Motie vreemd aan de orde van de dag

Aan de raad van Mill en Sint Hubert,

Ondergetekenden dienen op grond van artikel 30 van het Reglement van orde voor de Gemeenteraad 2014 deze motie vreemd aan de orde van de dag in:

De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert in vergadering van 7 februari 2019

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • het verkeer op de N-264 overlast veroorzaakt op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en trillingen in Sint Hubert;
 • de N-264 en het gebruik daarvan de verkeersveiligheid (oversteekbaarheid) en leefbaarheid nadelig beïnvloed;
 • vrachtverkeer een relatief grote bijdrage levert aan voornoemde leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen waarbij het percentage vrachtverkeer op de  N-264 relatief hoog is;
 • onlangs de Rijksoverheid het beleidskader vrachtwagenheffing heeft vastgesteld;
 • uit recente telgegevens lijkt dat de toename in het verkeer sneller gaat dan de voorspelling uit het rapport (Quick scan regionale verkenning N-264) waarbij is uitgegaan van andere verkeersintensiteiten;
 • de communicatie tijdens het proces (rapport Quick scan regionale verkenning N-264) maar ook de presentatie van de diverse onderzochte varianten door de Provincie onvoldoende is geweest waardoor er nog steeds vragen zijn bij de aanwonenden en direct betrokkenen;
 • het ingezette proces herinrichting N-264 kom Sint Hubert zich enkel richt op het beperken van de overlast maar niet tot het beperken en/of weren van het doorgaande verkeer;
 • de provincie heeft uitgesproken dat bij de inrichting van de N-264 binnen de bebouwde kom niet de doorstroming maar leefbaarheid het belangrijkste aandachtspunt is;
 • er geen mogelijkheden zijn tot het indienen van bezwaar en beroep op het besluit en plan van aanpak kom Sint Hubert N-264 van de Provincie;
 • de Provincie zelf aangeeft dat enkel politieke invloed hierin verandering kan aanbrengen.

Spreekt uit dat:

 • er zorgen zijn over de stijgende verkeersintensiteiten waarover regelmatig gecommuniceerd dient te worden inclusief het herleiden van deze cijfers;
 • de communicatie door de Provincie vele malen beter moet om antwoord te kunnen geven op de vragen die er (nog steeds) zijn om zo vervolgens een goede dialoog met de aanwonenden en betrokkenen te kunnen voeren;
 • de Provincie verantwoordelijk is voor deze provinciale weg N-264 en dus ook haar verantwoording dient te nemen om het doorgaande verkeer over de N-264 te beperken/weren ten behoeve van de verkeersveiligheid en leefbaarheid;
 • dat de algemene oplossingsrichtingen uit het rapport (Quick scan regionale verkenning N-264) zo spoedig mogelijk geëffectueerd worden, inclusief het beschikbaar houden van voldoende financiële middelen hiervoor;
 • dat deze oplossingen structureel getoetst worden op het oplossend vermogen van de overlast en onveiligheid door het doorgaande verkeer op de N-264;
 • te onderzoeken of de vrachtwagenheffing ingezet kan worden als oplossende maatregel op de N-264;
 • er geen nadelige gevolgen mogen optreden door deze vrachtwagenheffing;
 • indien de aanpassingen in de kern Sint Hubert onvoldoende oplossend vermogen bieden de Provincie met alternatieve oplossingen, inclusief de mogelijkheid tot een ruime variant van een rondweg, komt;
 • indien dit aan de orde is het gehele traject rotonde Erica – rotonde rondweg Haps meegenomen gaat worden en het wenselijk is om de gemeente Sint Anthonis hierbij te betrekken in verband met de ontsluiting en bereikbaarheid van het dorp Wanroij.

Verzoekt:

 • het college dit standpunt kenbaar te maken bij Christophe van der Maat (gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking) van de Provincie Noord-Brabant.
 • Christophe van der Maat verzoeken om bovenstaande punten op te nemen in het overdrachtsdossier in verband met de komende Provinciale verkiezingen.
 • de griffier deze motie vreemd aan de orde van de dag kenbaar te maken bij de politieke fracties in de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

En gaat over tot de orde van de dag,

Mill, 7 februari 2019

Anne Derks                                   Mark Janssen                 Erik Rietveld

VKP                                                   CDA                                     Algemeen Belang ‘90

In te vullen door de griffier:

Besluit van de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert van 7 februari 2019

Deze motie is: aangenomen

met:                 15        stemmen voor.          Fracties:   VKP,   CDA,   AB’90

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.