Begroting 2016

De VKP constateert dat we conform het coalitieprogramma niet alleen met onze inwoners, maar ook bestuurlijk samen op weg zijn. Complimenten voor de stappen die gezet zijn in het tot stand komen van deze helder leesbare en duidelijke begroting 2016 met zelfs op 1 A-4tje (pag. 6) de begroting 2016 in een notendop. Daarvoor wil de VKP haar waardering uitspreken aan eenieder die hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Vandaag ligt aan ons als gemeenteraad een sluitende begroting 2016 voor.

De grote kanteling in onze samenleving op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorgverlening vraagt niet alleen veel van onze inwoners maar ook van de instellingen en lokale organisaties die dit samen met gemeente en inwoners handen en voeten geven.
Vanuit de verschillende kernen zijn prima initiatieven ontstaan waarin burgerkracht inmiddels centraal staat met de overheid op gepaste afstand. Door het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de reserve leefbaarheid blijven er financiële middelen voorhanden om deze initiatieven in de opstartfase te ondersteunen. De VKP wil nogmaals benadrukken dat dit als stimulans is bedoeld voor de startfase van deze initiatieven en niet voor het structureel sluitend maken van begrotingen en/of het uitbreiden van accommodaties.

De Toekomstvisie gemeente Mill en Sint Hubert zal binnenkort vastgesteld worden door de gemeenteraad. Aan het tot stand komen van deze visie hebben alle inwoners hun bijdrage kunnen leveren, middels de bezoeken die de gemeenteraad heeft gebracht aan de bijeenkomsten in alle kernen, maar ook door het opzetten van een digitaal inwonerspanel. Met name de deelname en bijdrage aan dit digitaal inwonerspanel heeft ons positief verrast. De VKP juicht deze wijze, het digitaal betrekken van onze inwoners bij het tot stand komen van beleid, toe. Onderwerpen die wat de VKP betreft hiervoor in aanmerking kunnen komen zijn onder andere: hoe gaan we om met het maatschappelijk vastgoed in onze gemeente, woningbouw op maat (haalbaar en betaalbaar in zowel koop als sociale huur) in alle vier de kernen en het openbaar vervoer. Maar ook de vraag betreffende bestuurlijke samenwerking moeten we daarbij niet uit de weg gaan.

De keuzes die gemaakt zijn na de vaststelling van de Kadernota 2016 voor het sluitend maken van de begroting 2016 welke nu aan ons voorligt doen geen afbreuk aan de uitgangspunten en het ambitieniveau van het coalitieprogramma en onderschrijven wij als VKP. Daarbij zal de VKP bij de behandeling van de programma’s en de heroverweging reserves en voorzieningen op een aantal punten met aanbevelingen en voorstellen komen.
Ondanks dat we vanuit de september circulaire een positieve bijstelling kunnen verwachten vanaf 2017 en verdere jaren blijft de VKP van mening dat meevallers en overbodig geachte reserves terug dienen te vloeien naar de algemene reserves.


Namens de VKP,


Anne Derks en Sjors van Kempen

 


2. Programmaplan:

Programmaplan 1.  Dienstverlening, veiligheid en bestuur:

Dienstverlening / bestuur:
Wat betreft de samenwerking zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau zullen we ons blijven inspannen, zeker in het Land van Cuijk. De VKP staat hier volledig achter. Dit mag de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) niet in de weg staan. Het begint immers haar vruchten af te werpen maar de communicatie vanuit de ambtelijke organisatie CGM met de klant (onze inwoners) moet beter. Om dit te kunnen monitoren zou het goed zijn om hierin ondermeer het digitaal inwonerspanel te betrekken.
Wat de VKP betref gaan we het komend jaar de burgers ook bevragen / betrekken bij hoe zij denken over bestuurlijke samenwerking in het Land van Cuijk.

Veiligheid:
De VKP maakt zich zorgen over de woninginbraken en diefstallen in onze gemeente. Middels gezamenlijke optreden van de wettelijke handhavers en inwoners hopen we de aantallen woninginbraken terug te dringen, waarbij de VKP de inwoners oproept om vooral aangifte / melding te (blijven) doen van inbraken en verdachte omstandigheden.


Programmaplan 2.  Openbare ruimte:

Recreatie en Toerisme:
De VKP heeft schriftelijke vragen gesteld om inzicht te krijgen betreffende de kosten en baten voor Recreatie en Toerisme. Als baten geeft men aan dat dit de toeristenbelasting is welke onderdeel uitmaakt van de algemene dekkingsmiddelen. Wij vragen ons af of er verder geen baten bij Recreatie en Toerisme zijn? Bij de kosten geeft men aan dat er ruim € 130.000,- voor de parkeervoorziening de Kuilen nodig is. Waar worden deze kosten voor gemaakt worden? Tot slot vragen wij ons af wat de jaarlijkse beheerkosten voor het recreatiegedeelte van de Kuilen zijn?

Ontwikkelingen De Verborgen Raamvallei:
In de beantwoording op onze vragen betreffende Ontwikkelingen De Verborgen Raamvallei geeft u aan dat er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met een uitvoeringsprogramma welke begin volgend jaar zal worden ondertekend door alle partners. Verschillende partners hebben daarbij uitvoeringsprojecten ingebracht. Daarbij stelt u dat, voor zover het gemeentelijke projecten betreft, de financiering hiervan inzichtelijk worden gemaakt. Welke invulling kunnen wij als raad, zowel inhoudelijk als financieel, hieraan nog geven als de samenwerkingsovereenkomst reeds is getekend? Of tekenen wij, middels de samenwerkingsovereenkomst, een blanco cheque?

Oost  / west verbinding A-77 / A-50:
Het feit dat de VKP, bij de behandeling van de heroverwegingen reserves en voorzieningen, in zal stemmen met het opheffen van de reserve planstudie N-264 wil niet zeggen dat wij onze ogen sluiten voor de toenemende overlast voor met name de dorpskern Sint Hubert. In de commissie Ruimte & Economie heeft de VKP aangegeven dat er een regiobrede aanpak en oplossing moet komen voor een duurzame verbinding tussen de A-77 en de A-50. De ontwikkelingen op het gebied van Agro & Food met daarbij de verwachte groei in de logistieke- en transportsector zijn kansen voor de economische ontwikkeling van onze regio maar zullen voor overbelasting van de N-264 en de N-272 zorgen. De VKP is van mening dat we hierin gezamenlijk op moeten treden. Het Land van Cuijk samen met de gemeenten in de kop van Noord Limburg en de gemeente Uden en Veghel. Één strategische visie en uitvoeringsprogramma, zullen voor het op de agenda krijgen van de oost / west verbinding A-77 / A-50 bij zowel de Provincie als het Rijk moeten zorgen. Dit als opmaat naar een “duurzaam en economisch gezond” Noordoost Brabant voor de toekomst.
Programmaplan 3.  Bouwen, wonen en milieu:

Bouwen:
Het leefbaar houden van de kernen in onze gemeente staat of valt mede met het realiseren van nieuwe woonruimtes. Het beschikbaar hebben van bouwgrond in alle kernen is een prima zaak waar wij als VKP altijd op hebben aangedrongen. Het toepassen van flexibele bestemmingsplannen, het verstrekken van startersleningen, het realiseren van “live your loft” woningen en het stimuleren van C.P.O. (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn mogelijkheden in onze gemeente om kandidaat bouwers te stimuleren en woningzoekenden te faciliteren. Daarnaast verzoekt de VKP het college bij de herziening van het Woningbouwprogramma de consequenties in beeld te brengen van tariefdifferentiatie bij de bouwgrondprijzen. De VKP is immers van mening dat deze afgestemd dienen te worden op het voorzieningenniveau van de desbetreffende kern. Hiervoor dienen wij een motie in:

Motie V K P Raadsagendapunt 6.01 Programmabegroting 2016-2019 (DEFINITIEF)


 
Kostendekking en kostenonderbouwing lokale lasten leges:
Aan het verzoek van de gemeenteraad om te komen tot het kostendekkend zijn van heffingen en leges waarbij er een transparante en uniforme systematiek voor Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert gehanteerd gaat worden en waarin de aanbevelingen vanuit het rapport van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk zijn meegenomen, is gehoor gegeven. Wel blijkt in de praktijk dat we, met het daadwerkelijk realiseren van bouwprojecten, helaas nog steeds achter blijven op de jaarlijks beoogde aantallen. Hierdoor vallen de inkomsten leges jaarlijks tegen. De VKP hoopt dat de aframing, die bij het vaststellen van de Kadernota 2016, op de inkomsten leges heeft plaatsgevonden voldoende zal blijken. Daarnaast vragen wij ons af of we voor een aantal diensten (bijvoorbeeld advisering en vooroverleg op het gebied van bouwen) een vergoeding mogen vragen. Wat de VKP betreft is hier niets mis mee. Dit zou in de legesverordening, welke in december in de raad komt, al meegenomen kunnen worden.

 

Programmaplan 4.  Kind, cultuur en sport:

Herziening Algemene Subsidie Verordening gemeente Mill en Sint Hubert (2003):
De gemeente Mill en Sint Hubert is al enkele jaren bezig om de subsidieverordening te herzien omdat deze niet alleen gedateerd is maar ook niet meer voldoet aan de huidige maatschappelijke opgaven waarvoor wij allen verantwoordelijk zijn. Er blijkt echter nog steeds geen duidelijkheid te zijn hoe dit ingevuld gaat worden. De VKP verzoekt daarom het college om hierin duidelijkheid te scheppen voor het eind van dit jaar. Dit om met name de betrokkenen en belanghebbenden duidelijkheid te verschaffen voor het komende jaar. Wat de VKP betreft worden de mogelijkheden tot het daadwerkelijk privatiseren van de buitensportaccommodaties meegenomen in de herziening van de verordening. Verder dringt de VKP er nogmaals op aan het woord subsidie definitief te vervangen door stimuleringsbijdrage. We beogen immers als gemeente met deze bijdrage een stimulans te realiseren voor de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen.


Programmaplan 5.  Maatschappelijke zaken:

Leefbaarheid:
Om onze kernen ook voor de toekomst leefbaar te houden met o.a. één centrale ontmoetingsplek per kern zullen we keuzes moeten maken in het aanbod van maatschappelijk vastgoed om dit naar de toekomst toe haalbaar en betaalbaar te houden. Daarom verzoekt de VKP het college om een onderzoek in te stellen betreffende het huidige aanbod van maatschappelijk vastgoed. Hierbij dient het sluiten / afstoten (privatiseren) / samenvoegen van maatschappelijk vastgoed ter overweging meegenomen te worden. De uitkomsten dienen bij de Kadernota 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.
Maatschappelijke ondersteuning:
Ondanks het feit dat het in de meeste gevallen goed gaat binnen de grote kanteling en we nu een jaar verder zijn blijven er zorgen en risico’s op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorgverlening. Dit mede ten gevolge van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en verdergaande bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. Betreffende de invulling en uitvoering op het gebied van maatschappelijke zorg en ondersteuning komt al snel de vraag: hoe rekbaar is de term vrijwilliger? Want ook de vrijwilliger kent zijn grenzen. Een belangrijke rol hierbij zal weggelegd zijn voor de, in ontwikkeling zijnde, sociale wijkteams.
Om hierop in te kunnen spelen is de VKP van mening dat hiervoor budget beschikbaar moet zijn zodat er actie ondernomen kan worden in de gemeente Mill en Sint Hubert wanneer dit vereist is. Daarom zullen wij als VKP bij de behandeling heroverweging reserves en voorzieningen een amendement indienen om een budget beschikbaar te stellen en dit bedrag te reserveren voor onvoorziene zaken binnen de invulling en uitvoering van het sociale domein.

 


3. Paragrafen:

Paragraaf 1.  Lokale heffingen:
De VKP is met het college van mening dat overschotten op het onderdeel afvalinzameling direct terug dienen te vloeien in de voorziening Reinigingsheffing zodat deze direct ten goede komen aan onze inwoners middels het beperken van de tarieven afvalstoffenheffing. Hierdoor kunnen wij al enkele jaren de tarieven afvalstoffenheffing beperken.

Het is weliswaar nog niet aan de orde maar al langer erkend door het Kabinet dat er meer ruimte moet komen voor belastingen op lokaal niveau. Als mogelijkheid geeft men een verbreding van de OZB door de herinvoering van de OZB voor gebruikers. De OZB voor gebruikers heeft men per 1 januari 2006 afgeschaft met de bedoeling om enkele jaren later de OZB geheel af te schaffen. Tot verbazing van de VKP overweegt men nu om dit geheel terug te draaien. De VKP is hier op tegen omdat wij van mening zijn dat de lokale lasten door eenieder gedragen dienen te worden tegen zo laag mogelijke kosten. Het heffen van OZB kost veel geld. Denk hierbij aan taxaties WOZ, hertaxaties, het maken van beschikkingen en het volgen van bezwarenprocedures. Wat de VKP betreft zal, zodra ons de mogelijkheid geboden gaat worden, in plaats van de OZB heffing een ingezetenenbelasting ingevoerd gaan worden. Bij de ingezetenenbelasting wordt er een bedrag per meerderjarige inwoner geheven.


Paragraaf 6.  Verbonden partijen:
Helaas constateren wij als VKP dat nog niet bij alle samenwerkingsverbanden het “samen de trap op en samen de trap af” het geval is. De VKP is van mening dat wij, daar waar mogelijk, de druk op moeten voeren via onze vertegenwoordigers in de dagelijkse besturen en algemene besturen van deze Gemeenschappelijke Regelingen om de taakstellende bezuinigingen door te voeren.

 


4. Nota Reserves en voorzieningen:

De VKP onderschrijft de uitgangspunten en in grote lijnen de aanbevelingen vanuit de heroverweging reserves en voorzieningen.
Wel zijn wij van mening dat er, zoals reeds aangegeven bij programma 5, een budget beschikbaar gesteld dient te worden van € 50.000,- voor onvoorziene zaken binnen het sociale domein.
Daarom zullen wij als VKP een amendement indienen:

Amendement VKP Raadsagendapunt 6.04 Beleidsnota reserves en voorzieningen (DEFINITIEF)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.