Kadernota 2017 bijdrage VKP

Geacht college en raad,

 

Voor ons ligt de kadernota 2017-2020, een document dat gemakkelijk leesbaar is. Er zijn de laatste jaren flinke stappen gezet om de kadernota SMART (Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdgebonden) te maken, de VKP spreekt hiervoor haar dank uit aan de ambtenaren. De kadernota 2017-2020 sluit met een positief resultaat. Het is echter een mager resultaat dat weinig tot geen ruimte biedt voor nieuw beleid. Ondanks dit vooruitzicht ziet de VKP kansen die we graag samen met onze inwoners op willen pakken.

De VKP is er een voorstander van om de dienstverlening verder te verbeteren en te moderniseren. Een voorbeeld hiervan is de onlangs geïntroduceerde App Fixi voor het doen van een melding met betrekking tot de openbare ruimte. Een ander voorbeeld is het digitaal inwonerspanel (ruim 400 deelnemers), dit is een goed instrument om te peilen hoe bepaalde onderwerpen leven bij de inwoners, waar wij als gemeenteraad vervolgens ons beleid op af kunnen stemmen. Met al deze vernieuwingen moeten we ervoor waken dat we geen kwaliteit inleveren voor wat betreft het persoonlijk contact. Ondanks de digitalisering moeten we als gemeente ook telefonisch goed bereikbaar zijn, dit blijft een punt van aandacht in de dienstverlening naar onze inwoners toe.

Als gemeente kunnen we de taken die er vanuit de Rijksoverheid op ons bordje komen niet alleen oppakken. Daarom nemen we als gemeente Mill en Sint Hubert deel in diverse gemeenschappelijke regelingen. Ten aanzien van deze GR-en blijft de VKP van mening dat de bezuinigingstaakstellingen die aan hen zijn opgelegd ook daadwerkelijk uitgevoerd dienen te worden. Nog steeds zijn er GR-en die hierin hun eigen plan trekken en liever grote bedragen in reserves stoppen dan gehoor te geven aan de opgelegde bezuinigingsopdrachten. Vanuit de VKP luidt de opdracht aan het college om als vertegenwoordigers in de algemene besturen van deze GR-en namens onze gemeente hier scherp op toe te zien.

Sinds een aantal jaren hebben we samen met de gemeenten Cuijk en Grave een ambtelijke organisatie. Ondanks onze tevredenheid over de ambtelijke organisatie CGM staat de VKP volledig achter het besluit om te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor bestuurlijke samenwerking in de breedste zin van het woord binnen het Land van Cuijk voor de toekomst.

Tijdens het eerste rondje voor de toekomstvisie zijn diverse ideeën over de toekomst van de dorpen en onze gemeente opgehaald bij onze inwoners. Om dit een vervolg te geven gaat het college samen met de werkgroep toekomstvisie wederom op bezoek bij de dorps- en wijkraden om deze ideeën concreter te maken om er vervolgens ook uitvoering aan te kunnen geven. De eerste bijeenkomst hiervoor heeft inmiddels in Sint Hubert plaatsgevonden.

Een belangrijk onderwerp wat in de toekomstvisie bij alle kernen hoog op de agenda staat is de mogelijkheden voor woningbouw, omdat zowel jong als oud aangeeft graag in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het doet de VKP dan ook deugd om te constateren dat er gebouwd wordt: in Mill bij ’t Spoor, in Langenboom bij de Bosrand, in Wilbertoord bij Moerboom III en in Sint Hubert Grootven III. Helaas blijft de bouw in de sociale huursector echter nog ver achter op de behoefte. Om met name de jeugd voor onze gemeente te behouden is er behoefte aan betaalbare woningen zowel voor koop als huur. Naast de mogelijkheden van het verstrekken van startersleningen en het toepassen van flexibele bestemmingsplannen door onze gemeente kan het bouwen via CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) of een projectontwikkelaar een mogelijkheid zijn. De gemeente doet heel veel en er zijn vele mogelijkheden op het gebied van woningbouw maar dit bereikt niet altijd de juiste personen of het gewenste resultaat. Dit moeten we verbeteren om zo de kansen en mogelijkheden voor de jeugd op het gebied van woningbouw optimaal te benutten. Zij zijn immers onze toekomst. Daarom lijkt het de VKP een prima idee, welk vanuit de werkgroep toekomstvisie is ontstaan, zoveel als mogelijk betrokken of uitvoerende partijen op het gebied van woningbouw en/of ontwikkeling samen te brengen met de jeugd. Dit middels het organiseren van een infoavond.  (MOTIE)

Openbaar vervoer is binnen de regio maar zeker in de kleine kernen een probleem. Dit zal in de toekomst niet haalbaar en betaalbaar blijven. Om dit probleem om te zetten in kansen heeft er o.a. een pilot-project mobiliteit gelopen in Sint Hubert. Deze werkgroep heeft de bestaande mogelijkheden van vervoer in kaart gebracht maar ook gezorgd dat mensen, die voor het eerst gebruik maken van het openbaar vervoer, kunnen reizen met een buddy. De VKP zou graag zien dat dit voorbeeld een vervolg krijgt in de andere kernen. Daarnaast is het een goede zaak dat het college middels een brief aan De Provincie aandacht vraagt voor het kleinschalig openbaar vervoer en om alle “innovatieve” mogelijkheden van vervoer en ondersteunende diensten in beeld te brengen, daar waar mogelijk te verbinden / versterken in het belang van de leefbaarheid en bereikbaarheid van het platteland. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de Provincie in deze.

De VKP gaat voor een duurzame leefomgeving en staat achter het uitvoeringsprogramma “Mill gaat voor groen”. Wat de VKP betreft moet er met betrekking tot de (her)inrichting van de openbare ruimte specifiek gekeken worden naar de functionaliteit en beheerbaarheid van de gekozen materialen. Hiermee kunnen we het onderhoud op het gewenste peil houden binnen of zelfs minder dan de bestaande budgetten. De VKP ziet ook kansen bij de (her)inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Inwoners dienen hierbij in een vroeg stadium betrokken te worden. Een goed voorbeeld hiervan is in Wilbertoord waar de bestaande bomen in de Wethouder Lindersstraat veel overlast veroorzaken. In overleg met Vereniging Wilbertoord en de omwonenden wordt er gekeken hoe dit het beste aangepakt kan worden. Een zelfde werkwijze heeft het college toegepast bij de overlastgevende bomen in de Dorpsstraat te Langenboom. Omwonenden en de Dorpsraad zijn diverse keren door het college uitgenodigd voor overleg. Zo dienen er bomen gekapt en herplant te worden, na overleg met de omwonenden is dit naar tevredenheid opgepakt en zal de uitvoering ter hand genomen worden. De VKP heeft echter vanuit de overleggen met betrokkenen begrepen dat het in de Dorpsstraat echter nog wel ontbreekt aan een veilig begaanbaar en goed doorlopend trottoir. De VKP heeft  daarop toegezegd met een concreet voorstel te komen incl. financiële onderbouwing. (AMENDEMENT)

De VKP is van mening dat ook het energiegebruik van de gemeentelijke gebouwen omlaag kan. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn om deze gebouwen energiezuiniger te maken en dus qua exploitatie goedkoper is reeds een onderzoek gestart. Hierbij is o.a. gekeken naar het plaatsen van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente. De uitkomsten hiervan worden later dit jaar verwacht. Voor wat betreft de daadwerkelijke uitwerking/realisatie ziet de VKP een duidelijke samenhang met het lopende onderzoek met betrekking tot de herpositionering van het maatschappelijk vastgoed in de kernen.

De VKP heeft het sociale beleid hoog op de agenda staan. De grote kanteling in onze samenleving op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorgverlening is alweer 1½ jaar geleden begonnen. Er is veel werk verzet en er is veel goed gegaan. Zorgcoöperaties zijn opgericht en de sociale kernteams zijn inmiddels opgestart. Helaas gaat het ook een enkele keer mis en daarom is het belangrijk dat er naast een goed vangnet de termijnen ter afhandeling van bezwaar en/of beroep niet worden overschreden. De VKP is van mening dat we dit goed moeten blijven volgen. Daarnaast vragen wij nog eens extra aandacht voor de jeugd. De oproep van de VKP is: blijf investeren aan de voorkant. Zo voorkomen we dure trajecten achteraf. Het is daarom goed om te constateren dat er voldoende “werkbudget” voor de uitvoering van de WMO en het sociaal domein is om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Het feit dat het door het Rijk beschikbaar gestelde budget voor dit beleid in de eerste jaren ruim toereikend is geweest, betekent niet dat hier geen financiële risico’s op de loer liggen. Ook ten aanzien van de Participatiewet zijn er nog een aantal onduidelijkheden over de invulling hiervan die tot hogere uitvoeringskosten kunnen leiden. We verwachten van het college vooral tijdige en duidelijke informatie hierover betreffende de keuzes die wij als raad hierin voor het einde van het jaar moeten maken. Tot op dit moment ontbreekt het hieraan.

De VKP vindt het belangrijk dat we oog blijven houden voor de groeiende groep ouderen. Daarom is de VKP voorstander van het opnemen van een financiële bijdrage om ook in 2017 uitvoering te kunnen geven aan de nota ouderenbeleid. Wij constateren dat ook de noodzakelijke administratieve ondersteuning van de SWOM voor de komende jaren is gewaarborgd, zodat de SWOM haar belangrijke taken ten behoeve van de ouderen in onze gemeente op adequate wijze kan blijven uitvoeren.

Een andere kwetsbare groep zijn de statushouders welke op dit moment die plekken in de asielzoekers centra’s bezetten die feitelijk bedoeld zijn voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Ook wij als gemeente Mill en Sint Hubert dienen hierin onze verantwoording te nemen en gezamenlijk met o.a. de woningbouwmaatschappijen, maar ook particuliere initiatieven, de mogelijkheden voor het huisvesten van statushouders daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast is de VKP van mening dat deze statushouders gestimuleerd dienen te worden om zo snel als mogelijk te integreren in onze gemeenschappen waarmee we hen ondersteunen in het opbouwen van een “nieuw” bestaan. Wij hebben begrepen dat ook hiervoor financiële ruimte is gereserveerd in de kadernota 2017.

Het proces tot herziening van het subsidiebeleid is middels een raadsbrede werkgroep opgestart. De insteek is dat je als vereniging geen subsidie meer krijgt omdat je bestaat, maar om de maatschappelijke bijdrage die je op een effectieve en efficiënte wijze levert. We willen hiermee met name de samenwerking van verenigingen en participatie van de inwoners in de leefomgeving bevorderen. Zoals zojuist aangegeven is het onderzoek betreffende het maatschappelijk vastgoed en het gemeentelijk accommodatiebeleid opgestart. Wij als VKP vinden dat we ook moeten onderzoeken of de gemeentelijke accommodaties, die nu nog direct voor rekening van de gemeente komen, hierin meegenomen kunnen worden. We hebben het dan over De Looierij en De Wissel in Mill en D’n Turf in Wilbertoord.

Tot slot wil de VKP graag de uitdagingen die de komende jaren op ons pad komen samen met onze inwoners en de diverse dorps- , wijk-  en adviesraden op blijven pakken. Dit in het belang van een duurzame toekomst van onze mooie plattelandsgemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Namens de VKP,

Sjors van Kempen en Anne Derks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.