NIEUWS

Afscheid VierKernenPartij

Nu het eind van het jaar 2021 met rasse schreden nadert, komt ook het moment waarop we afscheid nemen van de VKP dichterbij.

Tezamen met 6 andere lokale partijen in het Land van Cuijk zijn we opgegaan in Team Lokaal. Dit om straks per 1 januari 2022 in de nieuwe gemeente Land van Cuijk de lokale belangen in de gemeenteraad te kunnen blijven behartigen. We zijn dan ook blij dat we bij de verkiezingen in november 8 zetels hebben behaald. Inmiddels is ook bekend dat Team Lokaal deel gaat uitmaken van het nieuwe college met 2 wethouders.

We hebben ons bij de VKP altijd met een fijn team van gedreven volksvertegenwoordigers ingezet voor de belangen van onze inwoners. Ook bij Team Lokaal mag je er op rekenen dat de belangen van onze inwoners voorop staan en het best behaalbare resultaat wordt nagestreefd.

Daar waar jullie voorheen de VKP wisten te vinden als er zaken waren die in onze gemeente geregeld of gerealiseerd moesten worden of die beter konden, hopen we dat dit in de toekomst bij Team Lokaal ook het geval zal zijn. Dus neem gerust contact met hen op (www.teamlokaal.nl) of volg de Facebook pagina van Team Lokaal. Zowel de website als Facebookpagina van de VKP blijven tot midden 2022 in de lucht. Daarna zullen deze worden opgeheven. Tot die tijd vind je op beiden links naar Team Lokaal.

De VKP bedankt iedereen heel hartelijk die ons in al die jaren van ons bestaan heeft ondersteund! We wensen iedereen het allerbeste voor de toekomst toe.

Bestuur VKP

VKP met hart voor de samenleving

VKP TEAM LOKAAL NEEMT AFSCHEID VAN WETHOUDER, RAADS- EN COMMISSIELEDEN

Afgelopen woensdag 15 december nam het college van B&W afscheid, waaronder ook VKP Team Lokaal wethouder Erik van Daal. Bijna 8 jaar maakte hij namens VKP Team Lokaal deel uit van het college. Tijdens een speciale TV uitzending werd teruggeblikt op deze periode, waarin veel is gerealiseerd.

 

 

Op donderdag 16 december werd afscheid genomen van de gemeenteraad en de burgercommissieleden in een laatste ceremoniële vergadering. Sjors van Kempen, Anne Derks, Sanne en Francien van Berlicum namen afscheid als gemeenteraadsleden. Anita Straatman en Peter Troost namen afscheid als burgercommissielid. Samen zijn zij tientallen jaren actief geweest voor de inwoners van onze prachtige gemeente.

 

Tijdens de laatste raadsvergadering werden Anne en Francien ook nog eens koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun jarenlange inzet. VKP Team Lokaal is trots op haar wethouder, raads- en commissieleden.

 

 

Ook feliciteren we Erik Rietveld en Theo van Eenbergen met hun koninklijke onderscheiding vanwege hun jarenlange inzet voor AB’90 Team Lokaal.

 

 

 

 

Dorpsplan Langenboom: zorgen bij VKP Team Lokaal

Vanuit “Right to challenge” ontstond in Langenboom het plan om, in verband met het verdwijnen van de dorpskroeg, nieuwe mogelijkheden te onderzoeken om elkaar te ontmoeten. Inmiddels is een veelomvattend plan ontstaan en de benodigde financiële middelen groeiden mee.
Uitgangspunt bij het plan was dat de realisatie begrotingsneutraal uitgevoerd kon worden. Op die manier zouden in alle kernen in het Land van Cuijk dergelijke initiatieven uitgewerkt en gerealiseerd kunnen worden. In de raadsvergadering van juli 2021 heeft VKP Team Lokaal schoorvoetend ingestemd met verdere uitwerking van het plan. Dit omdat duidelijk was geworden dat het plan in de huidige opzet zeker niet begrotingsneutraal uitgevoerd kon worden. Sterker nog: jaarlijks zou er ruim € 46.000,00 door de gemeente bijgedragen moeten worden in de kosten. VKP Team Lokaal heeft er toen ook met nadruk om gevraagd dat met name de financiële risico’s verder in beeld gebracht dienden te worden. Dit vanuit de intentie dat we voor de inwoners van Langenboom het best haalbare willen bereiken, zonder dat we ze voor de toekomst opzadelen met grote financiële problemen. Inmiddels is er onderzoek gedaan naar de risico’s die er aan het dorpsplan in zijn huidige vorm kleven. In onze ogen zijn deze behoorlijk.
VKP Team Lokaal is van mening dat er weliswaar een aantal zaken inzichtelijk zijn gemaakt, maar nog onvoldoende duidelijk is wat de gevolgen van dit plan op de lange termijn zijn. Er zijn n.l. een aantal zaken niet meegenomen in de inventarisatie: 1) de harmonisatie van de subsidieregelingen 2) er is uitgegaan van een beperkte stijging van de bouwkosten, terwijl die de laatste maanden explosief zijn gestegen.
Als VKP Team Lokaal staan wij op dit moment naar eer en geweten niet achter het huidige Dorpsplan. De inwoners van Langenboom verdienen een gedegen onderzoek om te voorkomen dat men in de toekomst voor grote financiële uitdagingen komt te staan.
In Langenboom zijn reeds een groot aantal voorzieningen aanwezig, welke nog in goede staat verkeren (een gemeenschapsaccommodatie met sporthal; tennis- en sportvelden met bijbehorende kantines). Er is dus geen enkele noodzaak om zulke ingrijpende maatregelen te nemen in een tijd waarin alle verenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen en vrijwilligers.
VKP Team Lokaal roept Eigen Kweek op om op korte termijn volledige (financiële) openheid van zaken te geven aan alle Langenboomse verenigingen, zodat zij een verantwoorde keuze kunnen maken.
Met bijv. alleen het ontwikkelen van de kerk en omgeving tot een mooie ontmoetingsplek in Langenboom zou je (ver)antwoord geven op de vraag waar alles mee begonnen is.
VKP-Team Lokaal

Moerboom III Wilbertoord – 2e Fase

Particuliere bouw

Na de zomervakantie zou door de gemeente begonnen worden met het bouwrijp maken van de 2e fase van bestemmingsplan Moerboom III. Inmiddels is bekend dat dit pas rond week 48 gaat gebeuren en tegelijkertijd zal dan de particuliere verkoop starten.

Over de invulling van dit plan, dat de bouw van 28 woningen omvat, hebben medewerkers van de gemeente overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Vereniging Wilbertoord.

De 10 kavels rond het te realiseren hofje zullen worden aangeboden aan particulieren voor de bouw van een vrijstaande woning of tweekapper.

 

Starterswoningen

Het voornemen is dat er op de overige 18 kavels tweekappers of vrijstaande woningen komen en rijwoningen. Voor deze laatstgenoemde 18 woningen worden momenteel projectontwikkelaars uitgenodigd om deze woningen projectmatig in de markt te zetten. Er wordt naar gestreefd dat er van de rijwoningen een substantieel aantal beschikbaar komen voor starters. Dat wil zeggen dat deze niet meer dan € 230.000,00 mogen kosten, zodat de starters ook in aanmerking kunnen komen voor een starterslening.

In de 1e fase van het bouwplan Moerboom III is ook geprobeerd om projectmatig starterswoningen te realiseren. Omdat er toentertijd onvoldoende gegadigden hiervoor waren, zijn hiervoor in de plaats uiteindelijk huurwoningen gebouwd.

 

Zorgen VKP-Team Lokaal

VKP-Team Lokaal maakt zich zorgen over het projectmatig bouwen van zó veel woningen binnen het plan. Onze zorgen richten zich ook op het feit dat wanneer zó veel woningen projectmatig worden gebouwd (en waarschijnlijk snel worden verkocht vanwege de huidige woning schaarste) er voor de langere termijn straks voor de Wilbertoordse jeugd voorlopig géén mogelijkheden zijn om zelf een huis te bouwen in hun eigen dorp. Het duurt n.l. weer de nodige jaren voor er een nieuw bestemmingsplan gereed is dat daarin kan voorzien.

 

Vragen aan de wethouder

In het vragenuurtje van de raadsvergadering van 30 september zal VKP-Team Lokaal haar zorgen uiten, maar vooral ook vragen naar de mogelijkheden die er zijn voor tóch meer zelfbouw (bijv. via CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: hierbij verenigen zich een aantal gegadigden en door o.a. gezamenlijke inkoop van materialen weet men op de bouwkosten te besparen). Maar ook naar de planning en de mogelijkheden voor toekomstige woningbouw op het moment dat Moerboom III is volgebouwd zullen we vragen.

 

Francien van Berlicum

VKP-Team Lokaal

Dorpsplan: Langenboom is nu aan zet!

Right to challenge

Met veel enthousiasme is er in Langenboom al geruime tijd gewerkt aan de plannen om te komen tot een nieuw sporthart en een nieuw sociaal hart. Dit in het kader van “right to challenge” waarbij vanuit een gemeenschap een plan komt en dezelfde gemeenschap dit in zijn geheel uitwerkt en realiseert, maar ook exploiteert. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 juli werd er o.a. door dhr. Ebben uit Vortum Mullem ingesproken over hoe zij daar met héél veel vrijwilligersuren (20.000!!) een multifunctionele accommodatie hebben gebouwd in de voormalige kerk. In Vortum Mullem was echter nog geen enkele voorziening aanwezig. In Langenboom zijn reeds alle voorzieningen aanwezig, dus de insteek is héél anders. Als je kijkt naar de omvang van het Dorpsplan Langenboom kan het aantal benodigde vrijwilligersuren vele malen hoger komen te liggen. Ondanks het feit dat er al veel werk is verzet, liggen er nog wel enkele uitdagingen in het verschiet die nog getackeld dienen te worden.

Ten aanzien van de financiën: de gemeenteraad heeft als kader meegegeven dat het plan begrotingsneutraal (subsidies en onderhoudskosten worden 30 jaar vooruit betaald) uitgevoerd diende te worden. Om te onderzoeken hoe dit te realiseren, is een bedrag van in totaal € 125.000,= beschikbaar gesteld. Na alle inspanningen vanuit de gemeente is het daarom enigszins teleurstellend dat er nu een plan ligt met een tekort van ruim een miljoen euro zonder dat men concessies heeft gedaan aan het ambitieniveau.

De risico’s

Een aantal financiële risico’s is nog niet inzichtelijk gemaakt. Vandaar dat de gemeenteraad afgelopen donderdag middels een amendement (wijziging van een voorgesteld raadsbesluit) een aantal zaken uitgelicht heeft die vóór de raadsvergadering in oktober, waarin het definitieve besluit valt over een go or no go voor het Dorpsplan, duidelijk moeten zijn. Allereerst dient er een risico analyse (paragraaf) gemaakt te worden waarin beschreven wordt welke risico’s het Dorpsplan met zich brengt en welke beheersmaatregelen hiervoor nodig zijn. De financiële risico’s, welke de bedragen in het raadsvoorstel overstijgen, zullen geheel voor rekening komen van de Langenboomse Vereniging / Eigen Kweek. Dit dient duidelijk te zijn voor alle verenigingen die nu een intentieovereenkomst zijn aangegaan.

Oproep voor gezamenlijke bijeenkomst Eigen Kweek, verenigingen en gemeente

VKP Team Lokaal heeft een oproep gedaan aan Eigen Kweek om vóór de gemeenteraadsvergadering in oktober hiervoor alle verenigingen en de gemeente bij elkaar te roepen en op alle fronten duidelijkheid te verschaffen aan de verenigingen waarvoor zij aan de lat staan (o.a. financieel / vrijwilligers etc.), nu en in de toekomst. Bij deze herhalen we onze oproep.

Toestemming Land van Cuijk

Aangezien we per 1 januari opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk, is het volgens de wet Ahri noodzakelijk dat de andere gemeenten (Cuijk, Grave, Boxmeer, Sint Anthonis) instemmen met de begrotingswijziging, welke noodzakelijk is nu het plan niet begrotingsneutraal uitgevoerd kan worden.

Kortom: het raadsbesluit van afgelopen donderdag was een stap richting de realisatie, maar het meeste werk moet nu nog gaan gebeuren. We wensen de Langenboomse inwoners en verenigingen hierbij veel succes toe.

Een nieuwe politieke partij is geboren: Team Lokaal!

Team Lokaal is onze nieuwe naam. Jouw vertrouwde lokale politiek.

7 Politieke partijen samen als één “Team Lokaal Land van Cuijk“.

Met Team Lokaal bundelen zeven lokale politieke partijen de krachten en bieden we samen een herkenbare, lokale politieke vertegenwoordiging. Als Team Lokaal blijven we toegankelijk, onafhankelijk, actief, sociaal en betrouwbaar. Precies zoals je van ons gewend bent!!

Check direct de nieuwe website: www.TeamLokaal.nl

Antwoordbrief Provincie Noord Brabant N-264

De VKP heeft kennis genomen van de brief van gedeputeerde van der Maat namens de provincie Noord Brabant gericht aan de Dorpsraad Sint Hubert inhoudende het proces herinrichting N-264. Deze bief is de beantwoording aan de Dorpsraad Sint Hubert op de door hen verstuurde brief d.d. 11 januari jl. en het gesprek wat heeft plaatsgevonden op 23 november 2020 op het Provinciehuis in den Bosch.

De VKP vindt het teleurstellend dat het realiseren van een alternatieve route (een mogelijke rondweg) zich beperkt heeft tot het grondgebied van de gemeente Mill en Sint Hubert. Mede omdat, ondanks het aandringen door diverse partijen, dit niet in een breder perspectief is onderzocht. Daarbij geeft de provincie wederom aan dat doorstroming van het doorgaande (vracht)verkeer geen probleem is. Inderdaad, met de doorstroming van met name het vrachtverkeer zit het wel goed. Dit zal met de herinrichting van de N-264 zo blijven. Hierbij gaat men echter volledig voorbij aan het feit dat deze weg Sint Hubert in “tweeën” splitst.

De bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid en omgevingskwaliteit (lucht en geluid) in Sint Hubert zullen door deze aanpassingen minimaal zijn omdat door de provincie geen enkele maatregel genomen gaat worden om de “bron” te bestrijden. In de beantwoording geeft men ook toe dat de herinrichting van de N-264 slechts een oplossing voor de korte termijn (10 jaar) zal zijn.

Welke acties zijn in gang gezet?

Een unaniem aangenomen motie (verzoek) door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert op initiatief van de VKP, is door meerdere gemeenten in de regio Noordoost Brabant “omarmd” en op de agenda van diverse “overlegtafels” gekomen. Deze motie vraagt om een gebiedsgerichte aanpak van de mobiliteitsproblematiek in onze regio. Niet alleen bestuurlijk in het land van Cuijk maar ook in de regio Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en Venlo. Hierin staat met name de verbinding (alle vormen van mobiliteit) tussen het land van Cuijk en Brainport Eindhoven centraal. Daarnaast heeft een onderzoek, vanuit de gemeente Mill en Sint Hubert (op initiatief van AB’90), voor het realiseren van een snelfietsroute F-264 zowel regionaal als nationaal de aandacht. Dit in het kader van duurzame mobiliteit en het realiseren van een nationaal snelfietsroute netwerk.

De volksvertegenwoordigers van de VKP blijven, ook straks in de gemeente Land van Cuijk, deze ontwikkelingen kritisch volgen om zo op termijn tot structurele verbeteringen van de kwaliteit van de leefomgeving in Sint Hubert te komen en tevens te zorgen voor een goede mobiliteit in onze regio.