Inbreng VKP inzake Kadernota 2015

Wetende dat we op de dag van vandaag nog vele open vragen hebben, door de ontwikkelingen die op ons als gemeente af komen en waarvan de financiële consequenties nog niet duidelijk zijn, proberen wij als VKP middels deze bijdrage het college toch een aantal kaders mee te geven in de aanloop naar de kadernota- en uiteindelijke vaststelling van de begroting 2015.

Uitgangspunt is: behouden wat we hebben en daar waar mogelijk verbeteren en/of versterken.


De VKP blijft zich sterk maken voor het investeren in het sociale domein met daarbij de leefbaarheid in alle vier de kernen. Woningbouw in alle vier de kernen is daarbij van essentieel belang.
Vrijwilligers, verenigingen en instellingen die zich nu al inzetten voor het leefbaar houden van onze gemeente zullen we moeten blijven stimuleren en faciliteren. Hierdoor krijgen de inwoners de kans om invulling te geven aan hun leef- en woon- en werkomgeving en de sociale cohesie in hun buurt-, wijk- of dorpsgemeenschap. Wat de VKP betreft blijft er jaarlijks een budget beschikbaar voor het stimuleren van duurzame -, niet commercieel gerichte initiatieven die kunnen rekenen op een breed draagvlak. Daarnaast verzoekt de VKP het college de regie in handen te nemen en in gesprek te gaan met alle betrokken partijen hoe op een verantwoorde manier, zowel sociaal als financieel, gezamenlijk de uitdagingen die op ons af komen op te pakken en invulling aan te geven.

Wat de VKP betreft zal er op korte termijn een beleidswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd worden inhoudende dat we geen gemeenschapsgeld meer steken in commerciële initiatieven zoals we de afgelopen raadsperiode gedaan hebben met de toren van “van Hout” en de molen in Mill.

Wat betreft de samenwerking zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau zullen we ons moeten blijven inspannen, zeker in het Land van Cuijk.
De VKP staat hier volledig achter en is bereid om daarvoor incidenteel financiële middelen beschikbaar te stellen. Wat de VKP betreft willen wij nadrukkelijk vooraf en tijdens de uitvoering van de projecten binnen de vijf gezamenlijke beleidsterreinen, in het Land van Cuijk, betrokken worden om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad.

Jaarlijks wordt er een fors bedrag uit de algemene reserve gehaald voor o.a. de grote  investeringen zoals de realisatie van het Kindcentrum aan de Langenboomseweg, de realisatie van Myllesweerd en het Centrum Plan Mill.
De VKP verzoekt het college om alle onttrekkingen uit de reserves op te nemen in de kadernota 2015.

Tot slot: lastenverhoging is in deze tijd voor de VKP onacceptabel. Middels het inzetten van onder andere de reserve afvalstoffen en een actualisatie van het Gemeentelijk Riolering Plan (G.R.P.) moet het zelfs mogelijk zijn om op termijn een lastenverlichting te realiseren.


Namens de VKP,


Sjors van Kempen 

 


Programma 1. Dienstverlening, veiligheid en bestuur:

Dienstverlening: Verbetering van service – en de kwaliteit van dienstverlening zijn een van de argumenten voor de ambtelijke samenwerking C.G.M. (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert). De uitkomsten van het onderzoek “waar staat je gemeente”, waar wij samen met de gemeente Cuijk en Grave aan deel gaan nemen, verwachten wij voor de begrotingsbehandeling inzichtelijk te hebben zodat wij, indien nodig, bij kunnen sturen. Daarnaast verzoeken wij het college de kostendekkendheid van leges binnen C.G.M. inzichtelijk te maken waarbij een transparante systematiek voor kostentoerekening het uitgangspunt moet zijn.

Veiligheid: Inwoners moeten zich veilig voelen in de gemeente waarin ze wonen- werken en recreëren. Helaas is dat op dit moment niet overal het geval. Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen jaar heeft de VKP het college verzocht om voor de kadernota 2015 te onderzoeken hoeveel en welke middelen/mankracht onze gemeente nodig heeft om de “veiligheid” voor onze inwoners te kunnen borgen. Wij gaan er van uit dat deze informatie voor de begrotingsbehandeling beschikbaar is.

Bestuur: In de notitie financiële ruimte zijn een aantal percentages opgenomen voor salarisverhogingen. Dit is excl. de salariskosten college, raad en griffie.
De VKP wenst een compleet financieel overzicht te hebben van de salariskosten(ontwikkeling) waarbij het uitgangspunt het hanteren van de 0-lijn is.
Voor de inhuur van derden wordt uitgegaan van een verhoging (indexpercentage 1,5 %) terwijl er ook gesproken wordt over lagere prijzen onder de huidige marktomstandigheden. Wat de VKP betreft gaat er een bezuiniging ingeboekt gaat worden op de post inhuur derden.


Programma 2. Openbare Ruimte:

Wegen: Voor het optimaal benutten van de parkeerruimte in het centrum van Mill ondersteunen wij het voornemen tot handhaven van de blauwe zone. Belangrijk daarbij is handhaving van het parkeerbeleid om overlast in de aangrenzende straten te voorkomen.
In de notitie financiële ruimte heeft men vastgestelde percentages opgenomen voor de tarieven van het rioolbeheer. Reeds eerder is door het college toegezegd dat er het Gemeentelijk Riolering Plan geactualiseerd zou worden met de daarbij mogelijke financiële bijstellingen. Wanneer kunnen we de uitkomsten van dit verbeterde G.R.P. verwachten?

Openbaar groen: De VKP staat achter het voornemen van burgerparticipatie voor het onderhoud van het openbare groen en wacht de uitwerking hiervan af.
Verder willen wij als VKP inzicht hebben in de stand van zaken (ook financieel) betreffende de uitvoering en invulling van de I.R.K.-regeling (Investering Ruimtelijke Kwaliteit).

Recreatie: Zoals wij al in ons voorwoord hebben aangegeven zijn wij voor het behouden van- en daar waar mogelijk verbeteren van de voorzieningen in onze gemeente. Goed begaanbare fiets- en wandelpaden maken daar onderdeel van. Wat de VKP betreft moet het onderhoudsniveau van deze fiets- en wandelroutes omhoog.
Tot slot verzoeken wij het college een onderzoek te starten naar het financieel aantrekkelijker maken van het gebied “de Kuilen” met behoud van de gebiedseigen kernwaarden.


Programma 3. Bouwen, wonen en milieu:

Bouwen: De VKP pleit voor actuele bestemmingsplannen en daadwerkelijk ruimte om te kunnen bouwen binnen alle vier de kernen. Naast woningbouw afgestemd per kern is lokale- en regionale werkgelegenheid van primair belang voor het behoud van leefbaarheid in onze kernen. Wanneer kunnen wij de uitwerking van het woningbouwprogramma Land van Cuijk verwachten?

Wonen: Voor de V.K.P. staat nu al vast dat het realiseren van breedband (snel internet) in het Land van Cuijk een van de voorwaarden is voor het leefbaar houden van onze gemeente. Gezamenlijk optrekken tussen overheid (gemeentes) en ondernemers is daarbij van essentieel belang.

Milieu: De deadline voor het Luchtvaartbesluit is 1 november 2014. Met de komst van de JSF naar de vliegbasis Volkel spreekt de VKP haar grootste zorgen uit over de piekbelasting op enig moment. De VKP staat volledig achter het z.s.m. realiseren van een “geluidsmeetnet” om zo zichtbaar te maken waar we daadwerkelijk over praten.
Daarnaast verzoekt de VKP het college om nadrukkelijk de ontwikkelingen, in onze buurgemeenten, op het gebied van mestbewerkingen en mestverwerking te volgen en indien nodig tijdig actie te ondernemen.


Programma 4. Kind, cultuur en sport:

Kind: Uitgangspunt binnen het gehele beleidsveld “jeugd” dient  preventie te zijn. Door te investeren in preventie kunnen we “het probleem” aanpakken bij de bron en levert het een veelvoud in vermindering van kosten naderhand op.

Cultuur: De VKP wenst voor de begrotingsbehandeling een duidelijk overzicht te hebben betreffende de relatie van onze gemeente met “de Meander”. Daarbij wensen wij inzichtelijk te hebben welke keuzemogelijkheden op het gebied van culturele vormgeving onze gemeente heeft en wat de daaraan verbonden financiële gevolgen zijn.
Daarnaast wenst de VKP voor de begrotingsbehandeling volledige inzage te hebben in de volledige exploitatiekosten van Myllesweerd.

Sport: De VKP pleit voor het daadwerkelijk inzetten van de combinatiefunctionaris om de verbindingen te leggen tussen sport, vrije tijd en onderwijs binnen onze gemeente. Eerder is al te kennen gegeven dat bij het niet invullen van deze functie de reeds toegekende subsidiebedragen zullen vervallen.


Programma 5. Maatschappelijke zaken:

Leefbaarheid:  Zoals wij in ons voorwoord al hebben aangegeven blijft er wat de VKP betreft jaarlijks een budget beschikbaar voor het stimuleren van duurzame -, niet commercieel gerichte initiatieven op het gebied van leefbaarheid in alle vier de kernen die kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Maatschappelijke ondersteuning:
We staan aan het begin van de grote kanteling in onze samenleving op het gebied van maatsschappelijke ondersteuning en zorgverlening. Dit vraagt niet alleen veel van onze inwoners maar ook van al die instellingen die dit samen met gemeente en inwoners handen en voeten moeten gaan geven. Wat de VKP betreft starten we met het inzetten van de huidige beschikbare expertise (instellingen). Het doorgaan met de huidige instellingen is echter geen vanzelfsprekendheid. Evaluatie van – en bijstellingen in de uitvoering van beleid dienen te leiden tot kwalitatieve productafspraken met de diverse aanbieders op het gebied van Maatschappelijke ondersteuning. De samenwerking binnen het Land van Cuijk en binnen de regio is noodzakelijk om de meest efficiënte productafspraken te maken.

Activering: De jeugd moet de ruimte krijgen om zicht te ontwikkelen binnen onze gemeenschap waardoor de binding met onze gemeente wordt versterkt. We roepen de jeugd op om een eigen platform op te richten waarmee we gezamenlijk onderzoeken waar de jongeren in onze gemeente daadwerkelijk behoefte aan hebben. Het restantbudget vanuit het budget leefbaarheid kan hiervoor uitstekend benut worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.