bestuur VKP

Trotse inwoners van Mill en Sint Hubert en het Land van Cuijk

Achterbanvergadering VKP 26 november 2019

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten voor de raadsvergadering van donderdag 12 december 2019?
Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 26 november 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de commissievergadering van 3 december besproken worden. Hierop staan o.a. het regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023, de sport en beweegnota 2020+, de beleidsnota 2019-2022 peuteraanbod en voor- en vroegschoolse educatie, gemeentelijke maatregelen 2020, wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening Mill en Sint Hubert en de tweede bestuursrapportage 2019. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse / belangstelling kom dan op:

Dinsdag 26 november
naar Gemeenschapsaccommodatie “De Wilg”
in Wilbertoord
Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de commissies en raadsvergadering kunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/fc565115-10c2-48e6-8c06-
c6e401c7ca52 (commissie S&B 03-12-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/8cb7b187-531c-43d4-afb7-65a39980b181 (raadsvergadering 12-12-2019). De commissievergadering van 4 december komt te vervallen. De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom
Notulen achterbanvergadering 22 oktober 2019
Rondvraag
Bespreking agenda commissievergadering van 3 december 2019
Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting.

In memoriam: Herman Wijdeven

Op vrijdag 25 oktober is mede oprichter en voorzitter van de VKP Herman Wijdeven onverwacht overleden op 77-jarige leeftijd.

Herman was een sociaal zeer betrokken persoon, die tot het laatst bij vele lokale en regionale organisaties betrokken was en hierin ook actief was als bestuurslid of voorzitter. Begonnen als Fractie Wijdeven en later overgegaan in de VKP is Herman zowel als raadslid en wethouder vele jaren actief geweest in de politiek. Als VKP ervaren wij zijn overlijden als een groot verlies.