NIEUWS

Gemeenteraad spreekt zich uit over: Verbreding muziekonderwijs / N264

Tijdens de raadsvergadering van 5 november j.l. kwamen er voor onze inwoners een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde. Het betrof het verzoek van de gemeenteraad om verbreding van de mogelijkheden tot het kennismaken met muziek en een motie “vreemd aan de orde van de dag” / brief gemeenteraad N264 welke door de VKP werd ingebracht.

Verbreding muziekonderwijs:

De VKP is van mening dat het kennismaken met muziek voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar dient te zijn. Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar een verzoek aan het college gedaan om met voorstellen te komen hoe hier invulling aan gegeven kan worden. In de notitie welke hier uit voortgekomen is, biedt de gemeente Mill en Sint Hubert de mogelijkheid dat, met ingang van seizoen 2021/2022 naast de muziekverenigingen (harmonie / fanfare) in onze gemeente, ook voor andere vormen van muziekonderwijs (o.a. Music Fun) subsidiegelden beschikbaar zijn. Hiermee verbreden wij de mogelijkheden tot het volgen van muziekles op een naar ieder gewenst instrument.

Aan dit voorstel van de gemeenteraad is “in goede harmonie” invulling gegeven. Daarbij doet het de VKP deugd dat deze vorm van stimulering in de kennismaking met muziek zijn navolging krijgt in de gemeente Cuijk.

De vertegenwoordigers van de VKP in de Lokale Partij Land van Cuijk zullen zich inzetten om deze vorm van stimulering mee te nemen in de harmonisatie van beleid in de gemeente Land van Cuijk.

Brief gemeenteraad N264:

Spraken wij bij de verbreding van het muziekonderwijs over: “in goede harmonie”, helaas constateert de VKP dat dit bij de invulling van de herinrichting N264 niet het geval is. Dit betreuren wij ten zeerste, mede gezien het feit dat wij als gemeenteraad hier niets over te zeggen hebben aangezien de Provincie bevoegd gezag is. Wij voelen ons “buitenspel” gezet.

Voor de VKP reden genoeg om, tijdens de raadsvergadering, een motie “vreemd aan de orde van de dag” in te dienen waarbij wij als gemeenteraad per brief kenbaar maken aan de Stuurgroep N264 en de verantwoordelijke gedeputeerde wat onze mening is betreffende de invulling van het proces en de huidige stand van zaken betreffende de voorgestelde herinrichting N264 (binnen de bebouwde kom Sint Hubert en buiten de bebouwde kom in oostelijke richting, deelgebied 3b) met het nadrukkelijke verzoek om met (verbeter) acties te komen aangaande een drietal verzoeken:

1. Verbeter per direct de communicatie met de aanwonenden en andere belanghebbenden betreffende de herinrichting N264 binnen de bebouwde kom.

2. Doorloop de uitwerking van het gedeelte buiten de bouwde kom in oostelijke richting (deelgebied 3b) middels heldere communicatie en constructief overleg met de direct aanwonenden en andere belanghebbenden. Dit zowel voor het proces als de inhoud.

3. Start, voor een structurele oplossing voor de langere termijn, een nieuwe omgevingsstudie. Aanpak van (vracht)verkeersoverlast aan de bron dient hierbij het uitgangspunt te zijn. Wij als gemeenteraad van Mill en Sint Hubert zijn van mening dat het eerder uitgevoerde onderzoek onvoldoende en onvolledig is gepresenteerd én is gebaseerd op aannames die inmiddels achterhaald zijn.

De motie en brief werden door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert unaniem gesteund en onderschreven waarmee we hopen als “buitenstaanders” een positieve “drive” aan de Provincie mee te geven.

Speerpunt voor de Lokale Partij Land van Cuijk zal de regionale aanpak van het mobiliteits vraagstuk in de ruit: Nijmegen – Den Bosch – Eindhoven – Venlo worden.

Achterbanvergadering VKP 20 oktober 2020

Voorafgaand aan de vergaderingen van de Commissies Ruimte & Economie en Samenleving en Bestuur en de Raadsvergadering, organiseert de VKP altijd een openbare achterbanvergadering. Hier kan eenieder samen met de fractie (raads- en commissieleden) en wethouder Erik van Daal van gedachte wisselen en vragen stellen over al dan niet actuele onderwerpen en gemeentelijke zaken die op de agenda van Commissie en Raad staan.

Vanwege Corona hebben we vóór de zomervakantie al enkele vergaderingen moeten laten vervallen. Helaas zal ook de achterbanvergadering van 20 oktober a.s. géén doorgang kunnen vinden, vanwege de aangescherpte Coronaregelgeving.

Uiteraard kunt u voor uw vragen en/of opmerkingen altijd terecht bij onze fractieleden en wethouder. Hun contactgegevens vindt u op onze website: www.vierkernenpartij.nl

De VierKernenPartij wenst u allen veel gezondheid toe en wenst allen die door COVID getroffen worden op wat voor manier dan ook veel sterkte.

Kadernota 2021 bijdrage VKP

Geacht college en raad,

Voor ons ligt de kadernota 2021-2024, de laatste kadernota voor de gemeente Mill en Sint Hubert. Elk jaar spreken we onze dank uit aan de ambtelijke organisatie. Dit jaar wil de VKP dit extra benadrukken. Om in tijden dat alles anders gaat dan we gewend zijn toch tijdig de kadernota en jaarrekening op te leveren verdient absoluut onze waardering en respect. De kadernota lezend kunnen we zien dat we er als gemeente niet goed voorstaan de komende jaren. Echter hebben we in de tussentijd een raadsinformatiebrief ontvangen waarin de resultaten van de doorgerekende meicirculaire zijn gedeeld. Op het moment dat deze zijn verwerkt is het resultaat een heel stuk minder negatief maar nog steeds negatief. Kan het college aangeven hoe deze kadernota omgezet kan worden naar een positieve begroting? Waarbij we op voorhand, net als vorig jaar, willen opmerken dat we uiteindelijk elk jaar geld overhouden terwijl het vooraf lijkt alsof we tekort gaan komen of weinig over gaan houden. Is het mogelijk om nog strakker te begroten? Daarbij wordt er nu door het Rijk gekeken om het gemeentefonds anders te gaan verdelen wat zeer nadelig zal zijn voor de wat kleinere plattelandsgemeente van minder dan 100.000 inwoners. De VKP heeft hiervoor een motie voorbereid.

De VKP wil ook dit jaar wederom benadrukken dat het belangrijk is dat onze gemeente een goede dienstverlening heeft. Daarom pleiten wij voor het behouden van een fysiek loket in Mill bij de start van de gemeente Land van Cuijk op 1-1-2022. Inwoners moeten voor zaken als een paspoort of rijbewijs terecht kunnen in de nabijheid van hun woonomgeving. Daarnaast dienen “meldingen” snel opgepakt te worden op een gebruikersvriendelijke manier, hiervoor is o.a. de Fixi-app in gebruik. Wat de VKP betreft valt ook een goede communicatie onder dienstverlening. Vorig jaar hebben we via een motie opgeroepen om de gemeenteberichten te gaan plaatsen in De Neije Krant. Dat is dit jaar van start gegaan zodat nu ook die vorm van communicatie beter is gaan lopen. Door de coronacrisis is communicatie nog belangrijker dan voorheen. Onze complimenten voor de manier waarop dit is opgepakt. Dit is vast geen makkelijke taak is geweest. Inwoners hebben de persoonlijke aanpak van burgemeester Walraven erg gewaardeerd: de persoonlijke huis aan huis brief, het kaartje of belletje naar de oudere medemens. Maar ook het welkomst bericht voor de lagere schoolleerlingen. De VKP wil hiervoor namens onze inwoners haar dank uitspreken.

Ook in 2019 zijn er weer mooie bedragen uitgekeerd uit het leefbaarheidsbudget om zo goede initiatieven, in de opstartfase, incidenteel te steunen. Zo is er bijv. geld gegaan naar Carnavalsvereniging de Klotstekers en Toneelgroep 4 in 1 voor uitbreiding van de geluidsinstallatie. Het Senioren Hobby Centrum heeft een bijdrage gekregen voor het verder uitbouwen van het Jeugd Hobby Centrum. De stuurgroep Dementievriendelijke gemeente heeft een bijdrage gekregen voor haar activiteiten en ook het initiatief Samen Sterk voor het maken van een digitaal platform waar verenigingen hun materialen aan kunnen bieden. Zo maar een greep uit goede initiatieven waar we als VKP volledig achter staan en de reden dat we het initiatief genomen hebben om geld hiervoor beschikbaar te stellen. We willen via een amendement wederom voorstellen om het leefbaarheidsbudget aan te vullen tot € 100.000,= zodat ook dit jaar weer goede initiatieven gehonoreerd kunnen worden.

In 2019 is Eigen Kweek met steun van de Langenboomse inwoners de right to challenge aangegaan. Hierbij hebben ze samen met een adviesbureau gekeken naar wat haalbaar en niet haalbaar is voor de ontwikkeling van een sporthart en een sociaal hart in Langenboom. Hiervoor hebben we Eigen Kweek in 2019 met € 25.000 ondersteund. Na behandeling van het rapport in de raad hebben we nogmaals € 100.000 ter beschikking gesteld om zo te komen tot een plan wat wel financieel haalbaar is.

Op verzoek van de ondernemers is het plein bij Kasteel Aldendriel omgetoverd tot een groot terras waar iedereen op gepaste afstand iets met elkaar kan drinken. Tevens is het ondernemers

toegestaan hun terrassen te vergroten, dit allemaal om hen te steunen in deze moeilijke periode. De afgelopen tijd hebben we weinig gehoord van burgerparticipatie als het gaat over het onderhoud van het groen, waarbij bijv. buurtschappen tegen een vergoeding het openbaar groen onderhouden. Zoals ook vorig jaar bij de behandeling van de kadernota, wil de VKP weer graag van het college horen wat de stand van zaken is.

Belangrijk aandachtspunt voor de leefbaarheid in Sint Hubert zijn de ontwikkelingen betreffende de N-264. Al jaren vraagt de VKP aandacht voor de problematiek rondom de N264 in Sint Hubert. Zojuist (bij de Ingekomen stukken) hebben we ook weer onze bevindingen gedeeld met daarbij een oproep aan het college actie te gaan ondernemen richting Provincie zodat omwonenden ook serieus gehoord worden. De VKP zal dit proces blijven volgen en zich hiervoor blijven inzetten ten behoeve van de leefbaarheid in Sint Hubert en de mobiliteitsperikelen in onze regio.

In Wilbertoord staat in 2023 de reconstructie en herinrichting van de Wethouder Lindersstraat op het programma. Bij de behandeling van de begroting 2020 – 2023 in 2019, hebben wij reeds aangegeven dat de VKP graag zou zien dat met de voorbereidingen in 2021 wordt begonnen om te voorkomen dat de uitvoering vertraging oploopt.

Het is goed om te zien dat er in alle 4 de kernen volop gebouwd wordt en intussen is project De Straethof in Mill ook opgeleverd. Daarnaast zijn er diverse plannen in ontwikkeling zoals de voormalige locatie Mariënweerd en ’t Kavelt in Mill, maar ook de herontwikkeling van locatie d’n Bens en omgeving in Langenboom. Graag een uitleg van het college wat de status is van de lopende projecten en de ontwikkelingen (start nieuw bestemmingsplan) in Sint Hubert? We zijn verheugd te lezen dat de woonwinkel in het 4e kwartaal van dit jaar eindelijk dan toch van start gaat. We willen het college verzoeken ons hiervan op de hoogte te houden en dit zeker ook goed met onze inwoners te communiceren.

In 2019 zou de nieuwe omgevingswet geïmplementeerd worden, dit werd echter uitgesteld naar 2021 en is inmiddels uitgesteld naar 2022. De VKP is van mening dat deze omgevingswet vele voordelen kent, plannen worden integraal opgepakt en de inwoner wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij de inrichting van zijn of haar omgeving. Het doet de VKP goed te zien dat we nu al steeds vaker in een eerder stadium de inwoners betrekken. In hoeverre is de organisatie klaar om wel al van start te gaan begin 2021?

Als gemeente zijn we volop bezig met duurzaamheid, zo is vrij recent nog de regionale energiestrategie vastgesteld. Hierin staat hoe we als regio bij gaan dragen aan de doelen van het nationaal Klimaatakkoord. Als gemeente hebben we onze voorbeeldfunctie opgepakt doordat we onze gemeentelijke gebouwen waar mogelijk hebben voorzien van zonnepanelen. Ook wordt de TL-verlichting vervangen door LED-verlichting. En zojuist hebben we het raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wilbertoord behandeld/aangenomen. Dit is nog maar het begin van verduurzaming maar het zijn wel stappen in de goede richting.

In april hebben we de alternatieven voor De Looijerij besproken: opknappen, verplaatsen naar nieuwbouw, inpandig in Fitland of privatiseren. Al deze opties zijn uitvoerig besproken met zowel de gebruikers als binnen de gemeenteraad. Uiteindelijk is opknappen eruit gekomen als beste keuze met de kanttekening dat dringende problemen direct opgepakt zouden worden. Kan het college aangeven hoe het staat met deze dringende problemen en is er al een planning te geven voor het opknappen?

De VKP vindt goed onderwijs in onze gemeente erg belangrijk. Bij goed onderwijs hoort natuurlijk ook goede huisvesting. In het najaar komen we als raad bij elkaar om met elkaar te spreken over deze huisvesting. Ook kijken we met elkaar wat de gevolgen zijn van de daling van de leerlingenaantallen, al lijken deze nu te stabiliseren.

Ook bespreken we dan de gesprekken die tussen ons college en het schoolbestuur van het Merlet College hebben plaatsgevonden. Eind vorig jaar is er een gezamenlijk onderzoeksrapport opgesteld en we begrijpen uit de schriftelijke beantwoording dat er een hele tijd geen contact is geweest met het bestuur (Corona) en dat dit nu weer opgepakt is.

Elk jaar blijkt dat jeugdzorg een financieel risico is voor nagenoeg alle Nederlandse gemeenten. Door betere ondersteuning te bieden bij een beginnende zorgvraag kan duurdere zorg voorkomen worden. Dit niet alleen vanwege het voorkomen van dure professionele zorg, maar ook zodat de zorgvrager eerder de nodige steun krijgt. Hiervoor zijn diverse preventieve acties ondernomen, waaronder een pilot van de GGZ waarbij een praktijkondersteuner de huisarts kan ondersteunen bij jeugdige zorgvragers. Vol verbazing hebben we moeten lezen dat er te weinig animo is vanuit de huisartsen. De VKP vraag zich af hoe dat kan, is er te weinig aandacht voor geweest? Graag krijgen we van het college een nadere toelichting en ook een kijkje in de toekomst. Hoe nu verder….

Sinds de kadernota van vorig jaar en deze van dit jaar is er veel gebeurd. De coronacrisis heeft een grote impact op ons allen maar als gemeentebestuur heeft het vormen van één gemeente Land van Cuijk gemeente ook grote impact. De VKP is zeer betrokken en actief in het Land van Cuijk Beraad en in de diverse werkgroepen. Waarbij we er één werkgroep uit willen lichten; kernendemocratie. De kernvraag is: hoe blijf je de inwoners betrekken bij een gemeente van een grotere omvang. Het mag duidelijk zijn dat deze vraag nog lang niet beantwoord is. In aanloop naar 1 januari 2022 worden diverse dorpen bezocht om samen te praten over de toekomst van het dorp en haar inwoners. Iedere inwoner mag meepraten, ook zullen er gesprekken gevoerd gaan worden met de diverse dorpsraden. Samen bouwen we zo aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk

Zoals al eerder aangegeven is dit de laatste kadernota behandeling van de gemeente Mill en Sint Hubert. De VKP wil hier de woorden van de accountant, uitgesproken in de auditcommissie, nogmaals herhalen: “jullie dragen een gemeente over die er financieel goed voor staat.”

Namens de VKP,

Anne Derks

Alweer de 2e digitale raadsvergadering

Allereerst willen we onze steun betuigen aan iedereen die zich extra inzet voor onze gezondheid en natuurlijk ook voor diegenen die een dierbare verloren hebben in deze bizarre tijd, waarin het Coronavirus het normale leven ontwricht. Ook al ziet de wereld er op dit moment anders uit, als gemeenteraad hebben we toch al 2 digitale vergaderingen achter de rug. Het nemen van besluiten kunnen we immers niet al te lang voor ons uitschuiven.

Toekomst De Looierij

Mogelijke locaties:

* sporthal behouden op de huidige locatie maar in combinatie met te plegen groot onderhoud wel duurzaamheidsmaatregelen nemen

* Elders in Mill een nieuwe sporthal bouwen, zodat de huidige locatie dan vrij komt voor bijv. woningbouw

* in Fitland een nog te bouwen inpandige sporthal bouwen en deze huren. Ook dan komt de huidige locatie vrij

* eigendom en beheer van de sporthal onderbrengen in een (sport)stichting, privatiseren dus

Aan alle opties kleven de nodige haken en ogen, al dan niet financieel. Na een uitvoerige discussie in de gemeenteraad werd besloten tot de eerste optie. Dit mede omdat de gebruikers zeer tevreden zijn met de huidige constructie en zij privatisering op de korte termijn (bestuurlijk) niet mogelijk achten.

De hoogst noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan De Looierij zijn inmiddels uitgevoerd. In 2021 komt er een voorstel voor te treffen duurzaamheidsmaatregelen in combinatie met groot onderhoud op basis van een geactualiseerde onderhoudsplanning. Als dit alles wordt uitgevoerd hebben we voor de lange termijn een uitstekende binnensportvoorziening in Mill.

Parkeren Markt Mill

Problematiek:

* Parkeervakken zijn niet voldoende zichtbaar

* Hierdoor wordt vaak buiten de vakken geparkeerd

* Dit leidt tot minder beschikbare parkeerplekken

* Er wordt op het trottoir geparkeerd

* Hierdoor kunnen minder validen en mensen met kinderwagens en buggy’s geen gebruik maken van het trottoir

* er vinden regelmatig aanrijdingen plaats

De VKP had hierover al meerdere keren vragen gesteld aan het college in verschillende vragenuurtjes in raadsvergaderingen. Omdat het onderwerp niet op de agenda van de raadsvergadering stond, diende de VKP samen met het CDA een “motie vreemd aan de orde van de dag” in, waarin het college opgeroepen werd om nog vóór de zomer maatregelen te treffen om de parkeerproblematiek op te lossen. Naar aanleiding van de door de VKP eerder gestelde vragen, is het college al tot een aantal maatregelen overgegaan. Zo zijn er bijv. als proef ronde RVS plaatjes geplaatst aan de Rabobankzijde van de Markt om de parkeerplaatsen beter zichtbaar te maken. Graag vernemen wij uw mening over deze aanpassing / verbetering (voor onze contactgegevens: zie www.vierkernenpartij.nl. Zo kan de gemeente kijken of deze over het gehele plein gelegd kunnen worden of dat er wellicht nog andere maatregelen / opties zijn. Samen met alle betrokken instanties en ondernemers zal het college kijken waar er nog verbeterpunten kunnen worden aangebracht om bijv. ook voor het parkeren op het trottoir een oplossing te vinden.

Fractie VKP

Informatie avond herindeling 27-02-2020

Samen Sterk in het Land van Cuijk

27 februari hield de VKP een informatieve avond over het proces tot de vorming van één gemeente Land van Cuijk. Gastsprekers deze avond waren: Wil van Pinxteren (Lid Provinciale Staten Lokaal Brabant / gemeente Haaren) en Harold van den Broek. (burgerlid Provinciale Staten Lokaal Brabant / gemeente Landerd).

Sjors van Kempen lichtte als eerste het proces in tijd, dat doorlopen gaat worden tot aan de start gemeente Land van Cuijk per 1-1-2022 toe. Mits dit volgens planning verloopt worden in november 2021 de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Verder kwamen de rol van de gemeenteraadsleden, de burgemeesters, colleges, griffiers en gemeentesecretarissen in het proces aan bod. Daarbij uitgelegd de taken van de Stuurgroep, het LvC-beraad en de diverse (raads)werkgroepen.

Voor het vormen van de nieuwe ambtelijke organisatie vanuit de drie huidige ambtelijke organisaties (CGM, Boxmeer en Sint Anthonis) zal binnenkort een kwartiermaker/beoogd directeur worden aangesteld. Ook voor de inrichting van de griffie is men voornemens een kwartiermaker te benoemen.

Vervolgens was het woord aan de heren Wil van Pinxteren en Harold van den Broek.

Dhr. van Pinxteren gaf aan dat Lokaal Brabant is aangesloten bij de O.S.F. (Onafhankelijke Staten Fractie), welke 1 zetel heeft in de Eerste Kamer.

Vervolgens plaatste hij de opmerking dat het geschetste tijdplan voor de gemeente Land van Cuijk nog enigszins kan wijzigen als de gemeente Grave alsnog wil aansluiten en hiervoor tijdig een zienswijze indient n.a.v. het herindelingsplan.

Daarna gaf dhr. Van Pinxteren uitleg over de Wet Arhi (Algemene regels herindeling). Daarbij wordt verschil gemaakt tussen een vrijwillige en een gedwongen herindeling. Gevolg is dat de besluiten (met financiële consequenties) in onze gemeente vanaf 26 maart a.s. ook door de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis vastgesteld moeten worden.

Verder deelde dhr. van Pinxteren zijn ervaringen met de herindeling van de gemeente Haaren (waarbij 4 kernen worden opgedeeld naar 4 andere gemeenten) en lichtte een aantal zaken toe. Diverse valkuilen werden benoemd: testamenten, beperkte betrokkenheid, harmonisatie van regelgeving (beleid) en subsidies. De bevolking meenemen in het lopende proces wordt vaak vergeten, terwijl dit juist zéér belangrijk is om de komende twee jaar zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Communicatie richting inwoners en mét inwoners zal cruciaal zijn hiervoor. De aanwezigen zijn het erover eens dat een beter woord voor Kernendemocratie: Kernenparticipatie is.

Dhr. Harold van den Broek schetste in het kort de historie van de totstandkoming van de gemeente Landerd en de herindeling met de gemeente Uden tot de gemeente Maashorst in 1-1-2022.

Dhr. van den Broek legde uit hoe men de invulling van de Kernenparticipatie in Landerd/Uden heeft opgepakt. Zowel van onderuit (bevolking) als bovenaf (gemeente) is het belangrijk duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen die er bij eenieder leven. Klein beginnen met ophalen, maar wél duidelijk aangeven wat wél en wat niét haalbaar is. Daarbij is het belangrijk om ook de (niet stemgerechtigde) jeugd te enthousiasmeren en hun behoeften en wensen te peilen. De aanwezigen zijn het er over eens dat de persoonlijke benadering vaak het beste werkt.

Voor de lokale partijen ligt er een bijzondere opdracht: wat te doen om als lokale partij een positie te krijgen in de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk?

Lokale (dorps)partijen met eenzelfde politieke visie zouden de samenwerking kunnen zoeken. Ondersteuning (faciliterend en adviserend) vanuit een neutrale partij is daarbij handig. Hiertoe is het Kennispunt Lokale Politiek in het leven geroepen door Lokaal Brabant en de O.S.F. Zij hebben de mensen, kennis en financiën om de lokale partijen hierin te ondersteunen.

Kortom een interessante en vooral leerzame avond. Hier vindt u de presentatie die op deze avond is gegeven: Presentatie 27-2-2020 (VKP)

27 februari informatieve avond herindeling

Lokaal sterk in het Land van Cuijk

Het proces van een herindeling is een complexe materie. Als VKP nemen wij hierin onze verantwoording om uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Daarom willen wij u informeren en betrekken bij dit proces van de gemeente Mill en Sint Hubert, Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis om per 1 januari 2022 op te gaan in één gemeente Land van Cuijk.

Wij nodigen u hierbij van harte uit voor een informatieve avond op:

Donderdag 27 februari

De Jachthoorn te Sint Hubert

Aanvang: 20.00 uur

De heren Harold van den Broek (gemeente Landerd / burgerlid Provinciale Staten) en Wil van Pinxteren (gemeente Haaren / statenlid Provinciale Staten Lokaal Brabant) zijn te gast en zullen hun ervaringen met u delen op het gebied van herindeling in hun gemeente.

Harold van den Broek zal een toelichting geven over de stand van zaken met betrekking tot de herindeling van onze buurgemeente Landerd welke per 1 januari 2022 samengaat met de gemeente Uden in de nieuwe gemeente Maashorst. Hoe gaat men met de wensen en belangen van inwoners, verenigingen en ondernemers om en hoe worden deze ingebracht, in het resterende proces na 26 maart (harmonisatieproces), bij de nieuwe gemeente waartoe zij gaan behoren? Wat betekent een nieuwe gemeente voor de lokale partijen?

Wil van Pinxteren zal ons vertellen over de herindeling in de gemeente Haaren. De vier dorpen: Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel gaan met ingang van 1 januari 2021 ieder onderdeel uitmaken van een andere buurgemeente. Wil zal ons vertellen hoe de wensen en belangen van inwoners en ondernemers van de vier verschillende kernen zo goed als mogelijk zijn ingebracht bij de nieuwe gemeente waartoe zij gaan behoren.

Als op 26 maart a.s. de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert het herindelingsontwerp gemeente Land van Cuijk aanneemt, is met ingang van die dag de wet Arhi van toepassing op onze en de drie andere herindelingsgemeenten in het Land van Cuijk.

Wil van Pinxteren zal ons kort uitleggen wat de inwerkingtreding van de wet Arhi voor een gemeente gaat inhouden. Waarover mogen we vanaf 26 maart 2020 als gemeente Mill en Sint Hubert eigenstandig wel of niet meer beslissen?

Daarnaast krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen en om ons van tips te voorzien.

Als VKP hopen wij deze avond velen van u te mogen begroeten en u zo mee te nemen in het herindelingsproces Land van Cuijk zodat wij in de toekomst Lokaal samen sterk blijven (be)staan.

Samen verder in één gemeente Land van Cuijk!

Inwonersraadpleging en raadsbesluit.

De VKP kijkt met een goed gevoel terug op de inwonersraadpleging. Een raadpleging die door onze ambtelijke organisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert) in zeer korte tijd op een ordentelijke en eerlijke wijze is gerealiseerd. De opkomst van maar liefst 61% laat de betrokkenheid zien van onze inwoners bij de toekomst van hun woon- en leefomgeving. Met 75% voor één gemeente Land van Cuijk is nu een duidelijke koers uitgezet. Zoals beloofd op 12 december j.l., hebben we ons gehouden aan de uitslag en ingestemd om aan te sluiten bij gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis per 1 januari 2022. Wel heeft de VKP aan het raadsbesluit een extra besluit toe laten voegen, waarbij we aangeven dat we het belangrijk vinden dat de dienstverlening de komende jaren op het huidige niveau blijft gehandhaafd en dat de ambtenaren van CGM dezelfde kansen krijgen als die van Boxmeer en Sint Anthonis bij de vorming van de nieuwe ambtelijke organisatie.

Waar staat de VKP voor?

In aanloop naar de inwonersraadpleging hebben we ons kritisch uitgelaten over het aansluiten bij Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. De VKP is altijd positief kritisch, op die manier kunnen we het beste resultaat voor onze inwoners realiseren in de opmaat naar één gemeente Land van Cuijk. Dit gaan we doen door deel te nemen aan de werkgroepen die opgericht gaan worden in samenspraak met de gehele gemeenteraad. Wethouder Erik van Daal zal samen met burgemeester Antoine Walraven deelnemen aan de stuurgroep gemeente Land van Cuijk in oprichting.

· De VKP staat er voor om eerlijke en sociale standpunten aan te dragen en hiervoor op te komen. Afspraak is afspraak.

· Wij gaan zuinig om met uw geld, investeren waar dit nodig is maar besparen ook waar mogelijk is.

· De VKP kijkt naar de lange termijn. Geen ´loze beloften´ of op korte termijn politiek gewin.

· Onze raadsleden en commissieleden zijn actief in het verenigingsleven en staan daarmee midden in de samenleving.

· De VKP organiseert frequent vergaderingen op toerbeurt in alle vier de kernen die openbaar zijn en dus voor iedereen toegankelijk. De VKP besluit met inwoners, niet over inwoners.

· De VKP is en blijft, ook de komende jaren een actieve en onafhankelijke partij, die niet ´vastzit´ aan 1 dorp, 1 religie of 1 landelijke partij. Daarmee hebben we de volledige vrijheid om die keuzes te maken welke het beste zijn voor onze inwoners en de leefbaarheid in de vier kernen. Dit laatste heeft onze prioriteit.

Wij zijn en blijven er voor u!

Wilbertoord, Sint Hubert, Mill en Langenboom hebben onze volle aandacht! Samen met u willen wij ook de komende jaren werken aan een sociaal en toekomstgericht beleid voor onze inwoners in deze vier kernen binnen de gemeente Land van Cuijk. Daar hebben wij als VKP altijd voor gestaan en daar staan we nog steeds achter. Iedere vergadering, ieder onderwerp, iedere dag. Die belofte komen wij na en daar zetten wij ons vol vertrouwen voor in.

Herindeling – Wist u dat?

– Uit onderzoek blijkt dat herindeling per definitie niet efficiënter en goedkoper is……..

– Een kleine gemeente ontvangt in verhouding meer algemene uitkering van de overheid dan een grotere gemeente na herindeling…….

– Er veel taken regionaal via een gemeenschappelijke regeling opgepakt worden, zoals o.a. de GGD, jeugdzorg, veiligheidsregio en omgevingsdienst,

– Een kleine gemeente in zo’n gemeenschappelijke regeling net zo’n zwaarwegende stem heeft als de gemeente Den Bosch of Oss…….

– De gemeente Mill en Sint Hubert bijna 60% van haar dienstverlening inkoopt via deze gemeenschappelijke regelingen en dat dit na herindeling ook niet gaat veranderen…….

– Dat onze gemeente op belangrijke thema’s in het Land van Cuijk, zoals economie, toerisme, uitvoering jeugdzorg, nu ook al intensief samenwerkt met de andere gemeenten en dat dit ook niet verandert……

– Dat na een herindeling onze lokale omroep ophoudt te bestaan. Dit komt omdat elke gemeente slechts één zendmachtiging mag hebben voor een lokale omroep…….

– We geen zeggenschap meer hebben omdat we nu 15 raadsleden hebben en we na een herindeling slechts 3 tot 4 lokale raadsleden overhouden van de 35….

– We op het moment dat een mogelijke fusie bekend is, we niet meer zelf mogen beslissen over grote investeringen in onze dorpskernen….

– Het niet zeker is of we na herindeling onze voorzieningen, zoals gemeenschapsaccommodaties, ondersteuning van o.a. sportclubs en harmonieën, tegen de huidige voorwaarden en subsidies kunnen behouden…..

Slechts een kleine opsomming van feiten in de vergelijking tussen zelfstandigheid en herindeling.

Er staat véél op het spel! Uw keuze bepaalt de toekomst van onze gemeente.

Zelfstandigheid kwijt is voor altijd!!

Herindeling – De burger is de grote verliezer

Onlangs heeft het kabinet een nieuw beleidskader voor gemeentelijke herindeling gepresenteerd. In een brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer schetst zij de contouren van de herindeling nieuwe stijl. Veel verandert er niet. Wel wenst de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) een grotere rol te spelen, hetgeen ten koste gaat van de regierol van de provincies.

Opmerkelijk is dat het nieuwe beleidskader tot op heden tot weinig tegenspraak heeft geleid. Alleen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft wederom benadrukt dat herindeling van onderop dient te geschieden. De VNG ziet niets in opgelegde projecten. Verbazingwekkend, deze radiostilte. Er valt namelijk op de herindeling nieuwe stijl het een en ander af te dingen.

Terugblik

Het herindelen van gemeenten is vooral een fenomeen van de afgelopen decennia: had Nederland in 1950 nog 1000 gemeenten, in 2019 zijn er nog maar 355 over. De leidende gedachte was steeds dat grotere gemeenten beter voor hun burgers kunnen zorgen en kostenbesparingen opleveren. Dus was het beleid erop gericht om kleine gemeenten onder één bestuur te brengen. In ‘Gemeente in de genen’ (2018) stellen Wim Voermans en Geerten Waling (Universiteit Leiden) dat deze voordelen van schaalvergroting schromelijk overschat worden. Zo laat onderzoek van het COELO naar de gevolgen van herindeling (2014 – 2015) aan duidelijkheid niets te wensen over: fusies leveren geen geld op, geen grotere doelmatigheid en louter negatieve effecten, ook op de langere termijn. Voermans en Waling: ‘Waarom doen we het toch? Inwoners willen het niet, het levert niets op. En toch vinden veel bestuurders nog steeds dat het niet opschiet met de schaalvergroting. Het is een soort dogma geworden, een geloof’.

Hiermee is volgens deze wetenschappers de kous nog niet af. Herindelingen vervreemden burgers van de gemeentepolitiek: de gemeenteraad komt verder op afstand te staan van de burger en hiermee wordt de herkenbaarheid minder. Ook neemt de belangstelling van inwoners in de gemeentepolitiek af. Een concrete aanwijzing hiervoor is de daling van de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

En last but not least: de taak van de gemeenteraad om de uitvoering van het beleid te controleren is welhaast ondoenlijk geworden.

Het kabinet zou graag zien dat, indien herindeling geboden is, de gemeenten dan zelf het initiatief nemen. ‘Het doel van het nieuwe kader is een grotere democratische betrokkenheid en meer draagvlak van bewoners’, aldus minister Ollongren. Maar hoe geloofwaardig is het kabinet op dit punt? Ik heb er mijn twijfels bij.

Als je een inschatting wilt maken van toekomstig gedrag, is het zinvol om ook serieus te kijken naar ‘oud gedrag’. Welnu, een blik in de achteruitkijkspiegel laat zien dat, vanaf het midden van de jaren tachtig, een streeksgewijze herindeling, onder regie van de provincies, in vrijwel alle delen van Nederland is gerealiseerd. En ook in dit decennium drukken provinciebesturen, met steun van het kabinet, gemeentefusies door. Dit ook als burgers zich in ruime meerderheid tegen herindelingsplannen verzetten. Dat doen de bestuurders soms heel gewiekst, namelijk vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Voermans en Waling: ‘Het lijkt erop alsof provincies en regering willen voorkomen dat herindelingen een onderwerp worden in de verkiezingscampagnes, met wellicht een bokkige nieuwe gemeenteraad tot gevolg, die zand zou kunnen strooien in de raderen van de schaalvergroting’.

Maar ook anno heden maakt minister Ollongren in haar brief aan de Tweede Kamer duidelijk dat het doel van de herindeling nieuwe stijl zo zijn grenzen heeft. In het geval er echt bestuurlijke problemen leven, kunnen provincies het initiatief tot een herindeling nemen. Dan is unanimiteit bij gemeentebesturen of steun onder een meerderheid van de inwoners niet altijd een vereiste. Is hier sprake van een geharnast geloof?

Draagvlak

Het ministerie van BZK plaatste de slogan ‘Draagvlak centraal’ boven het persbericht. Maar daarin schuilt weinig nieuws, zo merkt Richard Sandee (coördinator Gemeente.nu) op. Sandee: ,,Dat herindelingen moeten steunen op draagvlak, zowel bestuurlijk als maatschappelijk, was allang het uitgangpunt”. Het pijnpunt is dat in de praktijk fusies niet altijd van onderop tot stand komen, terwijl versterking van gemeentelijke bestuurskracht in de ogen van de provincies gewenst is. Nu provincies op dit punt tekortschieten, schuift minister Ollongren de provincies opzij. Ze neemt de stuurknuppel ter hand en verstevigt haar greep op de herindelingen.

Veel bestuurders vinden nog steeds dat het niet opschiet met de schaalvergroting

Dit wil niet zeggen dat de provincies genoegzaam achterover kunnen leunen. De minister verwacht van provincies belangrijke bijdragen aan een ‘gedragen’ herindelingsproces. Twee voorbeelden: de provincie beschikt over een bestuurlijke visie, die bij voorkeur tot stand komt in samenspraak met gemeenten. En bij gemeentelijke onwil (lees: een gemeentebestuur is in beginsel tegen de herindeling) moet de provincie zijn bevoegdheden gebruiken om de totstandkoming van afspraken (met name de betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in het proces tot herindeling) te bevorderen. Maar als ik kijk naar het evaluatierapport over (veer-) krachtig bestuur in Brabant gedurende de periode 2011 – 2019, dan lijkt het erop dat de minister de provincies schromelijk overvraagt. Zo is het in Brabant niet gelukt om tot een echte dialoog te komen tussen de provincie en gemeenten. Bestuurders die partner willen zijn in het denkproces over de toekomstbestendigheid van gemeenten, ik heb ze gemist. Ook is de provincie er niet in geslaagd om gemeenten meer te doen samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, om aldus hun bestuurskracht te versterken. Op lokaal niveau was er onvoldoende oog voor democratische vernieuwing.

Kortom, de kans is groot dat de minister tot het inzicht komt dat zij moet samenwerken met een gemankeerde ‘copiloot’. Dan is een herindelingsproces zonder veel ‘gedoe’ ver weg en zijn we terug bij af. De rest is geschiedenis.

Balans

Ik maak de balans op: herindelingen zijn schadelijk voor de democratie. Veel burgers verliezen het vertrouwen in de politiek en keren zich af van de democratie. De burger is de grote verliezer. Tegenover het geloof van de minister zet ik mijn droom: het moet anders en het kan beter. Zie voor mijn tegendraads alternatief ‘Het bestuur is toe aan een harde reset’ De burger om wie het uiteindelijk te doen is, verdient het. En de minister, die verdient een inburgeringscursus.

Pieter van Harberden 29-08-19, 07:31 Bron: Brabants Dagblad (Pieter van Harberden was verbonden aan Tilburg University en was raadslid in Goirle. Zijn focus: politieke en bestuurlijke vernieuwing.)