NIEUWS

Motie vreemd aan de orde van de dag

Aan de raad van Mill en Sint Hubert,

Ondergetekenden dienen op grond van artikel 30 van het Reglement van orde voor de Gemeenteraad 2014 deze motie vreemd aan de orde van de dag in:

De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert in vergadering van 7 februari 2019

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • het verkeer op de N-264 overlast veroorzaakt op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en trillingen in Sint Hubert;
 • de N-264 en het gebruik daarvan de verkeersveiligheid (oversteekbaarheid) en leefbaarheid nadelig beïnvloed;
 • vrachtverkeer een relatief grote bijdrage levert aan voornoemde leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen waarbij het percentage vrachtverkeer op de  N-264 relatief hoog is;
 • onlangs de Rijksoverheid het beleidskader vrachtwagenheffing heeft vastgesteld;
 • uit recente telgegevens lijkt dat de toename in het verkeer sneller gaat dan de voorspelling uit het rapport (Quick scan regionale verkenning N-264) waarbij is uitgegaan van andere verkeersintensiteiten;
 • de communicatie tijdens het proces (rapport Quick scan regionale verkenning N-264) maar ook de presentatie van de diverse onderzochte varianten door de Provincie onvoldoende is geweest waardoor er nog steeds vragen zijn bij de aanwonenden en direct betrokkenen;
 • het ingezette proces herinrichting N-264 kom Sint Hubert zich enkel richt op het beperken van de overlast maar niet tot het beperken en/of weren van het doorgaande verkeer;
 • de provincie heeft uitgesproken dat bij de inrichting van de N-264 binnen de bebouwde kom niet de doorstroming maar leefbaarheid het belangrijkste aandachtspunt is;
 • er geen mogelijkheden zijn tot het indienen van bezwaar en beroep op het besluit en plan van aanpak kom Sint Hubert N-264 van de Provincie;
 • de Provincie zelf aangeeft dat enkel politieke invloed hierin verandering kan aanbrengen.

Spreekt uit dat:

 • er zorgen zijn over de stijgende verkeersintensiteiten waarover regelmatig gecommuniceerd dient te worden inclusief het herleiden van deze cijfers;
 • de communicatie door de Provincie vele malen beter moet om antwoord te kunnen geven op de vragen die er (nog steeds) zijn om zo vervolgens een goede dialoog met de aanwonenden en betrokkenen te kunnen voeren;
 • de Provincie verantwoordelijk is voor deze provinciale weg N-264 en dus ook haar verantwoording dient te nemen om het doorgaande verkeer over de N-264 te beperken/weren ten behoeve van de verkeersveiligheid en leefbaarheid;
 • dat de algemene oplossingsrichtingen uit het rapport (Quick scan regionale verkenning N-264) zo spoedig mogelijk geëffectueerd worden, inclusief het beschikbaar houden van voldoende financiële middelen hiervoor;
 • dat deze oplossingen structureel getoetst worden op het oplossend vermogen van de overlast en onveiligheid door het doorgaande verkeer op de N-264;
 • te onderzoeken of de vrachtwagenheffing ingezet kan worden als oplossende maatregel op de N-264;
 • er geen nadelige gevolgen mogen optreden door deze vrachtwagenheffing;
 • indien de aanpassingen in de kern Sint Hubert onvoldoende oplossend vermogen bieden de Provincie met alternatieve oplossingen, inclusief de mogelijkheid tot een ruime variant van een rondweg, komt;
 • indien dit aan de orde is het gehele traject rotonde Erica – rotonde rondweg Haps meegenomen gaat worden en het wenselijk is om de gemeente Sint Anthonis hierbij te betrekken in verband met de ontsluiting en bereikbaarheid van het dorp Wanroij.

Verzoekt:

 • het college dit standpunt kenbaar te maken bij Christophe van der Maat (gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking) van de Provincie Noord-Brabant.
 • Christophe van der Maat verzoeken om bovenstaande punten op te nemen in het overdrachtsdossier in verband met de komende Provinciale verkiezingen.
 • de griffier deze motie vreemd aan de orde van de dag kenbaar te maken bij de politieke fracties in de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

En gaat over tot de orde van de dag,

Mill, 7 februari 2019

Anne Derks                                   Mark Janssen                 Erik Rietveld

VKP                                                   CDA                                     Algemeen Belang ‘90

In te vullen door de griffier:

Besluit van de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert van 7 februari 2019

Deze motie is: aangenomen

met:                 15        stemmen voor.          Fracties:   VKP,   CDA,   AB’90

Bijdrage VKP raadsagendapunt 7 Visie de Kuilen

Een visie welke de voorwaarden schept voor het realiseren van een uniek plassen- en natuurgebied tot één van de natuurparels in de gemeente Mill en Sint Hubert waarmee we ons onderscheiden van de regio. Een visie met kansen.

Ooit was het gebied tussen Mill en Langenboom, dat nu de Kuilen wordt genoemd, een heideveld. In de Tweede Wereldoorlog werd er een vliegveld aangelegd. Na de oorlog was dat vliegveld niet meer nodig en moest de regio herbouwd worden. De ondergrond van het gebied de Kuilen bleek daarvoor prima geschikt te zijn. Zo ontstonden de eerste plassen. Met de komst van een betoncentrale ging de ontzanding plots veel sneller en had dit gebied vanwege de zandwinning en betonproductie veel weg van een bedrijventerrein. De combinatie met een motorcossbaan was destijds vrij logisch, maar nu die bedrijvigheid geheel is overgegaan in natuur en rust niet meer. De motorsportclub heeft destijds haar gronden verkocht aan de gemeente en er werd een erfpachtovereenkomst afgesloten voor 20 jaar welke nu afloopt.

Dit alles zorgt voor een “natuurlijk moment” om te bepalen wat we willen met het gebied de Kuilen in de nabije toekomst. Oftewel tijd voor het opstellen van een visie.

In de totstandkoming van deze visie is gesproken met stakeholders, omwonenden en overige bewoners/belangstellenden. Volgens de VKP een prima zaak mede gezien de uitgangspunten die we hanteren bij de omgevingswet (het zo vroeg mogelijk betrekken van de omgeving/betrokkenen in het proces).

Wij onderschrijven deze visie die nu aan ons als gemeenteraad ter besluitvorming voorligt. Daarbij is de VKP van mening dat het uitgangspunt, bij evenementen en activiteiten (extensieve recreatie), het behoud/versterken van de natuurlijke waarden en kleinschaligheid in het gebied dient te zijn. Daarnaast zien wij kansen:

 • Het visueel beter zichtbaar en dus aantrekkelijker maken van de entrees tot het gebied de Kuilen.
 • Het op een natuurlijke wijze inrichten van een 2e ontsluitingsweg voor mogelijke calamiteiten onder de aanvullende voorwaarde: het voorkomen van sluipverkeer.
 • De herontwikkeling van bestaande veehouderijen en bedrijven in de nabije omgeving van het gebied de Kuilen door middel van het realiseren van o.a. bed & breakfast of wonen aan het water.

Door deze kansen onderdeel te laten worden van de Visie geven wij hiermee het college de opdracht om deze visie samen met initiatiefnemers en betrokkenen nader uit te werken en vorm te geven.

Tot zover de bijdrage van de VKP voor de Visie de Kuilen.

U allen vraagt zich nu wellicht af: “en de motorsport dan?”

In de ogen van de VKP is opstellen en uiteindelijk vaststellen van de visie de Kuilen het logische vervolg op het beëindigen van de motorsport en niet andersom zoals door menigeen gesuggereerd wordt. Wij betreuren deze omgekeerde beeldvorming. Hier schiet niemand iets mee op.

Feit is dat de motorsportclub 20 jaar geleden een erfpachtovereenkomst heeft afgesloten die eindig is. Dit is nog diverse malen bevestigd en zelfs bekrachtigd door de Raad van State. Met het beëindigen van de erfpachtovereenkomst in het verschiet zijn helaas de initiatieven voor het realiseren van een regionaal motorsportterrein aan de overkant van de Middenpeelweg ondanks dat deze in een vergevorderd stadium waren gestrand. Hierdoor is het alternatief (wat er destijds was) er niet meer.

Verlengen is wat de VKP betreft geen optie maar iemand de deur wijzen zonder (uit)zicht op een alternatief is wat ons betreft te kort door de bocht.

Het “probleem” met de motorsport in de gemeente Mill en Sint Hubert is echter geen op zichzelf staand “probleem” maar speelt feitelijk in elke gemeente van het Land van Cuijk. (Radiocircuit – Stevensbeek, Lombok – Sint Agatha, Duivenbos – Overloon, ‘t Snepke – Boxmeer en bij ons dus de Kuilen in Mill of is het toch Langenboom?).

Daarom dienen wij als VKP een motie in waarin wij het college verzoeken:

 1. Te kijken, indien nodig in overleg met de Provincie, naar de mogelijkheden om de motorsportclub(s) hun activiteiten te laten verplaatsen naar een tijdelijk terrein (voorbeeld gemeente Uden) en/of de diverse motorsportterreinen in het land van Cuijk en omliggende regio.

 

 1. Met de gemeenten in het Land van Cuijk en de Provincie op korte termijn in gesprek te gaan zodat het “gezamenlijke probleem” op de agenda komt van de portefeuillehouders in het Land van Cuijk. Dit om te komen tot het saneren van al deze feitelijk (ongewenste) locaties in het Land van Cuijk met als alternatief een regionaal motorsportterrein “circuit Land van Cuijk”.

Visie De Kuilen, natuurparel in de gemeente Mill en Sint Hubert

VKP - De Kuilen - visieWaarom deze visie?
Eind 2016 zijn de ontzandingswerkzaamheden afgerond en in 2018 liepen een aantal contracten met de gemeente Mill en Sint Hubert af zoals het contract met RAM BV voor het beheer van het paviljoen en het strandbad. Ook de erfpachtovereenkomst met de motorsportclub Mill (voorheen Aldendriel) loopt half april van dit jaar af. Dit alles zorgt voor een natuurlijk moment om te bepalen wat we willen met het gebied De Kuilen in de nabije toekomst. In de totstandkoming van deze visie is gesproken met stakeholders, omwonenden en overige bewoners / belangstellenden.

Indieners van zienswijzen en insprekers op de visie:
Visie De Kuilen heeft in 2018 van half juni tot half september ter inzage gelegen, de betrokkenen in het voortraject zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Dit heeft geresulteerd in 49 zienswijzen. Onder deze zienswijzen veel voor – maar ook veel tegenstanders voor het behoud van de motorcross op circuit De Kuilen. Daarnaast ondernemers die mogelijkheden zien tot recreatieve ontwikkelingen (bv. Bed & Breakfast of wonen aan het water) maar ook milieu- en natuurverenigingen die het gebied graag natuurlijk laten (ontwikkelen) zoals het nu is. Tot slot zijn er ook de inwoners en recreanten die geregeld een rondje om de Kuilen lopen of fietsen en hiervan willen blijven genieten.

7 Van deze hierboven vernoemde indieners van een zienswijze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken tijdens de commissie Ruimte en Economie (R&E) afgelopen woensdag.

Motorcross op circuit De Kuilen
Het meest besproken onderwerp was het wel of niet kunnen behouden van de motorsport voor onze gemeente. Op dit moment kent circuit De Kuilen 2 verenigingen: CCM de Zandhazen en MSC Mill. Een kleine 20 jaar geleden heeft MSC Aldendriel het circuit verkocht en een erfpachtovereenkomst met de gemeente afgesloten voor 20 jaar, welke nu half april eindigt. De provincie heeft nooit toegestaan dit gebied definitief te bestemmen voor de motorsport maar heeft wel toegestaan dat het onder het overgangsrecht zou vallen waardoor er legaal gebruik gemaakt kon blijven worden van de baan. Na bezwaar op de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied heeft in 2014 de Raad van State hierover een uitspraak gedaan, het circuit mag onder het overgangsrecht vallen omdat de overeenkomst met de club eindig is binnen de planperiode. Op basis van deze informatie heeft destijds de gehele gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan het besluit genomen. Dit mede omdat er toen vergevorderde plannen waren voor het realiseren van een regionaal motorcrossterrein. Deze informatie is nog steeds actueel echter een alternatief middels een regionaal motorcrossterrein is er (voorlopig) niet.

Hoe nu verder?
Op 7 februari gaat de gemeenteraad een besluit nemen over “Visie De Kuilen”.

De VKP is van mening dat het uitgangspunt, bij evenementen en activiteiten, de natuurlijke waarden en kleinschaligheid (extensieve recreatie) in het gebied dient te zijn. Daarnaast zien wij kansen op recreatief gebied, middels herontwikkeling van bestaande locaties (o.a. veehouderijen) in de omgeving van De Kuilen.

Achterbanvergadering VKP 22 januari 2019

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 7 februari 2019?
Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 22 januari 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 7 februari besproken worden. Hierop staat o.a. visie de Kuilen, beheersplan Groen 2019-2023, speelruimteplan 2019- 2023, centrumregeling Jeugdzorg, het raadsperspectief op jeugdzorg, beleidsplan openbare verlichting, het rapport van de Rekenkamercommissie LvC en de kadernota’s van ODBN, Brabants Historisch informatiecentrum, werkvoorzieningschap en het Regionaal Bureau leerplicht. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Dinsdag 22 januari
naar gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”
in Sint Hubert
Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 7 februari kunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/5a47a01e-9ae3-4fe0-a336-59fcc03454e9 (commissie S&B 29-01-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/fb7cd524-446a-4e0a-8ba0-25b9ebfd835d (commissie R&E 30-01-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/4b4bd87a-c84c-44c6-b5da0e97d05cdbe0 (raadsvergadering 07-02-2019). De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:
20.00 uur

Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 27 november 2018
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 7 februari 2019
Mededelingen

22.00 uur

Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting

Woningbouwlocaties Langenboom en Sint Hubert

Afgelopen donderdag is de laatste raadsvergadering van 2018 gehouden. Een agenda met heel veel agendapunten die door behandelingen in de raadscommissies, voorafgaand aan de raadsvergadering, al tot hamerstuk waren benoemd.

CBA of CGM

De laatste weken is er veel geschreven en gesproken over het onderzoek dat uitgevoerd wordt betreffende een CBA-gemeente (Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis). Een eerdere poging om tot één gemeente Land van Cuijk te komen is op niets uitgelopen omdat zowel in onze gemeente als in de gemeente Grave niet werd ingestemd met dit voorstel. De VKP is nog steeds van mening dat één Land van Cuijk-gemeente met zo’n 90.000 inwoners te groot is. We staan echter wel positief tegenover een CGM-gemeente (Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert). We werken immers al jaren ambtelijk samen en dit doorzetten naar een bestuurlijk samengaan heeft onze voorkeur. De realiteit is echter dat Cuijk nu gaat kijken of ze er samen met Boxmeer en Sint Anthonis uitkomen en dat Grave zich nog niet uitgesproken heeft voor CGM of zelfstandig blijven. Zelfstandig blijven is naar onze mening geen reële optie als je een kleine gemeente bent. We hopen dat ook Grave op korte termijn tot dit inzicht komt en dat we toch samen met Cuijk kunnen kijken naar de voordelen van een middelgrote plattelandsgemeente CGM. Bij deze optie hoeven we immers niets af te breken en kunnen we verder bouwen op de weg die we eerder zijn ingeslagen.

Woningbouw Langenboom en Sint Hubert

In juni hebben we als raad een motie ingediend met het verzoek te kijken naar de bouwmogelijkheden voor de kernen Langenboom en Sint Hubert. Tijdens de commissievergadering van 31 oktober is tijdens het indienen van een petitie van de Initiatiefgroep Woningbouw Langenboom aangegeven dat de uitwerking van de motie in de raad van december zou plaatsvinden. Deze uitwerking heeft via een raadsinformatiebrief plaatsgevonden. Mocht je interesse hebben in de mogelijke woningbouwlocaties voor Langenboom en Sint Hubert, kun je deze terugvinden op de site van onze gemeente. Zoek op raadsinformatie, kies vervolgens voor raadsinformatie actueel en dan op raadsinformatiebrieven. Bij RIB 2018-57 vind je de informatie met daarbij een tekening van zowel Sint Hubert als Langenboom.

Structuurvisie Sociaal Domein

Tijdens de raadsvergadering is de Structuurvisie Sociaal Domein vastgesteld. Aan deze visie worden beleid en initiatieven getoetst. Beleid en initiatieven voor bijvoorbeeld de uitvoering van de jeugdwet maar ook voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De ambitie die uitgesproken wordt in dit document is een vitale gemeenschap, waarin iedereen mee kan doen. Inwoners zijn zelfredzaam, inwoners zorgen voor elkaar en er is een goede basisinfrastructuur. Als het een inwoner niet lukt om op eigen kracht en met behulp van het sociale netwerk oplossingen te vinden, dan is de rol van de gemeente aanvullend op wat de inwoners zelf kunnen. Een ambitie die de VKP van harte kan onderschrijven waarbij we wel de aandacht willen vragen voor mogelijke overbelasting van mantelzorgers.

Tot slot wensen wij alle inwoners fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

Mogelijk korting op de grondprijs in gemeente Mill en Sint Hubert

Wat is er aan voorafgegaan

Al jaren is de VKP bezig geweest met het zoeken naar medestanders in de raad om tot afwijkende grondprijzen per kern te komen. Waarom zouden (toekomstige) inwoners van Wilbertoord net zo veel betalen als die van Mill waar meer voorzieningen zijn. Gelukkig is het gelukt om ook andere partijen enthousiast te krijgen, daardoor kon het verzoek bij het college neergelegd worden. Al snel bleek dat dit verzoek moeilijk uitvoerbaar zou zijn, want waar leg je de grens. Een inwoner op Mill-West woont net zo ver of wellicht verder van deze voorzieningen als een inwoner in Sint Hubert. Daarbij blijkt dat een huis in bijv. Langenboom niet voor een lager bedrag verkocht wordt dan een vergelijkbaar huis in Mill.

Hoe ziet het voorstel eruit

Het college is vervolgens met het voorstel gekomen om verschillende prijzen te berekenen per doelgroep van particuliere bouwers. Er zijn o.a. de categorieën: starters, senioren, levensloopbestendig en energieneutraal.

Hoe gaat dit in zijn werk

Om als gemeente doelgroepen extra te stimuleren, gaat er een korting komen voor bepaalde doelgroepen. Denk hierbij aan bijv. starters. Deze doelgroep krijgt 10% korting op de grondprijs. Ook wordt er in dit voorstel gesproken over levensloopbestendig bouwen. Om als gemeente te stimuleren dat er meer woningen komen voor de doelgroepen ouderen en zorgbehoevenden, krijgen ook zij een korting van 10% op de grondprijs. Een levensloopbestendige woning is een woning waarin voorzieningen zijn aangebracht die het mogelijk maken het huis te blijven gebruiken ook als de bewoner in de toekomst minder goed ter been is. En dan als laatste voorbeeld willen we het energieneutraal bouwen toelichten. Vanaf 2021 ben je verplicht om energieneutraal te bouwen. Tot die tijd willen we als gemeente het energieneutraal bouwen stimuleren, hiervoor geldt een korting van maximaal € 5.000. Mochten er meerdere korting van de diverse categorieën bij elkaar opgeteld kunnen worden dan geldt een maximum van € 15.000 per particuliere bouwer.

Anti-speculatiebeding

De VKP is van mening dat je geen korting krijgt om vervolgens binnen afzienbare tijd je huis weer te verkopen met winst. Hiervoor kun je als gemeente een zogenoemd anti-speculatiebeding opstellen. Hierin kun je regelen hoe lang je minimaal in een woning moet blijven wonen en dat je het bij verkoop weer aan de doelgroep moet verkopen.

Hoe nu verder

De VKP is voorstander voor het raadsvoorstel wat er nu ligt en wat op donderdag 13 december ter goedkeuring in de gemeenteraad komt. Bij een meerderheid zal dit voorstel ook aangenomen worden. We zijn echter wel kritisch op het vervolg, in de uitwerking gaat straks blijken waaraan je precies moet voldoen om korting te krijgen. Waarbij we het als VKP zeer belangrijk vinden dat er duidelijkheid over is, de korting mag niet afhankelijk zijn van de onderhandelingstactieken van de kopende partij. Ook vinden we een goed anti-speculatiebeding van belang. Wethouder Jos van den Boogaart heeft tijdens de commissievergadering Ruimte&Economie de toezegging gedaan dit vooraf met de gemeenteraad te overleggen.

Namens de VKP

Anne Derks

Achterbanvergadering VKP 27 november 2018

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 13 december 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 27 november 2018.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de commissievergadering van maandag 4 december en woensdag 6 december besproken worden. Waarin o.a. het integraal veiligheidsplan 2019-2022, de structuurvisie Sociaal Domein, de verhoging individuele inkomenstoeslag, de 2e
bestuursrapportage van 2018, de grondprijsdifferentiatie, de stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater 2018, het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 en een presentatie van de ODBN over de evaluatie- en optimalisatie onderzoek afvalinzameling LvC.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Dinsdag 27 november
naar gemeenschapsaccommodatie “De Wilg”
in Wilbertoord
Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 13 decemberkunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/ad7263be-1a83-444a856c-adbe7229bc87 (commissie S&B 04-12-2018) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/30d27950-0199-4716-a254-ce83e1eda9fd (commissie R&E 06-12-2018) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/c274a54d-43e3-4fd5-bd33- 7f1ba80307ca (raadsvergadering 13-12-2018) De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 23 oktober 2018
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 13 december 2018
Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting.

Toekomstige woningbouw in Langenboom bij D’n Bens

De gemeenteraad heeft in juni aan wethouder van den Boogaart de opdracht gegeven om uiterlijk begin december een plan te presenteren voor toekomstige woningbouwlocaties in Langenboom en Sint Hubert. Op 31 oktober hebben vertegenwoordigers van de dorpsraad Langenboom en Eigen Kweek via een petitie de urgentie voor toekomstige woningbouwlocaties nogmaals onderstreept. Inmiddels heeft het college een overzicht van woningbouwlocaties in beeld gebracht en deze aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Voor Langenboom bevat dit een verrassende locatie: horecazaak D’n Bens.

Wethouder Van den Boogaart: “Eerder dit jaar, nog voor de motie van de raad, werd mij vertrouwelijk gevraagd of de gemeente zou willen en kunnen meewerken aan de omvorming van locatie D’n Bens naar een woningbouwlocatie. Mijn reactie was dat deze locatie voldoet aan alle uitgangspunten van de regelgeving maar dat het beëindigen van de lokale horeca wel een aderlating is voor de leefbaarheid van het dorp. In principe dus ‘ja’, maar tegelijkertijd wel de vraag of het mogelijk is om een vorm van horeca voor het dorp te behouden.”

Stroomversnelling

Ontwikkelaar Jos de Groot (Peters Projectontwikkeling): “Door de motie van de gemeente kwam het plan in een stroomversnelling. Waar we eerst in vertrouwelijkheid met elkaar in gesprek waren, zou het door de motie óf voorlopig de ijskast in moeten, óf onderdeel moeten worden van het plan met locaties die de wethouder in december zou moeten presenteren.”

Moeilijk besluit

John Bens: “We vinden het verschrikkelijk jammer dat we geen opvolgers hebben voor onze mooie horecazaak in Langenboom. Een bedrijf dat al drie generaties, al 85 jaar, door de familie Bens wordt gerund geef je natuurlijk niet zomaar op. Daar hebben we verschrikkelijk goed over nagedacht. Henrita Bens vult aan: “We hebben onze zaak de afgelopen 25 jaar met ontzettend veel plezier gerund. Maar onze gezondheid wordt flink op de proef gesteld dus we zijn gedwongen om verder te kijken naar onze mogelijkheden voor de toekomst.”

Het omvormen van hun unieke stukje in Langenboom tot een plek om te wonen, ziet het echtpaar Bens daarom als een mooie oplossing, zowel voor Langenboom als voor hen persoonlijk. John: “We vinden het daarbij net als de wethouder erg belangrijk dat er naast woningbouw ook ruimte blijft voor horeca in ons mooie dorp.”

Voorlopig nog open

Het echtpaar heeft lang nagedacht voordat zij de knoop door hebben gehakt en vinden het belangrijk om dit nieuws zelf via dit bericht naar buiten te brengen.

Henrita: “Het valt ons zwaar maar gelukkig betekent dit nieuws nog niet direct een afscheid. Voorlopig blijven we er nog zijn voor onze klanten zoals we dat de afgelopen jaren steeds met veel plezier hebben gedaan. Achter de schermen zullen we dan de procedures doorlopen en daarna zal het een en ander echt gaan veranderen.”

John: “Maar voorlopig staat de deur nog altijd voor iedereen open!”

Klankbordgroep

Jos de Groot: “We zijn bezig met het zorgvuldig uitwerken van enkele bouwplannen, welke passend zijn voor deze locatie. In één van deze plannen wordt ook het behoud van horeca met wonen op de verdiepingen meegenomen. Het huidige grasveld op de achterzijde van D’n Bens leent zich voor grondgebonden woningen. Het aantal woningen op dit ‘achterterrein’ is afhankelijk van de woningtypering en de woningbehoefte. Wij zullen in samenwerking met de gemeente en andere partijen en belanghebbenden kijken naar een juiste samenstelling.

Gedurende het ontwerpproces komen wij graag in gesprek met inwoners van Langenboom en omgeving over het plan D’n Bens. We willen graag een soort klankbordgroep oprichten met mensen die Langenboom en omgeving willen vertegenwoordigen. Wellicht kan deze groep ook als vraagbaak dienen voor de inwoners van Langenboom die vragen hebben over het plan. Wij komen graag in contact met geïnteresseerden voor zo’n klankbordgroep.”

Wethouder van den Boogaart: “Uiteraard moet de gemeente over de invulling nog met de ontwikkelaar in overleg en is het ook belangrijk om de omgeving op tijd bij de plannen te betrekken. Maar in principe willen we die gesprekken voor deze locatie aangaan. Zo kan hiermee een belangrijke stap gezet worden in de vraag naar nieuwe woningen voor Langenboom.”

Fam Bens, Peters Projectontwikkeling en gemeente Mill en Sint Hubert

€ 10.000 extra subsidie voor muziekonderwijs

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag zat de publieke tribune mooi vol, hetgeen betekent dat er een onderwerp op de agenda stond wat veel aandacht trok, namelijk het muziekonderwijs. Er zijn echter nog meer belangrijke zaken besproken.

Beheer paviljoen De Kuilen Zoals menig wandelaar en fietser heeft gezien, is het paviljoen bij De Kuilen niet meer open. De huidige beheerder heeft aangegeven te willen stoppen met het beheer van het strandbad en het paviljoen. In het vragenuurtje van de Raad heeft de VKP gevraagd hoe het nu verder gaat. Volgens wethouder van den Boogaart hebben 4 belangstellenden zich gemeld. De gesprekken met deze belangstellenden zullen de komende weken plaatsvinden waarna de aanbesteding snel geregeld kan zijn. De insteek is dat bij de nieuwjaarsduik het paviljoen in ieder geval weer open is maar mogelijk eerder.

Tarieven tuinafval

De afgelopen weken hebben de kranten volgestaan over de tarieven die je moet betalen als je o.a. tuinafval wegbrengt naar de milieustraat. Ook bij de VKP zijn hierover diverse klachten binnengekomen. Helaas heeft de BCA (gemeenschappelijke regeling voor afvalinzameling voor het Land van Cuijk en Boekel) een fiks negatief resultaat, waardoor niets doen geen optie is. We willen echter wel gaan kijken of en hoe dit op een andere manier opgelost kan worden. De BCA zal in de commissie Ruimte en Economie van 6 december aanschuiven zodat we gezamenlijk kunnen kijken of er andere opties zijn. Hiervoor kan echter alleen gekozen worden als alle deelnemende gemeenten hiermee instemmen.

Verhoging subsidie muziekonderwijs:

De gezamenlijke HaFa’s (harmonieën en fanfares) uit onze gemeente hebben de afgelopen 4 jaar het muziekonderwijs verzorgd nadat De Meander ermee stopte. Bij de evaluatie is geconstateerd dat deze nieuwe werkwijze succesvol is en o.a. heeft geleid tot de aanmelding van nieuwe leden. Door het toegenomen leerlingenaantal zijn o.a. de opleidingskosten gestegen en zou de subsidie van

€ 38.000 op jaarbasis niet meer voldoende zijn. De HaFa’s ontvangen voor hun overige activiteiten ook nog ongeveer € 20.000,00 per jaar (afhankelijk van het ledenaantal) van de gemeente. Ze hebben gevraagd naar een extra subsidie van € 10.000,00 per jaar voor de komende 4 jaren. Voor de aanvraag van de extra subsidie is er door de verenigingen een onderbouwing aangeleverd waarbij ze uitgaan van een fikse verhoging van het leerlingenaantal. Gezien de bevolkingskrimp die voor onze regio wordt verwacht, vindt de VKP dat we niet zondermeer mee kunnen gaan in deze verwachting. Ook zijn we van mening dat we van de HaFa’s mogen verwachten dat ze zelf kritisch kijken hoe ze hun kosten kunnen verlagen en zelf hun inkomsten kunnen verhogen. Dit verlangen we immers van elke gesubsidieerde vereniging. De VKP heeft echter wel gemeend dat we hen daarvoor een jaar de tijd moeten geven en heeft via een amendement (wijziging van het raadsvoorstel) voorgesteld dat de muziekverenigingen voor één jaar € 10.000,00 extra krijgen. Daarna volgt een evaluatie en afhankelijk van de onderbouwing besluit de raad hierna of er een extra aanvulling volgt en voor welk bedrag.

Woningbouw in Langenboom?

Petitie initiatiefgroep woningbouw Langenboom:

Afgelopen woensdag, tijdens de commissievergadering Ruimte en Economie, heeft de initiatiefgroep woningbouw Langenboom een petitie over wonen in Langenboom aangeboden aan de wethouder en de politieke partijen in onze gemeente. Het aanbieden van deze petitie werd voorafgegaan door een presentatie van mevr. Ivonne van der Horst en dhr. Harm Cuppen namens deze initiatiefgroep. In deze presentatie werd aangegeven wat het woningaanbod is op dit moment, waarbij duidelijk was dat er voor inwoners met een modaal inkomen maar weinig keuze is (4 woningen). De wensen van de initiatiefgroep zijn: oude huurhuizen slopen en energie-neutrale woningen terugbouwen, op lege plekken bijv. seniorenhofjes bouwen, vanuit het centrum gezien meer richting de Kuilen bouwen en woningbouw voor jongeren bij de basisschool.

Motie vreemd aan de orde van de dag:

In de raadsvergadering van juni van dit jaar, hebben we als gezamenlijke raad een motie (verzoek aan het college) aangenomen. In deze motie heeft de VKP haar zorgen uitgesproken over de beperkte bouwmogelijkheden in de kernen van Langenboom en Sint Hubert. De doorontwikkeling en leefbaarheid van deze dorpen is gebaat bij voldoende aanbod van beschikbare vrije bouwkavels en nieuwbouwprojecten voor starters, senioren en andere doelgroepen. Dit afhankelijk van de actuele behoefte. De raad heeft, middels deze motie, het college verzocht per direct aan de slag te gaan met het onderzoeken van mogelijke woningbouwlocaties binnen de kernen van Langenboom en Sint Hubert. Wethouder van den Boogaart heeft toegezegd dat in de commissie Ruimte en Economie van 6 december de uitwerking van de motie wordt gepresenteerd.

Hoe nu verder?

Wethouder Jos van den Boogaart gaf aan blij te zijn met deze petitie. Ook krijgt hij nog een lijst van ongeveer 25 serieus geïnteresseerden die graag in Langenboom (blijven) wonen. Een actuele lijst geeft ons als gemeente extra steun op het moment dat de provincie toestemming dient te geven voor een nieuw bouwplan. Voor nieuwbouw locaties zal er een bestemmingsplanwijziging plaats moeten vinden welke minimaal een jaar in beslag zal nemen. Maar dat betekent wel dat er in Langenboom maar ook in Sint Hubert weer bouwmogelijkheden komen.

De initiatiefgroep woningbouw Langenboom en de wethouder zullen regelmatig contact met elkaar hebben om te zorgen dat er voortgang in de plannen blijft.

Namens de VKP: Anne Derks en Anita Straatman