Verkiezingsprogramma 2010-2014

Inleiding

De V.K.P. stelt zich ten doel op een eerlijke manier politiek te bedrijven in het belang van alle inwoners uit alle kerkdorpen.

Goed overleg met de achterban, om tot democratische besluitvorming te komen, is voor ons het uitgangspunt.

Daarom is de titel van ons programma: “Met het oog op de Toekomst”.

 

De V.K.P. kent vier grondbeginselen:

• Een eigen verantwoordelijkheid van het individu.

• Verdraagzaamheid in een duurzame en harmonieuze samenleving.

• Een zo groot mogelijke vrijheid van de mens.

• Sociale rechtvaardigheid, waardoor hulpbehoevenden op steun van de overheid kunnen rekenen.

Bestuur:

• De burgers worden nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het lokale beleid, door de benoeming van burgerleden in raad- en adviescommissies, spreekrecht in de raadsvergadering en commissievergaderingen en het actief deel laten nemen tijdens informatieavonden. De V.K.P. zal de gevoelens van de inwoners betrekken bij het nemen van besluiten.

• Om de service richting burgers te vergroten pleit de V.K.P. voor het inrichten van één centraal loket binnen het gemeentehuis. Voor deze service verlening richting burgers zal er een verdere doorontwikkeling van het digitale loket moeten plaatsvinden.

• De V.K.P. is groot voorstander van dorps- en wijkraden, welke de betrokkenheid / leefbaarheid van de inwoners versterken. De gemeente dient hierbij regelmatig in overleg te treden en zorg te dragen voor goede ondersteuning bij de uitvoering van hun taken.

• De V.K.P. is voor een krachtig dagelijks bestuur van de gemeente met een daarbij behorende eigen verantwoordelijkheid.

• De gemeente dient een productgerichte en klantvriendelijke organisatie te zijn. Daarbij moeten kosten en baten voortdurend in de afweging betrokken worden. Ambtelijk moet er maximaal samengewerkt worden binnen de “Samenwerking Land van Cuijk” om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

• De V.K.P. streeft naar goede ambtelijke en bestuurlijke samenwerking, niet alleen binnen de gemeentegrenzen, maar zeker ook daarbuiten. Aan de samenwerking “Land van Cuijk” zal verder vorm gegeven moeten worden. Daarbij is de V.K.P. van mening dat de lokale politiek dicht bij de burger dient te blijven staan.

• De burgemeester behoort een inspirerende teamleider te zijn die ook, waar nodig, van zijn stem- en adviesrecht gebruik maakt.

• Goede voorlichting aan en communicatie met de burger zijn noodzakelijk. De gemeente maakt daarbij optimaal gebruik van de mogelijkheden zoals: “De Koerier”, lokale radio en TV en Internet.

Veiligheid:

• De zorg voor de veiligheid van de burgers is een kerntaak van de gemeente. De veiligheid van de burger is het uitgangspunt van de V.K.P. bij de totstandkoming van het lokale politiebeleid. Taken welke niet tot de bevoegdheden van de politie behoren dienen actief door de gemeente ter hand genomen te worden door het inzetten van o.a. Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (B.O.A.’s) en de samenwerking met het Regionale Milieu Bedrijf (R.M.B.)

• De lokale politiezorg moet zodanig zijn georganiseerd dat de buurtcoördinator en de jeugdagent direct aanspreekbaar zijn voor de bevolking.

• De V.K.P. pleit voor een goede voorlichting aan de burger wat betreft de veiligheid. De V.K.P. is van mening dat met name de preventieve kant van het veiligheidsbeleid blijvend de aandacht dient te krijgen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de burger zelf.

• De overlast door jongeren en jong volwassenen dient preventief aangepakt te worden waarbij “jeugd- en jongerenwerk” een belangrijke rol speelt. Er moet regelmatig overleg plaatsvinden tussen de jeugd en verantwoordelijk wethouder waarbij er in samenwerking met “jeugd- en jongerenwerk” tot concrete oplossingen wordt gekomen. Daarnaast zal er bij overlast ook daadwerkelijk handhavend opgetreden dienen te worden. De V.K.P. is van mening dat zichtbaar handhaven ook een preventieve werking uitstraalt.

• Wanneer er wettelijke wijzigingen optreden op het gebied van brandweer en rampenbestrijding dan zal de gemeente erop aandringen dat de overheid ook de benodigde middelen ter beschikking dient te stellen.

• De lokale brandweer bestaande uit een groot aantal gedreven vrijwilligers dient door de gemeente optimaal en efficiënt uitgerust te zijn om haar taken uit te kunnen blijven voeren. Het lokale brandweerbeleidsplan is hierbij het uitgangspunt. Voor de uiteindelijke uitvoering is de samenwerking binnen het “district Land van Cuijk” van essentieel belang.

Openbare ruimte:

• Om de ontwikkelingen met de verbinding A50 / A73 nauwlettend te volgen, dient de gemeente een actieve rol te spelen. Wat de N-264 betreft moeten er voor zowel de korte als langere termijn oplossingen gevonden en uitgevoerd worden om de veiligheid en de leefbaarheid van de dorpskern Sint Hubert te borgen.

• De V.K.P. is voor het behoud van een functioneel en financieel haalbaar openbaar vervoer op het platteland.

• Goed onderhoud van wegen en het aanleggen en onderhouden van fietspaden zijn van essentieel belang. Daarbij is de V.K.P. voorstander van goed begaanbare fiets en wandelpaden, ook tijdens het “groeiseizoen”.

• De V.K.P. is van mening dat we moeten blijven investeren in de openbare ruimte. Hiermee doelt de V.K.P. niet enkel en alleen op het realiseren van nieuwe projecten maar met name op het onderhoud en het in stand houden van hetgeen we nu binnen onze gemeente grenzen hebben. Met name het openbare groen en de recreatieve voorzieningen in onze gemeente.

• De V.K.P. pleit ervoor om bij de herinrichting van de openbare ruimte goed te kijken naar de functionaliteit van de beplanting. Vooral wat betreft de belevingswaarde van de burger en het onderhoud op de lange termijn.

• De V.K.P. is voorstander van het meerjarig openbaar aanbesteden van aanleg- en onderhoud bestekken die betrekking hebben op de openbare ruimte. Hiermee dient men tot een goede prijs/kwaliteit verhouding te komen voor de langere termijn.

• In het kader van de revitalisering van het platteland zal de gemeente, door het organiseren van informatieavonden, zorg moeten dragen voor het creëren van draagvlak en het uitvoering geven aan de vastgestelde reconstructieplannen.

• Voor de inrichting van de leefomgeving zijn ook functionele speelplekken van belang. Bij de inrichting van speelterreinen dient men nadrukkelijk gebruik te maken van de uitwisseling van speeltoestellen. Verder is de V.K.P. van mening dat er in de nabijheid van iedere kern een plek beschikbaar moet zijn met “natuurlijk speelgroen” voor de jeugd.

Economie:

• De gemeente dient een faciliterende rol te spelen bij het behouden en bevorderen van de lokale werkgelegenheid. Het creëren en in stand houden van een economisch goede leefomgeving is van essentieel belang voor de leefbaarheid op de lange termijn.

 

• De V.K.P. ondersteunt de aanleg van een regionaal bedrijventerrein binnen het “Land van Cuijk”. Daar waar mogelijk zal de gemeente zich moeten richten op het herinrichten van bestaande bedrijventerreinen.

• Regelmatig overleg tussen de gemeente en het lokale bedrijfsleven en/of belangenorganisaties is van belang en behoort vanzelfsprekend te zijn. Hiervoor dient de gemeente te beschikken over een vast aanspreekpunt (bedrijven contact functionaris).

• De gemeente geeft uitvoering aan en onderschrijft de doelstellingen van het “Integraal horecabeleid Land van Cuijk”. Het handhavingsbeleid dient uitgevoerd te worden om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

• De V.K.P. heeft als uitgangspunt dat de agrarische ondernemer de mogelijkheden krijgt om de continuïteit van zijn bedrijf, en daarmee zijn bestaan, voor de toekomst veilig te stellen met inachtneming van de regelgeving. De agrarische ondernemer dient zich daarbij bewust te zijn van de toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid en dient voor de invulling hiervan gebruik te maken van de best beschikbare milieu technieken.

• De V.K.P. heeft als uitgangspunt dat recreatie voor de inwoners zo goedkoop mogelijk moet zijn en dat de exploitatie wordt uitgevoerd door een ondernemer uit de particuliere sector. Particuliere initiatieven worden actief ondersteund en mede gecoördineerd.

• Toerisme kan een sterke groeisector zijn voor onze regio. De gemeente zal er mede zorg voor moeten dragen dat de regio een eigen identiteit, met daarbinnen voldoende ruimte voor creativiteit, ontwikkelt en dit als handelsmerk binnen de toeristische en recreatieve sector sterk gaat promoten.

Educatie:

• De V.K.P. staat voor een goede realisatie van de “Brede School” inclusief het gymonderwijs, die veilig bereikbaar is en los staat van het “Merletcollege”.

• De gemeente dient een actief beleid te voeren, in samenwerking met de basisscholen en het “Merletcollege”, om een zo breed mogelijk aanbod van voortgezet onderwijs in onze gemeente te behouden.

• De gemeente dient mede zorg te dragen voor een breed onderwijsaanbod binnen de regio (o.a. Zorg- leer en bedrijvenpark Sterckwijck en de Homburg Campus). Voldoende gekwalificeerd personeel voor zowel het bedrijfsleven als de zorgsector zijn van essentieel belang voor onze gehele regio.

• De gemeente zal mede zorg moeten dragen voor de scholingsmogelijkheden voor die “Europeanen” die in toenemende mate deel zullen nemen aan het arbeidsproces om z.s.m. de Nederlandse taal onder de knie te krijgen en de Nederlandse cultuur eigen te worden.

• Inwoners die buiten het arbeidsproces geraken dienen door middel van scholingstrajecten z.s.m. terug te keren in het arbeidsproces. Hierbij ligt er een nadrukkelijke eigen verantwoordelijkheid bij het individu.

• Op het gebied van leerlingenvervoer zal de gemeente alle mogelijkheden moeten onderzoeken om verdere kostenstijgingen te beperken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan centrale opstapplaatsen en het aangaan van meerjaren contracten. Ook het invoeren van een eigen bijdrage zal serieus overwogen moeten worden. Indien nodig zal de gemeente het leerlingenvervoer weer geheel zelf uit moeten gaan voeren.

• De gemeente speelt een faciliterende rol bij het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Daarbij is de samenwerking met het overige reguliere onderwijs van belang.

Cultuur en sport:

• Sport is van levensbelang voor zowel lichaam als geest. Daarnaast levert sport een belangrijke bijdrage in de sociale ontwikkeling van het individu. De V.K.P. vind het daarom erg belangrijk dat de jeugd in onze gemeente gestimuleerd wordt om actief aan sport deel te nemen. Dit zal door de gemeente actief en financieel ondersteund worden. Speciaal aandachtspunt hierbij zijn de inwoners met een beperking.

• Voor de uiteindelijke uitvoering ligt er medeverantwoordelijkheid bij de betrokken verenigingen. Met het instellen van een sportraad zou een uitstekende brugfunctie ingevuld kunnen worden tussen de verenigingen en de gemeente.

• De privatisering van de buitensport is gerealiseerd. De gemeente zal periodiek moeten toetsen of de verenigingen zich aan de gemaakte afspraken houden, om ook op de lange termijn voldoende kwaliteit aan de inwoners van onze gemeente te kunnen bieden.

• De kunst die onze gemeente bezit dient behouden te blijven. De V.K.P. is echter geen voorstander van het uitgeven van grote bedragen voor de realisatie van nieuwe kunstobjecten.

• Het in stand houden van monumentale gebouwen is in eerste instantie een taak van de Rijksoverheid. De V.K.P. wenst, daar waar het gaat over gemeentelijke monumenten, zich enkel en alleen in te zetten voor, zover het mogelijk en financieel verantwoord is, behouden van beeldbepalende en historische panden.

• Het in stand houden van oude cultuur dient door de gemeente gestimuleerd te worden. Denk daarbij aan het ondersteunen van o.a. het “Sint Barbara Gilde” uit Sint Hubert. Daarnaast dient de gemeente de lokale heemkundekringen te faciliteren in hun voortbestaan en werkzaamheden.

• De Bibliotheek heeft volgens de V.K.P. een centrale rol in het faciliteren van de inwoners in hun ontwikkeling en verbreding van de inwoner zelf. Door de gemeente dient met betrekking tot het takenpakket van de Bibliotheek jaarlijks heldere productafspraken gemaakt te worden. Hierbij dient men in te spelen op de verdere digitalisering van de maatschappij.

Sociale voorzieningen:

• Voor de V.K.P. is het uitgangspunt dat werk voor een uitkering gaat. In principe is daarbij “al het werk” acceptabel. Het verrichten van vrijwilligerswerk, met behoud van een uitkering, behoort tot een van de mogelijkheden.

• De V.K.P. is er voorstander van dat bijstandsgerechtigden door middel van stimulering- en scholingstrajecten in staat worden gesteld in hun eigen levensonderhoud te voorzien en daarmee een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen.

• De samenwerking op het gebied van de sociale dienst zal verder uitgebreid moeten worden binnen het Land van Cuijk. Dit om op een efficiënte en kwalitatief goede manier de inwoners van het Land van Cuijk van dienst te kunnen zijn. De communicatie vanuit de sociale dienst moet specifiek gericht zijn op de doelgroep(en).

• De gemeente draagt zorg voor: een goede bruikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van gemeentelijke voorzieningen zoals woningen, vrijetijdsvoorzieningen, winkels, scholen, vervoer en informatie.

• De V.K.P. pleit voor het instandhouden van inkomensondersteunende maatregelen voor diegenen die op of rondom het bijstandsniveau leven, door deze mensen op enig moment financiële ruimte te bieden. Denk daarbij onder meer aan het kwijtschelden van belastingen en het verstrekken van een renteloze lening (tot bepaalde hoogte). Het is daarbij van belang dat deze maatregelen gemakkelijk toegankelijk zijn voor diegenen die hiervoor daadwerkelijk in aanmerking komen. Het misbruik maken van deze inkomensondersteunende maatregelen zal hard aangepakt moeten worden.

Welzijn en Zorg:

• Naast de opvoeding thuis kan jongerenbeleid een bijdrage leveren aan actief burgerschap. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders / verzorgers.

• De gemeente zal op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor de invulling en uitvoering moeten samenwerken met alle betrokken partijen. Er zal goede ondersteuning geboden moeten worden aan de mantelzorgers en vrijwilligers om de daadwerkelijke uitvoering van de W.M.O. realiseerbaar te maken en te houden.

• Het overgrote deel van de ouderen woont zelfstandig en neemt actief deel aan de samenleving. Zij moeten daartoe volop de kans blijven krijgen. De V.K.P. ondersteunt de ouderen in hun streven naar het zolang mogelijk behouden van hun zelfstandigheid. Hierbij dient de gemeente te zorgen voor voldoende faciliteiten op het gebied van: welzijn, wonen en zorg.

• De huisvesting van ouderen dient zo dicht mogelijk bij de voorzieningen te zijn.

• Voor de V.K.P. blijft het uitgangspunt dat burgers met een beperking in de samenleving een gelijkwaardige plaats dienen te hebben en over gelijke kansen dienen te beschikken.

• Deelname van ouderen in de besturen van instellingen en in de advisering over o.a. ouderenaspecten binnen de verschillende sectoren van het gemeentelijke beleid moet vanzelfsprekend zijn.

• De V.K.P. ondersteunt het versterken en behouden van “voorzieningen” voor zover deze zich in de kerkdorpen bevinden. Deze kunnen uitstekend gecombineerd worden in samenhang met de locale gemeenschapshuizen. Het behouden van een “buurtsuper” is de verantwoordelijkheid van de lokale bevolking.

• Wij vinden het niet vanzelfsprekend dat de gemeente bijdraagt in de exploitatietekorten van gemeenschapsaccommodaties en verenigingen. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de besturen.

Bouwen en wonen:

• Het beleid op het gebied van bouwen en wonen moet met name gericht zijn op het huisvesten van de jeugd binnen onze gemeente. Zij vormen immers de basis van onze toekomst. Zonder jeugd geen toekomst! Daarom zullen we, om de dreigende vergrijzing te lijf te gaan, moeten investeren in de jeugd en jong volwassenen. De V.K.P. staat daarom voor het creëren van ruimte en mogelijkheden voor het opvangen van de bevolkingsgroei binnen de kernen.

• Vergunningverlening op het gebied van ruimtelijke ordening, welstand, bouwregelgeving en milieubeheer moeten zoveel mogelijk gelijktijdig en in samenhang met elkaar ten uitvoer gebracht worden.

• De V.K.P. is voor een actief “grondbeleid” dat gevoerd wordt door de gemeente ten behoeve van woningbouw, bedrijfsontwikkeling en infrastructuur. Daar waar nodig maakt de gemeente gebruik van mogelijkheden zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Om slagvaardiger te kunnen handelen dient de gemeente, eventueel in samenwerking met buurgemeenten, een “eigen” grondbedrijf op te richten.

• De V.K.P. is van mening dat er een functionele invulling dient te komen en van het Millse centrum. Het particuliere initiatief juicht de V.K.P. in deze van harte toe en zal ook ondersteund moeten worden.

• Functies met een hoog “leefbaarheidgehalte” dienen in het centrum gevestigd te zijn. Hierbij doelt de V.K.P. nadrukkelijk op een huisartsenpraktijk en een apotheek.

• De gemeente speelt een actieve rol in het realiseren van inbreidingslocaties ten behoeve van woningbouw. Volgens de nieuwe luchtvaartwet mag je op open plekken binnen de kom tot 65 KE bouwen. Voor de invulling hiervan maakt de gemeente zoveel mogelijk gebruik van de samenwerking en invulling door het particuliere initiatief.

• De beeldkwaliteit van bouwplannen dient nadrukkelijk afgestemd en in samenhang met de reeds bestaande bebouwing te zijn.

• De V.K.P. staat positief tegenover het bevorderen van eigenwoningbezit, dit in samenhang met de leefbaarheid van de kleine kernen.

Volksgezondheid en milieu:

• Ten aanzien van de verslavingszorg heeft de gemeente vooral een preventieve taak. Zij bewerkstelligt, via betrokken instellingen, goede voorlichting over de gevaren van het gebruik van drugs, alcohol en tabak. Deze voorlichting richt zich vooral op het basis- en voortgezet onderwijs.

• Het gemeentelijke milieubeleid richt zich op het voorkomen, beperken en terugdringen van vervuiling van water, bodem en lucht. Hierbij dient gezamenlijk opgetreden te worden met buurgemeenten, Waterschap en Provincie.

• Volgens de V.K.P. is een goed milieubeleid van groot belang. Door goed overleg met de belangenorganisaties willen wij dit tot uitvoering brengen.

• De grote mate van zorg en aandacht voor het milieu is terecht. Wel dient hierbij een realistische afweging gemaakt te worden voor wat betreft het economische-, maatschappelijke- en het milieubelang.

• Bedrijven en instellingen die op een actieve manier bijdragen aan het terugdringen van de afvalstroom dienen volgens de V.K.P. een algemeen maatschappelijk nut. Voor de gemeente is het uitgangspunt hierbij de kostendekkendheid. Door het hanteren van garantieprijzen dient voorkomen te worden dat de kosten hoger worden dan de baten. De bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel dient dit nauwlettend te volgen en zo nodig de tarieven aan te passen.

• De gemeente hanteert bij het overtreden van de regelgeving het principe “de vervuiler betaalt”. In deze zal er handhavend opgetreden moeten worden.

• De gemeente ondersteunt en faciliteert natuur- en milieueducatie en milieucommunicatie op lokaal niveau, zowel naar beroepskrachten als vrijwilligers.

• Vervuiling door hondenuitwerpselen, vuile trottoirs en bermen door achteloos weggegooide verpakkingen, illegaal gestort puin, tuinafval, vernielingen en graffiti vormen een bron van ergernis voor vele goedwillende burgers. De gemeente bestrijdt deze vervuiling actief door de dader te achterhalen en hem direct aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten. Door middel van voorlichting en zo nodig corrigerende maatregelen, dient verder wangedrag te worden voorkomen.

Lokale heffingen:

• De V.K.P. is van mening dat bij verhoging van gemeentelijke tarieven en belastingen grote terughoudendheid moet worden betracht. Aanpassingen van de tarieven, al zijn ze slechts trendmatig, mogen geen automatisme worden.

• Om de lokale heffingen van de gemeente haalbaar en betaalbaar te houden dient elke inwoner zijn of haar steentje bij te dragen.

• Tarieven en leges behoren kostendekkend te zijn. In de eerste plaats wordt getracht dit te bereiken door beperking van de kosten en verhoging van de efficiency. De ambtelijke samenwerking binnen het Land van Cuijk zal hier een uitstekend uitgangspunt voor vormen.

• De V.K.P. pleit voor een volledige hervorming van het O.Z.B. (Onroerende Zaak Belasting) beleid. Zij wenst hiervoor in de plaats het invoeren van opcenten op de inkomstenbelasting. Het invoeren van opcenten op de inkomstenbelasting is redelijk omdat het hier het inkomen betreft van alle burgers. Nu is het namelijk zo dat een beperkt aantal inwoners opdraait voor de kosten van de wensen van alle inwoners. Onze gemeente kent immers een zeer hoog voorzieningenniveau met daarbij bovengemiddelde onroerendgoedprijzen terwijl het gemiddelde inkomen van onze inwoners het laagste blijkt te zijn in onze regio. Tevens zijn de overheadkosten voor de uitvoering van het O.Z.B. beleid hoog.

• In de ogen van de V.K.P. dient het toekennen van subsidies geen automatisme te zijn. Een periodieke evaluatie van het subsidiebeleid is daarom ook wenselijk. Hierbij dient het 3 x W principe het uitgangspunt. Wat willen we bereiken? Wat doen we daarvoor? Wat hebben we (financieel) daar voor over? De V.K.P. wenst in eerste instantie de burgers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid. De V.K.P. constateert, helaas in toenemende mate, dat: “men klaagt met gezonde benen”. De V.K.P. zal daarom nadrukkelijk de vraag stellen: “Wat is uw bijdrage aan de maatschappij?”

• In het kader van de subsidieverlening heeft bij de V.K.P. de doelgroep “jeugd en jongeren” prioriteit mits de aanvraag goed onderbouwd is. Immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

 

Eerlijkheid, duidelijkheid en verantwoordelijkheid

blijven voor de V.K.P. de sleutelwoorden.

De V.K.P. staat ervoor om de ingezette lijn van de afgelopen raadsperiode te continueren in het belang van alle inwoners en een duurzame toekomst van onze gemeente.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.