NIEUWS

Woningbouw in Langenboom?

Petitie initiatiefgroep woningbouw Langenboom:

Afgelopen woensdag, tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie, heeft de initiatiefgroep woningbouw Langenboom een petitie over wonen in Langenboom aangeboden aan de wethouder en de politieke partijen in onze gemeente. Het aanbieden van deze petitie werd voorafgegaan door een presentatie van mevr. Ivonne van der Horst en dhr. Harm Cuppen namens deze initiatiefgroep. In deze presentatie werd aangegeven wat het woningaanbod is op dit moment, waarbij duidelijk was dat er voor inwoners met een modaal inkomen maar weinig keuze is (4 woningen). De wensen van de initiatiefgroep zijn: oude huurhuizen slopen en energie-neutrale woningen terugbouwen, op lege plekken bijv. seniorenhofjes bouwen, vanuit het centrum gezien meer richting de Kuilen bouwen en woningbouw voor jongeren bij de basisschool.

Motie vreemd aan de orde van de dag:

In de raadsvergadering van juni van dit jaar, hebben we als gezamenlijke raad een motie (verzoek aan het college) aangenomen. In deze motie heeft de VKP haar zorgen uitgesproken over de beperkte bouwmogelijkheden in de kernen van Langenboom en Sint Hubert. De doorontwikkeling en leefbaarheid van deze dorpen is gebaat bij voldoende aanbod van beschikbare vrije bouwkavels en nieuwbouwprojecten voor starters, senioren en andere doelgroepen. Dit afhankelijk van de actuele behoefte. De raad heeft, middels deze motie, het college verzocht per direct aan de slag te gaan met het onderzoeken van mogelijke woningbouwlocaties binnen de kernen van Langenboom en Sint Hubert. Wethouder van den Boogaart heeft toegezegd dat in de commissie Ruimte en Economie van 6 december de uitwerking van de motie wordt gepresenteerd.

Hoe nu verder?

Wethouder Jos van den Boogaart gaf aan blij te zijn met deze petitie. Ook krijgt hij nog een lijst van ongeveer 25 serieus geïnteresseerden die graag in Langenboom (blijven) wonen. Een actuele lijst geeft ons als gemeente extra steun op het moment dat de provincie toestemming dient te geven voor een nieuw bouwplan. Voor nieuwbouw locaties zal er een bestemmingsplanwijziging plaats moeten vinden welke minimaal een jaar in beslag zal nemen. Maar dat betekent wel dat er in Langenboom maar ook in Sint Hubert weer bouwmogelijkheden komen.

De initiatiefgroep woningbouw Langenboom en de wethouder zullen regelmatig contact met elkaar hebben om te zorgen dat er voortgang in de plannen blijft.

Namens de VKP: Anne Derks en Anita Straatman

Achterbanvergadering VKP 23 oktober 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 8 november 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 23 oktober 2018.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van donderdag 8 november besproken worden. Waarin o.a. de programma begroting 2019, de herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 van de ODBN, verhoging van de subsidie muziekonderwijs, evaluatie beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018, petitie initiatiefgroep woningbouw Langenboom en kennismaking met de nieuwe wijkagenten.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Dinsdag 23 oktober

naar gemeenschapsaccommodatie “De Wis”

in Langenboom

Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 8 november kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering.

Agenda

20.00 uur:

Opening/welkom door de voorzitter

Notulen achterbanvergadering 18 september 2018

Rondvraag

Bespreking agenda raadsvergadering van 8 november 2018

Mededelingen

22.00 uur:

Vragen aan wethouder en fractieleden

VKP gaat voor toekomstbestendige gemeente!

Afvalinzameling:

Afgelopen donderdag, tijdens de raadsvergadering, zijn er vragen gesteld over de afvalinzameling. Deze wordt geregeld door de gemeenten van het Land van Cuijk en Boekel en wordt uitgevoerd door de BCA (Bestuurscommissie Afvalinzameling). Doordat o.a. het plastic afval niet meer opgekocht wordt door China, zijn de opbrengsten veel lager, waardoor de BCA jaarlijks verlies lijdt. Dit verlies moet door de gemeenten gecompenseerd worden en zal uiteindelijk leiden tot bijv. een verhoging van de afvalstoffenheffing. De keuze is gemaakt om ervoor te zorgen dat de verliezen van de BCA beperkt worden. Hiertoe dienen in ieder geval de kosten jaarlijks gelijk te zijn aan de opbrengsten. In juni hebben de raden besloten de opbrengsten te verhogen door geld te gaan vragen voor het brengen van afval bij de milieustraat. In Mill heeft de voltallige raad hiermee ingestemd. Dat neemt niet weg dat de VKP vindt dat er op korte termijn geëvalueerd dient te worden, wellicht kunnen er dan andere keuzes gemaakt worden. Ondanks deze verhogingen zijn de kosten voor afvalinzameling zeer laag in onze gemeente, dit komt mede door het goed scheiden van het afval.

Woningmarktstrategie:

In het Land van Cuijk is er een gezamenlijke woningmarktstrategie: hierin staan o.a. zaken als duurzaamheid en levensloopbestendig bouwen maar ook bouwen voor jonge gezinnen. Onze gemeente heeft ook een gemeentelijk programma waarin gesproken wordt over het aantal woningen dat er gebouwd kan worden, maar ook over particuliere initiatieven en betaalbaarheid van de woningen. Gezamenlijk heeft de raad middels een motie het college verzocht om in beeld te brengen welk woningaanbod er is en waar behoefte aan is in onze gemeente. De VKP heeft er het volste vertrouwen in dat we zo kunnen bouwen voor een goede toekomst van onze kernen.

Duurzaamheidsleningen:

Om te voldoen aan de Europese doelstellingen voor vermindering van CO2 uitstoot moeten Nederlandse gemeenten in 2030 49% minder uitstoten. In het coalitieprogramma hebben we deze doelstelling zelfs gezet op 60%. Het energiezuinig maken van de woningen is daarom een belangrijke doelstelling. Tegen een lage rente kan er een lening aangevraagd worden tussen

€ 2.500,00 en € 15.000,00. Deze mogelijk zou vanaf 1 januari 2019 geboden worden, echter door het indienen van een amendement (wijziging van het raadsvoorstel) is de mogelijkheid er nu al vanaf 1 november. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan gerust contact op met de gemeente.

Vraag van de Graafse gemeenteraad:

De gemeenteraad van Grave heeft zowel de gemeenteraad van Cuijk als onze gemeenteraad gevraagd of een herindeling CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) een serieuze optie is. Op dit moment werken we ambtelijk al samen en zoals we vóór de gemeenteraadsverkiezingen al hebben aangegeven, de VKP ziet dit als de oplossing voor onze gemeente. Eén CGM-gemeente met een bestuur dicht bij de burger. Gelukkig is hier ook een meerderheid voor in de raad, waardoor we de brief voor Grave als volgt hebben kunnen eindigen: Als gemeenteraad roepen wij de gemeenten Cuijk en Grave op om deze optie samen verder te verkennen.

Anne Derks

Achterbanvergadering VKP 18 september 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 4 oktober 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 18 september 2018.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van donderdag 4 oktober besproken worden. Waarin o.a. de prestatieafspraken met Mooiland besproken worden, de Regionale woningmarktstrategie LvC en het gemeentelijk programma, het bestemmingsplan Sint Hubertsebinnenweg 58, de energieverkenning en energievisie, de nieuwe gemeenschappelijke regeling afvalinzameling LvC en Boekel, de aanplant van toekomstige monumentale bomen en het Regionaal veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022 aan de orde komen.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                               Dinsdag 18 september

           naar gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”                                                               

                                     in Sint Hubert

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 4 oktober kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl

Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering.

 Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

Notulen achterbanvergadering 19 juni 2018

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 4 oktober 2018

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Algemene Beschouwingen VKP Kadernota 2019 en Bestemmingsplan Straethof

Algemene beschouwingen Kadernota 2019
Voor de komende jaren ziet de financiële positie van onze gemeente er goed uit. De VKP wil echter wel zorgvuldig met onze gemeentelijke gelden om blijven gaan, om zo de algemene reserve op peil te houden.Om de dorpskracht vanuit de kernen een impuls te geven is het leefbaarheidsbudget enkele jaren geleden ingesteld. Via een amendement hebben we bij de bestemming van het jaarresultaat van 2017 het budget weer aangevuld tot ruim € 100.000,-.

Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wil de VKP het college verzoeken actiever in te zetten op burgerparticipatie. De openbare ruimte is met name geschikt voor bijv. buurtschappen om ervoor te zorgen dat hun buurt er netjes uitziet met als bijkomend voordeel dat ze hiermee voor hun buurt extra inkomsten verkrijgen.

De VKP vindt het belangrijk dat er gebouwd kan worden in alle kernen: voor Wilbertoord en Mill is dit prima geregeld voor de komende jaren, echter in Langenboom en Sint Hubert zijn er weinig mogelijkheden meer. We hebben als raad bij de vorige raadsvergadering het college verzocht hier actief mee aan de slag te gaan zodat we voor eind 2018 inzichtelijk hebben welke plannen er in Sint Hubert en Langenboom gerealiseerd kunnen worden.

De VKP wil actief invulling geven aan de overgang naar duurzame energie. We hebben zelfs ingezet op een daling van fossiele brandstoffen van 60% terwijl de Nederlandse Overheid uitgaat van 49%. Om deze ambitie waar te kunnen maken hebben we het college verzocht om samen met de raad een beleidsplan hiervoor op te stellen.

Binnen het Land van Cuijk zijn er solidariteitsafspraken gemaakt als het gaat over de inzet van specialistische jeugdzorg. Recent is een overeenkomst getekend tussen huisartsen en gemeenten in het Land van Cuijk, met als doel een onderlinge afstemming en samenwerking tussen huisartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Ontwikkelingen in het Land van Cuijk: de VKP heeft zich altijd uitgesproken tegen één Land van Cuijk omdat wij één plattelandsstad met bijna 90.000 inwoners veel te groot vinden. We staan hier nog steeds volledig achter. Al vier jaar werken we, samen met Grave en Cuijk, vanuit één ambtelijke organisatie. Mocht de dienstverlening naar onze inwoners in het gedrang komen, dan is één gemeente samen met Grave en Cuijk, wat de VKP betreft, een kansrijke en logische vervolgstap.

Bestemmingsplan Straethof
In eerste instantie voorzag dit bestemmingsplan in de bouw van 29 huurappartementen op de plek waar vroeger de school gehuisvest was. In samenspraak met omwonenden, projectontwikkelaar en gemeente is het aantal teruggebracht naar 26 appartementen bestaande uit een mix van sociale huur en vrije sector huur in de middenklasse. Het appartementencomplex zal aan de Past. Maasstraat iets verder naar achteren geschoven worden (3 meter) en aan de Schoolstraat iets verder van de huisartsenpraktijk komen te staan (1,5 meter) ten opzichte van het eerdere plan. Daarnaast wordt met 3 appartementen minder een verbetering van het straatbeeld bereikt en een uitstraling met meer groen. De gemeenteraad heeft hiertoe het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Binnen onze gemeente is dit plan een primeur omdat dit het eerste bouwproject is dat geheel “gasloos” wordt gerealiseerd.

Achterbanvergadering VKP 19 juni 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 5 juli 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 19 juni 2018.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van donderdag 5 juli besproken worden. Deze raadsvergadering staat in het teken van de kadernota. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                   Dinsdag 19 juni

              naar gemeenschapsaccommodatie “De Wilg”                                                               

                                    in Wilbertoord

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 5 juli kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 29 mei 2018

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 5 juli 2018

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489 

Coalitieprogramma ‘een betrokken samenleving, vanuit eigen kracht’

Met trots kunnen we aankondigen dat het coalitieprogramma 'een betrokken samenleving, vanuit eigen kracht' afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering is vastgesteld. Samen met Algemeen Belang '90 heeft de VKP constructief gewerkt om onze ambities en beloftes uit onze verkiezingsprogramma's om te zetten in een coalitieprogramma. De toekomstvisie heeft hierbij als inspiratiebron gediend, dit document is destijds opgesteld in samenwerking met de inwoners. De volgende thema’s, zoals ook in de Toekomstvisie 2025 beschreven, zijn opgenomen: Thema Wonen, werken, bereikbaarheid en samenleven, Thema Voorzieningen, onderwijs en sociaal domein, Thema Agro & Food en Thema Recreatie & toerisme.

 Met dit nieuwe coalitieprogramma continueren we het ingezette beleid. We spreken ambities uit maar zijn ook reëel als het gaat over de   beschikbare financiële middelen. Ook de komende 4 jaren zullen we keuzes moeten maken, waarbij we   altijd ons hart voor de samenleving laten   spreken. De belangrijkste uitgangspunten voor ons coalitieprogramma zijn: vertrouwen in de eigen kracht van de inwoners (denk hierbij bijv. aan   burgerparticipatie), samenwerking op de juiste schaal:   dit kan zijn binnen het Land van Cuijk, maar ook in een breder verband binnen bijv.   Noord-Oost Brabant. Kwaliteit van de leefomgeving, sociaal netwerk en duurzaamheid zijn ook belangrijk voor ons woonplezier voor nu en voor   de   toekomst. Wat ook een belangrijk punt is, is de zelfstandigheid van onze gemeente. Zolang de financiën op orde zijn en de dienstverlening   niet in het geding is, zijn we er voorstander van om zelfstandig te blijven. Als het in de toekomst   mocht blijken dat zelfstandigheid niet langer   mogelijk is, is VKP niet voor één gemeente land van Cuijk omdat we dat veel te groot vinden en kunnen we ons beter vinden in één CGM   gemeente (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

 Het programma geeft inzicht in de onderwerpen waarmee we als coalitie gezamenlijk aan de slag willen gaan en waar we prioriteit aan willen   geven. Het is geen dichtgetimmerd programma: het biedt ruimte en gelegenheid om over   oplossingsrichtingen het gesprek aan te gaan in de   openbaarheid; in de gemeenteraad en met u.

VKP: stand van zaken woningbouw in alle 4 de kernen

Op maandag 11 juni a.s. zal er om 19.30 uur een informatieavond zijn voor raads- en commissieleden in de raadszaal van het gemeentehuis. De ODBN (OmgevingsDienst Brabant Noord) zal een presentatie geven. Tevens is er nadere toelichting op de energievisie. Wethouder van den Boogaart zal, op verzoek van de VKP, een update geven van de woningbouwplannen. Deze avond is openbaar en u bent van harte welkom om op de publieke tribune te komen luisteren.

ODBN (OmgevingsDienst Brabant Noord)
De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Dat is ook direct het belangrijkste werkgebied van de ODBN. Vanuit kantoren in ’s Hertogenbosch en Cuijk werken zo’n 200 medewerkers dagelijks aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en geeft op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling. De ODBN komt deze avond uitleg geven over hun financiële positie evenals hun plannen voor de toekomst.

Energievisie
Op dit moment is de gemeente een energievisie aan het ontwikkelen. Hierin staat wat de doelstelling is op het gebied van duurzame energie en welke maatregelen nodig zijn om deze doelstelling te bereiken. Ook worden locaties bekeken waar dit gerealiseerd kan worden. Vooraf is bekeken wat niet mogelijk is: vanwege het vliegverkeer rond Volkel is het plaatsen van windmolens bijvoorbeeld uitgesloten. Er zal een presentatie worden gehouden over deze voorlopige energievisie, welke na de zomer aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal worden aangeboden. 

Update woningbouwplannen
Wethouder Jos van den Boogaart zal deze avond een update geven van de woningbouwplannen voor alle 4 onze kernen. Per locatie zal er aangegeven worden wat de status is en hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden. Ook zal hierbij aangegeven worden of deze woningen voor een bepaalde doelgroep zijn zoals bijv. nultredenwoningen. Vanaf de publieke tribune kunt u de overzichten prima volgen vanaf een groot beeldscherm.

We hopen u te ontmoeten op deze interessante avond.

Namens de VKP,
Anne Derks en Francien van Berlicum

Achterbanvergadering VKP 29 mei 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 14 juni 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 29 mei 2018.  

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van donderdag 14 juni besproken worden. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                   Dinsdag 29 mei

              naar gemeenschapsaccommodatie “De Wis”                                                               

                                    in Langenboom

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 14 juni kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl

Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter

                 Notulen achterbanvergadering 6 maart 2018

                 Rondvraag 

                 Bespreking agenda raadsvergadering van 14 juni 2018

                 Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

                  Sluiting.

 

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489