Dorpsplan: Langenboom is nu aan zet!

Right to challenge

Met veel enthousiasme is er in Langenboom al geruime tijd gewerkt aan de plannen om te komen tot een nieuw sporthart en een nieuw sociaal hart. Dit in het kader van “right to challenge” waarbij vanuit een gemeenschap een plan komt en dezelfde gemeenschap dit in zijn geheel uitwerkt en realiseert, maar ook exploiteert. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 juli werd er o.a. door dhr. Ebben uit Vortum Mullem ingesproken over hoe zij daar met héél veel vrijwilligersuren (20.000!!) een multifunctionele accommodatie hebben gebouwd in de voormalige kerk. In Vortum Mullem was echter nog geen enkele voorziening aanwezig. In Langenboom zijn reeds alle voorzieningen aanwezig, dus de insteek is héél anders. Als je kijkt naar de omvang van het Dorpsplan Langenboom kan het aantal benodigde vrijwilligersuren vele malen hoger komen te liggen. Ondanks het feit dat er al veel werk is verzet, liggen er nog wel enkele uitdagingen in het verschiet die nog getackeld dienen te worden.

Ten aanzien van de financiën: de gemeenteraad heeft als kader meegegeven dat het plan begrotingsneutraal (subsidies en onderhoudskosten worden 30 jaar vooruit betaald) uitgevoerd diende te worden. Om te onderzoeken hoe dit te realiseren, is een bedrag van in totaal € 125.000,= beschikbaar gesteld. Na alle inspanningen vanuit de gemeente is het daarom enigszins teleurstellend dat er nu een plan ligt met een tekort van ruim een miljoen euro zonder dat men concessies heeft gedaan aan het ambitieniveau.

De risico’s

Een aantal financiële risico’s is nog niet inzichtelijk gemaakt. Vandaar dat de gemeenteraad afgelopen donderdag middels een amendement (wijziging van een voorgesteld raadsbesluit) een aantal zaken uitgelicht heeft die vóór de raadsvergadering in oktober, waarin het definitieve besluit valt over een go or no go voor het Dorpsplan, duidelijk moeten zijn. Allereerst dient er een risico analyse (paragraaf) gemaakt te worden waarin beschreven wordt welke risico’s het Dorpsplan met zich brengt en welke beheersmaatregelen hiervoor nodig zijn. De financiële risico’s, welke de bedragen in het raadsvoorstel overstijgen, zullen geheel voor rekening komen van de Langenboomse Vereniging / Eigen Kweek. Dit dient duidelijk te zijn voor alle verenigingen die nu een intentieovereenkomst zijn aangegaan.

Oproep voor gezamenlijke bijeenkomst Eigen Kweek, verenigingen en gemeente

VKP Team Lokaal heeft een oproep gedaan aan Eigen Kweek om vóór de gemeenteraadsvergadering in oktober hiervoor alle verenigingen en de gemeente bij elkaar te roepen en op alle fronten duidelijkheid te verschaffen aan de verenigingen waarvoor zij aan de lat staan (o.a. financieel / vrijwilligers etc.), nu en in de toekomst. Bij deze herhalen we onze oproep.

Toestemming Land van Cuijk

Aangezien we per 1 januari opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk, is het volgens de wet Ahri noodzakelijk dat de andere gemeenten (Cuijk, Grave, Boxmeer, Sint Anthonis) instemmen met de begrotingswijziging, welke noodzakelijk is nu het plan niet begrotingsneutraal uitgevoerd kan worden.

Kortom: het raadsbesluit van afgelopen donderdag was een stap richting de realisatie, maar het meeste werk moet nu nog gaan gebeuren. We wensen de Langenboomse inwoners en verenigingen hierbij veel succes toe.

Een nieuwe politieke partij is geboren: Team Lokaal!

Team Lokaal is onze nieuwe naam. Jouw vertrouwde lokale politiek.

7 Politieke partijen samen als één “Team Lokaal Land van Cuijk“.

Met Team Lokaal bundelen zeven lokale politieke partijen de krachten en bieden we samen een herkenbare, lokale politieke vertegenwoordiging. Als Team Lokaal blijven we toegankelijk, onafhankelijk, actief, sociaal en betrouwbaar. Precies zoals je van ons gewend bent!!

Check direct de nieuwe website: www.TeamLokaal.nl

Antwoordbrief Provincie Noord Brabant N-264

De VKP heeft kennis genomen van de brief van gedeputeerde van der Maat namens de provincie Noord Brabant gericht aan de Dorpsraad Sint Hubert inhoudende het proces herinrichting N-264. Deze bief is de beantwoording aan de Dorpsraad Sint Hubert op de door hen verstuurde brief d.d. 11 januari jl. en het gesprek wat heeft plaatsgevonden op 23 november 2020 op het Provinciehuis in den Bosch.

De VKP vindt het teleurstellend dat het realiseren van een alternatieve route (een mogelijke rondweg) zich beperkt heeft tot het grondgebied van de gemeente Mill en Sint Hubert. Mede omdat, ondanks het aandringen door diverse partijen, dit niet in een breder perspectief is onderzocht. Daarbij geeft de provincie wederom aan dat doorstroming van het doorgaande (vracht)verkeer geen probleem is. Inderdaad, met de doorstroming van met name het vrachtverkeer zit het wel goed. Dit zal met de herinrichting van de N-264 zo blijven. Hierbij gaat men echter volledig voorbij aan het feit dat deze weg Sint Hubert in “tweeën” splitst.

De bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid en omgevingskwaliteit (lucht en geluid) in Sint Hubert zullen door deze aanpassingen minimaal zijn omdat door de provincie geen enkele maatregel genomen gaat worden om de “bron” te bestrijden. In de beantwoording geeft men ook toe dat de herinrichting van de N-264 slechts een oplossing voor de korte termijn (10 jaar) zal zijn.

Welke acties zijn in gang gezet?

Een unaniem aangenomen motie (verzoek) door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert op initiatief van de VKP, is door meerdere gemeenten in de regio Noordoost Brabant “omarmd” en op de agenda van diverse “overlegtafels” gekomen. Deze motie vraagt om een gebiedsgerichte aanpak van de mobiliteitsproblematiek in onze regio. Niet alleen bestuurlijk in het land van Cuijk maar ook in de regio Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en Venlo. Hierin staat met name de verbinding (alle vormen van mobiliteit) tussen het land van Cuijk en Brainport Eindhoven centraal. Daarnaast heeft een onderzoek, vanuit de gemeente Mill en Sint Hubert (op initiatief van AB’90), voor het realiseren van een snelfietsroute F-264 zowel regionaal als nationaal de aandacht. Dit in het kader van duurzame mobiliteit en het realiseren van een nationaal snelfietsroute netwerk.

De volksvertegenwoordigers van de VKP blijven, ook straks in de gemeente Land van Cuijk, deze ontwikkelingen kritisch volgen om zo op termijn tot structurele verbeteringen van de kwaliteit van de leefomgeving in Sint Hubert te komen en tevens te zorgen voor een goede mobiliteit in onze regio.

Voornemen tot realisatie “Charmecamping De Kuilen”

Vanuit de diverse media heeft de VKP kennis genomen van het voornemen van een ondernemer voor het realiseren van grootschalige verblijfsrecreatie in “onze natuurparel De Kuilen”. Daaruit hebben wij begrepen dat het gaat om het realiseren van 200 campingplaatsen/vakantiewoningen, een restaurant en een evenementenzaal. Dit alles gesitueerd op de locatie van het voormalige motorcrossterrein.

Op 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten de activiteiten op het motorcrossterrein na het beëindigen van de erfpacht niet meer te gedogen en de “vrijkomende” terreinen volledig ten goede te laten komen aan de natuur waarbij de mogelijkheid werd opengehouden voor het elektrisch crossen en het organiseren van enkele wedstrijden.

Omdat wij als gemeenteraad niet inhoudelijk op de hoogte zijn gebracht van het voorgenomen plan, heeft de VKP vragen gesteld aan de verantwoordelijk portefeuillehouder. De VKP wil weten wat de status van het plan is, wat de inhoud van dit plan is en welke stappen nu doorlopen worden, rekening houdend met het in februari 2019 genomen besluit van de gemeenteraad.

Hoe verloopt de procedure:

De 1e week van februari is er een principe verzoek ingediend bij de gemeente Mill en Sint Hubert door de initiatiefnemer. Dit verzoek behelst inderdaad een “charmecamping”, diverse varianten van verblijfsmogelijkheden, horeca en de daarbij behorende parkeergelegenheden. Dit alles gesitueerd op de voormalige locatie van het motorcrossterrein.

Op dit moment wordt ambtelijk beoordeeld of en hoe dit plan past in de visie De Kuilen. Parrallel hieraan wordt aan de provincie gevraagd welke (on)mogelijkheden zij zien in dit plan. Daarbij kijken ze of de realisatie van dit plan niet strijdig is met o.a. de verbetering en versterking van het Natuurnetwerk Brabant waarvan De Kuilen onderdeel is.

Op basis van beide adviezen kan het college een principebesluit nemen. Mocht er een positief besluit volgen dan start de omgevingsdialoog, waarbij alle omwonenden en belanghebbenden betrokken zullen worden. Wanneer de omgevingsdialoog is afgerond volgt de bestemmingsplan procedure. Op dat moment komt de gemeenteraad in beeld. Mochten betrokkenen zich nog onvoldoende gehoord voelen dan kan een zienswijze (bezwaar) ingediend worden.

Zoals u ziet moeten er nog vele stappen gezet worden, waarbij de inwoners nog volop mogelijkheden krijgen om hun mening / zienswijze op de plannen kenbaar te maken.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit artikel dan kunt u contact opnemen met:

Sjors van Kempen, telefoon: 06-17854334, e-mail: sjors.van.kempen@outlook.com

Plan Moerboom III Wilbertoord

Moerboom III:

In 2014 is het bestemmingsplan Moerboom III vastgesteld. Destijds zijn er na overleg met de omwonenden aanpassingen gedaan aan het plan. Dit heeft er voor gezorgd dat er slechts één zienswijze (bezwaar) werd ingediend met als gevolg dat er één planschade claim (financiële tegemoetkoming) toegekend is en zijn er op verzoek van de Raad van State nog kleine aanpassingen in het plan gedaan zoals het realiseren van hagen aan de achterkant van de woningen langs de van Ophovenlaan.

De eerste fase (Verbindingsweg) is bijna volgebouwd. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de laatste fase (van Ophovenlaan) zijn in de afrondende fase. Vereniging Wilbertoord heeft nu een brief aan gemeenteraad en college gestuurd, waarin een aantal wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde plan voorgesteld worden. Deze wijzigingen hebben betrekking op o.a. bouwvakken die geplaatst worden op bestemming “groen” en “wegen” en het draaien van woningen. De VKP heeft vragen gesteld aan de wethouder over de consequenties van deze voorgestelde aanpassingen. Volgens de wethouder zal dan voor fase twee van Moerboom III een geheel nieuw bestemmingsplan moeten worden gemaakt en vastgesteld. Afgezien nog van alle extra kosten die dit met zich mee zal brengen, betekent dit dat alle procedures opnieuw moeten worden doorlopen en ook het risico van bezwaren weer aanwezig is. Al met al zal dit een flinke vertraging van de bouwplannen gaan opleveren van ongeveer 1,5 jaar en nog langer wanneer er bezwaren worden ingediend.

Gezien de grote behoefte aan woningen, ook in Wilbertoord, vindt de VKP dat we nu moeten doorpakken zodat er doorgebouwd kan worden op het mooie plan Moerboom III. Dit voor de leefbaarheid en de toekomst van het dorp.

Francien van Berlicum

Achterbanvergadering VKP 24 november 2020

Voorafgaand aan de vergaderingen van de Commissies Ruimte & Economie en Samenleving en Bestuur en de Raadsvergadering, organiseert de VKP altijd een openbare achterbanvergadering. Hier kan eenieder samen met de fractie (raads- en commissieleden) en wethouder Erik van Daal van gedachte wisselen en vragen stellen over al dan niet actuele onderwerpen en gemeentelijke zaken die op de agenda van Commissie en Raad staan.

Vanwege Corona hebben we vóór de zomervakantie al enkele vergaderingen moeten laten vervallen. Helaas zal ook de achterbanvergadering van 24 november a.s. géén doorgang kunnen vinden, vanwege de aangescherpte Coronaregelgeving.

Uiteraard kunt u voor uw vragen en/of opmerkingen altijd terecht bij onze fractieleden en wethouder. Hun contactgegevens vindt u op onze website: www.vierkernenpartij.nl

We hopen dat u allen in goede gezondheid blijft en dat we in 2021 onze achterban vergaderingen kunnen hervatten.

Begroting 2021 gemeente Mill en Sint Hubert / gemeente Land van Cuijk

5 November j.l. vond voor de laatste keer de begrotingsbehandeling plaats door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert. In meerdere opzichten een historisch moment. Dit omdat we opgaan in de gemeente Land van Cuijk en de begroting 2021 unaniem door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Begroting 2021:

Middels een aantal moties (verzoek aan het college) en amendementen (wijzigingen in de begroting 2021), welke de VKP in samenwerking met AB’90 en het CDA heeft ingediend, werd met name aandacht gevraagd voor:

· Het verlagen van de voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing voor onze inwoners door € 25.000,– toe te voegen aan de voorziening Afvalstoffenheffing. Dit omdat de kosten van afvalverwerking de laatste jaren behoorlijk fluctueren en dit niet altijd direct afgewenteld dient te worden op onze inwoners.

· Het inlopen van de achterstanden op het gebied van woningbouw in onze gemeente blijkt, door te weinig mankracht binnen CGM, maar niet te lukken. De gemeenteraad is van mening dat hiervoor het komende jaar een fors bedrag (minimaal € 100.000,–) beschikbaar gesteld dient te worden om deze achterstanden weg te werken, zodat de vergevorderde plannen die er reeds liggen ten uitvoer gebracht worden.

Daarnaast gaat het college een onderzoek starten naar het inrichten van publieksvriendelijke terrassen in de Kerkstraat / Stationsstraat en gaat zij op zoek naar een vervangende schaapskudde voor het begrazen van diverse ecologische verbindingszones in onze gemeente.

Tot slot kreeg de VKP de toezegging, op vragen die zij had aangaande de start van bestemmingsplan Moerboom III, dat er rekening gehouden gaat worden met de actuele woningbehoefte en het toepassen van flexibele bouwkavels het uitgangspunt zal zijn.

Centrumregeling en Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave:

1-1-2022 gaat de gemeente Land van Cuijk van start. Omdat de gemeente Grave vanaf die datum haar diensten wenst af te nemen van de gemeente Land van Cuijk is het nodig om hiervoor van te voren duidelijke afspraken te maken middels een Centrumregeling en DVO. Dit gezien het feit dat de gemeente Grave vanaf 2022 t/m 2025 fors gaat bezuinigen op de dienstverlening aan haar inwoners, oplopend naar € 750.000,– in 2025. Omdat de invulling en uitvoering van de Centrumregeling en DVO een bevoegdheid is van de colleges zijn er, in samenwerking met de lokale partijen van de gemeente Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, een aantal moties (dringend verzoek aan de colleges) ingediend. Dit om te komen tot een Centrumregeling en DVO op basis van gelijkwaardigheid. De door de gemeenteraden van Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert aangenomen moties betreffen:

· Het opnemen van een tussentijdse evaluatie en het aanpassen van de voorgestelde tarieven wanneer de tarieven van de gemeente Land van Cuijk daadwerkelijk bekend zijn.

· De mogelijkheid voor de gemeente LvC om op elk moment de Centrumregeling en DVO op te zeggen.

· Het voorkomen dat er financiële verplichtingen ten koste van de gemeente Land van Cuijk voortvloeien uit de liquidatie van CGM (ambtelijke samenwerking Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

Dit gezamenlijk optrekken van de lokale fracties is wat de VKP betreft een mooie start en opmaat naar één lokale partij in de gemeente Land van Cuijk.

Gemeenteraad spreekt zich uit over: Verbreding muziekonderwijs / N264

Tijdens de raadsvergadering van 5 november j.l. kwamen er voor onze inwoners een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde. Het betrof het verzoek van de gemeenteraad om verbreding van de mogelijkheden tot het kennismaken met muziek en een motie “vreemd aan de orde van de dag” / brief gemeenteraad N264 welke door de VKP werd ingebracht.

Verbreding muziekonderwijs:

De VKP is van mening dat het kennismaken met muziek voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar dient te zijn. Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar een verzoek aan het college gedaan om met voorstellen te komen hoe hier invulling aan gegeven kan worden. In de notitie welke hier uit voortgekomen is, biedt de gemeente Mill en Sint Hubert de mogelijkheid dat, met ingang van seizoen 2021/2022 naast de muziekverenigingen (harmonie / fanfare) in onze gemeente, ook voor andere vormen van muziekonderwijs (o.a. Music Fun) subsidiegelden beschikbaar zijn. Hiermee verbreden wij de mogelijkheden tot het volgen van muziekles op een naar ieder gewenst instrument.

Aan dit voorstel van de gemeenteraad is “in goede harmonie” invulling gegeven. Daarbij doet het de VKP deugd dat deze vorm van stimulering in de kennismaking met muziek zijn navolging krijgt in de gemeente Cuijk.

De vertegenwoordigers van de VKP in de Lokale Partij Land van Cuijk zullen zich inzetten om deze vorm van stimulering mee te nemen in de harmonisatie van beleid in de gemeente Land van Cuijk.

Brief gemeenteraad N264:

Spraken wij bij de verbreding van het muziekonderwijs over: “in goede harmonie”, helaas constateert de VKP dat dit bij de invulling van de herinrichting N264 niet het geval is. Dit betreuren wij ten zeerste, mede gezien het feit dat wij als gemeenteraad hier niets over te zeggen hebben aangezien de Provincie bevoegd gezag is. Wij voelen ons “buitenspel” gezet.

Voor de VKP reden genoeg om, tijdens de raadsvergadering, een motie “vreemd aan de orde van de dag” in te dienen waarbij wij als gemeenteraad per brief kenbaar maken aan de Stuurgroep N264 en de verantwoordelijke gedeputeerde wat onze mening is betreffende de invulling van het proces en de huidige stand van zaken betreffende de voorgestelde herinrichting N264 (binnen de bebouwde kom Sint Hubert en buiten de bebouwde kom in oostelijke richting, deelgebied 3b) met het nadrukkelijke verzoek om met (verbeter) acties te komen aangaande een drietal verzoeken:

1. Verbeter per direct de communicatie met de aanwonenden en andere belanghebbenden betreffende de herinrichting N264 binnen de bebouwde kom.

2. Doorloop de uitwerking van het gedeelte buiten de bouwde kom in oostelijke richting (deelgebied 3b) middels heldere communicatie en constructief overleg met de direct aanwonenden en andere belanghebbenden. Dit zowel voor het proces als de inhoud.

3. Start, voor een structurele oplossing voor de langere termijn, een nieuwe omgevingsstudie. Aanpak van (vracht)verkeersoverlast aan de bron dient hierbij het uitgangspunt te zijn. Wij als gemeenteraad van Mill en Sint Hubert zijn van mening dat het eerder uitgevoerde onderzoek onvoldoende en onvolledig is gepresenteerd én is gebaseerd op aannames die inmiddels achterhaald zijn.

De motie en brief werden door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert unaniem gesteund en onderschreven waarmee we hopen als “buitenstaanders” een positieve “drive” aan de Provincie mee te geven.

Speerpunt voor de Lokale Partij Land van Cuijk zal de regionale aanpak van het mobiliteits vraagstuk in de ruit: Nijmegen – Den Bosch – Eindhoven – Venlo worden.

Achterbanvergadering VKP 20 oktober 2020

Voorafgaand aan de vergaderingen van de Commissies Ruimte & Economie en Samenleving en Bestuur en de Raadsvergadering, organiseert de VKP altijd een openbare achterbanvergadering. Hier kan eenieder samen met de fractie (raads- en commissieleden) en wethouder Erik van Daal van gedachte wisselen en vragen stellen over al dan niet actuele onderwerpen en gemeentelijke zaken die op de agenda van Commissie en Raad staan.

Vanwege Corona hebben we vóór de zomervakantie al enkele vergaderingen moeten laten vervallen. Helaas zal ook de achterbanvergadering van 20 oktober a.s. géén doorgang kunnen vinden, vanwege de aangescherpte Coronaregelgeving.

Uiteraard kunt u voor uw vragen en/of opmerkingen altijd terecht bij onze fractieleden en wethouder. Hun contactgegevens vindt u op onze website: www.vierkernenpartij.nl

De VierKernenPartij wenst u allen veel gezondheid toe en wenst allen die door COVID getroffen worden op wat voor manier dan ook veel sterkte.

Kadernota 2021 bijdrage VKP

Geacht college en raad,

Voor ons ligt de kadernota 2021-2024, de laatste kadernota voor de gemeente Mill en Sint Hubert. Elk jaar spreken we onze dank uit aan de ambtelijke organisatie. Dit jaar wil de VKP dit extra benadrukken. Om in tijden dat alles anders gaat dan we gewend zijn toch tijdig de kadernota en jaarrekening op te leveren verdient absoluut onze waardering en respect. De kadernota lezend kunnen we zien dat we er als gemeente niet goed voorstaan de komende jaren. Echter hebben we in de tussentijd een raadsinformatiebrief ontvangen waarin de resultaten van de doorgerekende meicirculaire zijn gedeeld. Op het moment dat deze zijn verwerkt is het resultaat een heel stuk minder negatief maar nog steeds negatief. Kan het college aangeven hoe deze kadernota omgezet kan worden naar een positieve begroting? Waarbij we op voorhand, net als vorig jaar, willen opmerken dat we uiteindelijk elk jaar geld overhouden terwijl het vooraf lijkt alsof we tekort gaan komen of weinig over gaan houden. Is het mogelijk om nog strakker te begroten? Daarbij wordt er nu door het Rijk gekeken om het gemeentefonds anders te gaan verdelen wat zeer nadelig zal zijn voor de wat kleinere plattelandsgemeente van minder dan 100.000 inwoners. De VKP heeft hiervoor een motie voorbereid.

De VKP wil ook dit jaar wederom benadrukken dat het belangrijk is dat onze gemeente een goede dienstverlening heeft. Daarom pleiten wij voor het behouden van een fysiek loket in Mill bij de start van de gemeente Land van Cuijk op 1-1-2022. Inwoners moeten voor zaken als een paspoort of rijbewijs terecht kunnen in de nabijheid van hun woonomgeving. Daarnaast dienen “meldingen” snel opgepakt te worden op een gebruikersvriendelijke manier, hiervoor is o.a. de Fixi-app in gebruik. Wat de VKP betreft valt ook een goede communicatie onder dienstverlening. Vorig jaar hebben we via een motie opgeroepen om de gemeenteberichten te gaan plaatsen in De Neije Krant. Dat is dit jaar van start gegaan zodat nu ook die vorm van communicatie beter is gaan lopen. Door de coronacrisis is communicatie nog belangrijker dan voorheen. Onze complimenten voor de manier waarop dit is opgepakt. Dit is vast geen makkelijke taak is geweest. Inwoners hebben de persoonlijke aanpak van burgemeester Walraven erg gewaardeerd: de persoonlijke huis aan huis brief, het kaartje of belletje naar de oudere medemens. Maar ook het welkomst bericht voor de lagere schoolleerlingen. De VKP wil hiervoor namens onze inwoners haar dank uitspreken.

Ook in 2019 zijn er weer mooie bedragen uitgekeerd uit het leefbaarheidsbudget om zo goede initiatieven, in de opstartfase, incidenteel te steunen. Zo is er bijv. geld gegaan naar Carnavalsvereniging de Klotstekers en Toneelgroep 4 in 1 voor uitbreiding van de geluidsinstallatie. Het Senioren Hobby Centrum heeft een bijdrage gekregen voor het verder uitbouwen van het Jeugd Hobby Centrum. De stuurgroep Dementievriendelijke gemeente heeft een bijdrage gekregen voor haar activiteiten en ook het initiatief Samen Sterk voor het maken van een digitaal platform waar verenigingen hun materialen aan kunnen bieden. Zo maar een greep uit goede initiatieven waar we als VKP volledig achter staan en de reden dat we het initiatief genomen hebben om geld hiervoor beschikbaar te stellen. We willen via een amendement wederom voorstellen om het leefbaarheidsbudget aan te vullen tot € 100.000,= zodat ook dit jaar weer goede initiatieven gehonoreerd kunnen worden.

In 2019 is Eigen Kweek met steun van de Langenboomse inwoners de right to challenge aangegaan. Hierbij hebben ze samen met een adviesbureau gekeken naar wat haalbaar en niet haalbaar is voor de ontwikkeling van een sporthart en een sociaal hart in Langenboom. Hiervoor hebben we Eigen Kweek in 2019 met € 25.000 ondersteund. Na behandeling van het rapport in de raad hebben we nogmaals € 100.000 ter beschikking gesteld om zo te komen tot een plan wat wel financieel haalbaar is.

Op verzoek van de ondernemers is het plein bij Kasteel Aldendriel omgetoverd tot een groot terras waar iedereen op gepaste afstand iets met elkaar kan drinken. Tevens is het ondernemers

toegestaan hun terrassen te vergroten, dit allemaal om hen te steunen in deze moeilijke periode. De afgelopen tijd hebben we weinig gehoord van burgerparticipatie als het gaat over het onderhoud van het groen, waarbij bijv. buurtschappen tegen een vergoeding het openbaar groen onderhouden. Zoals ook vorig jaar bij de behandeling van de kadernota, wil de VKP weer graag van het college horen wat de stand van zaken is.

Belangrijk aandachtspunt voor de leefbaarheid in Sint Hubert zijn de ontwikkelingen betreffende de N-264. Al jaren vraagt de VKP aandacht voor de problematiek rondom de N264 in Sint Hubert. Zojuist (bij de Ingekomen stukken) hebben we ook weer onze bevindingen gedeeld met daarbij een oproep aan het college actie te gaan ondernemen richting Provincie zodat omwonenden ook serieus gehoord worden. De VKP zal dit proces blijven volgen en zich hiervoor blijven inzetten ten behoeve van de leefbaarheid in Sint Hubert en de mobiliteitsperikelen in onze regio.

In Wilbertoord staat in 2023 de reconstructie en herinrichting van de Wethouder Lindersstraat op het programma. Bij de behandeling van de begroting 2020 – 2023 in 2019, hebben wij reeds aangegeven dat de VKP graag zou zien dat met de voorbereidingen in 2021 wordt begonnen om te voorkomen dat de uitvoering vertraging oploopt.

Het is goed om te zien dat er in alle 4 de kernen volop gebouwd wordt en intussen is project De Straethof in Mill ook opgeleverd. Daarnaast zijn er diverse plannen in ontwikkeling zoals de voormalige locatie Mariënweerd en ’t Kavelt in Mill, maar ook de herontwikkeling van locatie d’n Bens en omgeving in Langenboom. Graag een uitleg van het college wat de status is van de lopende projecten en de ontwikkelingen (start nieuw bestemmingsplan) in Sint Hubert? We zijn verheugd te lezen dat de woonwinkel in het 4e kwartaal van dit jaar eindelijk dan toch van start gaat. We willen het college verzoeken ons hiervan op de hoogte te houden en dit zeker ook goed met onze inwoners te communiceren.

In 2019 zou de nieuwe omgevingswet geïmplementeerd worden, dit werd echter uitgesteld naar 2021 en is inmiddels uitgesteld naar 2022. De VKP is van mening dat deze omgevingswet vele voordelen kent, plannen worden integraal opgepakt en de inwoner wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij de inrichting van zijn of haar omgeving. Het doet de VKP goed te zien dat we nu al steeds vaker in een eerder stadium de inwoners betrekken. In hoeverre is de organisatie klaar om wel al van start te gaan begin 2021?

Als gemeente zijn we volop bezig met duurzaamheid, zo is vrij recent nog de regionale energiestrategie vastgesteld. Hierin staat hoe we als regio bij gaan dragen aan de doelen van het nationaal Klimaatakkoord. Als gemeente hebben we onze voorbeeldfunctie opgepakt doordat we onze gemeentelijke gebouwen waar mogelijk hebben voorzien van zonnepanelen. Ook wordt de TL-verlichting vervangen door LED-verlichting. En zojuist hebben we het raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wilbertoord behandeld/aangenomen. Dit is nog maar het begin van verduurzaming maar het zijn wel stappen in de goede richting.

In april hebben we de alternatieven voor De Looijerij besproken: opknappen, verplaatsen naar nieuwbouw, inpandig in Fitland of privatiseren. Al deze opties zijn uitvoerig besproken met zowel de gebruikers als binnen de gemeenteraad. Uiteindelijk is opknappen eruit gekomen als beste keuze met de kanttekening dat dringende problemen direct opgepakt zouden worden. Kan het college aangeven hoe het staat met deze dringende problemen en is er al een planning te geven voor het opknappen?

De VKP vindt goed onderwijs in onze gemeente erg belangrijk. Bij goed onderwijs hoort natuurlijk ook goede huisvesting. In het najaar komen we als raad bij elkaar om met elkaar te spreken over deze huisvesting. Ook kijken we met elkaar wat de gevolgen zijn van de daling van de leerlingenaantallen, al lijken deze nu te stabiliseren.

Ook bespreken we dan de gesprekken die tussen ons college en het schoolbestuur van het Merlet College hebben plaatsgevonden. Eind vorig jaar is er een gezamenlijk onderzoeksrapport opgesteld en we begrijpen uit de schriftelijke beantwoording dat er een hele tijd geen contact is geweest met het bestuur (Corona) en dat dit nu weer opgepakt is.

Elk jaar blijkt dat jeugdzorg een financieel risico is voor nagenoeg alle Nederlandse gemeenten. Door betere ondersteuning te bieden bij een beginnende zorgvraag kan duurdere zorg voorkomen worden. Dit niet alleen vanwege het voorkomen van dure professionele zorg, maar ook zodat de zorgvrager eerder de nodige steun krijgt. Hiervoor zijn diverse preventieve acties ondernomen, waaronder een pilot van de GGZ waarbij een praktijkondersteuner de huisarts kan ondersteunen bij jeugdige zorgvragers. Vol verbazing hebben we moeten lezen dat er te weinig animo is vanuit de huisartsen. De VKP vraag zich af hoe dat kan, is er te weinig aandacht voor geweest? Graag krijgen we van het college een nadere toelichting en ook een kijkje in de toekomst. Hoe nu verder….

Sinds de kadernota van vorig jaar en deze van dit jaar is er veel gebeurd. De coronacrisis heeft een grote impact op ons allen maar als gemeentebestuur heeft het vormen van één gemeente Land van Cuijk gemeente ook grote impact. De VKP is zeer betrokken en actief in het Land van Cuijk Beraad en in de diverse werkgroepen. Waarbij we er één werkgroep uit willen lichten; kernendemocratie. De kernvraag is: hoe blijf je de inwoners betrekken bij een gemeente van een grotere omvang. Het mag duidelijk zijn dat deze vraag nog lang niet beantwoord is. In aanloop naar 1 januari 2022 worden diverse dorpen bezocht om samen te praten over de toekomst van het dorp en haar inwoners. Iedere inwoner mag meepraten, ook zullen er gesprekken gevoerd gaan worden met de diverse dorpsraden. Samen bouwen we zo aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk

Zoals al eerder aangegeven is dit de laatste kadernota behandeling van de gemeente Mill en Sint Hubert. De VKP wil hier de woorden van de accountant, uitgesproken in de auditcommissie, nogmaals herhalen: “jullie dragen een gemeente over die er financieel goed voor staat.”

Namens de VKP,

Anne Derks