NIEUWS

Kadernota 2020 bijdrage VKP

In de Raadsvergadering van 4 juli jongstleden heeft de VKP haar bijdrage ingediend over de Kadernota 2020. Hieronder vindt u deze bijdrage:

Geacht college en raad,

Voor ons ligt de kadernota 2020-2023, de VKP spreekt hiervoor haar dank uit aan de ambtenaren. Op dit moment wordt er in een werkgroep van ambtenaren, wethouders en leden van de diverse auditcommissies binnen CGM volop gewerkt aan een vernieuwde planning en controlecyclus. De focus ligt hierbij op de informatiebehoefte van raads- en commissieleden waarbij er ook gekeken wordt hoe dit makkelijker te realiseren valt door de ambtelijke organisatie. De VKP is hier actief in betrokken en ziet de afloop van dit traject zeer positief tegemoet. Helaas zijn we minder positief over de verwachte resultaten die de kadernota aangeeft. Deze worden met name veroorzaakt door de hoge kosten voor jeugdzorg maar ook door de diverse gemeenschappelijke regelingen waar de komende jaren weer meer geld naar toe moet. Na het verwerken van de meicirculaire laat 2020 een relatief klein negatief resultaat zien en sluit 2021 positief. Daarna vervalt vooralsnog de compensatie van het Rijk voor de jeugdzorg en zijn er 2 jaren die behoorlijk negatief sluiten, natuurlijk baart dit ons zorgen. Graag wil de VKP samen met het college en de gehele raad kijken hoe we dit ook voor die jaren om kunnen zetten naar een positief resultaat. Waarbij we op voorhand willen opmerken dat we elk jaar geld overhouden terwijl het vooraf lijkt alsof we tekort komen of weinig over gaan houden. De VKP wil hierbij dan ook oproepen om strakker te begroten.

Wat betreft de geplande investeringen in de dr. Arntzstraat vragen wij ons af hoe urgent de reconstructie is en in hoeverre opschuiven, wat we vaak met andere wegen ook gedaan hebben, verantwoord is.

De VKP vindt het belangrijk dat onze gemeente een goede dienstverlening heeft. Inwoners dienen goed geholpen te worden aan de balie maar ook aan de telefoon en via de gemeentelijke website. Problemen dienen snel opgepakt te worden op een gebruikersvriendelijke manier, hiervoor is o.a. de Fixi-app in gebruik gesteld. Wat de VKP betreft valt ook een goede communicatie onder dienstverlening. Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van de digitale kanalen maar ook worden de wekelijkse bladen nog steeds veel gelezen. Met name De Neije Krant wordt goed gelezen en we vinden het dan ook jammer dat we hier als gemeente te weinig in plaatsen. We roepen dan ook middels een MOTIE het college op terug te koppelen aan de raad wat de mogelijkheden zijn om de wekelijkse mededelingen via De Neije Krant te publiceren.

Ook dit jaar zijn er weer mooie bedragen uitgekeerd uit het leefbaarheidsbudget om zo goede initiatieven, in de opstartfase, incidenteel te steunen. Zo is er bijv. geld gegaan naar het alzheimerkoor, uitbreiding van het struinpad, het smaakcentrum en voor een belevingstafel. Zo maar een greep uit goede initiatieven waar we als VKP volledig achter staan en waar we het initiatief genomen hebben om geld hiervoor beschikbaar te stellen. Omdat er op dit moment nog voldoende geld aanwezig is om goede initiatieven te belonen, is het niet nodig om hier nu weer geld voor beschikbaar te stellen.

Belangrijk aandachtspunt voor de leefbaarheid in Sint Hubert zijn de ontwikkelingen betreffende de N-264. Wat de VKP betreft is de opzet van de Provincie om de huidige weg veiliger te maken prima. Nu er waarschijnlijk een proef komt op de provinciale weg tussen Oss en Grave middels vrachtwagenheffingen roepen we het college op om namens de gemeente Mill en Sint Hubert hiertegen bezwaar aan te tekenen. Om daadwerkelijk het terugdringen van het vrachtverkeer op de N-264 in Sint Hubert te realiseren is het toepassen van vrachtwagenheffing echter noodzakelijk. Het zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid. (gezamenlijke MOTIE)

Sinds vorig jaar wordt het openbaar groen op bepaalde locaties, zoals de Markt in Mill, bijgehouden op niveau A (geen onkruid). Helaas zien we nog regelmatig dat er te veel onkruid staat. Graag horen we dan ook van het college hoe hierop wordt gecontroleerd en welke acties er ondernomen zijn en worden. Ook is er volop aandacht geweest voor burgerparticipatie, waarbij bijv. buurtschappen tegen een vergoeding het openbaar groen onderhouden. We horen graag van het college wat de stand van zaken is. Daarnaast kan wat de VKP betreft het aanpassen van het

onderhoudsniveau een structurele besparing opleveren. Daarom verzoekt de VKP het college om de keuzemogelijkheden hiervoor te presenteren bij de concept begroting.

Het is goed om te zien dat er in alle 4 de kernen volop gebouwd wordt. Daarnaast zijn er diverse plannen in ontwikkeling zoals de voormalige locatie Mariënweerd en ’t Kavelt in Mill maar ook de herontwikkeling van locatie d’n Bens en omgeving in Langenboom. De VKP maakt zich echter zorgen over de bouwmogelijkheden in Sint Hubert en verzoekt het college voor de beoogde bouwlocaties de bestemmingsplanprocedures op te starten.

In 2019 zou de nieuwe omgevingswet geïmplementeerd worden, dit is echter uitgesteld naar 2021. De VKP is van mening dat deze omgevingswet vele voordelen kent, plannen worden integraal opgepakt en de inwoner wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij de inrichting van zijn of haar omgeving. In het coalitieprogramma hebben we geschreven dat we concrete proefprojecten op willen zetten om zo deze voordelen al te benutten en als organisatie er in 2021 helemaal klaar voor te zijn. Wat is de stand van zaken hiervan, zijn er al proefprojecten in voorbereiding?

Als gemeente zijn we volop bezig met duurzaamheid, later dit jaar volgt er een energievisie. Graag zien we ook dat onze gemeente het voorbeeld geeft bij onze gemeentelijke gebouwen, maar ook bij de openbare verlichting. We zijn dan ook verheugd dat een aantal gemeentelijke gebouwen voorzien worden van zonnepanelen en dat de TL-verlichting vervangen gaat worden door LED-verlichting. Vol interesse wachten we op het energiebeleid wat later dit jaar wordt verwacht, waarin we nog verder kunnen gaan met energiebesparing. Ook is er samen met de andere gemeenten in het Land van Cuijk, het Waterschap en de Provincie een visie en uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk opgesteld welke dit jaar start. Wat betreft deze verduurzaming maakt de VKP zich wel zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid. Daarbij dienen we de realiteit niet uit het oog te verliezen. De VKP zal dit nauwlettend volgen zodat we niet alleen een paar mooie visies hebben liggen maar dat het ook tot een haalbare en betaalbare uitvoering komt.

Vorig jaar hebben we via een motie het college verzocht om te kijken naar de toekomst van sporthal De Looierij. Er zijn minder huuropbrengsten, daarbij is er achterstallig onderhoud en groot onderhoud te voorzien en is het gebouw niet geschikt om te verduurzamen. Uit onderzoek is gebleken dat er 3 opties zijn. Wat de VKP betreft dienen deze financieel in beeld te zijn bij de begrotingsbehandeling zodat wij als raad hierin een keuze kunnen maken. Daarnaast verzoekt de VKP het college om op korte termijn het achterstallig onderhoud daar waar nodig op te lossen.

Elk jaar blijkt dat jeugdzorg een financieel risico is voor nagenoeg alle Nederlandse gemeenten. De kanteling die is ingezet levert vooralsnog geen besparing op, er moet nog steeds veel dure zorg ingekocht worden. Binnen het Land van Cuijk zijn er gelukkig wel solidariteitsafspraken gemaakt als het gaat over de inzet van specialistische jeugdzorg. Hierdoor voorkomen we dat een gemeente er alléén voor opdraait als er toevallig in één jaar bij deze gemeente veel problemen zijn geweest rondom jeugdige inwoners. Ondanks deze solidariteit komen we toch geld tekort voor deze zorg.

Graag willen we ook nog stilstaan bij de ontwikkelingen in het Land van Cuijk. Stilstaan is echter het verkeerde woord want wij kijken als VKP vooral vooruit. Wat is de toekomst van het Land van Cuijk en welke positie hebben de gemeenten in dit proces? Het is aan de gemeenteraden om hierin besluiten te nemen. De VKP heeft het principe dat we uitgaan van onze eigen kracht. We streven naar en werken aan een kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening voor onze inwoners. Om dit te realiseren zijn we destijds gestart met de ambtelijke samenwerking (CGM). Wij staan voor 100% achter het door ontwikkelen (en niet afbreken) van deze organisatie. Daarnaast zijn wij van mening dat onze gemeentelijke stem absoluut niet verloren mag gaan in een groter geheel. Daarom willen we graag hier ook met onze inwoners over praten, we willen kenbaar maken wat onze dilemma’s zijn maar ook horen hoe onze inwoners naar het proces en ook naar

de toekomst van onze gemeente kijken. Hetgeen we op deze avond in september, waarvan de uitnodiging nog volgt, ophalen zullen we meenemen in onze overwegingen om zo te komen tot een goed besluit en een goede toekomst voor onze gemeente. Wat voorop staat is dat we gaan voor sterke kernen. Met veel genoegen zien we de vele activiteiten in onze nu al sterke dorpskernen. In alle kernen hebben we actieve dorpsraden, kijk naar vereniging Wilbertoord die hun plan voor het dorp enkele jaren geleden al gepresenteerd heeft. De dorpsraad van Sint Hubert is actief bezig voor de leefbaarheid, wat ook nauw samenhangt met de N-264. Onze complimenten voor deze dorpsraad dat zij het proces nauwlettend gevolgd hebben zonder zelf een oordeel te geven over de inhoud. Er is een dorpsraad voor centrum Mill opgericht met inwoners die enthousiast van start zijn gegaan. En in Langenboom is er een drukbezochte inspiratieavond gehouden onder leiding van Eigen Kweek met ondersteuning van de dorpsraad over de toekomst van Langenboom. Gezien de omvangrijkheid van de plannen in Langenboom, willen we het college verzoeken vanuit de gemeente ambtelijke ondersteuning te verlenen bij de uitwerking van deze plannen.

Tot slot wil de VKP graag de uitdagingen die de komende jaren op ons pad komen samen met onze inwoners en de diverse dorps- , wijk- en adviesraden op blijven pakken. Dit in het belang van een duurzame toekomst van onze mooie plattelandsgemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom: een betrokken samenleving op eigen kracht met een gemeente die faciliteert en ondersteunt daar waar nodig is.

Namens de VKP,

Anne Derks

Achterbanvergadering VKP 2 juli 2019

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Heeft u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de  raadsvergadering van donderdag 4 juli 2019? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 2 juli 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 4 juli besproken worden. Waarin o.a. het beleidsplan armoedebestrijding en schuldpreventie, evaluatie en vaststellen subsidie muziekonderwijs, de jaarstukken 2018, 1e bestuursrapportage 2019, de kadernota 2020-2023 en de bestuurlijke reactie ambtelijke varianten CBA. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                    Dinsdag 2 juli

           Gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”                                                                

                                     Sint Hubert

                                 Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de commissies en raadsvergadering kunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/3eee0b5d-2799-4200-b808-7823d3303e3f (commissie S&B 25-06-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/b3155ae7-e969-4d30-8042-5e2092dcd7ce (raadsvergadering 04-07-2019). De commissie R&E van 26 juni is vervallen. De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:

20.00 uur  Opening/welkom door de voorzitter

Notulen achterbanvergadering 21 mei 2019

Rondvraag 

Bespreking agenda raadsvergadering van 4 juli 2019

Mededelingen

22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden

Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Achterbanvergadering VKP 21 mei 2019

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 6 juni 2019? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 21 mei 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 6 juni besproken worden. Waarin o.a. de jaarstukken 2018 en begroting 2020 van diverse organisaties, de centrumregeling WMO Brabant N.O., modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 2018, verordening WMO en bestemmingsplan Vloetsestraat.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Dinsdag 21 mei
naar Gemeenschapsaccommodatie “De Wilg”
in Wilbertoord
Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de commissies en raadsvergadering kunt u vinden op:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/3038fa75-615b-480aab81-ab1f487be0f2 (commissie S&B 28-05-2019) en
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/65c3b461-d2f3-4491-8499-374ac4f15841 (commissie R&E 29-05-2019) en
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/138e15d4-dc78-418e-afca0a8e40d152df (raadsvergadering 06-06-2019).

De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 2 april 2019
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 6 juni 2019
Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting.

Bestuur VKP weer voltallig vertegenwoordigt uit 4 kernen

Zoals de VKP het lokale belang vertegenwoordigt in de politiek uit alle 4 onze kernen, zo streeft de partij er ook naar om dit in het bestuur tot uiting te brengen. Met de toetreding van Stephan Fick uit Mill in het bestuur is ook dit weer gelukt. Op deze manier heeft elk kerkdorp in haar midden een bestuurslid welke zij aan kunnen spreken. Op deze manier blijven de lijnen kort en bekend. De VKP is erg blij met de toetreding van Stephan en wensen hem erg veel succes toe.

Goede initiatieven beloond met geld uit het leefbaarheidsbudget

Vorig jaar heeft de raad, op verzoek van de VKP, weer geld beschikbaar gesteld om het leefbaarheidsbudget aan te vullen. Met de leefbaarheidsbijdrage wil de gemeente inwoners ondersteunen bij het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in onze dorpen. Vaak zijn er vele goede ideeën en met een financiële bijdrage uit het leefbaarheidsbudget krijgen deze net dat extra zetje om deze ideeën ook echt uit te voeren.

Afgelopen dinsdag is er weer een uitreiking geweest, deze keer in De Jachthoorn in Sint Hubert. De bijdragen die zijn toegekend zullen in alle vier de dorpen in onze gemeente een positieve bijdrage geven aan de leefbaarheid. We hebben een paar toekenningen per dorp beschreven, voor de volledige lijst kun je terecht op de site van de gemeente onder nieuws: www.gemeente-mill.nl

Wilbertoord

Door de inwoners is bij de dorpsvisie van Wilbertoord aangegeven dat het mooi zou zijn als er een struinpad zou komen. Een aantal jaren geleden is dit gerealiseerd door de inwoners met ondersteuning van het leefbaarheidsbudget. Nu is er geld aangevraagd om het struinpad uit te breiden door toevoeging van een bospad. Als dat klaar is kun je het struinpad rondlopen hiervoor is € 2.500 beschikbaar gesteld.

Vanwege het ontbreken van een harmonie, willen de Heigalmers uit Wilbertoord in hun dorp muziekles gaan geven voor kinderen vanaf 7 jaar. Ze hebben een bijdrage aangevraagd voor de aanschaf van muziekinstrumenten, hier is ook € 2.500 voor toegekend.

Mill

Poco à Poco heeft een bijdrage gevraagd ter ondersteuning van hun alzheimerkoor. Voor mensen met dementie is muziek van groot belang. Zij hebben een bijdrage gekregen van € 2.500.

De KBO afdeling Mill heeft regelmatig themabijeenkomsten op diverse locaties. Het is dan ook wenselijk om gebruik te maken van een groot beeldscherm. Zij krijgen een bijdrage van € 1.550 voor de aanschaf van een beamer en/of beeldscherm.

Langenboom

Bij het smaakcentrum Mill-Grave kunnen leerlingen van groep 7 en 8 gratis smaaklessen volgen. Het buitenterrein op de locatie in Langenboom dient nog ingericht te worden. Er is€ 5.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een moes- en beweegtuin.

Volleybalvereniging Vollan wil graag een terugkerend dorpsfeest opstarten. Dit dorpsfeest is voor alle leeftijdsgroepen. Overdag zijn er activiteiten en ’s avonds kan er gefeest worden. Er is zelfs al een datum bekend gemaakt: zaterdag 29 juni. Er is € 3.000 ter beschikking gesteld voor deze opstart.

Sint Hubert

De ZorgSchakel Sint Hubert heeft een aanvraag gedaan voor een belevingstafel. Dit is een tafel met een groot multi-touch scherm. Dit is ideaal voor senioren om het geheugen actief te houden maar zeker ook geschikt voor mensen met dementie. Zij ontvangen hiervoor een bedrag van € 4.445.

De Dorpsraad Sint Hubert wil het centrum van Sint Hubert gezelliger en levendiger maken door het plaatsen van banken en sfeerverlichting. Zij krijgen hiervoor een bijdrage van € 4.000.

Het was weer een mooie avond waarin we hebben gezien dat er door de inzet van vele vrijwilligers mooie ontwikkelingen zijn in onze dorpen.

Namens de VKP: Anne Derks, Sanne Dortmans en Peter Troost.

Achterbanvergadering VKP 2 april 2019

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 18 april 2019? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 2 april 2019. De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 18 april besproken worden. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Dinsdag 2 april
naar Wijkaccommodatie “De Wester”
in Mill
Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de commissies en raadsvergadering kunt u vinden op:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/84391688-ec48-49cdb443 791f1f34d2bd (commissie R&E 10-04-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/58aebdfa-f91b-4fee-8279- 5a9257997704 (raadsvergadering 18-04 2019).

De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst. De commissievergadering S&B van 09.04.2019 is komen te vervallen.

Agenda:

20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 6 maart 2019
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 18 april 2019
Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting.

Meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489

Langenboom, een krachtige kern

Langenboom, een krachtige kern

Project Krake (krachtige kernen)

Veel kleine dorpen, kernen en gemeenten staan voor een nieuwe uitdaging: De mensen in het dorp worden ouder en het aantal bewoners neemt af, winkels sluiten, het culturele aanbod wordt minder. Veel jonge mensen zien hun toekomst in de steden. Kortom, het dorp verliest zijn voorzieningen en levendigheid. Om dit tij te keren is het project Krake opgezet. Hierin gaan Nederlandse en Duitse kleine dorpen bij elkaar in de keuken kijken onder begeleiding van experts van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) maar ook van diverse scholen uit Duitsland. Bij het project zullen ca. 40 Nederlandse en Duitse dorpen betrokken zijn. De Dorpsraad Langenboom is betrokken bij dit project en heeft samen met 2 Nederlandse en 3 Duitse kleine kernen deelgenomen aan een deelproject.

Dorpendag in Langenboom

Op zaterdag 23 februari waren de 5 dorpen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in Langenboom. Ook wij als Langenboomse politieke vertegenwoordiging waren uitgenodigd. De aftrap van de dag werd gedaan door onze burgemeester Antoine Walraven. Hierna gaf Toon Ermers namens de Heemkunde een kijkje in de historie van Langenboom. Hoe we zijn begonnen met een paar boerderijen en een klooster en zijn uitgegroeid tot het dorp wat Langenboom nu is. Vervolgens gaf Paul Vogels namens de Dorpsraad aan welke stappen er de laatste jaren zijn gezet. oor de nabije toekomst werd het woord gegeven aan Bart Meulepas en Ivonne van der Horst namens Eigen Kweek. Zij lieten duidelijk zien waar je als klein dorp groot in kunt zijn. Veranderingen niet zien als bedreiging maar juist als nieuwe kansen. Met als voorbeeld de beweging die nu in het dorp is ontstaan nadat het bericht van verdwijnen van de laatste kroeg van Langenboom naar buiten is gekomen. Onder leiding van Eigen Kweek en ondersteuning van de Dorpsraad, zijn diverse verenigingen en stichtingen benaderd om de kansen die ontstaan met elkaar op te pakken.

Hoe nu verder?

Dit was de laatste dorpendag in het project. Er zijn diverse contacten gelegd die nuttig zijn voor de toekomst. Wat vooral opviel die dag was hoe buitenstaanders kijken naar ons dorp en met name naar onze mentaliteit. Men was zeer onder de indruk van hoe zaken met veel enthousiasme en gedrevenheid opgepakt worden. De initiatieven komen vanuit de inwoners zelf. Op het moment dat ze weten wat ze willen, gaan ze in overleg met bijvoorbeeld de gemeente om te kijken hoe dit gezamenlijk te realiseren.

Met hartelijke groet namens de VKP,

Anne Derks en Anita Straatman

Kennispunt voor lokale politieke partijen

De VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) is een organisatie die de gemeenteraden met regelmaat informeert middels een nieuwsbrief. In deze versie wordt er speciaal aandacht besteed aan lokale politieke partijen. Door de volgende regel te kopiëren in uw browser, vindt u dit artikel:

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/kennispunt-voor-lokale-politieke-partijen

 

Achterbanvergadering VKP 6 maart 2019

Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij

Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 21 maart 2019?
Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van woensdag 6 maart 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 21 maart besproken worden. Hierop staat o.a. de veiligheidsregio Brabant Noord, het gemeentelijk programma 2019 regionale woningbouwstrategie, bestemmingsplan Espenstraat en onttrekking gedeelte Royendijk uit de openbaarheid. Verder diverse kadernota’s 2020 o.a. van het Kleinschalig Collectief Vervoer, GGD Hart van Brabant, werkorganisatie CGM en de afvalinzameling. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

Woensdag 6 maart
naar gemeenschapsaccommodatie “De Wis”
in Langenboom
Aanvang: 20.00 uur

Alle stukken met bijlagen voor de commissies en raadsvergadering kunt u vinden op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/d4932f58-d709-4844-b9e2-b357983f1c9b (commissie S&B 12-03-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/ac8dc772-55a4-4560-8a77- 6f40f74a6fe8 (commissie R&E 13-03-2019) en https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/a0a723fb-1ccf-4dc6-97fe7b83b3631d0d (raadsvergadering 21-03-2019). De stukken voor de raadsvergadering worden pas ná de commissievergaderingen geplaatst.

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 22 januari 2019
Rondvraag
Bespreking agenda raadsvergadering van 21 maart 2019
Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
Sluiting.

Visie de Kuilen, Plan van aanpak N-264

Afgelopen donderdag was er tijdens de raadsvergadering van de gemeente Mill en Sint Hubert flinke publieke belangstelling en menig luisteraar via de LOM. Naast het vaststellen van de Visie De Kuilen werd er gesproken over de ontwikkelingen N-264 doorgaande weg Sint Hubert.

N-264

Door de VKP zijn herhaaldelijk vragen gesteld aan de projectleider van de Provincie en het college over het proces en de inhoud van de Quick scan regionale verkenning N-264 maar feitelijk is de gemeenteraad buiten dit proces gehouden. Omdat de communicatie tijdens het proces, maar ook de presentatie van de diverse onderzochte varianten (een rondweg) om Sint Hubert, door de Provincie onvoldoende is geweest, zijn er nog steeds vragen bij de aanwonenden en direct betrokkenen. Onlangs ontvingen wij het Plan van aanpak N-264. Omdat de communicatie vanuit de Provincie nog steeds niet goed verloopt en er nieuwe feiten (tellingen) bekend zijn geworden, vonden wij als gemeenteraad dat er actie ondernomen moest worden richting de Provincie. Met een motie “vreemd aan de orde van de dag” heeft de gemeenteraad het college verzocht om de standpunten van de gemeenteraad met betrekking tot de N-264 kenbaar te maken bij de Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking van de provincie en hem te verzoeken om deze op te nemen in het overdrachtsdossier in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Voor de inhoud van de unaniem aangenomen motie zie: www.vierkernenpartij.nl

Visie De Kuilen

VKP - De Kuilen - visieIn de totstandkoming van deze visie is gesproken met belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden. Een prima zaak gezien de uitgangspunten die we hanteren bij de omgevingswet (het betrekken van de omgeving bij het proces). Deze visie schept voorwaarden voor het realiseren van een uniek plassen- en natuurgebied tot één van de natuurparels in onze gemeente waarmee we ons onderscheiden van de regio. De VKP is daarbij van mening dat bij evenementen en ontwikkelingen de natuurlijke inpassing en kleinschaligheid het uitgangspunt dienen te zijn. Daarnaast ziet de VKP kansen:

1. Aantrekkelijker maken van de entrees tot de Kuilen.

2. Natuurlijk inrichten van een 2e ontsluitingsweg voor calamiteiten, maar géén sluipverkeer.

3. Herontwikkeling van bedrijven in de nabije omgeving van het gebied. (bed & breakfast of wonen aan het water)

Motorcross

20 Jaar geleden verkocht MSC Aldendriel hun circuit aan de gemeente Mill en Sint Hubert. Er werd een erfpachtovereenkomst afgesloten die half april a.s. eindigt. In 2012 is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld waarin de motorcross is opgenomen onder het overgangsrecht. De Provincie heeft dit overgangsrecht geaccepteerd i.v.m. de erfpacht die eindig is. Dit is door de Raad van State bevestigd.

De VKP heeft het college verzocht om, indien nodig, met de provincie in gesprek te gaan met de motorclub over het verplaatsen van hun activiteiten naar een tijdelijke locatie in de gemeente en/of circuits in het Land van Cuijk. Daarbij de oproepen om in samenwerking met de gemeenten in het Land van Cuijk en Provincie een onderzoek te starten naar een regionaal motorsportterrein. Dit omdat het “probleem” met de circuits feitelijk in elke gemeente van het Land van Cuijk speelt.