NIEUWS

Alweer de 2e digitale raadsvergadering

Allereerst willen we onze steun betuigen aan iedereen die zich extra inzet voor onze gezondheid en natuurlijk ook voor diegenen die een dierbare verloren hebben in deze bizarre tijd, waarin het Coronavirus het normale leven ontwricht. Ook al ziet de wereld er op dit moment anders uit, als gemeenteraad hebben we toch al 2 digitale vergaderingen achter de rug. Het nemen van besluiten kunnen we immers niet al te lang voor ons uitschuiven.

Toekomst De Looierij

Mogelijke locaties:

* sporthal behouden op de huidige locatie maar in combinatie met te plegen groot onderhoud wel duurzaamheidsmaatregelen nemen

* Elders in Mill een nieuwe sporthal bouwen, zodat de huidige locatie dan vrij komt voor bijv. woningbouw

* in Fitland een nog te bouwen inpandige sporthal bouwen en deze huren. Ook dan komt de huidige locatie vrij

* eigendom en beheer van de sporthal onderbrengen in een (sport)stichting, privatiseren dus

Aan alle opties kleven de nodige haken en ogen, al dan niet financieel. Na een uitvoerige discussie in de gemeenteraad werd besloten tot de eerste optie. Dit mede omdat de gebruikers zeer tevreden zijn met de huidige constructie en zij privatisering op de korte termijn (bestuurlijk) niet mogelijk achten.

De hoogst noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan De Looierij zijn inmiddels uitgevoerd. In 2021 komt er een voorstel voor te treffen duurzaamheidsmaatregelen in combinatie met groot onderhoud op basis van een geactualiseerde onderhoudsplanning. Als dit alles wordt uitgevoerd hebben we voor de lange termijn een uitstekende binnensportvoorziening in Mill.

Parkeren Markt Mill

Problematiek:

* Parkeervakken zijn niet voldoende zichtbaar

* Hierdoor wordt vaak buiten de vakken geparkeerd

* Dit leidt tot minder beschikbare parkeerplekken

* Er wordt op het trottoir geparkeerd

* Hierdoor kunnen minder validen en mensen met kinderwagens en buggy’s geen gebruik maken van het trottoir

* er vinden regelmatig aanrijdingen plaats

De VKP had hierover al meerdere keren vragen gesteld aan het college in verschillende vragenuurtjes in raadsvergaderingen. Omdat het onderwerp niet op de agenda van de raadsvergadering stond, diende de VKP samen met het CDA een “motie vreemd aan de orde van de dag” in, waarin het college opgeroepen werd om nog vóór de zomer maatregelen te treffen om de parkeerproblematiek op te lossen. Naar aanleiding van de door de VKP eerder gestelde vragen, is het college al tot een aantal maatregelen overgegaan. Zo zijn er bijv. als proef ronde RVS plaatjes geplaatst aan de Rabobankzijde van de Markt om de parkeerplaatsen beter zichtbaar te maken. Graag vernemen wij uw mening over deze aanpassing / verbetering (voor onze contactgegevens: zie www.vierkernenpartij.nl. Zo kan de gemeente kijken of deze over het gehele plein gelegd kunnen worden of dat er wellicht nog andere maatregelen / opties zijn. Samen met alle betrokken instanties en ondernemers zal het college kijken waar er nog verbeterpunten kunnen worden aangebracht om bijv. ook voor het parkeren op het trottoir een oplossing te vinden.

Fractie VKP

Informatie avond herindeling 27-02-2020

Samen Sterk in het Land van Cuijk

27 februari hield de VKP een informatieve avond over het proces tot de vorming van één gemeente Land van Cuijk. Gastsprekers deze avond waren: Wil van Pinxteren (Lid Provinciale Staten Lokaal Brabant / gemeente Haaren) en Harold van den Broek. (burgerlid Provinciale Staten Lokaal Brabant / gemeente Landerd).

Sjors van Kempen lichtte als eerste het proces in tijd, dat doorlopen gaat worden tot aan de start gemeente Land van Cuijk per 1-1-2022 toe. Mits dit volgens planning verloopt worden in november 2021 de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Verder kwamen de rol van de gemeenteraadsleden, de burgemeesters, colleges, griffiers en gemeentesecretarissen in het proces aan bod. Daarbij uitgelegd de taken van de Stuurgroep, het LvC-beraad en de diverse (raads)werkgroepen.

Voor het vormen van de nieuwe ambtelijke organisatie vanuit de drie huidige ambtelijke organisaties (CGM, Boxmeer en Sint Anthonis) zal binnenkort een kwartiermaker/beoogd directeur worden aangesteld. Ook voor de inrichting van de griffie is men voornemens een kwartiermaker te benoemen.

Vervolgens was het woord aan de heren Wil van Pinxteren en Harold van den Broek.

Dhr. van Pinxteren gaf aan dat Lokaal Brabant is aangesloten bij de O.S.F. (Onafhankelijke Staten Fractie), welke 1 zetel heeft in de Eerste Kamer.

Vervolgens plaatste hij de opmerking dat het geschetste tijdplan voor de gemeente Land van Cuijk nog enigszins kan wijzigen als de gemeente Grave alsnog wil aansluiten en hiervoor tijdig een zienswijze indient n.a.v. het herindelingsplan.

Daarna gaf dhr. Van Pinxteren uitleg over de Wet Arhi (Algemene regels herindeling). Daarbij wordt verschil gemaakt tussen een vrijwillige en een gedwongen herindeling. Gevolg is dat de besluiten (met financiële consequenties) in onze gemeente vanaf 26 maart a.s. ook door de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis vastgesteld moeten worden.

Verder deelde dhr. van Pinxteren zijn ervaringen met de herindeling van de gemeente Haaren (waarbij 4 kernen worden opgedeeld naar 4 andere gemeenten) en lichtte een aantal zaken toe. Diverse valkuilen werden benoemd: testamenten, beperkte betrokkenheid, harmonisatie van regelgeving (beleid) en subsidies. De bevolking meenemen in het lopende proces wordt vaak vergeten, terwijl dit juist zéér belangrijk is om de komende twee jaar zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Communicatie richting inwoners en mét inwoners zal cruciaal zijn hiervoor. De aanwezigen zijn het erover eens dat een beter woord voor Kernendemocratie: Kernenparticipatie is.

Dhr. Harold van den Broek schetste in het kort de historie van de totstandkoming van de gemeente Landerd en de herindeling met de gemeente Uden tot de gemeente Maashorst in 1-1-2022.

Dhr. van den Broek legde uit hoe men de invulling van de Kernenparticipatie in Landerd/Uden heeft opgepakt. Zowel van onderuit (bevolking) als bovenaf (gemeente) is het belangrijk duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen die er bij eenieder leven. Klein beginnen met ophalen, maar wél duidelijk aangeven wat wél en wat niét haalbaar is. Daarbij is het belangrijk om ook de (niet stemgerechtigde) jeugd te enthousiasmeren en hun behoeften en wensen te peilen. De aanwezigen zijn het er over eens dat de persoonlijke benadering vaak het beste werkt.

Voor de lokale partijen ligt er een bijzondere opdracht: wat te doen om als lokale partij een positie te krijgen in de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk?

Lokale (dorps)partijen met eenzelfde politieke visie zouden de samenwerking kunnen zoeken. Ondersteuning (faciliterend en adviserend) vanuit een neutrale partij is daarbij handig. Hiertoe is het Kennispunt Lokale Politiek in het leven geroepen door Lokaal Brabant en de O.S.F. Zij hebben de mensen, kennis en financiën om de lokale partijen hierin te ondersteunen.

Kortom een interessante en vooral leerzame avond. Hier vindt u de presentatie die op deze avond is gegeven: Presentatie 27-2-2020 (VKP)

27 februari informatieve avond herindeling

Lokaal sterk in het Land van Cuijk

Het proces van een herindeling is een complexe materie. Als VKP nemen wij hierin onze verantwoording om uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Daarom willen wij u informeren en betrekken bij dit proces van de gemeente Mill en Sint Hubert, Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis om per 1 januari 2022 op te gaan in één gemeente Land van Cuijk.

Wij nodigen u hierbij van harte uit voor een informatieve avond op:

Donderdag 27 februari

De Jachthoorn te Sint Hubert

Aanvang: 20.00 uur

De heren Harold van den Broek (gemeente Landerd / burgerlid Provinciale Staten) en Wil van Pinxteren (gemeente Haaren / statenlid Provinciale Staten Lokaal Brabant) zijn te gast en zullen hun ervaringen met u delen op het gebied van herindeling in hun gemeente.

Harold van den Broek zal een toelichting geven over de stand van zaken met betrekking tot de herindeling van onze buurgemeente Landerd welke per 1 januari 2022 samengaat met de gemeente Uden in de nieuwe gemeente Maashorst. Hoe gaat men met de wensen en belangen van inwoners, verenigingen en ondernemers om en hoe worden deze ingebracht, in het resterende proces na 26 maart (harmonisatieproces), bij de nieuwe gemeente waartoe zij gaan behoren? Wat betekent een nieuwe gemeente voor de lokale partijen?

Wil van Pinxteren zal ons vertellen over de herindeling in de gemeente Haaren. De vier dorpen: Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel gaan met ingang van 1 januari 2021 ieder onderdeel uitmaken van een andere buurgemeente. Wil zal ons vertellen hoe de wensen en belangen van inwoners en ondernemers van de vier verschillende kernen zo goed als mogelijk zijn ingebracht bij de nieuwe gemeente waartoe zij gaan behoren.

Als op 26 maart a.s. de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert het herindelingsontwerp gemeente Land van Cuijk aanneemt, is met ingang van die dag de wet Arhi van toepassing op onze en de drie andere herindelingsgemeenten in het Land van Cuijk.

Wil van Pinxteren zal ons kort uitleggen wat de inwerkingtreding van de wet Arhi voor een gemeente gaat inhouden. Waarover mogen we vanaf 26 maart 2020 als gemeente Mill en Sint Hubert eigenstandig wel of niet meer beslissen?

Daarnaast krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen en om ons van tips te voorzien.

Als VKP hopen wij deze avond velen van u te mogen begroeten en u zo mee te nemen in het herindelingsproces Land van Cuijk zodat wij in de toekomst Lokaal samen sterk blijven (be)staan.

Samen verder in één gemeente Land van Cuijk!

Inwonersraadpleging en raadsbesluit.

De VKP kijkt met een goed gevoel terug op de inwonersraadpleging. Een raadpleging die door onze ambtelijke organisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) in zeer korte tijd op een ordentelijke en eerlijke wijze is gerealiseerd. De opkomst van maar liefst 61% laat de betrokkenheid zien van onze inwoners bij de toekomst van hun woon- en leefomgeving. Met 75% voor één gemeente Land van Cuijk is nu een duidelijke koers uitgezet. Zoals beloofd op 12 december j.l., hebben we ons gehouden aan de uitslag en ingestemd om aan te sluiten bij gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis per 1 januari 2022. Wel heeft de VKP aan het raadsbesluit een extra besluit toe laten voegen, waarbij we aangeven dat we het belangrijk vinden dat de dienstverlening de komende jaren op het huidige niveau blijft gehandhaafd en dat de ambtenaren van CGM dezelfde kansen krijgen als die van Boxmeer en Sint Anthonis bij de vorming van de nieuwe ambtelijke organisatie.

Waar staat de VKP voor?

In aanloop naar de inwonersraadpleging hebben we ons kritisch uitgelaten over het aansluiten bij Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. De VKP is altijd positief kritisch, op die manier kunnen we het beste resultaat voor onze inwoners realiseren in de opmaat naar één gemeente Land van Cuijk. Dit gaan we doen door deel te nemen aan de werkgroepen die opgericht gaan worden in samenspraak met de gehele gemeenteraad. Wethouder Erik van Daal zal samen met burgemeester Antoine Walraven deelnemen aan de stuurgroep gemeente Land van Cuijk in oprichting.

· De VKP staat er voor om eerlijke en sociale standpunten aan te dragen en hiervoor op te komen. Afspraak is afspraak.

· Wij gaan zuinig om met uw geld, investeren waar dit nodig is maar besparen ook waar mogelijk is.

· De VKP kijkt naar de lange termijn. Geen ´loze beloften´ of op korte termijn politiek gewin.

· Onze raadsleden en commissieleden zijn actief in het verenigingsleven en staan daarmee midden in de samenleving.

· De VKP organiseert frequent vergaderingen op toerbeurt in alle vier de kernen die openbaar zijn en dus voor iedereen toegankelijk. De VKP besluit met inwoners, niet over inwoners.

· De VKP is en blijft, ook de komende jaren een actieve en onafhankelijke partij, die niet ´vastzit´ aan 1 dorp, 1 religie of 1 landelijke partij. Daarmee hebben we de volledige vrijheid om die keuzes te maken welke het beste zijn voor onze inwoners en de leefbaarheid in de vier kernen. Dit laatste heeft onze prioriteit.

Wij zijn en blijven er voor u!

Wilbertoord, Sint Hubert, Mill en Langenboom hebben onze volle aandacht! Samen met u willen wij ook de komende jaren werken aan een sociaal en toekomstgericht beleid voor onze inwoners in deze vier kernen binnen de gemeente Land van Cuijk. Daar hebben wij als VKP altijd voor gestaan en daar staan we nog steeds achter. Iedere vergadering, ieder onderwerp, iedere dag. Die belofte komen wij na en daar zetten wij ons vol vertrouwen voor in.

Herindeling – Wist u dat?

– Uit onderzoek blijkt dat herindeling per definitie niet efficiënter en goedkoper is……..

– Een kleine gemeente ontvangt in verhouding meer algemene uitkering van de overheid dan een grotere gemeente na herindeling…….

– Er veel taken regionaal via een gemeenschappelijke regeling opgepakt worden, zoals o.a. de GGD, jeugdzorg, veiligheidsregio en omgevingsdienst,

– Een kleine gemeente in zo’n gemeenschappelijke regeling net zo’n zwaarwegende stem heeft als de gemeente Den Bosch of Oss…….

– De gemeente Mill en Sint Hubert bijna 60% van haar dienstverlening inkoopt via deze gemeenschappelijke regelingen en dat dit na herindeling ook niet gaat veranderen…….

– Dat onze gemeente op belangrijke thema’s in het Land van Cuijk, zoals economie, toerisme, uitvoering jeugdzorg, nu ook al intensief samenwerkt met de andere gemeenten en dat dit ook niet verandert……

– Dat na een herindeling onze lokale omroep ophoudt te bestaan. Dit komt omdat elke gemeente slechts één zendmachtiging mag hebben voor een lokale omroep…….

– We geen zeggenschap meer hebben omdat we nu 15 raadsleden hebben en we na een herindeling slechts 3 tot 4 lokale raadsleden overhouden van de 35….

– We op het moment dat een mogelijke fusie bekend is, we niet meer zelf mogen beslissen over grote investeringen in onze dorpskernen….

– Het niet zeker is of we na herindeling onze voorzieningen, zoals gemeenschapsaccommodaties, ondersteuning van o.a. sportclubs en harmonieën, tegen de huidige voorwaarden en subsidies kunnen behouden…..

Slechts een kleine opsomming van feiten in de vergelijking tussen zelfstandigheid en herindeling.

Er staat véél op het spel! Uw keuze bepaalt de toekomst van onze gemeente.

Zelfstandigheid kwijt is voor altijd!!

Herindeling – De burger is de grote verliezer

Onlangs heeft het kabinet een nieuw beleidskader voor gemeentelijke herindeling gepresenteerd. In een brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer schetst zij de contouren van de herindeling nieuwe stijl. Veel verandert er niet. Wel wenst de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) een grotere rol te spelen, hetgeen ten koste gaat van de regierol van de provincies.

Opmerkelijk is dat het nieuwe beleidskader tot op heden tot weinig tegenspraak heeft geleid. Alleen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft wederom benadrukt dat herindeling van onderop dient te geschieden. De VNG ziet niets in opgelegde projecten. Verbazingwekkend, deze radiostilte. Er valt namelijk op de herindeling nieuwe stijl het een en ander af te dingen.

Terugblik

Het herindelen van gemeenten is vooral een fenomeen van de afgelopen decennia: had Nederland in 1950 nog 1000 gemeenten, in 2019 zijn er nog maar 355 over. De leidende gedachte was steeds dat grotere gemeenten beter voor hun burgers kunnen zorgen en kostenbesparingen opleveren. Dus was het beleid erop gericht om kleine gemeenten onder één bestuur te brengen. In ‘Gemeente in de genen’ (2018) stellen Wim Voermans en Geerten Waling (Universiteit Leiden) dat deze voordelen van schaalvergroting schromelijk overschat worden. Zo laat onderzoek van het COELO naar de gevolgen van herindeling (2014 – 2015) aan duidelijkheid niets te wensen over: fusies leveren geen geld op, geen grotere doelmatigheid en louter negatieve effecten, ook op de langere termijn. Voermans en Waling: ‘Waarom doen we het toch? Inwoners willen het niet, het levert niets op. En toch vinden veel bestuurders nog steeds dat het niet opschiet met de schaalvergroting. Het is een soort dogma geworden, een geloof’.

Hiermee is volgens deze wetenschappers de kous nog niet af. Herindelingen vervreemden burgers van de gemeentepolitiek: de gemeenteraad komt verder op afstand te staan van de burger en hiermee wordt de herkenbaarheid minder. Ook neemt de belangstelling van inwoners in de gemeentepolitiek af. Een concrete aanwijzing hiervoor is de daling van de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

En last but not least: de taak van de gemeenteraad om de uitvoering van het beleid te controleren is welhaast ondoenlijk geworden.

Het kabinet zou graag zien dat, indien herindeling geboden is, de gemeenten dan zelf het initiatief nemen. ‘Het doel van het nieuwe kader is een grotere democratische betrokkenheid en meer draagvlak van bewoners’, aldus minister Ollongren. Maar hoe geloofwaardig is het kabinet op dit punt? Ik heb er mijn twijfels bij.

Als je een inschatting wilt maken van toekomstig gedrag, is het zinvol om ook serieus te kijken naar ‘oud gedrag’. Welnu, een blik in de achteruitkijkspiegel laat zien dat, vanaf het midden van de jaren tachtig, een streeksgewijze herindeling, onder regie van de provincies, in vrijwel alle delen van Nederland is gerealiseerd. En ook in dit decennium drukken provinciebesturen, met steun van het kabinet, gemeentefusies door. Dit ook als burgers zich in ruime meerderheid tegen herindelingsplannen verzetten. Dat doen de bestuurders soms heel gewiekst, namelijk vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Voermans en Waling: ‘Het lijkt erop alsof provincies en regering willen voorkomen dat herindelingen een onderwerp worden in de verkiezingscampagnes, met wellicht een bokkige nieuwe gemeenteraad tot gevolg, die zand zou kunnen strooien in de raderen van de schaalvergroting’.

Maar ook anno heden maakt minister Ollongren in haar brief aan de Tweede Kamer duidelijk dat het doel van de herindeling nieuwe stijl zo zijn grenzen heeft. In het geval er echt bestuurlijke problemen leven, kunnen provincies het initiatief tot een herindeling nemen. Dan is unanimiteit bij gemeentebesturen of steun onder een meerderheid van de inwoners niet altijd een vereiste. Is hier sprake van een geharnast geloof?

Draagvlak

Het ministerie van BZK plaatste de slogan ‘Draagvlak centraal’ boven het persbericht. Maar daarin schuilt weinig nieuws, zo merkt Richard Sandee (coördinator Gemeente.nu) op. Sandee: ,,Dat herindelingen moeten steunen op draagvlak, zowel bestuurlijk als maatschappelijk, was allang het uitgangpunt”. Het pijnpunt is dat in de praktijk fusies niet altijd van onderop tot stand komen, terwijl versterking van gemeentelijke bestuurskracht in de ogen van de provincies gewenst is. Nu provincies op dit punt tekortschieten, schuift minister Ollongren de provincies opzij. Ze neemt de stuurknuppel ter hand en verstevigt haar greep op de herindelingen.

Veel bestuurders vinden nog steeds dat het niet opschiet met de schaalvergroting

Dit wil niet zeggen dat de provincies genoegzaam achterover kunnen leunen. De minister verwacht van provincies belangrijke bijdragen aan een ‘gedragen’ herindelingsproces. Twee voorbeelden: de provincie beschikt over een bestuurlijke visie, die bij voorkeur tot stand komt in samenspraak met gemeenten. En bij gemeentelijke onwil (lees: een gemeentebestuur is in beginsel tegen de herindeling) moet de provincie zijn bevoegdheden gebruiken om de totstandkoming van afspraken (met name de betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in het proces tot herindeling) te bevorderen. Maar als ik kijk naar het evaluatierapport over (veer-) krachtig bestuur in Brabant gedurende de periode 2011 – 2019, dan lijkt het erop dat de minister de provincies schromelijk overvraagt. Zo is het in Brabant niet gelukt om tot een echte dialoog te komen tussen de provincie en gemeenten. Bestuurders die partner willen zijn in het denkproces over de toekomstbestendigheid van gemeenten, ik heb ze gemist. Ook is de provincie er niet in geslaagd om gemeenten meer te doen samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, om aldus hun bestuurskracht te versterken. Op lokaal niveau was er onvoldoende oog voor democratische vernieuwing.

Kortom, de kans is groot dat de minister tot het inzicht komt dat zij moet samenwerken met een gemankeerde ‘copiloot’. Dan is een herindelingsproces zonder veel ‘gedoe’ ver weg en zijn we terug bij af. De rest is geschiedenis.

Balans

Ik maak de balans op: herindelingen zijn schadelijk voor de democratie. Veel burgers verliezen het vertrouwen in de politiek en keren zich af van de democratie. De burger is de grote verliezer. Tegenover het geloof van de minister zet ik mijn droom: het moet anders en het kan beter. Zie voor mijn tegendraads alternatief ‘Het bestuur is toe aan een harde reset’ De burger om wie het uiteindelijk te doen is, verdient het. En de minister, die verdient een inburgeringscursus.

Pieter van Harberden 29-08-19, 07:31 Bron: Brabants Dagblad (Pieter van Harberden was verbonden aan Tilburg University en was raadslid in Goirle. Zijn focus: politieke en bestuurlijke vernieuwing.)

Toekomst gemeente Mill en Sint Hubert

23 januari a.s. staan we als inwoners van onze prachtige gemeente voor een historische keuze: blijven we de mooie zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert of sluiten we aan bij de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis en gaan we op in de nieuwe grote gemeente?

Wat zijn de feiten?

Financiële situatie

De financiële positie van de gemeente Mill en Sint Hubert is solide doordat er in de afgelopen jaren op een verantwoorde wijze invulling is gegeven aan alle taken die op het gemeentelijke bord liggen. Hierdoor zijn de lokale lasten (waaronder OZB) niet méér gestegen dan strikt noodzakelijk. Volgens het recente rapport van Partner en Pröpper biedt onze financiële positie voldoende mogelijkheden om als zelfstandige gemeente voort te bestaan en alle gemeentelijke taken adequaat uit te blijven voeren.

In het begin zal aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk een klein voordeel opleveren: minder burgemeesters, minder raadsleden, minder wethouders. Echter onderzoeken (o.a. Coelo) wijzen uit dat op de langere termijn een grotere gemeente juist veel duurder is. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat alle bestuurders alsmede de ambtenaren automatisch in een hogere loonschaal gaan vallen in verband met een hoger inwonertal en het feit dat men een soort “tussenlaag” gaat creëren om de afstand tussen bestuur en inwoners weer te verkleinen. Daarbij heeft een kleine gemeente weinig managementlagen, waardoor zij flexibel en doelmatig kan handelen. Dit zou kunnen betekenen dat de lokale lasten bij de nieuwe Land van Cuijk-gemeente in termijn juist verhoogd moeten worden of dat er fors gesneden gaat worden in het maatschappelijk vastgoed (zoals gemeenschapsaccommodaties) en de subsidies verlaagd gaan worden. Bovendien zijn de huidige financiële posities van zowel Cuijk als Boxmeer niet erg rooskleurig.

Regionaal:

Een groot aantal zaken wordt regionaal geregeld (denk o.a. aan WMO, Jeugdzorg, Veiligheid (o.a. brandweer), GGD). Nu er 5 gemeenten zijn in het Land van Cuijk hebben wij alle 5 een lokale stem in de diverse regionale samenwerkingsverbanden. Indien Mill en Sint Hubert een zelfstandige gemeente blijft, dan behouden wij als gemeente Mill en Sint Hubert onze stem om zo invulling te blijven geven aan onze lokale wensen. Wanneer we aansluiten bij de nieuw te vormen gemeente vallen er regionaal een aantal stemmen weg die we nu als zelfstandige gemeenten nog wél hebben.

Algemeen:

Gemeente Mill en Sint Hubert opheffen en opgaan in de gemeente Land van Cuijk betekent dat er een plattelandsgemeente ontstaat met zo’n kleine 80.000 inwoners en bijna 30 dorpskernen. Qua oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland.

U kiest ervoor om als inwoner van de gemeente Land van Cuijk verder te gaan of u laat zien dat u zich betrokken voelt bij een succesvolle zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert. Als je je zelfstandigheid eenmaal kwijt bent, komt deze nóóit meer terug.

Bij het opgaan van onze mooie gemeente Mill en Sint Hubert in één nieuwe grote gemeente is er géén weg meer terug!!!

Maar de keuze is aan U, want Uw stem telt!!!

Jeugdzorg en WMO nu en in de toekomst

Als gemeente Mill en Sint Hubert hebben we de inkoop van Jeugdzorgtaken en WMO-taken regionaal en lokaal geregeld. Juist bij grotere gemeenten zien we hier vaker grote financiële tekorten optreden.

Omdat er de laatste weken nogal eens verkeerde voorstellingen van zaken wordt gegeven over het aansluiten bij gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis, geven wij bij deze aan hoe de gemeentelijke taken met betrekking tot Jeugdzorg en WMO in de gemeente Mill en Sint Hubert nu geregeld zijn.

Als zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert zouden wij, zo wordt gesteld, een stuk kwetsbaarder zijn en niets in te brengen hebben in de regio.

Niets is echter minder waar: op dit moment organiseren we de zorg gezamenlijk met andere gemeenten en kopen deze op regionale schaal in. Voor wat betreft de zorg op het gebied van WMO doen we dit samen met 10 andere gemeenten in de regio Brabant Noordoost en voor Jeugdzorg werken we met maar liefst 16 andere gemeenten, waaronder grote gemeenten zoals o.a. Oss, Den Bosch en Meijerijstad, samen.

In deze opzet praten ook kleinere gemeenten volwaardig mee over de kwaliteit van zorg die aan de inwoners geboden wordt.

De uitvoering van de Jeugdzorg doen we op dit moment samen met alle vijf de gemeenten uit het Land van Cuijk, middels het Centrum Jeugd en Gezin.

ALS DE GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT ZELFSTANDIG BLIJFT VERANDERT HIERIN NIETS!!

DE KWALITEIT BLIJFT DUS GEWAARBORGD.

Jeugdzorg en WMO zijn slechts 2 van de vele taken die wij gezamenlijk uitvoeren/inkopen met andere gemeenten. Denk hierbij o.a. ook aan de brandweer, GGD, Bureau Leerplicht, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst.

Meer dan de helft van de dienstverlening van de gemeente Mill en Sint Hubert wordt via deze zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen ingekocht en onze gemeente heeft hierin een volwaardige stem.