Bijdrage VKP raadsagendapunt 7 Visie de Kuilen

Een visie welke de voorwaarden schept voor het realiseren van een uniek plassen- en natuurgebied tot één van de natuurparels in de gemeente Mill en Sint Hubert waarmee we ons onderscheiden van de regio. Een visie met kansen.

Ooit was het gebied tussen Mill en Langenboom, dat nu de Kuilen wordt genoemd, een heideveld. In de Tweede Wereldoorlog werd er een vliegveld aangelegd. Na de oorlog was dat vliegveld niet meer nodig en moest de regio herbouwd worden. De ondergrond van het gebied de Kuilen bleek daarvoor prima geschikt te zijn. Zo ontstonden de eerste plassen. Met de komst van een betoncentrale ging de ontzanding plots veel sneller en had dit gebied vanwege de zandwinning en betonproductie veel weg van een bedrijventerrein. De combinatie met een motorcossbaan was destijds vrij logisch, maar nu die bedrijvigheid geheel is overgegaan in natuur en rust niet meer. De motorsportclub heeft destijds haar gronden verkocht aan de gemeente en er werd een erfpachtovereenkomst afgesloten voor 20 jaar welke nu afloopt.

Dit alles zorgt voor een “natuurlijk moment” om te bepalen wat we willen met het gebied de Kuilen in de nabije toekomst. Oftewel tijd voor het opstellen van een visie.

In de totstandkoming van deze visie is gesproken met stakeholders, omwonenden en overige bewoners/belangstellenden. Volgens de VKP een prima zaak mede gezien de uitgangspunten die we hanteren bij de omgevingswet (het zo vroeg mogelijk betrekken van de omgeving/betrokkenen in het proces).

Wij onderschrijven deze visie die nu aan ons als gemeenteraad ter besluitvorming voorligt. Daarbij is de VKP van mening dat het uitgangspunt, bij evenementen en activiteiten (extensieve recreatie), het behoud/versterken van de natuurlijke waarden en kleinschaligheid in het gebied dient te zijn. Daarnaast zien wij kansen:

  • Het visueel beter zichtbaar en dus aantrekkelijker maken van de entrees tot het gebied de Kuilen.
  • Het op een natuurlijke wijze inrichten van een 2e ontsluitingsweg voor mogelijke calamiteiten onder de aanvullende voorwaarde: het voorkomen van sluipverkeer.
  • De herontwikkeling van bestaande veehouderijen en bedrijven in de nabije omgeving van het gebied de Kuilen door middel van het realiseren van o.a. bed & breakfast of wonen aan het water.

Door deze kansen onderdeel te laten worden van de Visie geven wij hiermee het college de opdracht om deze visie samen met initiatiefnemers en betrokkenen nader uit te werken en vorm te geven.

Tot zover de bijdrage van de VKP voor de Visie de Kuilen.

U allen vraagt zich nu wellicht af: “en de motorsport dan?”

In de ogen van de VKP is opstellen en uiteindelijk vaststellen van de visie de Kuilen het logische vervolg op het beëindigen van de motorsport en niet andersom zoals door menigeen gesuggereerd wordt. Wij betreuren deze omgekeerde beeldvorming. Hier schiet niemand iets mee op.

Feit is dat de motorsportclub 20 jaar geleden een erfpachtovereenkomst heeft afgesloten die eindig is. Dit is nog diverse malen bevestigd en zelfs bekrachtigd door de Raad van State. Met het beëindigen van de erfpachtovereenkomst in het verschiet zijn helaas de initiatieven voor het realiseren van een regionaal motorsportterrein aan de overkant van de Middenpeelweg ondanks dat deze in een vergevorderd stadium waren gestrand. Hierdoor is het alternatief (wat er destijds was) er niet meer.

Verlengen is wat de VKP betreft geen optie maar iemand de deur wijzen zonder (uit)zicht op een alternatief is wat ons betreft te kort door de bocht.

Het “probleem” met de motorsport in de gemeente Mill en Sint Hubert is echter geen op zichzelf staand “probleem” maar speelt feitelijk in elke gemeente van het Land van Cuijk. (Radiocircuit – Stevensbeek, Lombok – Sint Agatha, Duivenbos – Overloon, ‘t Snepke – Boxmeer en bij ons dus de Kuilen in Mill of is het toch Langenboom?).

Daarom dienen wij als VKP een motie in waarin wij het college verzoeken:

  1. Te kijken, indien nodig in overleg met de Provincie, naar de mogelijkheden om de motorsportclub(s) hun activiteiten te laten verplaatsen naar een tijdelijk terrein (voorbeeld gemeente Uden) en/of de diverse motorsportterreinen in het land van Cuijk en omliggende regio.

 

  1. Met de gemeenten in het Land van Cuijk en de Provincie op korte termijn in gesprek te gaan zodat het “gezamenlijke probleem” op de agenda komt van de portefeuillehouders in het Land van Cuijk. Dit om te komen tot het saneren van al deze feitelijk (ongewenste) locaties in het Land van Cuijk met als alternatief een regionaal motorsportterrein “circuit Land van Cuijk”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.